Teksti suurus:

Meeksi valla avaliku korra eeskiri

Väljaandja:Meeksi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2014
Avaldamismärge:RT IV, 24.11.2012, 11

Meeksi valla avaliku korra eeskiri

Vastu võetud 21.06.2012 nr 8

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 363 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Avaliku korra eeskirja eesmärk

  (1) Meeksi valla avaliku korra eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab avaliku korra tagamise nõuded ja põhimõtted Meeksi valla (edaspidi valla) haldusterritooriumil.

  (2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile valla territooriumil viibivatele ja tegutsevatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele.

§ 2.   Mõistete kasutamine eeskirjas

  (1) Avalik kord on õigusaktidest tulenev elukorraldus, millega tagatakse isiku õiguste ja vabaduste kaitse, ühiskonna turvalisus, avaliku võimu ning avalike teenuste toimimine. Avalik kord põhineb tavadel, headel kommetel, õigus-, moraali- ja teistel sotsiaalsetel normidel, millised kogumis tagavad igaühe kindlustunde ning võimaluse realiseerida omaõigusi ja täita kohustusi.

  (2) Avalik koht on avalikult kasutatav ala, territoorium, ehitis või ruum, mis on antud üldiseks kasutamiseks või mis on tegelikult üldkasutatav (sh ühissõiduk).

  (3) Avalik üritus käesoleva eeskirja mõistes on igasugune avalikus kohas korraldatav avalikkusele suunatud üritus, nagu kontsert, laat, külapidu, spordivõistlus vms, välja arvatud avalik koosolek, mille korraldamist reguleerib avaliku koosoleku seadus ning spordiüritus, mille korraldamist reguleerib spordiseadus.

  (4) Tuleohtlik aeg metsas ja muu taimestikuga kaetud alal kevadel pärast lume sulamist ning lõpeb sügisel vihmaste ilmade saabumisel. Tuleohtlik aeg määratakse igal aastal Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi poolt, kes teavitab sellest avalikkust massiteabevahendite kaudu.

2. peatükk AVALIKU KORRA ÜLDNÕUDED 

§ 3.   Üldised nõuded avaliku korra tagamisel

  (1) Iga isiku kohustus on hoida valla haldusterritooriumil korda ja pidada puhtust ning ära hoida iseenda ja võimalusel tõkestada teise tegevust, mis rikub käesolevas eeskirjas sätestatud või üldtunnustatud käitumisreegleid.

  (2) Igasugune tegevus, sh. ettevõtlusalane tegevus tuleb korraldada nii, et see ei halvendaks elukeskkonda, ei ohustaks kellegi elu, tervist,vara ega häiriks kaasinimeste rahu ning ei riivaks kõlblustunnet.

  (3) Lapsevanemate või eestkostjate kohustused on teostada avalikes kohtades järelevelvet oma alaealiste laste või eeskostetavate üle.

  (4) Valla territooriumil toimuvad riigikaitselised õppused (kaitseliit, kaitsevägi) tuleb eelnevalt kooskõlastada vallavalitsusega ja maaomanikuga.

  (5) Täiskasvanud ei tohi pakkuda ja üle anda alla 18-aastastele isikutele alkohoolseid jooke ning muid joovastavaid ained ja sigarette.

  (6) Ilma omaniku loata on võõrastel keelatud siseneda nõuetekohaselt tähistatud eramaale.

  (7) Ööbimine ja laagrisse jäämine, vagunelamute, haagissuvilate või soojakute paigaldamine avalikes kohtades on lubatud selleks ettenähtud või tähistatud paikades ja korras. Maavaldaja vastutab korra eest oma territooriumile lubatud laagris-, puhke- ja ööbimiskohas

  (8) Turvalisuse tagamiseks on korterelamute elanikel õigus lukustada üldkasutuses olevaid ruume, tagades kõigi üldkasutuses olevate ruumide kasutajate ja vajadusel operatiivtalituste juurdepääsu (tuletõrje,politsei,kiirabi,veeavarii jne). Kelder ja pööning tuleb hoida puhas ning korras põlevmaterjali jäätmetest, ruumide uksed tuleb lukustada ning aknad klaasida ja sulgeda.

