Ehitus

Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Keskkond ja heakordKeskkonnakaitse

PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete täitmine Paide linnas

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.09.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.09.2021, 24

Kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete täitmine Paide linnas

Vastu võetud 18.01.2018 nr 3
RT IV, 27.01.2018, 1
jõustumine 30.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.02.2019RT IV, 01.03.2019, 504.03.2019
30.04.2020RT IV, 12.05.2020, 1915.05.2020
16.09.2021RT IV, 24.09.2021, 1027.09.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTE 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega reguleeritakse õigusaktidega kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse üksuse või kohaliku omavalitsuse organi pädevusse antud küsimuste otsustamine ehitus-, planeerimis-, liiklus-, keskkonna- ning maavaldkonnas Paide Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu), Paide Linnavalitsuse kui organi (edaspidi linnavalitsus) ning Paide Linnavalitsuse kui ametiasutuse struktuuriüksuse linnamajandusosakonna (edaspidi osakond) poolt

2. peatükk EHITUSVALDKOND 

§ 2.   Linnavolikogu pädevus
[Kehtetu- RT IV, 12.05.2020, 19 - jõust. 15.05.2020]

§ 3.   Linnavalitsuse pädevus

  Linnavalitsuse pädevuses on:
  1) projekteerimistingimuste andmine, andmisest keeldumine ja kooskõlastamine;
  2) projekteerimistingimuste kehtetuks tunnistamine;
  3) kõrvaltingimusega ehitusloa andmine või ehitusloa andmisest keeldumine;
  4) ehitusloa kehtetuks tunnistamine;
  5) kõrvaltingimusega kasutusloa andmine või kasutusloa andmisest keeldumine;
  6) kasutusloa kehtetuks tunnistamine;
  7) keskkonnamõju hindamise koostamise ning keskkonnamõju eelhinnangu koostamise kohustusega tegevuslubade keskkonnamõju hindamise algatamine või algatamata jätmine;
[RT IV, 12.05.2020, 19 - jõust. 15.05.2020]
  8) keskkonnamõju hindamise programmi ja aruande nõuetele vastavaks tunnistamine;
  9) muudes õigusaktides ehitusvaldkonda reguleerivate kohaliku omavalitsuse üksusele antud ülesannete täitmine;
  10) eratee avalikuks kasutamiseks määramine.
[RT IV, 12.05.2020, 19 - jõust. 15.05.2020]

