KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskirjad

Väljaandja:Meeksi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.11.2012, 12

Koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskirjad

Vastu võetud 21.06.2012 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, § 22 lõike 1 punkti 36², § 66³, § 66۶ , loomatauditõrje seaduse § 11 lõike 1, § 12 lõike 3 ja loomakaitseseaduse § 5 lõike 3 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 16. aprilli 2002. a määrusega nr 130 „Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord“ ja põllumajandusministri 24.07.2008.a. määrusega nr 76 „Lemmiklooma pidamise nõuded“.

1. peatükk 1. ÜLDSÄTTED  

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Eeskiri sätestab koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise korra Meeksi valla territooriumil.

  (2) Eeskiri kehtib Meeksi valla haldusterritooriumil ja on täitmiseks kohustuslik kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kelle omandis või valduses on lemmikloom.

  (3) Eeskirja rakendatakse kõigi valla territooriumil asuvate või viibivate koerte, kasside ja teiste lemmikloomade suhtes.

  (4) Põllumajandusloomade pidamisel tuleb lähtuda loomakaitseseadusest, loomatauditõrje seadusest, veterinaarkorralduse seadusest ja teistest valdkonda reguleerivatest õigusaktidest. Kui loomapidajaks on juriidiline isik on tal kohustus määrata looma heaolu eest vastutav isik.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) loomapidaja on isik, kellele kuulub koer, kass või muu lemmikloom;
  2) hulkuv loom on koer, kass, või muu lemmikloom, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada või loomapidaja juurest lahti pääsenud loom, kes viibib omaniku või looma eest vastutava isiku juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi;
  3) põllumajandusloom (sh linnud) -põllumajandusloom on loomsete saaduste tootmise eesmärgil peetav ja aretatav loom
( veis, lammas, kits, siga, küülik, nutria jt) ja lind (kana, kalkun, hani, part, faasan, jaanalind jt). Põllumajandusloomaks loetakse ka hobune;
  4) ohustamine on vara, kaaskodanike elu või tervist ohtu asetav tegevus või tegevusetus;
  5) avalik koht on territoorium, hoone või ruum, mis on antud avalikuks kasutamiseks või mis on üldkasutatav (pargid, teed, tänavad, hoovid, haljasalad, parklad, avalikud veekogud, staadionid, mänguväljakud, bussiooteplatvormid, ettevõtete piirdeaiata territooriumid vms.), üldkasutatavad hooned (ametiasutused, koolid, lasteaiad, klubid, raamatukogud, spordihooned, toitlustusettevõtted, kauplused, kirikud, elamud vms.);
  6) varjupaik on hulkuvate lemmikloomade hoidmiseks ettenähtud koht;
  7) varjupaiga pidaja on hulkuvate loomade püüdmist, omaniku kindlakstegemist, hoiupaika toimetamist, hoiupaigas pidamist, uue omaniku otsimist ning loomade hukkamist korraldav kohaliku omavalitsuse volitatud isik või lepinguline partner;
  8) lemmikloom on inimese isiklikuks meelelahutuseks, seltsiks või vara valvamiseks peetav või neil eesmärgil pidamiseks mõeldud loom ( koer, kass, närilised, küülik, puurituhkur, puurilinnud, roomaja, kahepaiksed, akvaariumikalad ja selgrootud).

2. peatükk LEMMIKLOOMADE PIDAMINE  

§ 3.   Lemmiklooma pidamine ja hoidmine

  (1) Lemmiklooma on lubatud pidada hoones ja piiratud territooriumil selle omaniku loal või muu õigustatud isiku nõusolekul. Territoorium peab olema piiratud nii, et lemmikloom sealt omal tahtel välja ei pääseks. Koera pidamisel ketis ei ole territooriumi tarastamine (piiramine) kohustuslik, kuid tuleb välistada looma ärajooksmine ja inimestele või teistele loomadele kallale-tungimise võimalus.

  (2) Koera pidamisel tarastatud või muul moel eraldatud territooriumil on lemmikloomapidaja kohustatud paigaldama temale kuuluva territooriumi sissepääsu juurde või piirdeaiale koera olemasolust teatava hoiatussildi.

  (3) Aasta ringi võib õues pidada vaid sellist lemmiklooma, kes on kohastunud pidevaks õues olemiseks. Välitingimustes peetaval lemmikloomal peab olema kuut või loomale ebasoodsate ilmastikutingimuste eest kaitset pakkuv ruum või ehitis.

