KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Tahkuranna vallas

Väljaandja:Tahkuranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.10.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 24.10.2015, 43

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Tahkuranna vallas

Vastu võetud 28.08.2014 nr 13

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Tahkuranna vallas.

  (2) Tahkuranna Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatava asutuse põhimäärusejärgset tegevust, sihtasutuse, mille ainuasutajaks on Tahkuranna vald, samuti osaühingu või aktsiaseltsi, mille ainsaks osanikuks või aktsionäriks on Tahkuranna vald, põhikirjajärgset tegevust oma tegevuskohas ei loeta avalikuks ürituseks käesoleva eeskirja mõistes.

  (3) Määrusega reguleerimata juhtudel otsustab üksikküsimused vallavalitsus.

§ 2.   Mõisted

  (1) Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk.

  (2) Avalik üritus (edaspidi üritus) on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole avalik koosolek korrakaitseseaduse tähenduses.

  (3) Kõrgendatud turvariskiga on avalik üritus:
  1) millega kaasneb liikluse ümberkorraldamine või;
  2) kus toimub alkohoolsete jookide jaemüük või pakkumine (v.a üritus, mis toimub alalise müügikohaga siseruumis) või;
  3) kus kasutatakse lahtist tuld (lõke, tõrvikud vms) või pürotehnilisi tooteid või;
  4) kus kasutatakse ajutist ehitist (nt tribüün, lava, suuremõõtmeline telk või konstruktsioon) või muud inimese elule ja tervisele ohtu kujutavat lisainventari (v.a spordiüritused ja etendusasutustes toimuvad üritused).

  (4) Avaliku ürituse luba (edaspidi ürituse luba) on nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks ja pidamiseks selles märgitud tingimustel.

§ 3.   Ürituse korraldaja

  (1) Üritust võib korraldada täisealine ja teovõimeline füüsiline või juriidiline isik (edaspidi üritusekorraldaja).

  (2) Ürituse korraldaja määrab ürituse läbiviimise eest vastutava isiku.

2. peatükk ÜRITUSE LOA TAOTLEMINE 

§ 4.   Ürituse loa taotlemine

  (1) Ürituse loa saamiseks esitab ürituse korraldaja vallavalitsusele vormikohase taotluse koos kõigi nõutud lisadokumentidega vähemalt 10 päeva enne ürituse toimumist.

  (2) Ürituse loa taotluse vorm on kättesaadav Tahkuranna valla kodulehel www.tahkuranna.ee ja vallavalitsuse kantseleis.

§ 5.   Ürituse loa taotlus

  (1) Ürituse loa taotluses märgitakse järgmised andmed:
  1) ürituse nimetus;
  2) ürituse laad (spordivõistlus, vabaõhukontsert, etendus, näitus, laat vms);
  3) ürituse sisu kirjeldus/iseloomustus, mille võib taotlusele lisada eraldi lehel;
  4) üritusel osalejate eeldatav arv;
  5) toimumise koht ja liikumismarsruut (selle olemasolu korral);
  6) alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;
  7) teave kasutatava heli- ja/või pürotehnika kohta;
  8) turvalisust tagava turvaettevõtja nimi, registrikood ja kontaktandmed;
  9) liikluskorraldust tagava juriidilise või füüsilise isiku nimi ja kontaktandmed;
  10) alkohoolse joogi jaemüügi või selle pakkumise korral – antud tegevuse korraldaja nimi ja kontaktandmed ning majandustegevusteate esitamise kuupäev;
  11) teave inventari (kauplemisinventar, tribüün, lava vms) paigaldamise vajaduse kohta koos inventari loeteluga;
  12) teave ürituse toimumise kohas reklaami eksponeerimise kohta;
  13) ürituse korraldaja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja kontaktandmed (kontaktaadress, mobiilinumber ja e-posti aadress), mille kaudu on võimalik ürituse korraldajaga ühendust saada kogu ürituse korraldamise ja pidamise aja jooksul kuni ürituse korraldamise kohustuste nõuetekohase täitmiseni;
  14) kui avaliku ürituse korraldab juriidiline isik, siis tema nimi ja registrikood ning juriidilise isiku nimel või ülesandel üritust korraldava isiku nimi, isikukood ja kontaktandmed (kontaktaadress, mobiilinumber ja e-posti aadress), mille kaudu on võimalik ürituse korraldajaga ühendust saada kogu ürituse korraldamise ja pidamise aja jooksul kuni ürituse korraldamise kohustuste nõuetekohase täitmiseni;
  15) muud loa taotluse vormil märgitud andmed.

