Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Meeksi raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Meeksi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.11.2012, 24

Meeksi raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 28.01.2010 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 34 ja § 35 lõike 2, rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 punkt 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Meeksi raamatukogu on kohaliku omavalitsuse hallatav asutus, mille ametlik nimetus on Meeksi Raamatukogu ja asukoht Mehikoorma alevik, Meeksi vald ,Tartumaa 62511.

§ 2.  Raamatukogul on oma eelarve. Raamatupidamislikku arvestust peetakse Meeksi Vallavalitsuses.

§ 3.  Raamatukogu juhindub oma tegevuses UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, Rahvaraamatukogu seadusest, vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 4.  Rahvaraamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse vallavalitsuse poolt kinnitatud raamatukogu kasutamise eeskirjas, mis tehakse teatavaks igale lugejale.

2. peatükk Raamatukogu eesmärgid ja ülesanded 

§ 5.  Raamatukogu eesmärk on tagada elanike vaba juurdepääs informatsioonile, teadmistele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

§ 6.  Teenindab lugejaid teavikute kohapeal kasutamise, kojulaenutuse ja koduteeninduse teel. Võimaldab Avaliku teabe seaduse alusel arvuti kasutamise abil tutvuda üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega.

§ 7.  Komplekteerib, säilitab ja teeb trükised, muud teavikud ja elektroonilised andmebaasid lugejatele kättesaadavaks ning peab arvestust nende suuruse, koostise ja rahalise väärtuse kohta.

§ 8.  Korraldab raamatute tutvustamiseks raamatunäitusi , väljapanekuid ning muid üritusi.

§ 9.  Kooskõlastab oma tegevuse teiste raamatukogudega.

§ 10.  Osutab eriteenuseid ( väljatrükid üldkasutatavatest andmebaasidest). Eriteenuste eest võetava tasu suuruse kehtestab vallavalitsus.

§ 11.  Tellib raamatukogus puuduvad teavikud lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest.

§ 12.  Osutab internetiteenuseid .

3. peatükk Raamatukogu õigused ja kohustused 

§ 13.  Raamatukogul on oma ülesannete täitmiseks järgmised õigused ja kohustused:

 (1) Vahendada oma põhiülesannetega seotud teenuseid.

 (2) Täiendada kogusid vahetuse, annetuste ja ostudega.

 (3) Anda tasuta üle või müüa raamatukogule mittevajalikke trükiseid .

4. peatükk Raamatukogu juhtimine 

§ 14.  Raamatukogu tööd juhib juhataja, kelle kinnitab ametisse vallavalitsus vallavanema ettepanekul. Juhatajal peab olema vähemalt raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni 3.aste. Raamatukogu juhataja vastutab raamatukogu tegevuse, arengu ja vara eest, tagab raamatukogule pandud ülesannete täitmise.

§ 15.  Juhataja kohustus on:

 (1) Raamatukogu eelarve projekti koostamine ja vallavalitsusele esitamine.

 (2) Töösisekorraeeskirjade väljatöötamine ja kehtestamine.

 (3) Õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevate muude ülesannete täitmine.

 (4) Eelarveliste vahendite sihipärane kasutamine.

§ 16.  Juhataja õigus on:

 (1) Raamatukogu põhimääruse muutmise ja täiendamise ettepanekute koostamine.

 (2) Raamatukogu tegevust puudutavate küsimuste arutamisest osavõtmine Meeksi Vallavalitsuses.

 (3) Raamatukogu esindamine.

 (4) Kehtestatud eelarve alusel eelarveliste vahendite kasutamine.

5. peatükk Kogud, teenindus ja teeninduspiirkond 

§ 17.  Raamatukogu teeninduspiirkonna määrab Meeksi vallavalitsus. Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid teavikuid.

§ 18.  Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused on kehtestatud raamatukogu kasutamise eeskirjades, mille kinnitab Meeksi vallavolikogu.

§ 19.  Avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks võimaldatakse teabe taotlejal kasutada arvutit.

6. peatükk Vara ja vahendid 

§ 20.  Raamatukogu vara moodustavad Meeksi valla ja teiste juriidiliste ning füüsiliste isikute poolt tema kasutusse antud varad.

§ 21.  Raamatukogu valdab, kasutab ja käsutab tema valduses olevat vara Meeksi vallavara eeskirjas sätestatud korras ning tagab selle säilimise ja heaperemeheliku majandamise.

7. peatükk Raamatukogu finantseerimine 

§ 22.  Raamatukogu finantseeritakse:

 (1) Meeksi valla eelarvest- tagab töötajate töötasu, eripärale vastavad ruumid ja sisustuse ning majanduskulud,

 (2) Riigieelarvest- toetab teavikute ostmist ning riiklike programmide soetamist,

 (3) Annetustest;

 (4) Põhitegevusega seotud tasulistest teenustest;

 (5) Laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.

8. peatükk Aruandlus, kontroll ja järelvalve 

§ 23.  Kontrolli raamatukogu tegevuse üle teostatakse Meeksi valla põhimääruses ja muudes õigusaktides ettenähtud korras.

§ 24.  Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded, sealhulgas Kultuuriministeeriumile aruanded riigieelarvest finantseeritud summade kohta.

9. peatükk Raamatukogu põhimääruse täiendamise kord 

§ 25.  Käesoleva põhimääruse kinnitamine, muutmine ja täiendamine kuulub vallavolikogu pädevusse.

10. peatükk Raamatukogu asutamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 26.  Raamatukogu tegevus korraldatakse ümber või tegevus lõpetatakse volikogu otsuse alusel.

§ 27.  Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab Meeksi Vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

11. peatükk Rakendussätted 

§ 28.  Tunnistada kehtetuks Meeksi Vallavolikogu 01.02.2006 määrus nr.8 "Meeksi raamatukogu põhimääruse kinnitamine"

§ 29.  Käesolev põhimäärus kehtib alates 01.02.2010.a.

Margus Narusing
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json