Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Iisaku Raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Iisaku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.06.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.06.2014
Avaldamismärge:RT IV, 24.10.2012, 40

Iisaku Raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 29.05.2008 nr 13

Määrus kehtestatakse «Rahvaraamatukogu seaduse» § 6 lõike 1, «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lõike 1 punkti 37, § 35 lõike 2 ja Iisaku Vallavolikogu 23.11.2006. a määruse nr 21 « Iisaku Vallavalitsuse hallatava asutuse põhimääruse ja koosseisu kinnitamise ning muutmise kord» § 2 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev põhimäärus sätestab Iisaku Raamatukogu eesmärgi ja ülesanded, tegevuse ja juhtimise korralduse, juhataja õigused ja kohustused, finantseerimise alused ning aruandluse ja kontrolli.

§ 2.  Üldsätted

 (1) Raamatukogu ametlik nimetus on Iisaku Raamatukogu.

 (2) Iisaku Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) on Iisaku Vallavalitsuse (edaspidivallavalitsus) hallatav asutus, mis on registreeritud riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris.

 (3) Raamatukogu asub Iisaku alevikus Iisaku vallas Ida-Viru maakonnas. Raamatukogu postiaadress on: Tartu mnt 62, Iisaku alevik, Iisaku vald, 41101 Ida-Viru maakond.

 (4) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna – Iisaku valla elanike enamuse põhivajadustele vastavaid teavikuid.

 (5) Raamatukogul on oma nimega pitsat ja tempel teavikute märgistamiseks.

 (6) Raamatukogu juhindub oma tegevuses UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, Rahvaraamatukogu seadusest ja teistest Eesti Vabariigi seadustest, Iisaku Vallavolikogu ja -valitsuse õigusaktidest ning oma põhimäärusest.

§ 3.  Raamatukogu eesmärk

  Raamatukogu eesmärk on tagada teeninduspiirkonna elanikele vaba juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile. Teha kättesaadavaks soovitavad teavikud ja avalikud andmebaasid ning luua seega võimalused elukestvaks õppimiseks ja enesetäiendamiseks.

§ 4.  Raamatukogu ülesanded

 (1) Raamatukogu ülesanne on raamatukogu kasutajaile vajalike teavikute kogumine, hoidmine, bibliografeerimine, kättesaadavaks tegemine ning avalike andmebaaside kasutamise võimaldamine.

 (2) Ülesande täitmiseks raamatukogu:
 1) osutab Iisaku valla elanikele põhiteenuseid: teavikute kohapeal kasutamine, kojulaenutus ja avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine vastavalt raamatukogu kasutamise eeskirjale;
 2) osutab tasulisi eriteenuseid: paljundustööd, väljatrükid üldkasutatavatest andmebaasidest jne;
 3) osutab kasutajatele internetiteenuseid, korraldab AIP tööd;
 4) komplekteerib kogud, täiendab neid ning peab fondide arvestust õigusaktidega sätestatud korras ja kindlustab nende säilimise;
 5) teeb oma kogu ja elektroonilised andmebaasid kasutajatele kättesaadavaks;
 6) korraldab teavikute raamatukogundusliku ja tehnilise töötlemise;
 7) korraldab raamatukogus puuduvate teavikute tellimise raamatukogudevahelise laenutuse kaudu lugeja soovil ja kulul;
 8) korraldab raamatukogu töö arvestust ning esitab vastavad aruanded, peab arvestust kogude suuruse, koostise ja selles tehtud muudatuste kohta;
 9) koostab, parandab ja täiendab kogude andmebaasi;
 10) korraldab raamatuvarade tutvustamiseks mitmesuguseid kirjandusega seonduvaid üritusi, tutvustab oma kogusid avalikkusele;
 11) teeb koostööd teiste raamatukogudega;
 12) osaleb valla arengukava eelnõu väljatöötamises ja kultuurielu koordineerimises.

§ 5.  Raamatukogu tegevuse korraldamine

 (1) Raamatukogu töö korraldatakse vastavalt kultuuriministri kehtestatud rahvaraamatukogu töökorralduse juhendile.

 (2) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused, kohustused ja vastutus on sätestatud raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab volikogu.

 (3) Raamatukogu töötajate koosseisu kinnitab ning muudab vallavalitsus raamatukogu juhataja ettepanekul.

 (4) Raamatukogu lahtiolekuajad kinnitab vallavalitsus raamatukogu juhataja ettepanekul.

 (5) Raamatukogu poolt osutatud tasuliste teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus.

