Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Aadressitähiste tehniliste, kujunduslike ja paigaldamise nõuete kehtestamine

Väljaandja:Kuressaare Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.06.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.10.2012, 51

Aadressitähiste tehniliste, kujunduslike ja paigaldamise nõuete kehtestamine

Vastu võetud 07.06.2011 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja Kuressaare Linnavolikogu 24.04.2008 määrusega nr 7 (muudetud 26.05.2011 määrusega nr 19) kehtestatud Kuressaare linna heakorra eeskirja § 8 p 6 alusel ning lähtudes Vabariigi Valitsuse 20.12.2007 määrusest nr 251 ”Aadressiandmete süsteem” 2. ptk ja regionaalministri 17.06.2004 määrusest nr 3 ”Kohanime liigisõna, hargtäiendi või muu osa lühendamise või ärajätmise kord” § 2 lg 3

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega sätestatakse Kuressaare tänavatele ja teistele aadressikohtadele paigaldatavate aadressitähiste tehnilised, kujunduslikud ja paigaldamise ühtsed nõuded.

  (2) Ühtsete nõuete seadmise eesmärgiks on liiklemise hõlbustamine, mille tagab aadressitähiste sarnane paigutus, lihtne ja ühene äratuntavus linnas ning linnaruumi visuaalsele korrastatusele ja paremale kujundusele kaasaaitamine.

  (3) Kehtestatavad nõuded on kohustuslikud juhindumiseks kõigile aadressitähiste paigaldajatele ning ehitise ja kinnistu omanikele.

  (4) Liiklusmärgil 644 ”Tee nimi” asuvad aadressitähised paigaldatakse väljaspool Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala ja kaitsevööndit.

§ 2.   Tänava aadressitähised

  (1) Aadressitähiseks käesolevas määruses on tänava nimesilt ja aadressi numbrimärk.

  (2) Tänava nimesildil on tänava, maantee, puiestee või muu tänava analoogi ametlik eestikeelne nimi. Aadressi numbrimärgil on hoone aadressi number ja vajadusel määratud täht- või numberlisand.

  (3) Aadressitähised peavad üldjuhul vastama käesoleva eeskirja paragrahvides 3 ja 4 esitatud nõuetele, v.a eramutele paigaldatavad aadressi numbrimärgid väljaspool ristmikku ja linnaarhitektiga kirjalikult kooskõlastatud aadressitähiste kujunduse ja paigutuse erilahendused.

§ 3.   Tänava nimesildi tehnilised nõuded

  Tänava nimesilt peab vastama järgmistele tehnilistele nõuetele (lisa 1):
  1) nimesildi kõrgus on 160 mm, nimesildi pikkus on kas 420, 560 või 700 mm. Nimesildi pikkus valitakse vastavalt teksti pikkusele, kusjuures tekstiosa külgruum raamjooneni on üldjuhul 100 mm, kuid mitte vähem kui 50 mm;
  2) tekstiosa kõrguse määratleb nime alustava suurtähe kõrgus, mis on 60 mm;
  3) nimesildi värvus on mustjassinine, raamjoon ja tekstiosa valged;
  4) nime kirjatüüp on Arial Narrow Regular;
  5) nimesildi servades on raamjoon, mille väline piir asub kõigist servadest 10 mm kaugusel, raamjoone enda laius 5 mm, pöördenurga siseraadius 15 mm ja välisraadius 20 mm;
  6) nimesildi nurkadesse tehakse kruviauk arvestusega, et kruvipea ei kata tähise servades olevat raamjoont;
  7) nimesildil kasutatakse üksnes riiklikus kohanimeregistris esinevat nimekuju, lubatud on vaid nime täiskujud;
  8) nimesildil kirjutatakse kõik sõnad suure algustähega, välja arvatud liigisõna (näiteks tee, põik, väljak jms);
  9) nimes, kus esineb sidekriipsuga hargtäiend ja nimetuum (näiteks Suur-Sadama, Uus-Roomassaare), enne ja pärast sidekriipsu tühikut ei jäeta;
  10) kõik liigisõnad (tee, põik jms) kirjutatakse täielikult välja, väljaarvatud “maantee” ja “puiestee”, mille puhul on lubatud punktita lühendid mnt ja pst (näiteks Kalda pst). Liigisõna ”tänav” jäetakse sildilt ära.

