Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Kaasava eelarve menetlemise kord

Väljaandja:Vormsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.09.2022, 23

Kaasava eelarve menetlemise kord

Vastu võetud 16.09.2022 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kaasava eelarve abil kaasatakse Vormsi valla elanikud Vormsi valla eelarve koostamisse, antakse kogukonna liikmetele võimalus teha eelarve koostamisel ettepanekuid kohaliku elu edendamiseks ja osaleda hääletamisel parimate ettepanekute väljaselgitamiseks.

  (2) Kaasava eelarve menetluse käigus esitatava idee tulemusena teostatav
projekt peab olema seotud Vormsi saarega, soodustama kogukonna koostööd, valmima menetlusele järgneva eelarveaasta jooksul, olema avalikus ruumis vajalik ja avalikus kasutuses ning idee elluviimisest ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

  (3) Vormsi valla kaasava eelarve elluviimisel arvestatakse esitatud ideid ja hääletustulemusi.

  (4) Vormsi valla eelarve koostamisel arvestatakse eelarvestrateegiat ja kaasava eelarve osa suuruseks igal eelarveaastal on vähemalt 5000 eurot.

§ 2.   Kaasava eelarve menetluse avalikustamine

  Vormsi Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) tutvustab avalikkusele kaasava eelarve menetluse protsessi ja eesmärki Vormsi valla veebilehel, sotsiaalmeediakontodel ning valla lehes.

§ 3.   Kaasava eelarve idee

  (1) Kaasava eelarve idee võib olla vallaga seotud investeeringuobjekt, vallas korraldatav üritus või
muu valla arengusihtidega seotud idee.

  (2) Kaasava eelarve menetluse käigus teostatav idee peab pakkuma avalikku hüve, olema avalikus kasutuses ning sellest ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid omavalitsuse järgnevate aastate eelarvetele.

  (3) Teostatav investeeringuobjekt peab jääma peale valmimist Vormsi valla omandisse.

§ 4.   Ideede esitamine

  (1) Kaasava eelarve menetluse käigus võib idee esitada igaüks.

  (2) Kaasava eelarve elluviimiseks saab ideid esitada perioodil 15. oktoober kuni 31. oktoober.

  (3) Ideed esitatakse digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile [email protected]

  (4) Esitatud idee sisaldab järgmist teavet:
  1) idee esitaja nimi, kontakttelefon ja e-posti aadress;
  2) idee märksõna või -lause, mis annab edasi idee olemuse ja mille abil on idee tuvastatav kaasava eelarve menetluse vältel;
  3) idee eesmärk – millise vajaduse või probleemi see lahendab Vormsi avalikus ruumis või millise uue võimaluse avab, miks on vajalik idee teostamine vallaeelarvest;
  4) idee sihtrühm – kes saavad idee elluviimisest enam kasu;
  5) idee elluviimise hinnanguline maksumus;
  6) idee visuaalne esitlus – foto, kaart, asukoha skeem, näited sarnastest objektidest mujal, idee visand või muu visuaalset hindamist võimaldav vorm.
  7) kinnisasja omaniku eelnev nõusolek idee elluviimiseks temale kuuluval kinnisasjal juhul, kui rajatav investeeringuobjekt ei hakka paiknema Vormsi vallale kuuluval kinnisasjal.

§ 5.   Ideede hindamine ja valimine

  (1) Ideid analüüsib ja hindab valitsuse moodustatav komisjon, mis sõelub välja ideed, mis esitatakse vallaelanike hääletusele.

  (2) Komisjon võib menetlusest kõrvaldada ideed, mis ei vasta käesolevas määruses nimetatud nõuetele, ületavad määrusega kinnitatud rahalist mahtu või ei ole realiseeritavad ühe eelarveaasta jooksul

  (3) Komisjon võib sarnaseid ideid liita ja täiendada.

  (4) Vallavalitsus tutvustab enne vallaelanike hääletust hääletamisele esitatavaid ideid.

§ 6.   Vormsilaste hääletus

  (1) Hääletuse kuulutab vallavalitsus välja alates 10. novembrist.

  (2) Hääletuse kestvus on 10 kalendripäeva.

  (3) Hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel 10. novembri seisuga Vormsi vald.

  (4) Hääletuse viib vallavalitsus läbi elektrooniliselt, hääletamisel identifitseeritakse ennast elektroonilist lahendust kasutades. Vallavalitsus teatab hääletuse väljakuulutamisel aja ja koha, kus saab hääletada paberkandjal.

  (5) Iga hääletusel osalev vallaelanik saab hääletada ühe idee poolt.

  (6) Hääletuse tulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ideest. Juhul, kui enim hääli saanud ideed ei ole võimalik tuvastada, kuna hääled jagunevad võrdselt, viiakse nende vahel läbi kordushääletus lähtudes käesoleva määruse §-st 6.

  (7) Hääletustulemusena selgunud paremusjärjestuse kinnitab vallavalitsus korraldusega.

  (8) Vallavalitsus avaldab hääletustulemused pärast nende väljaselgitamist Vormsi valla veebilehel, sotsiaalmeediakontodel ning valla lehes.

§ 7.   Ideede elluviimine

  (1) Elluviimisele kuulub hääletusel enim hääli saanud idee vastavalt vallavalitsuse korraldusele.

  (2) Hääletusel toetust leidnud kaasava eelarve idee elluviimise korraldab vallavalitsus koostöös idee esitajaga.

  (3) Kui enim hääli saanud idee elluviimise maksumus on väiksem vallavolikogu poolt määratud maksumusest, viiakse ellu ka järgmine enim hääli saanud idee, mis mahub volikogu poolt määratud maksumuse sisse.

  (4) Kui pingerea põhjal tekib olukord, et paremusjärjestuse kohaselt järgmisena rahastatava idee jaoks on jäänud kaasava eelarve summast alles väiksem summa kui selle idee eeldatav maksumus, pakutakse idee esitajale osalist rahastust. Viimase loobumisel osalisest rahastamisest rahastatakse paremusjärjestuses järgmise idee elluviimist kokkulepitud mahus.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaak Kaabel
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json