 (6) Raamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamine või müümine toimub volikogu kehtestatud korras.

 (7) Asjaajamise korraldamisel lähtub raamatukogu Arhiiviseaduses, Avaliku teabe seaduses, Isikuandmete kaitse seaduses, Digitaalallkirja seaduses, Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduses, Asjaajamiskorra ühtsetes alustes sätestatust.

 (8) Asjaajamine reguleeritakse Iisaku Vallavalitsuse asjaajamiskorraga, mille kehtestab vallavalitsus. Asjaajamise korraldamise täpsustatud nõuded kehtestab vajadusel raamatukogu juhataja oma käskkirjaga.

§ 6.  Raamatukogu juhtimine

 (1) Raamatukogu tegevust juhib ja korraldab raamatukogu juhataja, kes vastab Rahvaraamatukogu seaduses kehtestatud haridus- ja kutsenõuetele.

 (2) Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus avaliku konkursi. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse ja vabastab ametist vallavanema ettepanekul vallavalitsus.

 (3) Töötamine raamatukogus toimub töölepingu alusel ja seda reguleeritakse tööseadustega. Juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem. Juhatajaga sõlmitakse tähtajatu tööleping.

 (4) Juhataja kohustused ja õigused:
 1) juhib raamatukogu tööd kooskõlas seaduste, käesoleva põhimääruse ja oma ametijuhendiga;
 2) tagab raamatukogule pandud ülesannete täitmise ning kannab vastutust raamatukogu varalise seisundi ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest;
 3) korraldab raamatukogu vara valdamist ja kasutamist vastavuses valla õigusaktidega;
 4) koostab ja esitab raamatukogu eelarve eelnõu vastavalt volikogu poolt kehtestatud korrale, vastutab raamatukogu eelarvest kinnipidamise eest;
 5) peab läbirääkimisi ja sõlmib kokkuleppeid oma pädevuse piires;
 6) korraldab raamatukogu asjaajamist;
 7) koostab ja esitab õigusaktidega ettenähtud aruanded;
 8) teeb ettepanekuid vallavalitsusele raamatukogu töö paremaks korraldamiseks ja raamatukogu tegevusega seotud probleemide lahendamiseks;
 9) tegutseb raamatukogu nimel ja täidab muid raamatukogu juhtimisega seotud ülesandeid.

 (5) Juhataja suunab töölähetusse ja tema puhkuste ajakava kinnitab vallavanem käskkirjaga.

§ 7.  Raamatukogu vara

 (1) Raamatukogu kasutuses oleva vara moodustavad talle sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud teavikud, seadmed, inventar ja muu vara.

 (2) Raamatukogu valduses olev vara on Iisaku valla omand. Raamatukogu vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub volikogu poolt kehtestatud korra alusel.

§ 8.  Eelarve, finantseerimine ja töötasustamine

 (1) Raamatukogu eelarve on vallaeelarve üheks osaks. Raamatukogu eelarve üldsummas võtab vastu ja muudab volikogu, artiklite lõikes vallavalitsus.

 (2) Raamatukogu finantseeritakse:
 1) Iisaku valla eelarvest;
 2) riigieelarvest;
 3) eriteenuste maksetest;
 4) laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt;
 5) annetustest.

 (3) Raamatukogu raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab vallavalitsus.

 (4) Raamatukogu töötajate tasustamine toimub volikogu poolt kehtestatud korras.

§ 9.  Järelvalve

 (1) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded.

 (2) Teenistuslikku järelvalvet raamatukogu ja juhataja tegevuse üle teostab vallavalitsus.

 (3) Eelarve täitmist ja vara sihipärast kasutamist kontrollib vallavalitsus ja volikogu revisjonikomisjon.

§ 10.  Ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Raamatukogu ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab Iisaku Vallavolikogu.

 (2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

§ 11.  Raamatukogu põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  Raamatukogu põhimääruse kinnitab, muudab või tunnistab kehtetuks Iisaku Vallavolikogu.

§ 12.  Rakendussätted

 (1) Enne 2007. a 1. maid ametis olevale juhatajale kohalduvad enne 01.05.2007. a kehtinud haridus- ja kutsenõuded.

 (2) Tunnistatakse kehtetuks Iisaku Vallavolikogu 29.06.2000. a määrus nr 76 «Iisaku Raamatukogu põhimääruse kinnitamine».

 (3) Määrus jõustub 16. juunil 2008.a.

Vello Taar
Volikogu esimees