  (2) Ürituse loa taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) asukohaplaan, milles on märgitud täpne ürituse toimumise koht;
  2) liikluse ümberkorraldamiseks liikluskorralduse ümbersõiduskeem, milles märgitakse paigaldatavad liikluskorraldusvahendid (liiklusmärgid, tähiskoonused vms), liikluskorralduse eest vastutav isik ja tema kontaktandmed ning liiklusseaduse nõuetele vastavate liiklusreguleerijate asukohad;
  3) kinnisasja omaniku ja/või õiguspärase valdaja kirjalik nõusolek kinnisasja kasutamiseks, kui üritus toimub maaüksusel, mis ei ole munitsipaalomandis.

  (3) Loa taotluse allkirjastab ürituse korraldaja või tema volitatud esindaja.

3. peatükk ÜRITUSE LOA TAOTLUSE MENETLEMINE 

§ 6.   Taotluse menetlemine

  (1) Ürituse loa taotluse vaatab läbi vallasekretär kolme tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisele järgnevast päevast.

  (2) Kui ürituse loa taotluses või selle lisadokumentides on nõutud andmed jäetud esitamata, nendes on muid puudusi või ürituse loa andmise otsustamiseks on vaja esitada lisadokumente.

  (3) Ürituse loa taotlus jäetakse läbi vaatamata, teavitades sellest taotluse esitajat, kui:
  1) ürituse loa taotluses ja lisadokumentides ei kõrvaldata puudusi määratud tähtajaks;
  2) ürituse loa taotlus ja lisadokumendid ei ole esitatud käesoleva määruse paragrahv 4 lõikes 1 sätestatud tähtajaks.

§ 7.   Ürituse loa andmise või sellest keeldumise otsustamine

  (1) Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmise või sellest keeldumise otsustab vallavalitsus 10 päeva jooksul arvates nõuetekohase taotluseja selle lisadokumentide esitamisele järgnevast päevast.

  (2) Vajaduse korral määrab loa andja ürituse korraldamise ja pidamise lisatingimused:
  1) ürituse kooskõlastamine riigi ametiasutustega, füüsiliste- ja/või juriidiliste isikutega ja/või teiste organisatsioonidega;
  2) avalikkuse teavitamine ürituse toimumisest;
  3) meditsiinilise teenindamise tagamine;
  4) ürituse toimumiskoha heakorrastamine;
  5) muude toimingute teostamine.

  (3) Loa andmisest võib põhjendatud otsusega keelduda, eelkõige kui:
  1) ürituse loa taotluse kooskõlastajad (politsei-, pääste- ja meditsiiniasutus) jätavad ürituse loa taotluse põhjusega kooskõlastamata;
  2) ürituse korraldaja ei täida ürituse loa andmiseks taotluse kooskõlastajate esitatud tingimusi;
  3) taotlus ei vasta esitatud nõuetele või ei ole esitatud õigeaegselt;
  4) samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem lubatud teise ürituse korraldamine;
  5) üritus on taotluses märgitud ajal ja kohas sisult sobimatu;
  6) ürituse läbiviimine ei ole lubatud Eesti Vabariigi või Tahkuranna valla õigusaktidest tulenevalt;
  7) ürituse loa taotleja varem korraldatud üritus on käesoleva määruse alusel peatatud või lõpetatud.

  (4) Vallavalitsus teavitab loa andmisest keeldumisest loa taotlejat.

  (5) Vallavalitsuse põhjendatud otsusega võib ürituse loa taotluses märgitud ürituse kestust piirata, eelkõige kui:
  1) üritus on planeeritud pikaks perioodiks ühte ja samasse kohta;
  2) on vajalik tagada võimalus kasutada ürituse loa taotluses märgitud ürituse ala ka teistel isikutel või teistel eesmärkidel;
  3) selle tingivad muud kaalukad asjaolud.

§ 8.   Ürituse luba

  (1) Ürituse loas märgitakse:
  1) ürituse nimetus ja laad;
  2) ürituse korraldaja andmed (füüsilise isiku nimi, elukoht, isikukood ja kontaktandmed,
  3) ürituse toimumise koht ja/või liikumisteekond;
  4) ürituse alguse ja lõpu kuupäev ja kellaaeg;
  5) märge alkohoolsete jookide pakkumise ja müügi kohta;
  6) ürituse korraldamise ja pidamise tingimused.

  (2) Ürituse loal märgitakse vallavalitsuse teenistuja nimi ja kontaktandmed ning tähtaeg ürituse ala üleandmiseks-vastuvõtmiseks pärast ürituse lõppemist.

4. peatükk ÜRITUSE LOA KEHTETUKS TUNNISTAMINE NING ÜRITUSE PEATAMINE JA LÕPETAMINE 

§ 9.   Ürituse loa kehtetuks tunnistamine

  (1) Ürituse loa andja põhjendatud otsusega võib ürituse loa tunnistada kehtetuks, eelkõige kui:
  1) ürituse korraldaja on esitanud loa taotluses ürituse korraldamise ja pidamise kohta valeandmeid;
  2) ürituse korraldaja ei täida ürituse korraldamisel ja pidamisel Eesti Vabariigi ja Tahkuranna valla õigusaktidest tulenevaid kohustusi;
  3) ürituse korraldaja ei täida ürituse korraldamise ja pidamise ajal ürituse loa andja või teiste ametkondade nõutud ettekirjutusi ürituse läbiviimise tagamiseks ürituse loal märgitud ja õigusaktides sätestatud tingimustel;
  4) loa kehtetuks tunnistamist tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

  (2) Vallavalitsus teavitab loa kehtetuks tunnistamisest ürituse korraldajat ja ürituse loa taotluse kooskõlastanud ametkondi.