  (9) Siseneda üldkasutatavatesse hoonetesse väljaspool nende üldises kasutuses oleku aega ilma haldaja, valdaja või kasutaja loata, samuti siseneda või viibida võõras valduses ilma omaniku loata.

  (10) Öörahu rikkumine kella 22.00 – 06.00 ükskõik millisel viisil, välja arvatud juhul kui müra ja valgusefektid on põhjustatud õnnetusjuhtumi ennetamiseks või selle likvideerimiseks vajalikust tegevusest.

  (11) Vallavalitsus on kohustatud tagama supluskohtade heakorra, riietuskabiinide,infotahvlite ja muu avaliku rannainventari, avalike käimlate ja jäätmemahutite olemasolu ning avalike käimlate ja jäätmemahutite regulaarse tühjendamise ja desinfitseerimise.

§ 4.   Avaliku korra nõuete täitmist tagavad keelud

  Avaliku korra tagamiseks on keelatud:
  1) avalikus kohas lärmata, kasutada ebasündsaid väljendeid, tülitada kaaskodanikke või rikkuda ükskõik millisel muul viisil avalikku korda, sealhulgas eksida üldtunnustatud tavade ja heade kommete vastu, solvata oma käitumisega inimväärikust ja ühiskondlikku moraalitunnet;
  2) hoonetesse,eluruumidesse,ettevõtetesse või ametiasutustesse sisenejate ja väljujate häirimine kauplemise, teenuste ja kaupade pakkumise, kerjamise ning aatelise ja usulise tegevusega või muu tõekspidamiste propageerimisega;
  3) tekitada müra ( naabrusele leviva häiriva valjusega muusika tekitamine, mittekorrasoleva mootorsõidukitega ja tehnilistel spordialadel kasutatavate mootorsõidukitega elamute läheduses müra tekitamine ja pürotehniliste toodete kasutamine);
  4) ametiasutusse sisenemine ilmsete alkoholijoobe tunnustega ning oma käitumisega ametnike töö segamine;
  5) avalikus kohas lõhkuda, rikkuda, määrida või muul viisil kahjustada mis tahes vara;
  6) viibida ilma omaniku või valdaja loata vastavalt tähistatud varisemisohtlikus või muus inimeste ohutuse tagamiseks piiratud kohas, välja arvatud ohuolukorra likvideerimiseks;
  7) rikkuda või omavoliliselt maha võtta, paigaldada või ümber paigutada nime- või numbrisilte, teabe- või mälestustahvleid, tehnovõrkude luuke, päästevahendeid ja omavoliliselt avada või sulgeda või lukustada avariiväljapääse või –luuke;
  8) lõhkuda, rikkuda, rüüstada ja tallata kalmistutel haudasid, määrida või muul viisil kahjustada tänava-, pargi- või haljasala inventari, prügikaste, valgusteid, liiklusmärke, ehitise fassaadielemente (välisuks,vitriin,lukud jms), aknaid, uksi, piirdeaedu.
  9) liiklusmärkide, viitade,ühistranspordi ootekohtades liiklusgraafiku, prügiurnide ja muu inventari omavoliline eemaldamine, teisaldamine, nihutamine, lõhkumine või muul viisil kahjustamine;
  10) alkohoolse joogi tarbimine avalikus kohas on lubatud ainult paigas, kus teostatakse alkohoolse joogi jaemüüki kohapeal tarbimiseks, kui alkohoolne jook on omandatud selles müügikohas;
  11) viibida kustutus-ja päästetööde käigus selleks piiratud alal ilma päästeameti loata;
  12) mootorsõidukitega, kaasaarvatud ka mopeedid sõitmine ja nende parkimine kalmistutel, parkides, haljasaladel, laste mänguplatsidel, supluskohtades, veekogude kallastele kuni 10 m;
  13) reklaamisiltide paigaldamine hoonetele ja rajatiste konstruktsioonidele ning taradele;
  14) ) avalikele üritustele ja supluskohtadesse klaaspakendis ja torke- või lõikehaavu tekitada võivate esemete kaasavõtmine, samuti loomade kaasavõtmine, kui need ei ole kaasatud vetelpääste tegevusse ning veekogudes ja supluskohtades loomade ujutamine ja pesemine;
  15) pesu pesemine ja loputamine , prahi ning muude risustavate ja ohtlike esemete loopimine vette ning veekogude ümbrusesse;
  16) mängimine, kelgutamine,suusatamine või uisutamine sõiduteel või teistes kohtades, mis ei olenselleks ette nähtud, on selleks tegevuseks eluohtlikud või selle tegevusega võidakse ohtu seada kellegi teise tervise, elu või kahjustada vara, (v.a. korraldatud tegevused-üritused);
  17) siseneda ühissõidukisse, ametiasutusse ebameeldivalt lõhnavate või kaasreisijaid määrivate või määrdunud või ohtlike esemetega (mürgised ained, katmata teravad esemed, kõhkeained).
  18) suitsetamine tubakaseadusega keelatud kohtades;

