Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Meeksi valla eelarve reservfondi käsutamise kord

Väljaandja:Meeksi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.11.2012, 14

Meeksi valla eelarve reservfondi käsutamise kord

Vastu võetud 13.05.2009 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 37 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala


Määrus reguleerib Meeksi valla eelarve reservfondi (edaspidi reservfondi) moodutamist ja käsutamist.

§ 2.  Eelarves reservfondi moodustamine

 (1) Meeksi valla eelarve reservfond moodustatakse kuni 1% ulatuses eelarve mahust, millest on maha arvatud sihtfinantseerimise summad.Täpse suuruse määrab igaks eelarveaastaks volikogu eelarve vastuvõtmisel.

 (2) Reservfondi suurust eelarveaasta jooksul võib vallavolikogu muuta eelarve muutmise või lisaeelarve vastuvõtmise teel.

 (3) Reservfondi käsutab Meeksi Vallavalitsus kui täitevorgan (edaspidi vallavalitsus).

§ 3.  Reservfondi käsutamine

 (1) Reservfondist tehtavad eraldised on sihtotstarbelised.

 (2) Reservfondist võib teha eraldisi järgmisteks ettenägemata kuludeks:
 1) tulekahju, loodusõnnetuse või muu vääramatu jõu tekitatud kahjude likvideerimise kulud;
 2) kulude katmiseks, mis on eelarvesse planeeritud, kui tegelikud kulud osutuvad planeeritust suuremaks ja kulude ületamine on põhjendatud (nt. elekter, küte, telefon vms);
 3) erinevatest fondidest raha taotlemise korral vajaliku oma- ja kaasfinantseermise kohustuste täitmiseks;
 4) seadusest või muudest õigusaktidest tulenevad täiendavad kulud;
 5) koondamishüvitise maksmine juhul, kui eelarve koostamisel ei olnud võimalik ette näha asutuse likvideerimist või töötajate koosseisu muutmist või kui asutuse eelarvest ei olnud selleks piisavalt vahendid;
 6) kuludeks, mille katmiseks ei ole vallaeelarves vahendeid planeeritud, kuid mis on vajalikud valla igapäevaseks tegevuseks;
 7) ühekordsete toetuste maksmiseks eraisikutele,mittetulunduslikele organisatsioonidele ja ettevõtlusega tegelevatele isikutele, kelle tegevus on suunatud lastele, noortele, peredele, vanuritele ja puuetega inimestele (sh kultuuri-,spordi- ja huvialategevusteks, tervishoiuteenuste osutamiseks ning piirkondliku tähtsusega ürituste korraldamiseks ja tähtpäevade tähistamiseks);

§ 4.  Reservfondist raha eraldamine, arvestus, aruandlus ja kontroll

 (1) Raha reservfondist eraldab vallavalitsus oma korraldusega vastavalt kinnitatud korrale.

 (2) Reservfondist eraldiste ja väljamaksete kohta peab arvestust ja järelevalvet raamatupidamine.

 (3) Vallavalitsus esitab vallavolikogule aruande reservfondi kasutamise kohta koos majandusaasta aastaaruandega.

 (4) Vallavolikogul on õigus teostada kohapealset kontrolli reservfondi eralduste ja raha kasutamise üle.

§ 5.  Määruse rakendamine ja jõustumine

 (1) Tunnistada kehtetuks Meeksi Vallavolikogu 22.02. 2001.a. määrus nr . 2 „Meeksi valla reservfondi kasutamine”

 (2) Määrust rakendatakse alates 01. juunist 2009.a.

Margus Narusing
volikogu esimees