Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Kaasava eelarve menetluse korraldamine 2023. aastal

Väljaandja:Tartu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2023
Avaldamismärge:RT IV, 24.09.2022, 26

Kaasava eelarve menetluse korraldamine 2023. aastal

Vastu võetud 22.09.2022 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tartu Vallavolikogu 31.01.2019 määruse nr 1 „Tartu valla finantsjuhtimise kord“ § 10 lg 10 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrus sätestab Tartu valla 2023. aasta eelarve koostamisel kaasavasse eelarvesse ideede esitamise korra ja tähtajad ning ideede rahvahääletusele suunamise korra.

§ 2.   Kaasava eelarve menetlemisest teavitamine

  Tartu Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) tutvustab kaasava eelarve menetlemise eesmärki, protsessi ja ajakava Tartu valla veebilehel, ajalehtedes ja muudes teabekanalites, kutsudes isikuid üles esitama kaasavast eelarvest rahastatavaid ideid.

§ 3.   Ideede esitamine ja avaldamine

  (1) Kaasava eelarve menetlusse võib ideid esitada iga isik.

  (2) Ideed esitatakse hiljemalt 31.10.2022 kell 23:59.

  (3) Ideed esitatakse elektrooniliselt infosüsteemis VOLIS veebilehel www.volis.ee.

  (4) Ideede esitamisel tuleb märkida:
  1) esitaja nimi, kontakttelefon või e-posti aadress;
  2) nimetus (lühike fraas, mis iseloomustab idee sisu);
  3) idee kirjeldus, planeeritav asukoht, eesmärk ja olulisus (kirjeldus, millisele Tartu valla elanike vajadusele idee vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on idee eesmärk; miks on idee teostamine valla eelarvest vajalik ja oluline);
  4) sihtrühm (kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; sihtrühma hinnanguline suurus, vanus jm olulised tunnused);
  5) idee realiseerimise hinnanguline maksumus;
  6) muu oluline info, ideed iseloomustav materjal (eskiis, joonis, foto, muu esitaja hinnangul oluline teave).

  (5) Esitatud ideed avaldatakse infosüsteemis VOLIS.

  (6) Igaüks võib infosüsteemis VOLIS avaldada arvamust esitatud ideede kohta.

§ 4.   Ideede hindamine

  (1) Ideede kvalifitseerimiseks ja analüüsimiseks moodustab vallavalitsus komisjoni.

  (2) Komisjon kontrollib esitatud ideede sisulist vastavust Tartu Vallavolikogu 31.01.2019 määruse nr 1 „Tartu valla finantsjuhtimise kord“ § 10 lg-s 5 ja käesoleva määruse § 3 lg-s 4 sätestatule.

  (3) Komisjon võib esitatud idee jätta läbi vaatamata, kui idee:
  1) ei vasta käesoleva paragrahvi 2. lõikes sätestatule;
  2) ei ole vormistatud vastavalt käesoleva määruse § 3 lg-s 4 sätestatud nõuetele;
  3) on seotud Tartu valla hallatavate asutuste, sihtasutuste ja muude valla osalusega objektidega;
  4) ei ole realiseeritav muudel asjaoludel.

  (4) Esitatud ideede läbi vaatamata jätmine vormistatakse komisjoni protokollilise otsusena, milles märgitakse läbi vaatamata jätmise põhjus.

  (5) Komisjon võib ideede esitajate nõusolekul sarnased ideed liita, samuti paluda ideede esitajatel oma ideed täiendada ning täpsustada.

  (6) Komisjon hindab ideid järgmiste kriteeriumide alusel:
  1) osasaajate hulk, mõju valla avalikule ruumile, originaalsus, mõju vallaelanike koostööle, tervislike eluviiside soosimine;
  2) idee teostatavus 2023. aastal;
  3) kulutuste põhjendatus ja eelarve läbipaistvus;
  4) idee realiseeritavus arvestades majanduslikke, õiguslikke, sotsiaalseid ja keskkonnaaspekte.

  (7) Hindamise tulemusena valib komisjon välja rahvahääletusele suunatavad ideed. Komisjoni otsus vormistatakse protokollina, milles tuuakse välja rahvahääletusele suunatud ja suunamata jäetud ideede tugevused ja nõrkused ning põhjendused ideede hääletusele suunamata jätmise kohta.

§ 5.   Rahvahääletus

  (1) Rahvahääletus korraldatakse infosüsteemi VOLIS veebilehel www.volis.ee.

  (2) Igal hääletajal on kolm häält. Hääletaja saab ühe idee poolt anda vaid ühe hääle.

  (3) Hääletuse aeg on neliteist kalendripäeva, alates 01.12.2022 kuni 14.12.2022. Info hääletuse toimumise aja kohta avaldatakse valla veebilehel ja valla kuukirjas.

  (4) Hääletada saab elektroonilises keskkonnas VOLIS, tuvastades ennast programmi tootja poolt pakutavate tuvastusvõimalustega. Hääletamisvõimalus elektroonilises keskkonnas VOLIS on ka vallamajas vallamaja lahtioleku aegadel isikut tõendava dokumendi esitamisel ajavahemikus 01.12.2022-14.12.2022.

  (5) Kui enim hääli on saanud võrdselt kaks või rohkem ideed, siis korraldatakse enim hääli saanud ideede vahel kordushääletus. Kordushääletust ei korraldata, kui kõik enim hääli saanud ideed mahuvad volikogu poolt määratud maksumuse sisse.

  (6) Komisjon reastab ideed vastavalt antud häälte arvule ning vormistab hääletuse tulemused protokollina. Protokoll esitatakse vallavalitsusele.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  (2) Määrus kehtib kuni 28.02.2023.

Jarno Laur
Vallavanem

Eve Kallas
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json