Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Muhu valla kaasava eelarve menetlemise kord

Väljaandja:Muhu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.09.2022, 27

Muhu valla kaasava eelarve menetlemise kord

Vastu võetud 21.09.2022 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib Muhu valla kaasava eelarve menetlusprotsessi läbiviimist.

  (2) Kaasava eelarve eesmärgiks on elanike kaasamine eelarve koostamise protsessi: kohaliku kogukonna liikmetele antakse võimalus vallaeelarve koostamisel teatud summa osas esitada ettepanekuid ja osaleda hääletusel parimate ettepanekute väljaselgitamiseks.

§ 2.   Kaasava eelarve objekt

  (1) Kaasava eelarve objektiks on rajatis, hoone või muu valmis toode (sh IT rakendus), mida on võimalik kohe peale valmimist kasutama hakata.

  (2) Kaasavast eelarvest rahastatav objekt peab pakkuma avalikku hüve, olema avalikus kasutuses ning sellest ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

  (3) Eramaale rajatava objekti puhul sõlmib maaomanik Muhu vallaga notariaalse kokkuleppe objekti ja selle juurdepääsutee tasuta kasutamiseks mitte vähem kui 10 aastaks.

  (4) Kaasava eelarve objektiks ei ole ettepanekud, mille elluviimine tooks kellelegi otseselt ärilist kasu või võimaldaks kellelgi enda kohustusi vähendada.

§ 3.   Pädevus kaasava eelarve menetluses

  (1) Kaasava eelarve summa määratakse kindlaks Muhu Vallavolikogu poolt Muhu valla eelarvestrateegia koosseisus.

  (2) Kaasava eelarve menetluse läbiviimise tähtajad kehtestab Muhu Vallavalitsus (edaspidi valitsus).

  (3) Valitsus töötab välja metoodika kaasavasse eelarvesse ettepanekute tegemiseks ja hääletamiseks, vallaelanike kaasamiseks ja teadlikkuse tõstmiseks.

  (4) Valitsus teavitab vallaelanikke kaasava eelarve menetluse käigust teabepäeval, valla veebilehel, valla ajalehes ja vajadusel muudes infokanalites.

§ 4.   Ettepanekute esitamine

  (1) Ettepanekuid kaasavasse eelarvesse võivad esitada nii füüsilised kui juriidilised isikud.

  (2) Ettepanek peab sisaldama järgmist:
  1) esitaja nimi, kontakttelefon ja e-posti aadress;
  2) ettepaneku nimetus (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);
  3) idee kirjeldus, planeeritav asukoht, eesmärk ja olulisus (lühike kirjeldus, millisele Muhu valla/kogukonna vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; miks on ettepaneku teostamine Muhu valla eelarvest vajalik ja oluline);
  4) sihtrühma kirjeldus (kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
  5) ettepaneku hinnanguline maksumus (kalkulatsioon põhineb vähemalt kahel võrdleval hinnapakkumisel) ja eeldatav iga-aastane kulu;
  6) eramaale rajatava objekti puhul maaomaniku kinnituskiri, et ta on valmis sõlmima vallaga notariaalse kokkuleppe maa tasuta kasutada andmiseks, kui antud idee saab rahvahääletusel nii suure toetuse, et läheb realiseerimisele;
  7) muu oluline info, ideed iseloomustavad materjalid (eskiis, joonis, foto, kirjeldust sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada).

  (3) Ettepanek peab olema teostatav eelarveaasta lõpuks.

  (4) Kavandatava objekti miinimummaksumus on 5000 eurot, maksimummaksumus jooksvaks eelarveaastaks on kinnitatud kaasava eelarve maht.

  (5) Juhul, kui kavandatava objekti kogumaksumus ületab kaasava eelarve kogusummat, peab ettepaneku esitaja lisama ettepanekule summat ületava osa tasumise kohta garantiikirja.

§ 5.   Ettepanekute hindamine

  (1) Esitatud ettepanekuid hindab valitsuse poolt moodustatud komisjon.

