Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Teekatendi- ja kaevukonstruktsioonide projekteerimisele, rajamisele ja remondile esitatavad nõuded

Teekatendi- ja kaevukonstruktsioonide projekteerimisele, rajamisele ja remondile esitatavad nõuded - sisukord
  Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:27.09.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 24.09.2019, 38

  Teekatendi- ja kaevukonstruktsioonide projekteerimisele, rajamisele ja remondile esitatavad nõuded

  Vastu võetud 18.09.2019 nr 27

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, majandus- ja taristuministri 3. augusti 2015 määruse nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ § 1 lg 2 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2019 määruse nr 2 „Tee seisunditasemete ja -nõuete ning hooldustsükli aegade kehtestamise pädevuse ja planeerimisseaduse §-s 131 nimetatud ülesannete delegeerimine“ §-ga 1 ja majandus- ja taristuministri 5. augusti 2015 määruse nr 106 „Tee projekteerimise normid“ § 1 lg-ga 2

  § 1.  Kinnitada sillutiskivi, asfalt- ja tsementbetooniga teede ja tänavate tüüpkatendikonstruktsioonide projekteerimisele, rajamisele ja remondile esitatavad nõuded (lisa 1).

  § 2.  Kinnitada tehnovõrkude kaevukonstruktsioonide tüüplahenduste projekteerimisele, rajamisele ja remondile esitatavad nõuded (lisa 2).

  § 3.  Rakendada avalikult kasutatavate Tallinna linna omandis olevate teede ja avalikult kasutatavate erateede projekteerimisel, rajamisel ja remontimisel §-des 1 ja 2 nimetatud nõudeid.

  § 4.  Avalikkusele ligipääsetavate erateede projekteerimisel, rajamisel ja remontimisel on §-des 1 ja 2 nimetatud nõuete järgimine soovituslik.

  § 5.  Enne käesoleva määruse jõustumist algatatud tee ehitusprojektide koostamine ning teede ehitamine viiakse lõpuni seni kehtinud nõuete kohaselt.

  Mihhail Kõlvart
  Linnapea

  Priit Lello
  Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

  Lisa Lisad 1-2

  /otsingu_soovitused.json