§ 5.   Küttekoldevälise tule tegemine ja tuleohutus

  (1) Tuleohtlikul ajal on keelatud
  1) kulu põletamine;
  2) lõkke tegemine, väljaarvatud sellekst ettevalmistatud ja tähistatud kohad;
  3) raiejäätmete põletamine;
  4) rohket suitsu tekitava risu, põhu jms.põletamine;
  5) muu tegevus, mis võib põhjustada tulekahju;

  (2) Tuletõrje-veevõtukohad peavad olema märgistatud vastavalt tuleohutuse üldnõuetes sätestatule ning tagatud aastaringne kasutamine ja juurdepääsu võimalus.

  (3) Küttekolde välise tule tegemisel tuleb lähtuda siseministri 30.08.2010 määruses nr 40 „Küttekolde välise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded” sätestatust.

§ 6.   Öörahu

  (1) Öörahu on kella 23.00-06.00. Avalik üritus võib kesta kauem kui kella 23.00-ni juhul, kui Meeksi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt väljastatud avaliku ürituse korraldamise loal on ürituse lõpetamise kellaajaks märgitud hilisem kellaaeg

  (2) Öörahu piirangut ei pea järgima:
  1) uusaastaööl ja jaaniööl;
  2) avarii likvideerimise korral, tee- või heakorratööde teostamisel kooskõlastatult vallavalitsusega

§ 7.   Avaliku korra nõuded alaealistele

  (1) Alaealised on kohustatud järgima avaliku korra nõudeid.

  (2) Keelatud on:
  1) alla 16-aastasel isikul viibimine ilma täiskasvanud saatjata avalikes kohtades kella 23.00–06.00. Ajavahemikus 1. juuni kuni 31. august on alla 16- aastastel isikutel keelatud viibida ilma täiskasvanud saatjata avalikes kohtades kella 24.00-05.00. Eelnimetatud piirang ei kehti uusaastaööl ja jaaniööl, kui alaealise eest vastutab lapsevanem või seadusjärgne hooldaja;
  2) alla 16-aastasel isikul ilma lapsevanema või seadusjärgse hooldajata pärast kella 23.00 baari ja kohviku külastamine ning osalemine üritustel, kus müüakse alkohoolseid jooke;
  3) alla 18-aastase isiku poolt alkohoolsete jookide , tubakatoodete , narkootiliste või psühhotroopsete ainete tarbimine, omandamine, omamine, edasiandmine-vahendamine ja valmistamine;
  4) alla 18-aastasele isikule alkohoolse joogi ja tubakatoodete pakkumine ja üleandmine;
  5) pürotehniliste toodete üleandmine alla 14-aastasele isikule, 14–18-aastastel isikutel on lubatud kasutada ainult I klassi pürotehnilisi tooteid;
  6) keelatud on alkoholi, narkootiliste ainete ja tubaka müük ning tarvitamine haridusasutuste ruumides ja territooriumil;
  7) mängida ehitusobjektidel, sõiduteel või mujal selleks sobimatus kohas;
  8) lõkke või lahtise tule tegemine ilma täiskasvanu juuresolekuta.