§ 4.   Osakonna pädevus

  Osakonna pädevuses on:
  1) projekteerimistingimuste taotluste menetlemine, sh taotluste kontrollimine ja taotluste läbi vaatamata jätmise üle otsustamine;
  2) projekteerimistingimuste andmise menetluse korraldamine avatud menetlusena;
  3) projekteerimistingimuste eelnõu koostamine ja vajaduse korral selle esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks;
  4) kinnisasja omaniku teavitamine kui projekteerimistingimuste andmise käigus selgub, et projekteerimistingimuste andmine võib kaasa tuua kinnisasja või selle osa sundvõõrandamise või sundvalduse seadmise vajaduse;
  5) ehitus- ja kasutusteatise kontrollimine, andmete kandmine ehitisregistrisse ning vajadusel kontrolli tulemusel esitatavate nõuete kohta haldusakti andmine;
  6) ehitusloa taotluse kontrollimine ja taotluse läbi vaatamata jätmise üle otsustamine;
  7) ehitusloa eelnõu koostamine ja vajaduse korral selle esitamine kooskõlastamiseks või arvamuse avaldamiseks;
  8) põhjendatud juhul nõude esitamine ehitusuuringute tegemiseks;
  9) kasutusloa taotluste menetlemine, sh taotluste kontrollimine ja taotluste läbi vaatamata jätmise üle otsustamine;
  10) kasutusloa eelnõu koostamine ja vajaduse korral selle esitamine kooskõlastamiseks või arvamuse avaldamiseks;
  11) ehituslubade ja kasutuslubade andmine ja andmete kandmine ehitisregistrisse;
  12) ehitamise alustamise teatise, andmete esitamise teatise ja ehitise täieliku lammutamise teatise kontrollimine, taotluse läbi vaatamata jätmise üle otsustamine ning andmete kandmine ehitisregistrisse;
  13) projekteeritavate liinirajatiste trassivaliku kooskõlastamine;
  14) puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamine või selle kooskõlastamisest keeldumine;
  15) puurkaevu või -augu ehitusloa taotluse ja lammutamise ehitusprojekti kooskõlastamine Keskkonnaametiga ja teiste asjakohaste asutustega;
  16) keskkonnamõju hindamise menetluse läbiviimine, sh koostamise korraldamine, linnavalitsuse korralduse eelnõu ettevalmistamine keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise kohta, ametlike teadete avaldamise korraldamine, keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnangu koostamine ning keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine, v.a käesoleva määruse § 3 punktis 7 nimetatud juhul;
[RT IV, 12.05.2020, 19 - jõust. 15.05.2020]
  17) ehitusuuringu aruannete ja ehitusdokumentide säilitamise korraldamine;
  18) riikliku järelevalve teostamine;
  19) ehitisregistrisse kandmata ehitiste kontrollimine ja kontrolli tulemusel täiendavate riiklike järelevalvemeetmete rakendamise või täiendavate andmete kogumise vajaduse üle otsustamine;
  20) ehitise auditi tulemusel täiendavate riiklike järelevalvemeetmete vajaduse üle otsustamine;
  21) riikliku järelevalve teostamine kohaliku tee kasutamise ja kaitsmise nõuete järgimise kontrollimiseks;
  22) lennundusseaduse § 35 lõikes 3 sätestatud projekteerimistingimuste kooskõlastamise korraldamine;
  23) kinnitatud väljavõtete väljastamine ehitisregistrist

3. peatükk PLANEERIMISVALDKOND 

§ 5.   Linnavolikogu pädevus

  Linnavolikogu pädevuses on:
  1) õigusaktidega volikogu ainupädevusse antud otsuste tegemine;
  2) üleriigilise planeeringu, riigi eriplaneeringu, maakonnaplaneeringu ning linnaga piirnevate kohaliku omavalitsuse üksuste üldplaneeringu ja kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu menetluses omavalitsuse arvamuse andmine ja kooskõlastamine;
  3) kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine, eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse, keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande ja eriplaneeringu vastuvõtmine, eriplaneeringu kehtestamine;
  4) kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu, üldplaneeringu ja detailplaneeringu koostamise menetluses planeeringualal või selle osal ajutise planeerimis- ja ehituskeelu kehtestamine;
  5) planeerimisseaduse § 130 lõike 2 punktides 1-4 nimetatud juhtudel detailplaneeringu koostamise algatamine, detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise üle otsustamine, lähteseisukohtade kinnitamine, vastuvõtmine ja kehtestamine;
  6) detailplaneeringu kehtestamine, kui detailplaneeringuga nähakse ette olemasoleva või kavandatava tee avalikult kasutatavaks teeks määramine.

§ 6.   Linnavalitsuse pädevus

  Linnavalitsuse pädevuses on:
  1) kõigi määruse § 5 nimetamata detailplaneeringute algatamine, detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise üle otsustamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi ja aruande nõuetele vastavaks tunnistamise üle otsustamine, lähteseisukohtade kinnitamine, vastuvõtmine ja kehtestamine;
  2) halduslepingu sõlmimine planeeringu koostamise või koostamise tellimise üleandmiseks;
  3) lepingu sõlmimine detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamiseks või väljaehitamisega seotud kulude täielikuks või osaliseks kandmiseks;
[RT IV, 12.05.2020, 19 - jõust. 15.05.2020]
  4) planeeringu avaliku väljapaneku ajal esitatud kirjalike arvamuste osas seisukoha võtmine ning avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste alusel muudatuste tegemise vajalikkuse üle otsustamine;
  5) detailplaneeringu koostamise lõpetamise otsustamine;
  6) planeerimisseaduse § 125 lõikes 5 sätestatud juhtudel otsustuse tegemine;
  7) detailplaneeringu menetluses kohaliku omavalitsuse arvamuse või seisukoha andmine ja kooskõlastamine;
  8) kehtestatud planeeringute järgimise ja elluviimise tagamine;
  9) kinnisasja sundvõõrandamise ja sundvalduse seadmise korraldamine.