§ 10.   Ürituse peatamine ja lõpetamine

  (1) Ürituse korraldaja peab avaliku ürituse peatama:
  1) ohu vältimiseks, kui ohtu ei ole võimalik vältida muid abinõusid rakendades;
  2) kahju tekkimise ohu või kahju tekitamise korral, kui ohtu või kahju tekitamist ei ole võimalik tõrjuda vähem riivava meetmega;
  3) üritusel osalejate turvalisuse tagamiseks, kui turvalisust ei ole võimalik tagada korraldajat vähem riivava meetmega;
  4) kui ürituse korraldaja ei täida ürituse loal märgitud tingimusi ja see ohustab üritusel osalejate turvalisust.

  (2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud asjaolude esinemisel ei peata ürituse korraldaja avalikku üritust, otsustab avaliku ürituse peatamise ürituse loa väljastaja või vallavanem, teavitades sellest viivitamatult ürituse korraldajat ja teisi asjaomaseid ametkondi.

  (3) Kui ürituse peatamise tinginud asjaolu on kõrvaldatud või ära langenud, võib ürituse pidamist jätkata.

  (4) Kui ei ole võimalik kõrvaldada asjaolu, millega kaasnes ürituse peatamine, on ürituse korraldaja kohustatud ürituse lõpetama. Kui ürituse korraldaja üritust ei lõpeta, otsustab ürituse lõpetamise loa väljastaja või vallavanem, tunnistades ürituse loa kehtetuks.

5. peatükk ÜRITUSE KORRALDAJA KOHUSTUSED JA VASTUTUS 

§ 11.   Ürituse korraldaja kohustused

  (1) Ürituse korraldaja on kohustatud:
  1) täitma käesoleva määruse nõudeid ja ürituse loal märgitud tingimusi;
  2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse, vajadusel piirama ohtlikud kohad tõketega ning kindlustama liikluskorralduse vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;
  3) tagama, et ürituse korraldamisel ja pidamisel kasutatavad esemed on inimesele, varale ja keskkonnale ohutud;
  4) olema käesoleva määruse paragrahv 5 lõike 1 punktides 13 ja 14 nimetatud viisidel kättesaadav ürituse loa taotluse esitamisest kuni ürituse loal märgitud tingimuste ja käesolevas lõikes nimetatud kohustuste ürituse nõuete täitmiseni;
  5) järgima tervisekaitsenõudeid;
  6) täitma Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti ametnike korraldusi;
  7) tagama avalikus kohas käitumise üldnõuete,heakorra eeskirja ja jäätmehoolduseeskirja nõuete täitmise;
  8) tagama pärast ürituse lõppemist selle toimumise kohas ürituse tõttu tekkinud jäätmete koristamise, heakorrastama ürituse toimumise koha ja ürituse käigus rikutud haljastuse;
  9) täitma teede ja tänavate sulgemise eeskirja ja välireklaami paigaldamise eeskirja nõudeid;
  10) täitma ürituse kooskõlastanute poolt seatud tingimusi ja ettekirjutusi;
  11) alkohoolse joogi jaemüügi ja pakkumise korral olema esitanud majandustegevuse registrile kehtiva majandustegevusteate.

  (2) Tuletöödega seotud ürituse korraldamisel tuleb juhinduda siseministri määrusega kehtestatud tuleohutusnõuetest.

§ 12.   Ürituse korraldaja vastutus

  (1) Ürituse korraldamise ja pidamise eest käesolevas määruses sätestatud nõuete kohaselt vastutab ürituse korraldaja seaduses ettenähtud korras.

  (2) Ürituse korraldaja on kohustatud Tahkuranna vallale hüvitama ürituse korraldamisega tekitatud varalise kahju.

§ 13.   Riiklik järelevalve
Järelevalvet käesoleva määruse täitmise üle teostavad vallavalitsus ja Politsei- ja Piirivalveamet vastavalt oma pädevusele.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 14.   Taotluse ja loa vorm
Loa taotlemise vormi ja loa vormi kehtestab vallavalitsus.

§ 15.   Määruste kehtetuks tunnistamine
Tahkuranna Vallavolikogu 24.märtsi 2006 määrus nr 11 "Tahkuranna valla avaliku korra eeskiri" tunnistatakse kehtetuks.

Argo Mengel
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json