3. peatükk AVALIKU ÜRITUSE KORRALDAMISE NÕUDED 

§ 8.   Avaliku ürituse korraldamise nõuded

  (1) Avalikku üritust võib korraldada füüsiline või juriidiline isik. Avalikku üristust korraldav füüsiline isik on ise ürituse korraldaja. Kui avalikku üristust korraldab juriidiline isik, peab ta määrama füüsilisest isikust ürituse eest vastutaja (korraldaja).

  (2) Vabaõhu avaliku ürituse korraldajad on kohustatud tagama piisava hulga teisaldatavate välikäimlate ja jäätmemahutite olemasolu ning kasutatavuse kogu ürituse kestel.

§ 9.   Avalikel üritustel avaliku korra tagamine

  (1) Avalike ürituste (tantsupeod,vabaõhukontserdid,rahvapidustused,rongkäigud, spordivõistlused,laadad jms. , mis toimuvad avalikel territooriumidel või üldkasutatavates hoonetes) korraldamine toimub kirjaliku loa alusel, mille väljastab vallavalitsus

  (2) Vastutus ürituse korralduse ja kulgemise eest (avalik kord ja heakord) lasub ürituse korraldajal.

  (3) Kultuuriasutuste, toitlustusettevõtete ja kaupluste juhid vastutavad eeskirja täitmise eest nendele alluvates asutustes.

  (4) Avalikul üritusel kauplemisel tuleb lähtuda Kaubandustegevuse seaduses sätestatust.

  (5) Vabas õhus toimuval avalikul üritusel võib müüa alkohoolseid jooke etanoolisisaldusega kuni 22 mahuprotsenti (kaasa arvatud, s.o lahja alkohoolne jook) alkohoolse joogi jaemüügiõiguse olemasolul. Siseruumides toimuval avalikul üritusel võib müüa ka kangeid alkohoolseid jooke (etanoolisisaldusega üle 22 mahuprotsendi). Alkohoolse joogi jaemüügiõiguse taotlemine avalikul üritusel on sätestatud alkoholiseaduses.

  (6) Ürituse korraldamisel, kus on ealised piirangud või piirangud üritusele kaasavõetavate esemete suhtes tuleb sellest teatada ürituse reklaamimisel, samuti peab vastav teade olema paigutatud nähtavale kohale ürituse toimumise kohas.

  (7) Kõik üritused, mis on mõeldud alla 16-aastastele isikutele, tuleb lõpetada hiljemalt kell 22. 00.

  (8) Üritustel, mis on mõeldud alaealistele, on keelatud alkohoolsete jookide ja tubakatoodete müük ning tarvitamine. Sel juhul peab olema ürituse toimumise kohas üleval teave selle kohta, et üritus on mõeldud alaealistele.

§ 10.   Avaliku ürituse korraldamise loa taotlemine

  (1) Avaliku ürituse korraldaja, v.a. vallavalitsuse hallatav asutus, esitab vähemalt 14 päeva enne ürituse toimumist vallavalitsusele loa taotluse koos kõigi nõutud lisadokumentidega.