  (4) Lemmiklooma pidamisel tuleb nende omanikul arvestada kaaskodanike turvalisuse ja heaoluga, loomapidamine ei tohi häirida avalikku korda ega teisi loomi. Lemmikloomapidaja vastutab looma poolt tekitatud kahju eest, välja arvatud juhul, kui looma kasutatakse hädakaitseseisundis.

  (5) Lemmiklooma omanik kannab täit vastutust oma looma poolt tekitatud varalise või tervisliku kahju korral, kui see tuleneb käesoleva eeskirja rikkumisest.

  (6) Lemmiklooma on keelatud hüljata, vigastada, abitusse seisundisse jätta, tekitada valu ja välditavaid füüsilisi ning vaimseid kannatusi, põhjustada lemmiklooma hukkumist või panna toime muud looma suhtes lubamatut tegu.

  (7) Korterelamus ja selle territooriumil lähtutakse lemmikloomapidamisel lisaks käesolevale eeskirjale ka avaliku korra eeskirjast, lisaks veel korteriühistu põhikirjast, kodukorrast, ühise tegevuse lepingust ja muudest elamu ühist haldamist käsitlevatest dokumentidest.

  (8) Korterelamus peab lemmiklooma pidamiseks olema kõigi ühes trepikojas elavate isikute kirjalik nõusolek.

  (9) Keelatud on lemmikloomade toitmine ning pidamine korterelamu üldkasutatavates ruumides või territooriumil.

  (10) Loomapidaja on kohustatud kindlustama tunnusmärgi olemasolu looma kaelarihmal või muul moel (mikrokiip,tätoveering). Kaelarihmal oleva tunnusmärgi põhjal peab olema võimalik loomapidaja kindlaks teha.

  (11) Lemmiklooma omanik peab täitma Põllumajandusministri määrust „Lemmikloomade pidamise nõuded“ , Jahiseadusest ning Loomakaitseseadusest ja Tauditõrje seadusest tulenevaid kohustusi.

§ 4.   Lemmikloomaga avalikus kohas viibimine

  (1) Koera, kassi ja muud lemmiklooma tohib viia avalikku kohta jalutusrihma otsas ja vajadusel ka suukorvistatult, tagades kaaskodanike ja teiste loomade ohutuse. Jalutusrihmaga ohjamata koeraga on lubatud viibida inimasustusest eemalasuvates kohtades, kui on tagatud omaniku pidev järelevalve koera üle ning võimalus koer vajadusel koheselt jalutusrihma külge kinnitada. Avalik-õigusliku isiku omandis olevas metsas ja piiramata või tähistamata erametsas võib liikuda vaid lõastatud

  (2) Ühistranspordis peab koeral, kassil ja teistel lemmikloomadel olema jalutusrihm ja suukorv, välja arvatud lemmikloomadel, kes on kandmisvahendis.

  (3) Koera tohib jätta suukorvita ja lahtipääsemist välistaval moel kinniseotult hoone juurde ajaks, mil loomapidaja viibib selle hoone ruumides, kui sealjuures ei ohustata avalikku korda, teisi isikuid, liiklust ja koera tervist ning loomapidaja eemalviibimine

  (4) Lemmikloomapidaja ei või loomaga viibida avalikus kohas, kuhu on paigutatud vastav keelumärk.

  (5) Antud paragrahvi lõigete 1, 2 ja 4 nõudeid ei rakendata vaegnägija juhtkoera ja teenistusülesandeid täitva erikoolituse saanud teenistuskoera kohta.

  (6) Omanik peab tagama järelevalve oma kasvult või käitumise poolest ohtliku koera üle ning sellisel koeral peab olema avalikus kohas viibimisel suukorv peas.