§ 7.   Osakonna pädevus

  Osakonna pädevuses on:
  1) üld-, detail-, teema- ja kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu menetluse korraldamine;
  2) üld-, detail-, teema- ja kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu lähteseisukohtade väljatöötamine;
  3) planeeringu algatamiseks, vastuvõtmiseks ja kehtestamiseks linnavalitsuse korralduse või linnavolikogu otsuse eelnõu ettevalmistamine;
  4) üldplaneeringu, kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja detailplaneeringu menetluses sõlmitavate kokkulepete ja lepingute sõlmimise korraldamine;
  5) planeeringulahenduste tutvustamine, planeeringu avaliku väljapaneku ja avaliku väljapaneku tulemuste kohta avaliku arutelu korraldamine;
  6) detailplaneeringu eskiislahenduse heakskiitmine;
  7) linnavalitsuse nimel informatsiooni avaldamine planeeringute algatamise ja kehtestamise, avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumise aja ning koha kohta ajalehtedes, Ametlikes Teadaannetes ja linna veebilehel;
  8) kehtestatud planeeringute säilitamise ja huvitatud isikutele kättesaadavuse korraldamine;
  9) keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu koostamine;
  10) keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise üle otsustamiseks linnavalitsuse korralduse või linnavolikogu otsuse eelnõu ettevalmistamine;
  11) keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi ja aruande nõuetele vastavaks tunnistamiseks linnavalitsuse korralduse ettevalmistamine;
  12) keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise korraldamine;
  13) linnavolikogu ja linnavalitsuse nimel keskkonnamõju strateegilise hindamise kohta informatsiooni avaldamine ajalehtedes, Ametlikes Teadaannetes ja linna veebilehel;
  14) lennundusseaduse § 35 lõikes 2 nimetatud kooskõlastuse korraldamine.

4. peatükk LIIKLUSVALDKOND 

§ 71.   Linnavalitsuse pädevus

  Linnavalitsuse pädevuses on liiklusseaduse § 72 lõikes 3 sätestatud tingimuste kehtestamine tee liiklusväliseks otstarbeks kasutamise kohta ja sama seaduse § 12 lõikes 1 nimetatud piirangute kehtestamine
[RT IV, 01.03.2019, 5 - jõust. 04.03.2019]

§ 8.   Osakonna pädevus

  Osakonna pädevuses on liiklusseadusega muud kohalikule omavalitsusele kui tee omanikule pandud ülesannete, v.a käesoleva määruse §-s 71 nimetatud ülesannete, täitmine.
[RT IV, 01.03.2019, 5 - jõust. 04.03.2019]

5. peatükk KESKKONNA- JA MAAKORRALDUSE VALDKOND 

§ 9.   Linnavolikogu pädevus
[Kehtetu - RT IV, 24.09.2021, 10 - jõust. 27.09.2021]

