Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Aravu Rahvamaja põhimäärus

Väljaandja:Meeksi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.11.2012, 13

Aravu Rahvamaja põhimäärus

Vastu võetud 21.06.2012 nr 7

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lg 1 p 34 ja § 35 lg 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED  

§ 1.   Rahvamaja nimi

  Asutuse täielik nimetus on Aravu Rahvamaja (edaspidi rahvamaja vastavas käändes).

§ 2.   Rahvamaja aadress

  Rahvamaja asub aadressil Aravu küla, Meeksi vald, Tartu maakond, sihtnumber 62501.

§ 3.   Rahvamaja õiguslik seisund

  (1) Rahvamaja on Meeksi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus vastavas käändes) poolt hallatav kultuuriasutus.

  (2) Rahvamaja juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Meeksi valla (edaspidi vald vastavas käändes) õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 4.   Eelarve, sümboolika ja kodulehekülg

  (1) Rahvamajal on valla eelarves iseseisev eelarve.

  (2) Rahvamajal võib olla oma sümboolika, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab juhataja, kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsusega.

  (3) Rahvamajal võib olla oma kodulehekülg.

2. peatükk RAHVAMAJA TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED  

§ 5.   Rahvamaja tegevuse eesmärgid

  (1) Rahvamaja on kultuuriasutus, mille tegevuse eesmärgiks on võimaluste loomine rahvuskultuuri,
rahvakultuuri ning kohalike traditsioonide säilitamiseks ja kohaliku kultuurielu edendamiseks.

  (2) Rahvamaja eesmärk on pakkuda elanikele kultuurialast teenust, võimalusi huvitegevuse harrastamiseks, aktiivseks puhkuseks, vaba aja veetmiseks ja isiksuse arenguks.

  (3) Rahvamaja tegevus on suunatud eeskätt Meeksi valla elanikele.

§ 6.   Rahvamaja ülesanded

  (1) Rahvamaja ülesanded on:
  1) valla kultuuri- ja meelelahutuslike ürituste korraldamine kõigile vanusegruppidele;
  2) ühiste ürituste korraldamiseks koostöö tegemine teiste kultuuri-, spordi-, haridus-ning seltsielu korraldavate
füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  3) kultuurisidemete loomine ja arendamine nii kodu- kui välismaal;
  4) taidlus- ja huviringide töö korraldamine ning arendamine;
  5) eelkõige valla elanike teenindamine (õppe-ja enesetäiendamise teenuste pakkumine);
  6) rahvapidude ja kultuuriüristuste läbiviimine, valla suurürituste korraldamine;
  7) professionaalse kultuuri vahendamine (teater, muusika, kino jne.);
  8) hallatava vara korrashoidmine, parendamine ja säilitamine;
  9) rahvamaja kasutajatele tasuliste teenuste osutamine vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale;
  10) muude õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmine.

  (2) Rahvamajal on oma ülesannete täitmiseks õigus:
  1) sõlmida lepinguid;
  2) sihtotstarbeliselt kasutada Meeksi valla poolt temale üleantud vara;
  3) korraldada tasulisi üritusi, seminare ja kursusi;
  4) võtta vastu sihtannetusi sponsoritelt ning taotleda toetusi fondidelt ja muudest;
  5) osaleda kultuurialaste organisatsioonide ja liitude tegevuses;
  6) saada vajalikku teavet ja andmeid vallaasutustelt;
  7) teostada muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid toiminguid.

3. peatükk RAHVAMAJA TEGEVUSE KORRALDAMINE  

§ 7.   Rahvamaja juhataja

  (1) Rahvamaja tegevust juhib ja korraldab juhataja.

  (2) Juhataja ametikoha täitmiseks võib vallavalitsus korraldada avaliku konkursi.

  (3) Juhataja kinnitab ametisse ja temaga sõlmib, muudab ning ütleb üles töölepingu vallavanem.

  (4) Juhataja äraolekul täidab tema kohuseid vallavanema käskkirjaga kinnitatud kohusetäitja.

