Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Taheva valla heakorraeeskiri

Väljaandja:Taheva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.10.2014, 22

Taheva valla heakorraeeskiri

Vastu võetud 17.10.2014 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 361 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Taheva valla heakorraeeskiri (edaspidi eeskiri) kehtestab heakorra nõuded Taheva vallas (edaspidi vallas).

  (2) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile valla haldusterritooriumil elavatele, tegutsevatele ja viibivatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kinnis- ja vallasvara omanikele või kasutajatele.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) Kinnistu on juriidilise või füüsilise isiku omandis või valduses olev maa-ala.
  2) Ehitis on aluspinnasega kohtkindlalt ühendatud ja inimtegevuse tulemusena ehitatud terviklik asi. Ehitised jagunevad hooneteks ja rajatisteks.
  3) Omanik on füüsiline või juriidiline isik, kelle omandis või kasutada on maa või ehitised või kelle kasuks on seatud hoonestusõigus või kes on maa õiguspärane valdaja.
  4) Avalik koht on üldkasutatav koht või vabaks kasutamiseks, ehitis, rajatis või selle osa.
  5) Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele suunatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste kogunemine, mis ei ole koosolek.
  6) Haljasala on teadlikult kujundatud maastik, maastikuosa või hoonetevaheline välisruum, mida iseloomustab ümberkujundatud reljeef, valitud taimestik ja vastavafunktsioonilised rajatised.

§ 3.   Valla kohustused heakorra tagamisel

  (1) Heakorra tagamist korraldab vallas Taheva Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (2) Heakorra tagamisel vallavalitsus:
  1) korraldab heakorratöid avalikes kohtades;
  2) korraldab valla omandis olevate mänguväljakute hooldust ja tagab nende vastavuse tehnilistele nõuetele;
  3) korraldab valla omandis või kasutuses olevate avalike jäätmemahutite jm inventari paigaldamise ning hoolduse.

§ 4.   Avaliku koha heakorra nõuded

  (1) Ühissõidukipeatused ja ootekojad ning ühiskondlike hoonete välistrepid peavad olema puhastatud ning seal tuleb vältida libeduse teket.

  (2) Mänguväljaku omanik või haldaja on kohustatud tagama mänguvahendite/väikevormide regulaarse hooldamise ning vajadusel kohese remondi. Mänguväljaku kasutajale potentsiaalselt ohtlikud mänguvahendid/väikevormid tuleb viivitamatult demonteerida või tagada muul viisil nende ohutus.

§ 5.   Kinnistu ja ehitise omaniku kohustused heakorra tagamisel

  (1) Kinnistu ja ehitise omanik on kohustatud:
  1) hoidma korras oma kinnistu ja kinnistu piirdeaia või heki;
  2) niitma hoonete ja rajatiste ümbruse muru regulaarselt vastavalt ilmastikuoludele;
  3) niitma ja ära koristama kinnistult heina minimaalselt kord aastas hiljemalt 1. augustiks, vältimaks kulu teket ja tagamaks tuleohutuse;
  4) lõikama põõsaste ja puude oksad, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja/või varjavad liikluskorraldusvahendeid ning takistavad liiklemist teel;
  5) tagama mittekasutuses oleva ehitise ja sinna juurde kuuluva krundi heakorra ning vältima hoone varisemisohtlikkust ja sulgema sissepääsud.

  (2) Kinnistu reostamisel või risustamisel peab ala korrastama kinnistu omanik, kui reostajat või risustajat ei ole võimalik kindlaks teha.

  (3) Põllumajandusloomi ja –linde ning mesilasi võib pidada selleks sobilikes ja heakorrastatud hoonetes või aias selleks eraldatud kohas, pidades kinni loomakaitseseaduses kehtestatud nõuetest ning tagades looma või linnu tekitatud reostuse likvideerimise.

§ 6.   Avaliku ürituse korraldaja kohustused heakorra tagamisel

  Avaliku ürituse korraldaja on kohustatud:
  1) tagama heakorra ürituse toimumise kohas;
  2) paigaldama ürituse teenindamiseks vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja välikäimlaid ning tagama nende puhtuse, hoolduse ja tühjendamise;
  3) korrastama pärast ürituse toimumist maa-ala hiljemalt 12 tunni jooksul ning ära viima kõik seoses ürituse korraldamisega paigaldatud esemed (lavad, telgid, jäätmemahutid, välikäimlad jms) hiljemalt 24 tunni jooksul.