§ 10.   Linnavalitsuse pädevus

  Linnavalitsuse pädevuses on:
  1) keelata korraldusega oma haldusüksuse piirides avalikul või avalikult kasutataval veekogul veesõidukitega liiklemine veeseaduse § 184 lõikes 1 sätestatud juhtudel;
[RT IV, 24.09.2021, 10 - jõust. 27.09.2021]
  2) ajutiste piirangute kehtestamine avalikult kasutatavate veekogude kasutamisele vastavalt veeseaduse § 24 lõigetes 4 ja 5 sätestatud korras;
[RT IV, 24.09.2021, 10 - jõust. 27.09.2021]
  3) Paide linnast esitatud jäätmeloa taotlusele omavalitsuse seisukoha andmine;
  4) Paide linna haldusterritooriumil tegutsevalt isikult, asutuselt ja tootjate ühenduselt jäätmeseaduse § 39 lõikele 3 vastava jäätmekava oma kulul koostamise ning esitamise nõudmine;
  5) jäätmekava eelnõu avaliku väljapaneku kestel ja avalikul istungil esitatud ettepanekute ja vastuväidete põhjal jäätmekava eelnõu muutmise vajaduse otsustamine vastavalt esitatud ettepanekutele ja vastuväidetele;
  6) tagatisrahata pakendijäätmete kogumiseks taaskasutusorganisatsiooniga kirjaliku lepingu sõlmimine;
  7) taaskasutusorganisatsioonile nõusoleku andmine tagatisrahata pakendijäätmete tekkekohal kogumise korraldamiseks;
  8) nõusoleku andmine tagatisrahata pakendijäätmete tekkekohal kogumise korral pakendijäätmete kogumiskohtade tiheduse ning kogumiseks ettenähtud konteinerite arvu ja mahu vähendamiseks;
  9) Paide linna territooriumilt esitatud tagatisrahaga pandipakendi väljaspool taotleja teenindusmaa piire vastuvõtmisega nõustumiseks loa andmine;
  10) keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 43 lõikes 2 sätestatud nõusoleku andmine KeÜS § 41 lõike 1 punktide 1-3 tegevuste korral;
  11) atmosfääriõhu kaitse seaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete täitmine;
  12) [kehtetu - RT IV, 01.03.2019, 5 - jõust. 04.03.2019]
  13) kohanimeseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud kohanimemääraja ülesannete täitmine;
  14) maareformi seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete täitmine;
  15) maakatastriseadusega kohaliku omavalitsusele ja kohaliku omavalitsusorgani pädevusse antud ülesannete täitmine;
  16) maakorraldusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete täitmine;
  17) maa hindamise seaduse § 6 lõikega 1 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete lahendamine;
  18) Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lõike 1 punktiga 5 kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete täitmine;
  19) Paide linnale kuuluvate kinnistute isikliku kasutusõigusega koormamise üle otsustamine;
  20) omandireformi läbiviimisel Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduses ja seaduse alusel Vabariigi Valitsuse poolt kohaliku omavalitsuse pädevusse määratud toimingute teostamine.
  21) nõusoleku andmine ühe kinnisasja piires asuva eraõiguslikule isikule kuuluva väljavooluga seisuveekogu või vooluveekogu osa avalikult kasutatavate veekogude nimekirjast välja arvamiseks;
[RT IV, 24.09.2021, 10 - jõust. 27.09.2021]
  22) veemajanduskava eelnõule kooskõlastuse andmine;
[RT IV, 24.09.2021, 10 - jõust. 27.09.2021]
  23) paisu projekteerimistingimuste ja ehitusloa eelnõu Keskkonnaametiga kooskõlastamise korraldamine;
[RT IV, 24.09.2021, 10 - jõust. 27.09.2021]
  24) nitraaditundliku ala tegevuskava koostamises osalemine, nitraaditundliku ala tegevuskava eelnõule arvamuse avaldamine;
[RT IV, 24.09.2021, 10 - jõust. 27.09.2021]
  25) keskkonnamõjuhindamise programmi kohta seisukoha, sh programmi asjakohasuse ja piisavuse kohta andmine ja eksperdirühma koosseisulise piisavuse hinnangu andmine.
[RT IV, 24.09.2021, 10 - jõust. 27.09.2021]