§ 5.   Lemmikloomapidaja kohustused

  (1) Lemmikloomapidaja on kohustatud:
  1) tagama lemmikloomale liigikohased pidamistingimused ja piisavas koguses puhast vett ning toitu;
  2) paigaldama tarastatud territooriumi (v.a korterelamud) sissepääsule koera olemasolust teatava hoiatussildi;
  3) järgima veterinaar-, sanitaar-ja hügieeninõudeid. Lemmikloomadel on keelatud reostada avalikke või üldkasutatavaid kohti ( trepikodasid, hoove, tänavaid, jalakäiguradasid, muruplatse, lillepeenraid, liivakaste, majaseinu, liiklusvahendeid).
  4) võtma tarvitusele meetmed, et välistada lemmiklooma ärajooksmine ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimaluse;
  5) lemmiklooma kadumisel viivitamatult korraldama looma otsimise;
  6) lemmiklooma teadmata põhjusel hukkumisel pöörduma litsentseeritud veterinaararsti poole hukkumise põhjuste selgitamiseks;
  7) inimest või teist looma hammustanud lemmikloomast koheselt teatama veterinaarasutusse ja eraldama hammustanud looma viivitamatult inimestest ning teistest loomadest;
  8) lemmiklooma omanik on kohustatud looma viivitamatult isoleerima ja teatama volitatud veterinaararstile kui metsloom on rünnanud omanikule kuuluvat lemmiklooma;
  9) laskma vaktsineerida marutaudi vastu kolme kuu vanuse koera või kassi ja hilisemad vaktsineerimised tegema veterinaar-arsti poolt määratud tähtajal. Loomapidaja on kohustatud pädeva ametiisiku nõudmisel esitama talle vaktsineerimist ja kiibistamist kinnitava tõendi kus vaktsineerimistõendil on fikseeritud vaktsiini toimeaeg ja järgmise vaktsineerimise aeg ja kiibistamise tõendil kiibistamise aeg.
  10) tagama ametiülesandeid täitva isiku (postiljon, arst, tuletõrje, päästeamet, politsei jt) ja kaaskodanike ohutu viibimise loomapidaja territooriumil;
  11) koera omanik, kes viibib koeraga jahipidamisel peab järgima jahipidamiseeskirju;
  12) lemmikloomapidaja, kes soovib oma lemmikloomapidamise lõpetada, peab tagama uue omaniku leidmise , looma varjupaika viimise või nõuetekohase hukkamise veterinaararsti poolt ning kandma sellega seotud kulud.

  (2) Lemmikloomapidajal on keelatud:
  1) lubada lemmikloomal reostada hoone ühiskasutuses olevaid ruume ja territooriume;
  2) viibida lemmikloomaga staadionitel, mänguväljakutel, spordirajatistes, liivakastides, üldkasutatavates hoonetes (ametiasutused, koolid, lasteaiad, rahvamajad, raamatukogud, spordihooned, kauplused, kirikud vms), kortermajade üldkasutatavates ruumides (pööningud, keldrid, v.a trepikoda) ning vastava keelumärgiga tähistatud kohtades v.a Meeksi Vallavalitsuse eriloaga;
  3) ujutada ja pesta lemmiklooma avalikes supluskohtades, allikates ja tiikides;
  4) lemmiklooma hüljata, vigastada, abitusse seisundisse jätta, tekitada valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi, põhjustada looma hukkumist või panna toime muud looma suhtes lubamatut tegu;
  5) viibida avalikus kohas haige lemmikloomaga;
  6) antud lõigu punkti 2 nõudeid ei rakendata vaegnägija juhtkoera ja teenistusülesandeid täitva erikoolituse saanud teenistuskoera kohta.
  7) lubada lemmiklooma ilma järelevalveta mitme korteriga elamutes või elamute juures trepikotta, koridori, maja ümbrusse ja haljasaladele.

§ 6.   Koerte vaktsineerimine ja registreerimine

  (1) Koer peab olema ( soovi korral ka kass,) kiibistatud tegevusluba omava veterinaararsti poolt või varustatud loomaomaniku andmetega kaelarihmal ja kantud lemmiklooma registrisse www.llr.ee/register/.

  (2) Juhul, kui omandatakse registreerimata koer, kes on vanem kui kolm kuud, tuleb koer registreerida lemmikloomade registris ühe kuu jooksul koera omandamisest. Kutsika registreerimine toimub kutsika esimesel vaktsineerimisel, s.o kutsika kolme kuuseks saamisel.

  (3) Koera registreerimisel esitab omanik järgmised andmed:
  1) omaniku nimi, isikukood, elukoht, telefoninumber, e-posti aadress;
  2) looma liik, tõug, sugu, nimi, sünniaeg või vanus, värvus, eritunnused või looma kirjeldus, võimalusel pilt;
  3) info kiibi olemasolust;
  4) koera täiskasvanuks saamisel tuleb registriandmeid täpsustada.

  (4) Loomapidaja on kohustatud tagama koera märgistamise tegevusluba omava veterinaararsti poolt paigaldatava mikrokiibiga, mis kannab kordumatut registreerimisnumbrit hiljemalt 31.12.2012.a.