  (2) Loa taotluses märgitakse avaliku ürituse:
  1) korraldaja nimi, isikukood / registrikood;
  2) korraldaja aadress ja sidevahendite andmed;
  3) tasuline või tasuta üritus;
  4) nimetus ja vorm (spordivõistlus, vabaõhukontsert, näitus, laat või muu üritus);
  5) iseloomustus (võib olla eraldi lehel);
  6) läbiviimise koht ja liikumismarsruut (olemasolul);
  7) alguse ja lõpu kuupäev, kellaaeg;
  8) osavõtjate eeldatav arv;
  9) korraldaja poolt avaliku korra, ohutu liikluse, ohtlike kohtade tõkestamise, meditsiiniline abi jms. tagamise vahendid;
  10) korraldamisel kasutatav heli- ja/või pürotehnika;
  11) korraldamisega kaasnev kaubandustegevus, alkohoolsete jookide müük;
  12) ) ürituse eest vastutaja (vastutajad).

  (3) Avaliku ürituse loa taotlusele kirjutab alla korraldaja.

  (4) Loa taotlusele tuleb lisada:
  1) vajadusel kooskõlastus politseiasutuse või päästeteenistuse või muu kooskõlastajaga

§ 11.   Avaliku ürituse korraldamise loa menetlemine

  (1) Loa taotluse vaatab läbi vallavalitsus oma istungil ning vajadusel nõuab ürituse korraldajalt täiendavate dokumentide ja/või kooskõlastuste esitamist.

  (2) Vallavalitsus väljastab avaliku ürituse läbiviimiseks loa 10 tööpäeva jooksul viimase nõuetekohase dokumendi ja/või kooskõlastuse saamisest arvates või jätab käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud juhtudel loa andmata, viidates õigusaktidele ning põhjustele, mis on loa välja andmata jätmise aluseks.

  (3) Avaliku ürituse loale märgitakse:
  1) ürituse nimetus;
  2) korraldaja nimi, aadress Eestis, isikukood/registrinumber, telefoninumber ja e-posti aadress;
  3) ürituse läbiviimise koht (vajadusel marsruut);
  4) ürituse toimumise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;
  5) vastutaja ja vastutaja kontaktandmed.

  (4) Vallavalitsuse motiveeritud korraldusega võib jätta avaliku ürituse läbiviimise loa andmata, kui:
  1) avaliku ürituse korraldamise loa taotlus ei vasta esitatud nõuetele või ei ole esitatud õigeaegselt;
  2) samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise avaliku ürituse või koosoleku läbiviimine;
  3) avalik üritus on loa taotluses märgitud ajal ja kohas oma sisult mittesobilik;
  4) avaliku ürituse korraldamise loa taotluses nimetatud avaliku ürituse läbiviimine ei ole lubatud Eesti Vabariigi või valla õigusaktidest tulenevalt;
  5) korraldaja ei ole täitnud avaliku ürituse loa taotluse kooskõlastanud ametkondade ettekirjutusi.

§ 12.   Avaliku ürituse korraldaja kohustused

  Avaliku ürituse korraldaja on ürituse planeerimisel, ettevalmistamisel ja läbiviimisel kohustatud:
  1) avaliku ürituse toimumisel viima selle läbi vastavalt esitatud avaliku ürituse loa taotluses märgitud ürituse vormile, iseloomule ja tingimustele;
  2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse, vajadusel piirama ohtlikud kohad tõketega ning kindlustama parkimiskorralduse vastavalt ürituse iseloomule;
  3) järgima tervisekaitsenõudeid;
  4) täitma politsei ning päästeameti ametnike korraldusi;
  5) tagama avaliku korra ja heakorra nõuded;
  6) täitma vallavalitsuse ja üritust kooskõlastavate ametkondade ettekirjutusi.

