Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Antsla Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate koosseisude kinnitamine ja töötasustamise aluste kehtestamine

Väljaandja:Antsla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.09.2022, 20

Antsla Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate koosseisude kinnitamine ja töötasustamise aluste kehtestamine

Vastu võetud 29.01.2019 nr 2
RT IV, 08.02.2019, 2
jõustumine 11.02.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.02.2019RT IV, 07.03.2019, 1410.03.2019, rakendatakse tagasiulatuvalt 11.02.2019
21.05.2019RT IV, 28.05.2019, 1231.05.2019, § 10 lg 3 rakendatakse alates 1.07.2019.
19.11.2019RT IV, 22.11.2019, 725.11.2019
18.02.2020RT IV, 26.02.2020, 4329.02.2020
13.10.2020RT IV, 20.10.2020, 923.10.2020
22.12.2020RT IV, 29.12.2020, 6501.01.2021
20.04.2021RT IV, 28.04.2021, 3501.05.2021
25.01.2022RT IV, 29.01.2022, 401.01.2022
21.06.2022RT IV, 29.06.2022, 1102.07.2022
21.09.2022RT IV, 24.09.2022, 1527.09.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja 35 lõike 2 alusel

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Antsla Vallavalitsuse hallatavate asutuste (edaspidi asutuste) töötajate
töötasustamise põhimõtted ja tingimused.

  (2) Määruse eesmärk on tagada asutuste töötajatele töö õiglane ja läbipaistev tasustamine ning kindlustada asutused kvalifitseeritud ja motiveeritud töötajatega.

§ 2.   Asutuse kooseisude ja töötasumäära kinnitamine

  (1) Hallatava asutuse töötajate koosseisud (lisa 1) ja töötasumäärad (lisa 2) töökohtade kaupa on kinnitatud käesoleva määrusega ning see on aluseks töötajatele töötasu määramisel.

  (2) Hallatava asutuse juhi töötasu suuruse kehtestab vallavanem, lähtudes vallavolikogu poolt kinnitatud töötasumäärast. Eelarveliste vahendite olemasolul on vallavanemal õigus määrata hallatava asutuse juhile tulemuspalka.

  (3) Hallatavate asutuste töötajate töötasu kehtestab asutuse juht, lähtudes vallavolikogu poolt kinnitatud töötasumäärast. Hallatava asutuse juhil on õigus määrata töötajale tulemuspalka.

§ 3.   Töötasustamise üldised põhimõtted

  (1) Töötasu määratakse ja makstakse valla eelarves asutuse töötajate personalikuludeks ettenähtud vahenditest.

  (2) Töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Töötasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil töötaja täitis talle pandud tööülesandeid. Töötasu arvestus toimub tööajaarvestuse tabeli alusel.

§ 4.   Töötasu komponendid

  Töötasu koosneb:
  1) põhipalgast;
  2) muutuvpalgast;
  3) seaduses ettenähtud lisatasudest eritingimustes töötamise eest (lisatasu ööajal töötamise, riiklikel pühadel töötamise ja ületunnitöö eest).

§ 5.   Põhipalk ja muutuvpalk

  (1) Töötaja põhipalk on töötasu töölepinguga kokkulepitud osa.

  (2) Riigieelarve toetusest kaetavate üldhariduskooli õpetajate töötasu alammäärad ja kvalifikatsiooninõuded on kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusega.

  (3) Muutuvpalk on töötaja töötasu ebaregulaarne osa, mida võib maksta tulemuspalgana, lisatasuna täiendavate tööülesannete täitmise eest või preemiana tööalaste saavutuste eest.

  (4) Muutuvpalka makstakse selleks ettenähtud vahendite olemasolul.

§ 6.   Tulemuspalk ja preemia

  (1) Tulemuspalka makstakse eelnevalt määratud või kokku lepitud asjaoludel konkreetse ülesande täitmise või tulemuse saavutamise eest.

  (2) Tulemuspalga maksmise ja selle suuruse määramisel arvestatakse iga töötaja individuaalset panust eesmärkide saavutamisel (töö intensiivsus, töö kvaliteet, tähtaegadest kinnipidamine, töö efektiivsus, operatiivne tegutsemine ootamatutes situatsioonides jms).

  (3) Kui tulemuspalga maksmise aluseks on asutuse kollektiivsed tulemused, makstakse tulemuspalka kõikidele töötajatele võrdsetel alustel.

  (4) Töökohustuste silmapaistvalt hea täitmise eest või kauaaegse laitmatu teenistuse eest on asutuse juhil õigus määrata töötajale preemiat.

