Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Aegviidu Rahvamaja põhimäärus

Väljaandja:Anija Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.09.2022, 29

Aegviidu Rahvamaja põhimäärus

Vastu võetud 22.09.2022 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2, Anija Vallavolikogu 22.02.2018 määruse nr 16 „Anija valla põhimäärus“ § 57 lg 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Aegviidu Rahvamaja (edaspidi rahvamaja) on Anija Vallavalitsuse (edaspidi valitsus) hallatav asutus.

  (2) Rahvamaja juriidiline aadress on Pärna tn 12, Aegviidu alev, Anija vald, Harjumaa.

  (3) Rahvamaja hallata on alljärgnevad objektid:
  1) Rahvamaja, aadressil Pärna tn 12, Aegviidu alev, Anija vald, Harjumaa;
  2) Jaama kelder, aadressil Raudtee tn 1a, Aegviidu alev, Anija vald, Harjumaa;
  3) Kõlakoda ja kõlakoja park, aadressil Pargi tn 11, Aegviidu alev, Anija vald, Harjumaa.

  (4) Rahvamajal on Anija valla vapi kujutise ja oma nimega pitsat, logo, sümboolika ja eelarve.

  (5) Rahvamajal on oma dokumentatsioon, mida peetakse dokumendihaldussüsteemis.

  (6) Rahvamaja juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest, Anija valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Tegevuse eesmärk ja tegevuse korraldamine

  (1) Rahvamaja põhieesmärk on võimaluste loomine rahvuskultuuri, rahvakultuuri ning kohalike traditsioonide säilitamiseks ja arendamiseks.

  (2) Rahvamaja eesmärk on pakkuda elanikkonnale kultuurialast teenust, võimalusi huvitegevuse harrastamiseks, aktiivseks puhkuseks ja isiksuse arenguks vastavalt erinevate sihtgruppide soovidele ja eeldustele.

  (3) Rahvamaja tegevus on suunatud eelkõige Anija valla elanikkonnale.

  (4) Rahvamaja teeninduspiirkond on Anija valla territoorium.

  (5) Rahvamajas tegutsevad huviringid, seltsingud ja klubid.

  (6) Huviringid moodustatakse lähtuvalt elanike huvist ja ringi juhendamise võimalikkusest.

§ 3.   Ülesanded

  Rahvamaja ülesanded on:
  1) rahvakultuuri traditsioonide säilitamine ja edendamine;
  2) teiste rahvaste kultuuride ja traditsioonidega tegelemine;
  3) valla kultuurielu edendamine koostöös piirkonna kultuuri- ja haridusasutustega, samuti teiste asutuste ja mittetulundusühingutega;
  4) professionaalse kultuuri vahendamine;
  5) kultuuri- ja meelelahutusürituste korraldamine;
  6) taidlus- ja huvialaringide tegevuseks võimaluste loomine: ruumide võimaldamine, nende abistamine, tegevuse korraldamine, koordineerimine, osalemise võimaldamine erinevatel festivalidel, konkurssidel, võistlustel, laulu- ja tantsupidudel;
  7) valla kultuuri- ja huvialase tegevuse kohta informatsiooni kogumine ja vahendamine;
  8) ürituste, etenduste ja kontsertide info- ja reklaamitööde teostamine;
  9) elanikele enesetäiendamise ja õppevõimaluste pakkumine ning võimaluste loomine vabahariduslike koolituste, kursuste, seminaride ja õpiringide läbiviimiseks.

§ 4.   Õigused

  Rahvamajal on oma ülesannete täitmiseks õigus:
  1) osaleda valitsusega kooskõlastatult kultuurivaldkonnaga seotud organisatsioonide, liitude ja töögruppide tegevuses;
  2) saada oma tööks vajalikku teavet ja andmeid valitsuselt ja valla asutustelt;
  3) kasutada sihtotstarbeliselt rahvamaja käsutuses olevat vara;
  4) anda üürile rahvamaja, kõlakoja ja Jaama keldri ruume ja inventari;
  5) sõlmida lepinguid nii juriidiliste kui füüsiliste isikutega;
  6) korraldada tasulisi üritusi;
  7) osaleda isetegevus- ja taidluskonkurssidel;
  8) teostada muid seadusega kooskõlas olevaid tehinguid ja toiminguid, mis on vajalikud rahvamaja edukaks tegevuseks.

§ 5.   Juhtimine ja töötajad

  (1) Rahvamaja tegevust juhib ja korraldab juhataja, kelle kinnitab ametisse vallavanema ettepanekul valitsus.

  (2) Juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

  (3) Juhataja on rahvamaja seadusejärgne esindaja tema töölepingu kehtivuse ajal.

  (4) Rahvamaja tegevuse korraldamisel ja tegevust reguleerivate küsimuste lahendamisel nõustab juhatajat valitsuse poolt määratud ametnik.

  (5) Juhataja kinnitab rahvamaja töötajate koosseisu, esitades selle enne kinnitamist kooskõlastamiseks vallavalitsusele.

