HaridusLasteasutus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Koolieelsete lasteasutuste rahastamisel lapsevanema osalustasu määra kehtestamine

Väljaandja:Antsla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.09.2022, 13

Koolieelsete lasteasutuste rahastamisel lapsevanema osalustasu määra kehtestamine

Vastu võetud 24.05.2022 nr 8
RT IV, 31.05.2022, 2
jõustumine 01.09.2022

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.09.2022RT IV, 24.09.2022, 727.09.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Lusti Lasteaias ja Kuldre Kooli lasteaiarühmades (edaspidi lasteaed) laste ülalpidamiseks tehtavate osaliste kulutuste (edaspidi osalustasu) katmiseks lapsevanema kaetava osa määr ning osalustasu arvestamise ja maksmise kord.

§ 2.   Osalustasu

  (1) Lapsevanema osalustasust kaetakse osaliselt lasteaia majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud.

  (2) Osalustasu arvuline suurus arvutatakse täisarvuga.

§ 3.   Osalustasu määr ja soodustused

  (1) Osalustasu määr lasteaias käiva lapse eest kuus on 2,5% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast (edaspidi töötasu alammäärast).

  (11) Valvelasteaia valverühmas osalustasu määr lapse eest kuus on 5% töötasu alammäärast.
[RT IV, 24.09.2022, 7 - jõust. 27.09.2022]

  (2) Kui perest käib Antsla valla lasteaias samaaegselt kaks last, tasub lapsevanem osalustasu esimese lapse eest 100%, teise lapse eest 50% kehtestatud osalustasu määrast ja kolmanda ning järgnevate laste eest osalustasu ei arvestata. Käesoleva paragrahvi lõikes 11 nimetatud osalustasu määrale soodustusi ei kohaldata.

  (3) Soodustused kuuluvad kohaldamisele vaid juhul, kui ühe vanema ja soodustust saava lapse elukoht asub Eesti rahvastikuregistri andmetel Antsla vallas ning nad elavad samas eluruumis.

  (4) Lapsevanem esitab osalustasu soodustuse saamiseks kirjaliku avalduse lasteaia direktorile.

§ 4.   Osalustasu maksmine

  (1) Osalustasu on lapsevanem kohustatud maksma alates lapse lasteaia nimekirja arvamise kuu esimesest päevast kuni lapse lasteaia nimekirjast väljaarvamise kuu viimase päevani.

  (2) Osalustasu ei arvestata igal kalendriaastal juulikuu eest.

  (3) Lapse puudumine lasteaiast ei vabasta osalustasu maksmisest.

  (4) Osalustasu maksab lapsevanem eelneva kalendrikuu eest järgmise kuu 20. kuupäevaks Antsla Vallavalitsuse kui ametiasutuse esitatud arve alusel.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub 1. septembril 2022. aastal.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json