Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Vallavalitsuse hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise kord

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.10.2014, 15

Vallavalitsuse hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise kord

Vastu võetud 15.10.2014 nr 17

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 1 ja 2, Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 66 lg 2 ja Koolieelse lasteasutuse seadus § 9 lg 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Võru vallavalitsuse hallatav asutus (edaspidi asutus) on Võru valla omanduses olev ja vallavalitsuse haldusalas tegutsev organisatsiooniliselt iseseisev institutsioon, mille ülesanne on Võru valla poolt pakutavate vajalike teenuste osutamine.

  (2) Korda rakendatakse asutuse asutamisel, haldamisel, ümberkorraldamisel ja lõpetamisel.

  (3) Asutusel võib olla oma pitsat ja tal võib olla eraldi arvelduskonto.

  (4) Asutuse asutamist, ümberkorraldamist ja lõpetamist korraldab ja viib läbi vallavalitsus volikogu otsuse alusel.

  (5) Asutus loetakse asutatuks, ümberkorraldatuks või lõpetatuks volikogu otsuses märgitud kuupäevast.

§ 2.   Asutuse asutamine ja põhimäärus

  (1) Asutus asutatakse Võru valla ülesannete täitmiseks kui selleks esineb vajadus.

  (2) Kirjalik asutamisettepanek esitatakse volikogule ning see peab sisaldama:
  1) asutamise põhjendust (tegevusvaldkonnad, vajadus osutada teenuseid asutuse kaudu, võimalikud muudatused teiste asutuste töös);
  2) asutamise majanduslikke kaalutlusi;
  3) andmeid personali kohta, samuti andmeid uue asutuse töötajate koosseisu ja kvalifikatsiooni kohta;
  4) asutuse põhimääruse projekti.

  (3) Asutuse põhimääruse kinnitab vallavalitsus, v.a seaduses ette nähtud juhtudel volikogu.

§ 3.   Asutuse haldamine

  (1) Asutust haldab vallavalitsus.

  (2) Asutus juhindub oma tegevuses kehtivast seadusandlusest, volikogu ja valitsuse õigusaktidest ning põhimääruses sätestatud õigusest ja kohustustest.

  (3) Asutust juhib asutuse juht.

  (4) Juhi ametikoha täitmiseks korraldatakse konkurss vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

  (5) Juhi kinnitab ametisse, vabastab ametist, töötaja vastutusele kohaldatava õiguskaitsevahendi otsustab ja tema töötasu määrab vallavalitsus.

  (6) Töölepingu asutuse juhiga sõlmib, muudab ja lõpetab vallavanem.

  (7) Asutuse töötamise alused kinnitab asutuse juht. Asutuse ametikohtade koosseisu kinnitab ja muudab vallavolikogu.

§ 4.   Asutuse ümberkorraldamine

  (1) Asutuse ümberkorraldamise otsustab volikogu.

  (2) Asutuse ümberkorraldamine seisneb asutuse muutmises, ühinemises või jagunemises.

  (3) Kirjalik ümberkorraldamise ettepanek esitatakse volikogule. Ettepanek peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) asutuse ümberkorraldamise põhjendus ja oodatav tulemus;
  2) majanduslikud arvestused;
  3) ümberkorraldusest tingitud võimalikud muudatused valla õigusaktides.

§ 5.   Asutuse tegevuse lõpetamine

  (1) Asutuse tegevuse lõpetamise otsustab volikogu.

  (2) Kirjalik ettepanek asutuse lõpetamiseks esitatakse volikogule ja see peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) tegevuse lõpetamise põhjendus;
  2) majanduslikud kaalutlused;
  3) ettepanekud asutuse käsutuses oleva vallavara edasise kasutamise kohta;
  4) asutuse tegevuse lõpetamisest tingitud võimalikud muutused valla õigusaktides.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Delegeerida vallavalitsusele valla omandis olevate põhikoolide, gümnaasiumi, koolieelsete lasteasutuste põhimääruste kinnitamine ja muutmine.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Priit Süüden
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json