3. peatükk OMANIKUTA VÕI HULKUVAD KOERAD JA KASSID  

§ 7.   Omanikuta või hulkuvad koerad ja kassid

  (1) Hulkuvate lemmikloomade püüdmist korraldab Meeksi Vallavalitsus.

  (2) Kui omaniku juurest lahtipääsenud looma kinnipüüdmise korraldas vallavalitsus, kannab selle looma püüdmise, hoidmise ja hukkamisega seotud kulud looma omanik.Samuti on ilma mikrokiibita varjupaika toimetatud koera omanik kohustatud loomakättesaamisel tasuma looma registreerimise ja märgistamise kulud. Loomapidaja väljendatud tahteavaldus loomast loobuda ei vabasta loomapidajat kulude kandmise kohustusest.

  (3) Hulkuvad loomad püütakse kinni omaniku kindlakstegemiseks ja omanikule tagastamiseks. Varjupaiga pidaja on hulkuva looma kinnipüüdmisel kohustatud kontrollima looma märgistust loomapidaja kindlakstegemiseks. Kui märgistuse abil on võimalik loomapidaja kindlaks teha või kui varjupaiga pidajale on loomapidaja teada, siis on ta kohustatud viivitamata teatama loomapidajale looma leidmisest. Kui loomapidajat ei ole võimalik kindlaks teha, loomaomanikega ei ole võimalik kontakteeruda või kui indentifitseeritud looma ei ole võimalik loomaomanikule kohe tagastada, siis toimetatakse loom varjupaika.

  (4) Püütud loomi hoitakse varjupaigas 14 päeva arvates hulkuva looma kirjelduse avalikustamisest varjupaiga interneti koduleheküljel ja Meeksi valla kodulehel või ajakirjanduses. Nimetatud aja jooksul võib loomapidaja looma tagasi nõuda, tasudes eelnevalt looma püüdmis- ja ülalpidamiskulud. Pärast eelnimetatud aja möödumist võidakse loom anda uuele loomapidajale. Kui selle aja kestel ei ole võimalik hulkuva looma omanikku kindlaks teha ega loomale uut omanikku leida, võidakse läbi viia looma eutanaasia loomakaitseseaduses sätestatud korras.

  (5) Hulkuvate loomade püüdmine ja suunamine varjupaika kooskõlastatakse Meeksi vallavalitsusega. Ilma vastava kooskõlastuseta ei ole Meeksi Vallavalitsus kohustatud hüvitama teenusega seotud kulutusi varjupaigale, ega võta vastutust selle tegevuse eest.

  (6) Ilmsete jahikoeratunnustega koera leidmisel teavitada kohalikku jahiseltsi.

  (7) Hulkuva lemmiklooma pikemaajalist (kestusega üle 1 kuu) söötmist ja jootmist ning samaaegselt alalise võimaluse loomist looma viibimiseks oma elu- või abiruumides või õuealal, aga ka korterelamu üldkasutatavates ruumides või õuealal käsitletakse loomapidamisena ja sellega tegelevale isikule laienevad loomakaitseseadusega ja käesoleva määrusega loomapidajale pandud kohustused. Eelpoolnimetatud kohustusi ei teki, kui isik on teatanud vallavalitsusele hulkuvast lemmikloomast.

  (8) Lemmiklooma korjus tuleb käidelda „Loomatauditõrje seaduse“ § 19 lõike 4 alusel kehtestatud viisil, kas põletada loomsete jäätmete põletustehases või loomapidaja soovi korral matta looma omanikule kuuluval kinnistul.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED  

§ 8.   Vastutus ja kontroll

  (1) Käesoleva eeskirja rikkujat karistatakse vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele, loomakaitseseadusele ja loomatauditõrje seadusele.

  (2) Järelevalvet käesoleva eeskirja nõuete täitmise üle teostavad ja rikkumisega seotud väärtegude kohtuvälised menetlejad on Meeksi Vallavalitsus ja politsei volitatud isikute kaudu.

§ 9.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine


Tunnistada kehtetuks Meeksi Vallavolikogu 29. juuli 2004.a määrusega nr. 7 kinnitatud „Meeksi valla koerte ja kasside pidamise eeskiri“

§ 10.   Määruse jõustumine


Määrus jõustub 1. juulist 2012.a.

Ene Runtel
volikogu aseesimees

/otsingu_soovitused.json