§ 11.   Osakonna pädevus

  Osakonna pädevuses on:
  1) jäätmeseaduse § 69 sätestatud ülesannete lahendamine;
  2) jäätmekava ajakohastamisega seotud menetlustoimingute tegemine;
  3) jäätmekava koostamiseks või ajakohastamiseks isikutelt, asutustelt ja tootjate ühendustelt nende jäätmealase tegevuse kohta teabe kogumine;
  4) jäätmekava eelnõu enne selle vastuvõtmist arvamuse avaldamiseks Keskkonnaametile edastamine;
  5) jäätmekava avaliku väljapaneku ja jäätmekava eelnõu arutamiseks vähemalt ühe avaliku istungi korraldamine vastavalt jäätmeseaduse §-s 56 sätestatule;
  6) linnavalitsuse nimel jäätmekava avaldamine kohaliku omavalitsuse üksuse veebilehel;
  7) jäätmehoolduseeskirja eelnõu Keskkonnaametile, tervishoiuteenuste osutaja jäätmete käitlemise kord Terviseametile ja veterinaarteenuste osutaja jäätmete käitlemise kord maakonna veterinaarkeskusele arvamuse saamiseks esitamine;
  8) jäätmete sortimise, sealhulgas liigiti kogumise korraldamine;
  9) kodumajapidamises tekkivate ohtlike jäätmete kogumise ja nende jäätmekäitlejale üleandmise korraldamine, välja arvatud jäätmeseaduse § 26 lõikes 1 nimetatud juhul;
  10) riigieelarvest kohalikule omavalitsusele eraldatava riigieelarvelise toetuse andmise aluseks olevate andmete esitamine Keskkonnaametile;
  11) jäätmehoolduseeskirja täitmise üle järelevalve teostamine;
  12) Paide linna haldusterritooriumil omavalitsusele kuuluva maaüksusel asuvate jäätmete või saastuse korraldamine juhul, kui saastajat ei ole kindlaks tehtud ühe aasta jooksul süüteomenetluse algatamisest arvates;
  13) pakendijäätmete kogumiskohtade asukohtade, kogumiskonteinerite miinimumarvu ja miinimummahu ning nende tühjendamissageduste kindlaksmääramine ja taaskasutusorganisatsiooniga kirjaliku lepingu sõlmimise korraldamine.
  14) Paide linna halduspiirkonnas vett saastava aine pinna- või põhjavette, pinnasele või pinnasesse äkksattumise tagajärgede likvideerimise korraldamine;
[RT IV, 24.09.2021, 10 - jõust. 27.09.2021]
  15) Paide linna halduspiirkonnas olulist kahju tekitava üleujutuse või tammi või muu kaitserajatise purunemise tagajärgede likvideerimise korraldamine;
[RT IV, 24.09.2021, 10 - jõust. 27.09.2021]
  16) reoveekogumisala moodustamise või muutmisega menetlemisega seotud küsimuste lahendamine;
[RT IV, 24.09.2021, 10 - jõust. 27.09.2021]
  17) üleujutustega seotud riskide hindamisel, maandamiskava koostamisel ja rakendamisel Maaeluministeeriumi, Siseministeeriumi ning teiste asjasse puutuvate ministeeriumitega koostöö tegemine;
[RT IV, 24.09.2021, 10 - jõust. 27.09.2021]
  18) Paide linna halduspiirkonnas veemajanduskava meetmeprogrammis kavandatud meetmete elluviimise korraldamine ja tagamine;
[RT IV, 24.09.2021, 10 - jõust. 27.09.2021]
  19) looduskaitseseaduse § 21 lõike 2 alusel kohaliku kaitse alla võetud loodusobjekti valitseja ülesannete täitmine;
[RT IV, 24.09.2021, 10 - jõust. 27.09.2021]
  20) looduskaitseseaduse § 40 lõike 4 alusel ehituskeeluvööndi vähendamiseks Keskkonnaametile taotluse esitamine;
[RT IV, 24.09.2021, 10 - jõust. 27.09.2021]
  21) nõusoleku andmine planeeringuga linna kui asustusüksuse rohealaks määratud alal kasvava metsa raieks;
[RT IV, 24.09.2021, 10 - jõust. 27.09.2021]
  22) korraldada ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni kava koostamist;
[RT IV, 24.09.2021, 10 - jõust. 27.09.2021]
  23) maaparandushoiukava kooskõlastamine.
[RT IV, 24.09.2021, 10 - jõust. 27.09.2021]

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 12.   Määruse muutmine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 13.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 14.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json