§ 8.   Rahvamaja juhataja ülesanded

  (1) Juhataja vastutab oma pädevuse piires rahvamajas läbiviidavate tegevuste, rahvamaja üldseisundi ja rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (2) Ülesannete täitmiseks juhataja:
  1) esindab valda tsiviilõiguslikes suhetes tehingute tegemisel, mis on vajalikud asutuse seadusega sätestatud ülesannete täitmiseks kehtivate õigusaktide alusel;
  2) tagab eelarve täitmise;
  3) vastutab rahvamaja asjaajamise, arhiivikorralduse ja kohustuslike dokumentide avalikustamise eest;
  4) koostab eelarve projekti, esitab selle valla raamatupidamisele ja vastutab kinnitatud eelarve täitmise eest;
  5) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  6) kinnitab töökorralduse reeglid ja muud rahvamaja sisesed eeskirjad ja teeb need teatavaks;
  7) taotleb vahendeid sihtasutustest ja fondidest;
  8) kinnitab iga aasta septembris hooaja ringide ja ürituste ajakava;
  9) teeb vallavalitsusele ettepanekuid põhimääruse täiendamise või muutmise kohta;
  10) ) teeb vallavalitsusele ettepanekuid ringide ja valla kultuurialase töö paremaks korraldamiseks;
  11) tagab rahvamaja käsutusse antud vallavara säilimise, korrashoiu ja sihtotstarbelise kasutamise.
  12) täidab ja lahendab teisi talle pandud kohustusi ja ülesandeid.

4. peatükk VARA, EELARVE, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRLELEVALVE  

§ 9.   Rahvamaja vara

  (1) Rahvamaja kasutuses oleva vara moodustavad talle Meeksi vallavara valitsemise korra alusel otstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Rahvamaja kasutuses olev vara on valla omand.

  (3) Rahvamaja vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub vallavolikogu kehtestatud vallavara valitsemise korra järgi.

§ 10.   Rahvamaja eelarve ja finantstegevuse korraldamine

  (1) Rahvamajal on vallaeelarves üks alaeelarve.

  (2) Rahvamaja eelarve tulu moodustavad: eraldised valla eelarvest, laekumised sihtasutustelt, eraldised ja annetused äriühingutelt, organisatsioonidelt , füüsilistelt isikutelt ning projektidest.

  (3) Rahvamajal on õigus osutada tema kasutuses ja valduses oleva varaga tasulisi teenuseid.

  (4) Tasulistest teenustest ja muudest allikatsest saadud vahendid jaotatakse vallaeelarve kaudu
üldistel alustel.

  (5) Tasuliste teenuste loetelu ja hinnakirja kehtestab juhataja ettepanekul vallavalitsus.

  (6) Rahvamaja raamatupidamisarvestust korraldab valla raamatupidamine õigusaktidega kehtestatud korras.

§ 11.   Aruandlus

  Rahvamaja esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve täitmise aruandeid vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

§ 12.   Järelevalve

  (1) Teenistuslikku järelevalvet rahvamaja ja juhataja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

  (2) Rahvamaja finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib vallavolikogu revisjonikomisjon.

  (3) Järelevalve käigus avastatud puudused on juhataja kohustatud kõrvaldama järelevalve organi määratud tähtajaks.

5. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE  

§ 13.   Rahvamaja ümberkorraldamine, ümberkujundamine, tegevuse lõpetamine

  Rahvamaja ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu ja korraldab vallavalitsus seaduses sätestatud korras.

6. peatükk LÕPP- JA RAKENDUSSÄTTED  

§ 14.   Rahvamaja põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  Rahvamaja põhimääruse kinnitab, muudab või tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

§ 15.   Põhimääruse avalikustamine

  Rahvamaja põhimäärus avalikustatakse valla veebilehel www.meeksi.ee ja Riigi Teatajas.

§ 16.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Meeksi Vallavolikogu 30. märtsi 2000.a. määrus nr 4 “Aravu Rahvamaja Põhimäärus".

  (2) Määrus jõustub 01. juulist 2012. a.

Margus Narusing
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json