§ 4.   Aadressi numbrimärgi tehnilised nõuded

  Aadressi numbrimärk peab vastama järgmistele tehnilistele nõuetele (lisa 2):
  1) ovaalse numbrimärgi kõrgus on 145 mm, laius on 190 mm, ristkülikukujulise numbrimärgi kõrgus 160 mm, laius 170 mm;
  2) numbri kõrgus on 60 mm;
  3) numbri lisandiks oleva väiketähe või numbri puhul (näiteks 29a või 29/1 tühikuid ei kasutata;
  4) ovaalse numbrimärgi värvus on mustjassinine, raamjoon ja tekstiosa valged, ristkülikukujulise numbrimärgi värvus on valge, raamjoon ja tekstiosa mustjassinised;
  5) numbrimärgi raamjoone väline piir asub kõigist servadest 10 mm kaugusel, raamjoone enda laius 5 mm ja ristkülikukujulisel numbrimärgil on pöördenurga siseraadius 15 mm ja välisraadius 20 mm;
  6) numbrimärgi nurkadesse tehakse kruviauk arvestusega, et kruvipea ei kata tähise servades olevat raamjoont, ovaalsel numbrimärgil tehakse kruviaugud külgedele.

§ 5.   Aadressitähiste paigaldamine

  (1) Kuressaare linnavalitsuse poolt tagatakse:
  1) tänava nimesiltide paigaldamine tänava alguses, lõpus ning ristmikel asetsevatele ehitistele ja kinnistutele sõltumata nende omandikuuluvusest;
  2) aadressi numbrimärgi paigaldamine hoonetele, sõltumata nende omandikuuluvusest, kui aadressinumber on muudetud linnavalitsuse korraldusel.

  (2) Hoone omaniku või selleks volitatud isiku poolt tagatakse:
  1) aadressi numbrimärgi paigaldamine hoonele või piirdele kindlustades tähise nähtavuse üldkasutatavalt teelt;
  2) soovi korral tänava nimesildi paigaldamine talle kuuluvale hoonele, mis asub väljaspool ristmikku.

§ 6.   Tänava nimesildi paigaldamise nõuded

  (1) Tänava nimesilt tuleb piirdele või tänavaristmiku hoonele paigaldada arvestusega, et igal sõidusuunal oleks ristmikku moodustavate kõigi tänavate nimesildid nähtavad.

  (2) Tänavaristmiku ehitisel paigaldatakse nimesilt üldjuhul hoone fassaadi või piirde ristmikupoolsele nurgale teiste ristmikul asuvate tähistega sarnasele kõrgusele või ülaservaga aknaavade ülemise kõrgusjoonega samale kõrgusele või lähtutakse hoone arhitektuurilisest eripärast.

§ 7.   Aadressi numbrimärgi paigaldamise nõuded

  (1) Iga ristmikku moodustava tänava suunas tohib olla üksnes selle tänava järgi määratud aadressi tähis. See nõue kehtib ka paralleelaadressi puhul, mis sisaldab erinevate tänavate järgi määratud aadresse.

  (2) Kui tänava nimesilt ja aadressi numbrimärk paiknevad hoonel koos, tuleb eelistada käesoleva eeskirja kohast numbrimärgi kujundust. Ovaalne numbrimärk paigaldatakse tänavasildi kohale viimase suhtes tsentrisse, ristkülikukujuline numbrimärk nimesildiga ühele joonele tähisest paremale.

  (3) Vabaplaneeringuga piirkondades, kus sissepääsud hoonetesse avanevad sisekvartalis, peavad tähised olema paigaldatud ka üldkasutatava tänava poolsele hoone fassaadile.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Kinnitada ”Tänava nimesildi tehnilised nõuded. Joonised” vastavalt lisale 1.

  (2) .Kinnitada ”Aadressi numbrimärgi tehnilised nõuded. Joonised” vastavalt lisale 2.

  (3) Käesoleva määruse jõustumisest alates tuleb uued aadressitähised paigaldada määruses esitatud nõudeid arvestades.

  (4) Olemasolevate, kuid nõuetele mittevastavate aadressitähiste väljavahetamine tuleb lõpule viia 2011. aasta lõpuks.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 20. juunil 2011.

Mati Mäetalu
Linnapea

Eero Lapp
Linnasekretär

Lisa 1 

Lisa 2 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json