  (6) Juhataja:
  1) juhib rahvamaja tegevust kooskõlas õigusaktide ja käesoleva põhimäärusega;
  2) tegutseb rahvamaja nimel ilma erivolitusteta ning esindab rahvamaja ja Anija valda kultuurivaldkonna küsimustes kõigis riigi- ja omavalitsusorganites, teistes ettevõtetes, asutustes, organisatsioonides, samuti suhetes füüsiliste isikutega;
  3) teostab oma pädevuse piires tehinguid ja sõlmib rahvamaja nimel lepinguid õigus- ja haldusaktides, käesolevas põhimääruses, juhataja töölepingus ja ametijuhendis sätestatud ülesannete täitmiseks;
  4) kinnitab ametijuhendid ning sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepinguid rahvamaja töötajatega vastavalt õigusaktidele;
  5) kinnitab töösisekorraeeskirja ning tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;
  6) korraldab rahvamaja teabe- ja dokumendihaldust vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  7) annab välja rahvamaja töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  8) juhib rahvamaja majandus- ja finantstegevust, koostab rahvamaja eelarveprojekti ning vastutab kinnitatud eelarve täitmise eest;
  9) tagab rahvamaja arengu;
  10) koostab rahvamaja tööplaani järgnevaks aastaks ja esitab selle kinnitamiseks valitsusele;
  11) käsutab kooskõlas valla õigusaktide ja käesoleva põhimäärusega rahvamaja valduses olevat vallavara ja rahvamaja rahalisi vahendeid ning tagab nende sihipärase ja otstarbeka kasutamise;
  12) tegeleb kultuurivaldkonna projektitööga;
  13) korraldab õigusaktidega või lepingutega ettenähtud aruannete koostamist ja esitamist;
  14) teeb ettepanekuid valitsusele rahvamaja tegevuse arendamiseks ja majandusliku olukorra parandamiseks;
  15) teeb ettepanekuid volikogule valla kultuurivaldkonna arendamiseks;
  16) täidab ja lahendab muid õigusaktidest, käesolevast põhimäärusest ja ametijuhendist tulenevaid ülesandeid.

  (7) Rahvamaja juhataja vastutab põhimääruses sätestatud ülesannete õigeaegse ja täpse täitmise eest, finantsvahendite sihipärase kasutamise ja eelarvest kinnipidamise eest, samuti rahvamaja kasutada antud vara heaperemeheliku kasutamise, säilimise ning korrashoiu eest.

  (8) Töötajate õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks rahvamaja töösisekorrajuhiste, ametijuhendite, töölepingute ning käesoleva põhimäärusega.

§ 6.   Varad

  (1) Rahvamaja varad ja vahendid moodustavad: valitsuse poolt tema valdusse, kasutusse ja käsutusse antud põhi- ja väikevahendid ning vahendid, mis on omandatud rahvamaja tegevuse käigus.

  (2) Rahvamaja valduses olev vara on Anija valla omand.

§ 7.   Finantseerimine ja majandamine

  (1) Rahvamaja raamatupidamine toimub tsentraliseeritult valitsuses.

  (2) Rahvamaja finantseerimise aluseks on volikogu poolt kinnitatud eelarve.

  (3) Rahvamaja eelarve tuludeks on:
  1) eraldised Anija valla eelarvest;
  2) eraldised riigieelarvest;
  3) eraldised projektitegevusest;
  4) eraldised ja annetused juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt;
  5) maksed keskuse tasulistelt teenustelt (sh ringide osalustasud, õppemaksud jmt);
  6) ürituste piletitulu;
  7) keskuse ruumide renditulu;
  8) muud tulud.

  (4) Rahvamaja rahalisi vahendeid kasutatakse sisulise tegevuse läbiviimiseks ja arendamiseks vastavalt eelarvele, tööplaanile ja käesolevale põhimäärusele.

  (5) Rahvamaja ei taotle oma tegevusega tulu. Saadud tulude kasutamine on lubatud üksnes põhimääruses toodud eesmärkide saavutamiseks.

  (6) Rahvamaja varasid inventeerib valitsuse poolt kinnitatud komisjon vastavalt raamatupidamise seadusele.

§ 8.   Aruandlus

  (1) Rahvamaja on aruandekohustuslik valitsuse ees.

  (2) Rahvamaja esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve täitmise aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

§ 9.   Järelevalve

  (1) Teenistuslikku järelevalvet rahvamaja ja juhataja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab valitsus.

  (2) Rahvamaja finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib volikogu revisjonikomisjon.

  (3) Järelevalve käigus avastatud puudused on juhataja kohustatud kõrvaldama järelevalveorgani määratud tähtajaks.

§ 10.   Tegevuse ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja lõpetamine

  (1) Rahvamaja ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamise otsustab volikogu ja korraldab valitsus seaduses sätestatud korras.

  (2) Rahvamaja ümberkorraldamine põhimääruse tähenduses seisneb rahvamaja ühinemises või jagunemises.

  (3) Rahvamaja ümberkujundamine põhimääruse tähenduses on asutuse muutmine teist liiki asutuseks.

  (4) Rahvamaja tegevus lõpetatakse:
  1) kui järelevalveorgani hinnangul ei vasta asutus õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  2) kui rahvamaja ei ole võimalik finantseerida;
  3) teistel seadusega ettenähtud juhtudel.

  (5) Tegevuse lõpetanud rahvamaja õigused ja kohustused lähevad üle valitsusele.

§ 11.   Põhimääruse muutmise kord

  (1) Rahvamaja põhimääruse kinnitab, muudab või tunnistab kehtetuks volikogu.

  (2) Põhimääruse, selle muutmise või täiendamise eelnõu töötab välja juhataja ja esitab valitsusele.

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas avaldamisest.

Jaanus Kalev
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json