HaridusKool

Teksti suurus:

Kooli hoolekogu tegutsemise kord

Väljaandja:Meeksi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.11.2012, 21

Kooli hoolekogu tegutsemise kord

Vastu võetud 07.01.2011 nr 3

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 37 Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1 ja Meeksi vallavolikogu otsuse nr. 12 09.09.2010 „Volituse andmine vallavalitsusele“ alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Hoolekogu juhindub oma tegevuses põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, kooli põhimäärusest, käesolevast korrast ja muudest õigusaktidest mis reguleerivad hoolekogu tööd.

 (2) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast hoolekogu esimehe ja aseesimehe.

§ 2.  Hoolekogu tegevuse planeerimine


Koostab igaks õppeaastaks tööplaani, milles on tegevuse eesmärgid, tegevuse sisu ja ülesannete täitmise tähtaeg.

§ 3.  Hoolekogu ülesanded:

  Hoolekogu:
 1) annab arvamuse kooli põhimääruse ja selle muudatuste kohta;
 2) arutab läbi ja avaldab arvamust kooli arengukava ja selle muudatuste kohta;
 3) arutab läbi ja avaldab arvamust kooli õppekava ja selle muudatuste ning õppekorralduse muudatuste kohta;
 4) avaldab arvamust kooli sisehindamise aruande kohta;
 5) avaldab arvamust kooli kodukorra ja selle muudatuste kohta;
 6) avaldab arvamust kooli eelarve projekti kohta;
 7) avaldab oma arvamust kooli vastuvõtutingimuste ja korra kohta;
 8) avaldab arvamust õpilastega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta;
 9) avaldab arvamust õpilaskodu kodukorra kohta;
 10) arutab läbi ja kehtestab kooli pedagoogide (v.a.direktori) ametikohtade täitmiseks avaliku konkursi läbiviimise korra;
 11) tugi-ja mõjutusmeetmena arutab õpilasega tema käitumist;
 12) arutab läbi õpilase turvalisusega seotud riskid õppe- ja kasvatustegevuses ning kavandab meetmed riskide vältimiseks;
 13) teeb kaastööd kooli hädaolukorra plaani väljatöötamisel;
 14) teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks;
 15) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
 16) jälgib kooli juhtimise korraldust, tervisekaitse ja tuleohutuse tingimuste täitmist koolis;
 17) jälgib kooli eelarveliste ja muude rahaliste ning materiaalsete vahendite ja kooliruumide sihtotstarbelist ja säästlikku kasutamist;
 18) vahendab informatsiooni hoolekogu tööst teda valinud subjektidele (vanemate üldkoosolekule, vallavolikogule ja vallavalitsusele);
 19) aitab leida lahendusi õpilaste või nende vanemate poolt esitatud pretensioonidele õppenõukogu otsuste osas, samuti õpetamist ja kasvatamist puudutavates vaidlusalastes küsimustes;
 20) täidab teisi õigusaktidega hoolekogule pandud ülesandeid.

§ 4.  Hoolekogu töökord

 (1) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt kord nelja kuu jooksul. Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, ning protokollib sekretär.

 (2) Hoolekogu erakorralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees vähemalt kolme hoolekogu liikme, kooli direktori või vallavalitsuse ettepanekul.

 (3) Koosoleku toimumise aeg ja päevakord teatatakse hoolekogu liikmetele kirjalikult vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist.

 (4) Koosolekul arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamist ning asjakohaste materjalide eelnevat tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

 (5) Koosolekuid juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

 (6) Hoolekogu on otsustusvõimeline , kui koosolekul osaleb vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

 (7) Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, uue koosoleku kokku hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

 (8) Hoolekogu koosolekust võtab osa kooli direktor, kes on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

 (9) Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.

 (10) Hoolekogu koosolekust võivad osa võtta kooli õppe-ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostavad ametiisikud.Teised isikud võivad hoolekogu koosolekust osa võtta hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe kutsel või loal.

§ 5.  Hoolekogu koosolekud protokollitakse.

 (1) Protokolli kantakse:
 1) koosoleku toimuise aeg ja koht;
 2) koosoleku alguse ja lõpuaeg;
 3) koosoleku juhataja ja protokollija ees- ja perekonnanimi;
 4) koosolekust osavõtnud ning koosolekust puudunud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed;
 5) koosolekule kutsutud isikute nimed ning nende ametinimetused;
 6) kinnitatud päevakord;
 7) koosolekul sõnavõtnud isikute nimed ja sõnavõtu lühike sisu ja ettepanekud;
 8) vastuvõetud otsused;
 9) koosoleku juhataja ja protokollija allkirjad.

 (2) Hoolekogu protokolle koos muude hoolekogu töösse puutuvate materjalidega säilitatakse koolis ühtsetel alustel muude kooli dokumentidega. Hoolekogu protokollid avalikustatakse kooli kodulehel.

§ 6.  Hoolekogu otsused ja nende täitmine.

 (1) Hoolekogu otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Hääletamine on üldreeglina avalik . Hoolekogu otsusel võib hääletamine olla ka salajane. Poolt- ja vastuhääle võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

 (2) Hoolekogu otsused tehakse adressaatidele teatavaks koosolekule järgneva 3 tööpäeva jooksul.

 (3) Hoolekogu otsuste täitmist korraldab kooli direktor koostöös kooli pidajaga.

 (4) Hoolekogu poolt vastuvõetud otsused on avalikud ning asjast huvitatud isikul on õigus nendega tutvuda.

§ 7.  Otsusega mittenõustumine


Hoolekogu otsusega mittenõustumisel, samuti vaidlusküsimuste korral on õpilasel, vanemal või hoolekogu liikmel õigus pöörduda kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelvalvet teostava asutuse poole otsuste õiguspärasuse kontrollimiseks.

§ 8.  Aruandlus


Hoolekogu õppeaasta jooksul tehtud töö aruande esitab hoolekogu esimees üks kord õppeaastas kooli lastevanemate üldkoosolekule ja vallavalitsusele heakskiitmiseks. Aruanne kajastab õppeaasta jooksul tehtud tööd ja plaane uueks õppeaastaks.

§ 9.  Määruse jõustumine


Määrus jõustub 12.jaanuaril 2011.a.

Aleksandr Suvorov
vallavanem

Ene Tammekun
vallasekretär