  (2) Ettepanekuid hinnatakse lähtuvalt järgmistest kriteeriumitest:
  1) vajalikkus ja olulisus kogukonnale;
  2) teostatavus jooksva eelarveaasta lõpuks;
  3) jätkusuutlikkus;
  4) kulutuste põhjendatus ja eelarve läbipaistvus.

  (3) Komisjonil on õigus esitatud ettepanek kaasavast eelarvest rahvahääletusele esitamisest kõrvaldada, kui ettepanek on vastuolus heade kommete, käesoleva korra või teiste õigusaktidega.

  (4) Komisjonil on õigus sarnased ettepanekud liita, samuti paluda ettepanekut täiendada ning täpsustada.

  (5) Komisjonil on õigus teha ettepanekutest eelvalik ja piirata vallaelanike hääletamisele minevate ettepanekute arvu, põhjendades sealjuures oma valikuid.

  (6) Esitatud ettepanekute hindamise tulemused avaldatakse valla veebilehel, vallalehes jm meediakanalites.

  (7) Ettepanekute lõplik paremusjärjestuse väljaselgitamine toimub rahvahääletuse teel.

§ 6.   Rahvahääletuse korraldamine

  (1) Rahvahääletusel (edaspidi hääletus) saab osaleda iga vähemalt 14-aastane isik, kelle elukoht on hääletuse ajal Eesti rahvastikuregistri andmetel Muhu vallas.

  (2) Iga hääletusel osalev isik saab hääletada kuni kahe erineva endale meelepärase idee poolt.

  (3) Hääletus viiakse läbi elektrooniliselt valitsuse poolt ettevalmistatud veebikeskkonnas.

  (4) Hääletamine on salajane.

  (5) Hääletada saab ainult isiklikult enda identifitseerimise kaudu.

  (6) Valitsus määrab hääletamise koha, kus saab hääletada isik, kellel ei ole isikliku arvuti kasutamise võimalust.

§ 7.   Hääletustulemuste väljaselgitamine

  (1) Hääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust. Juhul, kui enim hääli saanud ettepanekut ei ole võimalik tuvastada, kuna hääled jagunevad võrdselt, viiakse nende vahel läbi kordushääletus.

  (2) Elluviimisele kuulub üks või mitu käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud korras moodustatud paremusjärjestuses enim hääli saanud ettepanekut, mis lähtuvalt ettepaneku eeldatavast maksumusest mahuvad kaasavale eelarvele vallaeelarves eraldatud summa sisse, kuni olukorrani, kus paremusjärjekorras järgmist ettepanekut ei ole võimalik enam täies ulatuses rahastada.

  (3) Kui pingerea põhjal tekib olukord, et paremusjärjestuse kohaselt järgmisena rahastatava ettepaneku jaoks on jäänud kaasava eelarve summast alles väiksem summa kui selle ettepaneku eeldatav maksumus, pakutakse ettepaneku esitajale osalist rahastust. Viimase loobumisel osalisest rahastamisest pakutakse osalist rahastust paremusjärjestuses järgmise ettepaneku elluviimiseks.

  (4) Hääletustulemusena selgunud paremusjärjestuse ja käesoleva paragrahvi lõikes 2 märgitud elluviimisele kuuluvad ettepanekud kinnitab valitsus korraldusega, tulemused avaldatakse valla ajalehes, veebilehel ja muudes meediakanalites.

§ 8.   Ettepanekute elluviimine

  (1) Rahvahääletusel toetust saanud ettepaneku(te) elluviimise korraldab valitsus või sõlmib ettepaneku esitajaga koostöölepingu ettepaneku elluviimiseks.

  (2) Valitsusel on õigus ettepaneku elluviimisest loobuda, kui sellega kaasnevad ettenägematud ebamõistlikud kulud või muud asjaolud, mis takistavad ettepaneku elluviimist.

§ 9.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ain Saaremäel
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json