  (5) Tulemuspalka ega preemiat ei maksta töötajale katseajal ja töölepingu seaduse § 88 lõike 3 kohase kirjaliku hoiatuse saanud töötajale aasta jooksul hoiatuse tegemisest.

§ 7.   Lisatasu täiendavate tööülesannete täitmise eest

  (1) Lisatasu täiendavate tööülesannete täitmise eest makstakse perioodilise või ühekordse tasuna:
  1) olulises mahus erakordsete ülesannete täitmise eest;
  2) oma tööülesannete pikema perioodi jooksul tavapärasest oluliselt suuremas mahus täitmise eest.

  (2) Lisatasu kuus võib olla kuni 50% töötaja töötasumäärast.

§ 8.   Asendustasu ja eritingimustes töötamise tasu

  (1) Lisatasu täiendavate tööülesannete eest (asendustasu) on puuduva töötaja ülesannete täitmise eest makstav lisatasu, mida makstakse ajutiselt äraoleva töötaja asendamise või ajutiselt vaba töökoha ülesannete täitmise eest, kui asendamine ei ole ette nähtud töötaja ametijuhendis või töölepingus.

  (2) Puuduva töötaja tööülesannete täitmise eest juhul, kui töötaja ei ole asendamise ajal vabastatud oma ülesannete täitmisest, võib maksta asendustasu kuni 50% asendatava töötaja põhipalgast.

  (3) Eritingimustes töötamise lisatasu makstakse ületunnitöö, riigipühal ja ööajal töötamise eest seadusest tuleneval alusel, kui eritingimustes tehtud tööd ei ole võimalik asendada vaba aja andmisega.

§ 9.   Sotsiaalsed garantiid ja toetused

  (1) Töötajale hüvitatakse prillide või muud nägemisteravust korrigeerivate abivahendite maksumus vastavalt Vabariigi Valitsuse 15. novembri 2000. a määrusele nr 362 "Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded". Täpsema korra prillide või muud nägemisteravust korrigeerivate abivahendite maksumuse hüvitamiseks kehtestab vallavanem korraldusega.

  (2) Asutuse juht võib maksta oma käskkirjaga ühekordset toetust järgmistel juhtudel:
  1) töötaja perekonnas juhtunud traagilise sündmuse korral. Töötaja surma korral võib toetust maksta tema lähisugulastele;
  2) isikliku tähtpäeva või sündmuse puhul;
  3) töölt vabastamisel vanaduspensionile jäämise tõttu või töökohale mittevastava tervisliku seisundi tõttu või pikaajalise töövõimetuse tõttu lisaks seaduses ettenähtule kuni kolme kuu põhipalga ulatuses.

§ 10.   Töötasu määramine ja maksmine

  (1) Töötaja põhipalk märgitakse töölepingus. Asutuse juhiga sõlmib töölepingu vallavanem, teiste töötajatega asutuse juht.

  (2) Muutuvpalga või lisatasu määramine toimub vastavalt palgajuhendile. Muutuvpalga või lisatasu maksmine peab olema põhjendatud ja ajaliselt määratletud.

  (3) Töötasu kantakse arvestusperioodile järgneva kuu 10-ndal kuupäeval töötaja poolt nimetatud pangakontole.
[RT IV, 28.05.2019, 12 - jõust. 31.05.2019, § 10 lg 3 rakendatakse alates 1.07.2019.]

§ 11.   Puhkus

  (1) Puhkusetasu arvutamine toimub vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele „Keskmine töötasu maksmise tingimused ja kord“.

  (2) Puhkusetasu makstakse eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
[RT IV, 28.05.2019, 12 - jõust. 31.05.2019]

  (3) Õppepuhkuste andmine ja tasustamine toimub vastavalt kehtestatud seadusele. Õppepuhkuse kasutamise eest makstakse tasu palgapäeval koos töötasuga.

§ 12.   Asutuse palgajuhend

  (1) Asutuse juht võib kehtestada töötajate töö tasustamise täpsemad tingimused asutuse palgakorralduse põhimõtetes (palgajuhendis).

  (2) Palgajuhend esitatakse enne selle kehtestamist kooskõlastamiseks vallavalitsusele.

§ 13.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa 1 Antsla Vallavalitsuse ametiasutuse hallatavate asutuste koosseisud
[RT IV, 24.09.2022, 15 - jõust. 27.09.2022]

Lisa 2 Antsla Vallavalitsuse ametiasutuse hallatavate asutuste töötajate palgagrupid ja töötasumäärad
[RT IV, 29.01.2022, 4 - jõust. 01.01.2022]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json