Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Rakvere linna kaasava eelarve menetlus

Väljaandja:Rakvere Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.09.2022, 24

Rakvere linna kaasava eelarve menetlus

Vastu võetud 21.09.2022 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Rakvere linna kaasava eelarve koostamisega kaasatakse Rakvere linna elanikud linnaeelarve koostamisse ning antakse Rakvere elanikele võimalus linnaeelarve koostamisel teha ettepanekuid kohaliku elu edendamiseks ja osaleda hääletamisel parimate ettepanekute väljaselgitamiseks.

§ 2.   Kaasava eelarve objekt

  (1) Kaasava eelarve objekt on Rakvere linnaga seotud avalikes huvides rajatav objekt või muu idee, mis peab pakkuma avalikku hüve, olema avalikus kasutuses ning sellest ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid linna järgnevate aastate eelarvetele.

  (2) Kaasava eelarve objektiks ei ole üldjuhul ideed, mille realiseerimine tooks kellelegi otseselt ärilist kasu või võimaldaks kellelgi enda kohustusi vähendada.

§ 3.   Kaasava eelarve maht

  Kaasava eelarve maht määratakse eelarvestrateegias.

§ 4.   Kaasava eelarve menetlusest teavitamine

  Rakvere Linnavalitsus teavitab kaasava eelarve menetluse algusest Rakvere linna veebilehes ja sotsiaalmeedia kanalites, Rakvere linnalehes ning teistes meediaväljannetes hiljemalt iga aasta märtsikuus.

§ 5.   Ideede esitamine

  (1) Ideid võib esitada igaüks.

  (2) Idee esitamise tähtaja määrab linnavalitsus määruse § 4 alusel avaldatavas teavituses.

  (3) Idee võib esitada elektrooniliselt või paberkandjal. Idee esitamisel peab olema ära märgitud:
  1) idee esitaja ja kontaktandmed;
  2) idee nimetus ja kirjeldus;
  3) eeldatav maksumus ja eelarve;
  4) muu oluline info.

  (4) Idee peab olema teostatav ühe eelarveaasta jooksul.

§ 6.   Ideede hindamine ja valimine

  (1) Ideid analüüsib ja hindab Rakvere linnavalitsuse moodustatav komisjon. Komisjoni töökord sätestatakse komisjoni moodustamisel.

  (2) Ideid analüüsitakse ja hinnatakse nende realiseeritavust järgmisel eelarveaastal ning kalkuleeritakse idee realiseerimisel ideest lähtuvad iga-aastased objekti haldamise kulud.

  (3) Ideed, mis ei vasta käesolevas määruses nimetatud nõuetele, ületavad eelarvestrateegias kinnitatud rahalist mahtu või ei ole realiseeritavad ühe eelarveaasta jooksul, kõrvaldatakse menetlusest.

  (4) Idee kõrvaldamisest informeeritakse idee esitajat koos põhjendustega.

  (5) Nõuetele vastavad ideed avaldatakse linna veebilehel, linna sotsiaalmeediakanalites ja linnalehes ning pannakse rahvahääletusele.

§ 7.   Rahvahääletus

  (1) Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on rahvahääletuse ajal Eesti rahvastikuregistri andmetel Rakvere linn.

  (2) Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada kuni kahe erineva endale meelepärase idee poolt.

  (3) Rahvahääletus viiakse läbi elektrooniliselt.

  (4) Hääletamisel identifitseeritakse ennast isikut tõendava dokumendiga või mobiil-IDga. Linnavalitsus määrab hääletamise koha, kus saab hääletada isik, kellel ei ole arvuti kasutamise võimalust.

  (5) Realiseerimisele kuulub enim hääli saanud idee või ideed, mille realiseerimiseks kaasavaks eelarveks määratud vahenditest jätkub.

§ 8.   Idee realiseerimine

  Rahvahääletusel toetust leidnud idee realiseerimise korraldab Rakvere Linnavalitsus või sõlmib idee esitajaga koostöölepingu idee elluviimiseks.

§ 9.   Kaasava eelarve menetluse rakendamine 2023. aasta linnaeelarves

  (1) Kaasava eelarve maht 2023. aastal on 30 000 eurot.

  (2) Rakvere Linnavalitsus algatab kaasava eelarve menetluse ja teavitab sellest määruse paragrahvides 4 ja 5 sätestatud korras hiljemalt 2022. aasta septembris.

  (3) Rahvahääletusel toetust leidnud idee realiseeritakse 2023. aastal.

Mihkel Juhkami
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json