§ 7.   Ajutise müügikoha omaniku või valdaja kohustused heakorra tagamisel

  Ajutise müügikoha omanik või valdaja on kohustatud:
  1) tagama müügikoha ja selle ümbruse puhtuse ning heakorratööde teostamise;
  2) paigaldama müügikoha teenindamiseks vajalikud jäätmemahutid ning tagama nende regulaarse tühjendamise ja hoolduse, vältimaks nende ületäitumist;
  3) korrastama müügikoha koheselt peale müügitegevuse lõppemist.

§ 8.   Ehitus-, remondi- ja kaevetööde tegija kohustused heakorra tagamisel

  Ehitus-, remondi- ja kaevetööde tegija on kohustatud:
  1) vältima ehitus- või kaevealalt (edaspidi tööala) pori, prahi ja tolmu kandumise teedele ning naaberkinnistutele, paigaldades tööalale vajalikud katted ja võttes kasutusele vastavad abinõud;
  2) tagama tööde tegemise ajal ohutu liiklemise, piirates tööde teostamise koha ajutise piirdeaiaga;
  3) korrastama pärast töö lõpetamist tööala ümbruse ning taastama tööde käigus rikutud haljastuse.

§ 9.   Põllumajandus-, metsandus- ja veoettevõtja kohustused heakorra tagamisel

  Põllumajandus-, metsandus- ja veoettevõtja on kohustatud:
  1) vältima puidujäätmete, pori, prahi, sõnniku, läga jms kandumise avalikku kohta ja teedele;
  2) likvideerima koheselt tekitatud reostuse, tagades liiklusohutuse.

§ 10.   Tehnovõrgu omaniku kohustused heakorra tagamisel

  Tehnovõrgu omanikud on kohustatud:
  1) korras hoidma temale kuuluva tehnovõrgu;
  2) hoidma tehnovõrgu nähtava osa seisundis, mis tagab liiklusohutuse ja teekatte korrasoleku tehnovõrgu kohal.

§ 11.   Vallas elava või viibiva isiku kohustused heakorra tagamisel

  Vallas elaval või viibival isikul on heakorranõuete tagamiseks keelatud:
  1) risustada ja reostada valla territooriumi ning ehitisi;
  2) kahjustada või lõhkuda avalikku ruumi paigaldatud inventari;
  3) kahjustada haljasalasid või muid rohealasid ja seal olevaid puid, põõsaid ning taimi;
  4) parkida mootorsõidukit ja/või haagist haljasalale omaniku või haldaja loata;
  5) üldkasutatavas suplemiskohas pesta pesu ja liiklusvahendeid, ujutada loomi ja kasutada ujumiseks mitteettenähtud vahendeid;
  6) telkida ja/või parkida haljasaladel, parkides ja mujal selleks mitteettenähtud kohtades;
  7) kuivatada pesu selleks mitteettenähtud kohtades;
  8) kloppida riideid ja vaipu korterelamu rõdul, aknal ja uksel ning asetada akna välisküljele või rõdule sinna mittesobivaid esemeid ning toiduaineid;
  9) kuhjata sõiduteele lund;
  10) jätta valla teadetetahvlile aegunud teadet, kuulutust, plakatit ja reklaami;
  11) maha panna prügi metsa, maanteekraavi jm selleks mitteettenähtud kohtadesse;
  12) lasta pinnasesse või veekogusse keskkonda saastavaid aineid;
  13) tekitada ülenormatiivset müra, vibratsiooni või tolmu.

§ 12.   Nõuded küttekoldevälise tule tegemisel

  Lõkke ja muu küttekoldevälise tule tegemisel tuleb järgida tuleohutuse seadusest tulenevaid tuleohutusnõudeid.

§ 13.   Heakorraeeskirja rikkumine

  (1) Heakorraeeskirja rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662 alusel.

  (2) Heakorraeeskirjas sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

  (3) Heakorraeeskirjas sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on vallavalitsus, politseiasutus ja keskkonnainspektsioon vastavalt oma pädevusele.

§ 14.   Rakendussätted

  (1) Taheva Vallavolikogu 29.04.2009. a määrus nr 4 „Taheva valla heakorraeeskiri“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Hille Tamman
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json