Teksti suurus:

Tunnustamise kord Hiiumaa vallas

Väljaandja:Hiiumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.09.2019, 26

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Tunnustamise kord Hiiumaa vallas

Vastu võetud 21.02.2019 nr 52
RT IV, 26.02.2019, 47
jõustumine 01.03.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.09.2019RT IV, 24.09.2019, 2327.09.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 14 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega reguleeritakse Hiiumaa vallas tunnustusavalduste andmist.

§ 2.   Tunnustusavalduste liigid

  Hiiumaa valla tunnustusavaldused on:
  1) aunimetus „Hiiumaa valla Aukodanik“;
  2) Hiiumaa teenetemärk;
  3) tänukirjad.

§ 3.   Aunimetuse „Hiiumaa valla aukodanik“ andmine

  (1) Hiiumaa valla aukodaniku (edaspidi aukodaniku) nimetus omistatakse füüsilisele isikule erilise auavaldusena väljapaistvate teenete eest Hiiumaa valla heaks.

  (2) Aukodaniku nimetus omistatakse Hiiumaa valla elanikule.

  (3) Ettepanek aukodaniku nimetuse omistamiseks esitatakse Hiiumaa valla elaniku, vallas tegutseva juriidilise isiku või muu ühenduse poolt Hiiumaa Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15. detsembriks.

  (4) Ettepanekus peavad sisalduma:
  1) esitaja nimi ja kontaktandmed;
  2) esitatava kandidaadi nimi ja kontaktandmed;
  3) esitamise põhjendus ja teenete loetelu.

  (5) Vallavalitsus edastab esitatud ettepanekud koos oma seisukohaga komisjonile hiljemalt 15. jaanuariks.

  (6) Komisjon vaatab läbi vallavalitsuse seisukoha ning otsustab Aukodaniku nimetuse saaja.

  (7) Aukodaniku valimise komisjonis on:
  1) esindaja igast volikogu fraktsioonist;
  2) kaks vallavalitsuse esindajat.

  (8) Põhjendatud kaalutlusel võib komisjon teha otsuse aukodaniku nimetust mitte välja anda.

  (9) Aukodaniku nimetuse pälvinud isikule antakse Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel üle nimeline preemia – vastava aastaarvu suurune summa. Aukodanik saab Hiiumaa kunstniku maalitud portree.

§ 4.   Hiiumaa teenetemärk

  (1) Hiiumaa teenetemärgi andmist korraldab vallavalitsus, kes juhindub siseministri 18.2.2015 määrusest nr 5 „Maakonna teenetemärgi kehtestamine“.

  (2) Teenetemärgi andmise otsustab § 3 lõikes 7 nimetatud komisjon.

§ 5.   Hiiumaa valla tänukirja andmine

  (1) Tänukirja andmise eesmärk on tunnustada füüsilisi või juriidilisi isikuid, kellel on olnud silmapaistvaid teeneid valla arengus.

  (2) Ettepaneku Hiiumaa valla tänukirja andmiseks võivad esitada Hiiumaa valla elanikud ja Hiiumaa vallas tegutsevad juriidilised isikud või muud ühendused vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vallavalitsusele.

  (3) Ettepanekus peavad sisalduma:
  1) esitaja nimi ja kontaktandmed;
  2) esitatava kandidaadi nimi ja kontaktandmed;
  3) tänukirja üleandmise soovitav aeg ja koht;
  4) esitamise põhjendus ja kandidaadi teenete loetelu.

  (4) Vallavalitsus vaatab läbi esitatud ettepanekud ja otsustab tänukirjade saajad.

  (5) Tänukirja võib anda valdkondliku tunnustusena. Valdkondliku tunnustuse andmiseks moodustatakse komisjon, kes võib korraldada konkursi ning tunnustusega võib kaasneda rahaline preemia.
[RT IV, 24.09.2019, 23 - jõust. 27.09.2019]

§ 6.   Osavalla vanema tänukirja andmine

  (1) Tänukirja andmise eesmärk on tunnustada füüsilisi või juriidilisi isikuid kellel on olnud silmapaistvaid teeneid osavalla arengus.

  (2) Ettepaneku osavalla vanema tänukirja andmiseks võivad esitada osavalla elanikud, osavallas tegutsevad juriidilised isikud ja muud ühendused vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis osavalla valitsusele.

  (3) Ettepanekus peavad sisalduma:
  1) esitaja nimi ja kontaktandmed;
  2) esitatava kandidaadi nimi ja kontaktandmed;
  3) tänukirja üleandmise soovitav aeg ja koht;
  4) esitamise põhjendus ja kandidaadi teenete loetelu.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

/otsingu_soovitused.json