Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Tõrva Linna noortevolikogu põhimäärus

Väljaandja:Tõrva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.03.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.01.2018
Avaldamismärge:RT IV, 24.10.2012, 20

Tõrva Linna noortevolikogu põhimäärus

Vastu võetud 20.03.2012 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 alusel.

§ 1.  Üldosa

 (1) Käesoleva põhimäärusega sätestatakse Tõrva linna Noortevolikogu (edaspidi Noortevolikogu) valimise ja toetamise kord ning tegevuse alused.

 (2) Noortevolikogu on linna noorte esinduskogu.

 (3) Põhimääruse võtab vastu noortevolikogu esimene koosolek lihthäälteenamusega ning põhimäärus jõustub pärast selle kinnitamist Tõrva Linnavolikogu poolt.

 (4) Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõttel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel.

 (5) Noortevolikogu lähtub oma töös Eesti Vabariigi seadustest, Tõrva Linnavolikogu ja -valitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.  Tegevusvaldkonnad ja eesmärgid

 (1) Noortevolikogu tegeleb Tõrva linna noorte seisukohtade väljaselgitamisega linna elu suhtes ning nende seisukohtade esitamisega noorsootöötajale, linnavolikogule või linnavalitsusele.

 (2) Noortevolikogule suunavad volikogu kompetentsi kuuluvaid küsimusi läbivaatamiseks noorsootöötaja, linnavolikogu, linnavalitsus ja linnavolikogu esimees.

 (3) Noortevolikogu vaatab läbi tema liikmete poolt tõstatatud või talle läbivaatamiseks suunatud linna elu puudutavaid küsimusi ning esitab noorsootöötajale, linnavolikogule või -valitsusele omapoolsed ettepanekud.

 (4) Noortevolikogu tegevuse eesmärkideks on noorte huvide kaitsmine linnas, linnavolikogule ja linnavalitsusele noorte ettepanekute edastamine ja ülelinnaliste noorteürituste korraldamine ning omaalgatuslike projektide elluviimine.

§ 3.  Valimiskord

 (1) Noortevolikogusse kandideerimisõigus on Rahvastikuregistri andmete alusel Tõrva linna territooriumil elavatel noortel vanuses 14-26 aastat.

 (2) Hääletamisõigus on Rahvastikuregistri andmete alusel Tõrva linna territooriumil elavatel noortel vanuses 14 – 26 eluaastat.

 (3) Valimised toimuvad enne kahe aasta möödumist eelmise Noortevolikogu koosseisu valimisest.

 (4) Valimiste läbiviimiseks moodustatakse valimisjaoskonnad Tõrva Gümnaasiumis Puiestee tn.1 ja Tõrva Avatud Noortekeskuses Spordi tn.1 ja/või Tõrva Kultuurimajas Männiku tn.5.

 (5) Tõrva linna Noortevolikogu liikmed valitakse Tõrva linna noorte poolt 2 aastaks salajasel hääletamisel, esimees ja aseesimees valitakse Noortevolikogu liikmete poolt 2 aastaks salajasel hääletamisel.

 (6) Tõrva linna Noortevolikogu liikmete arvuks on 11. Alates 27.november 2012 on liikmete arv 15.

§ 4.  Noortevolikogu õigused ja kohustused

 (1) Oma eesmärkide saavutamiseks on noortevolikogul õigus:
 1) osaleda linnaelu korraldamisel;
 2) esitada linnavolikogule kindlaks määratud korras omapoolseid arvamusi ja soovitusi;
 3) kaitsta linna noorte huve.

 (2) Tõrva linna Noortevolikogu otsused on linnavolikogu ja -valitsuse jaoks soovitusliku iseloomuga.

 (3) Noortevolikogul on õigus oma eesmärkide realiseerimiseks kaasata oma tegevusse spetsialiste, korraldada küsitlusi ja tellida ekspertiise selleks eraldatud vahendite alusel.

 (4) Noortevolikogul on õigus nõuda nende pädevusse kuuluvate küsimuste suunamist arutamiseks enne küsimuste läbivaatamist linnavolikogus.

 (5) Noortevolikogul on õigus linnavolikogu ees protestida linnavolikogu ja – valitsuse õigusakte juhul, kui nendes ei ole arvestatud nende seisukohtadega.

 (6) Noortevolikogul on õigus saada igakülgset informatsiooni linnavolikogu eelnõude kohta linnavolikogu ja -valitsuse liikmetelt.

 (7) Noortevolikogul on õigus algatada ülelinnalisi noorteüritusi ning moodustada nende organiseerimiseks töögruppe.

 (8) Noortevolikogul on õigus algatada heategevuslikke üritusi, milledest saadavad tulud lähevad noorte olukorra parandamiseks linnas.

 (9) Oma eesmärkide saavutamiseks on nootevolikogul kohustus arvestada linna noorte soovide ja ettepanekutega.