§ 13.   Avaliku ürituse korraldamise loa kehtetuks tunnistamine

  (1)Vallavalitsuse motiveeritud korraldusega võib avaliku ürituse läbiviimiseks antud loa tunnistada kehtetuks, kui:
  1) avaliku ürituse korraldaja on esitanud avaliku ürituse korraldamise loa taotluses ürituse läbiviimise kohta valeandmeid;
  2) avaliku ürituse korraldaja ei täida avaliku ürituse korraldamisel Eesti Vabariigi ja valla õigusaktidest tulenevaid kohustusi või avaliku ürituse loa taotluse kooskõlastanud ametkondade ettekirjutusi;
  3) loa kehtetuks tunnistamist tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

§ 14.   Avaliku ürituse läbiviimise peatamine ja lõpetamine

  (1) Avaliku ürituse läbiviimise võib peatada või lõpetada:
  1) ohu vältimiseks;
  2) korvamatu või suure kahju tekkimise ohu või kahju tekitamise korral;
  3) avalikul üritusel osalejate turvalisuse tagamiseks;
  4) ürituse kooskõlastanu tingimusliku kooskõlastuse mittetäitmisel, kui sellega on kaasnenud oht avalikul üritusel osalejate turvalisusele.

  (2) Avaliku ürituse läbiviimise peatamiseks või lõpetamiseks teeb vallavalitsuse poolt määratud ametnik ettekirjutuse ürituse korraldajale.

§ 15.   Pürotehniliste toodete kasutamine

  (1) Avalikel üritustel, asulates või muudel tiheasustusega aladel ilutulestiku korraldamiseks klasside III ja IV pürotehnilise tootega (keskmine ja suur ilutulestik) peab olema vallavalitsuse luba.

  (2) Ilutulestiku korraldamise loa saamiseks esitab ilutulestikku korraldada sooviv isik vallavalitsusele taotluse, milles peavad sisalduma andmed ilutulestiku projekti kohta ning kinnitus Päästeameti ja politsei teavitamise kohta.

  (3) Vallavalitsus vaatab ilutulestiku korraldamise loa taotluse läbi ja teeb vastava otsuse taotluse saabumise päevast arvates viie tööpäeva jooksul.

  (4) Vallavalitsus võib keelduda ilutulestiku korraldamise loa andmisest, kui ilutulestiku korraldamine rikuks avalikku korda või kahjustaks inimeste elu, tervist, vara või keskkonda ja rakendatavad ohutusabinõud ei oleks piisavad õnnetuste vältimiseks või kui taotlus ei ole nõuetekohane. Kui taotluses esinevad puudused on kõrvaldatavad, teavitatakse enne keeldumisotsuse tegemist nendest taotlejat ning tehakse ettepanek puuduste kõrvaldamiseks.

§ 16.   Kaubandustegevus avalikul üritusel

  (1) Avalikul üritusel võib kaupa või teenust müüa kaubandustegevuse seaduse sätete alusel.

  (2) Alkohoolsete jookide jaemüügil avalikul üritusel tuleb lisaks lõikes 1 sätestatud nõuetele arvestada ka alkoholiseaduse sätteid.

  (3) Avalikul üritusel võib müüa lahjasid alkohoolseid jooke (kuni 22 mahuprotsendilise etanoolisisaldusega).

  (4) Alaealistele mõeldud avalikel üritustel on keelatud alkohoolsete jookide ja tubakatoodete müük ja tarvitamine.

4. peatükk VASTUTUS JA KONTROLL 

§ 17.   Avaliku korra eeskirja rikkumine

  (1) Avaliku korra eeskirja rikkumise eest karistatakse karistuseadustiku § 262 alusel ja eriseaduste alusel.

  (2) Eeskirja täitmist kontrollivad ja õiguserikkumisi menetlevad kohtuväliselt vallavalitsus ja politseiasutus .

§ 18.   Avaliku ürituse korraldaja vastutus


Avaliku ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastavalt eeskirjas sätestatud nõuetele vastutab ürituse korraldaja õigusaktides ettenähtud korras. Meeksi vallale tekitatud kahju hüvitab korraldaja.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 19.   Määruse jõustumine

  (1) Tunnistada kehtetuks Meeksi Vallavolikogu 29. juuni 2000.a. määrus nr 9 „ Meeksi valla avaliku korra eeskiri.“

  (2) Määrus jõustub 01. juulil 2012.a.

Ene Runtel
volikogu aseesimees

/otsingu_soovitused.json