Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Mäksa valla muudetud arengukava 2014-2026 kinnitamine

Mäksa valla muudetud arengukava 2014-2026 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Mäksa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2026
Avaldamismärge:RT IV, 24.10.2014, 7

Mäksa valla muudetud arengukava 2014-2026 kinnitamine

Vastu võetud 13.10.2014 nr 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 7 ja § 372, Mäksa Vallavolikogu 27. november 2006. a määruse nr 10 „Mäksa valla põhimäärus“ § 9 lg 1 p 7, § 49, Mäksa Vallavolikogu 25. august 2014. a otsuse nr 33 alusel ning võttes arvesse avalikul väljapanekul tehtud ettepanekuid.

§ 1.  Reguleerimisala

  Kinnitada Mäksa valla muudetud arengukava 2014-2026 vastavalt lisale 1.

§ 2.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Mäksa vallavolikogu 19. detsember 2011. a määrus nr 12 „Mäksa valla arengukava 2012-2026 vastuvõtmine“.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mati Möller
Vallavolikogu esimees

Lisa 1 Mäksa valla arengukava 2014-2026