§ 5.  Noortevolikogu vahendid, vara ja aruandlus

 (1) Noortevolikogu vahendid ja vara moodustuvad:
 1) füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest;
 2) toetusest kohaliku omavalitsuse eelarvest;
 3) riiklikest toetustest ja ülemaalistelt ühendustelt, fondidelt;
 4) noortevolikogu põhimääruslike eesmärkide saavutamiseks korraldatavatest tuluüritustelt, sponsor- ja reklaamilepingutest, loteriidest ja ennustusvõistlustest, tehingutest kinnis- ja vallasvaraga laekuvast tulust, intressitulust ning muudest laekumistest.

 (2) Noortevolikogu vahendid ja vara kuuluvad noortevolikogule ning neid kasutatakse ja käsutatakse noortevolikogu eesmärkide saavutamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning käesolevale põhimäärusele. Noortevolikogu võib oma vara ja vahendid rentida, laenata või anda tasuta kasutusse. Noortevolikogu ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest.

§ 6.  Töökorraldus

 (1) Tõrva linna Noortevolikogu töövormiks on koosolekud, mis toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis.

 (2) Erakorraline koosolek kutsutakse kokku, kui seda soovib 2/3 noortevolikogu liikmetest.

 (3) Noortevolikogu koosolekud protokollitakse.

 (4) Noortevolikogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole kinnitatud koosseisust.

 (5) Noortevolikogu võtab vastu otsuseid ning esitab ettepanekuid lihthäälte- enamusega.

 (6) Tõrva linna Noortevolikogu koosolekul võib osaleda külalisi, eksperte ja ametnikke vastavalt arutusel oleva küsimuse sisule.

 (7) Koosolekute ettevalmistamisel ja läbiviimisel tehakse koostööd linna noorsootöötajaga.

 (8) Tõrva Tõrva linna noortevolikogu tegevust juhib noortevolikogu esimees. Tõrva linna noortevolikogu esimees:
 1) juhib koosolekuid
 2) koordineerib noortevolikogu tööd
 3) kannab ette noortevolikogu otsused ja eelnõud Tõrva Linnavolikogus kui noortevolikogu ei ole otsustanud teisiti.

 (9) Tõrva Noortevolikogu aseesimees täidab Noortevolikogu esimehe kirjalikul delegeerimisel Tõrva linna Noortevolikogu esimehe ülesandeid.

 (10) Noortevolikogu liikme vabatahtlik tagasiastumine toimub esitatud avalduse alusel.

 (11) Noortevolikogu liikmele umbusalduse avaldamiseks esitatakse vähemalt 1/3 liikme poolt allkirjastatud ja umbusaldust põhjendav avaldus.

 (12) Umbusaldusavaldus võetakse järgmise koosoleku päevakorda.

 (13) Isikul, kellele umbusaldust on avaldatud on õigus kuni viie minutilisele sõnavõtule.

 (14) Isiku umbusaldamiseks on vajalik 2/3 liikmete nõusolek. Umbusaldamisel isiku volitused lõpevad.

 (15) Noortevolikogu liikme volitused peatuvad, kui ta on puudunud kolmelt järjestikuselt koosolekult põhjuseta.

 (16) Noortevolikogu liige, kelle volitused on peatunud võib jätkata Noortevolikogu liikmena, kui seda pooldab 2/3 Noortevolikogu liikmetest. Noortevolikogu liikmena jätkamiseks tuleb esitada avaldus noortevolikogu esimehele.

 (17) Noortevolikogu liikme kohalt tagandatud või tagasiastunud liikme asemele esitatakse pingereas järgmiseks jäänud kandidaat.

 (18) Esimehe ja aseesimehe ennetähtaegne vabastamine toimub, kui:
 1) esimees või aseesimees ei ole võimeline noortevolikogu tööd juhtima oma vähese aktiivsuse, tervisliku seisundi või muu olulise põhjuse tõttu;
 2) esimehe või aseesimehe tegevus ei vasta noortevolikogu põhimäärusele, rikub või ei arvesta noortevolikogu volitusi või ei täida kohaliku omavalitsusega sõlmitud kokkuleppeid;
 3) esimehe või aseesimehe tegevus kahjustab noortevolikogu mainet.

 (19) Esimehe ja aseesimehe ennetähtaegse vabastamine toimub samas korras noortevolikogu liikme umbusaldamisega.

§ 7.  Tegevuse lõpetamine

 (1) Noortevolikogu tegevuse lõpetamise otsus tehakse samas korras kui asutamisotsus.

 (2) Noortevolikogu ennetähtaegse tegevuse lõpetamise ettepaneku koos vastava põhjendusega võib teha Tõrva Linnavolikogu, Tõrva linna Noortevolikogu esimees või 1/3 noortevolikogu liikmetest.

§ 8.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Tõrva Linnavolikogu 19.10.2010 määrus nr 14 „Tõrva linna noortevolikogu põhimäärus“.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Ivar Hanvere
Volikogu aseesimees