HaridusHuviharidus

HaridusKool

Teksti suurus:

Keila Muusikakooli õppetasu maksmisest vabastamine

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.11.2012, 28

Keila Muusikakooli õppetasu maksmisest vabastamine

Vastu võetud 26.08.2008 nr 15

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja Keila Muusikakooli põhimääruse § 37 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesolev määrus reguleerib Keila Muusikakooli (edaspidi kool) õppurite õppetasust vabastamist.

§ 2.   Õppetasust vabastamise alused

  (1) Kooli õppenõukogu ettepanekul on direktoril õigus vabastada kuni 10% õppureist osaliselt või täielikult õppetasust järgmistel juhtudel:
  1) väga heade õpitulemuste korral;
  2) silmapaistvate saavutuste eest konkurssidel või kontserttegevuses.

  (2) Direktoril on õigus vabastada õppur õppetasust osaliselt või täielikult haiguse tõttu puudumise korral, kui õppur ei saa haiguse tõttu osaleda õppetöös järjest ühe kalendrikuu või pikema perioodi vältel ja esitab koolile haigust tõendava arstitõendi.

§ 3.   Õppuri õppetasust vabastamise kord

  (1) Käesoleva määruse paragrahvi 2 lõikes 1 sätestatud aluste esinemisel esitab õppuri erialaõpetaja, lapsevanem või eestkostja koolile taotluse õppuri vabastamiseks õppetasust (edaspidi taotlus).

  (2) Kooli õppenõukogu vaatab iga õppeveerandi esimese 10 päeva jooksul läbi antud õppeveerandi alguseks esitatud taotlused ning esitab direktorile kirjaliku ettepaneku, mis sisaldab iga taotlustes nimetatud õppuri osas andmeid õppetasust vabastuse protsentuaalse suuruse ja vabastuse perioodi pikkuse kohta.

  (3) Õppetasust vabastatakse kuni kaheks järjestikuseks õppeveerandiks.

  (4) Õppetasust vabastamise vormistab direktor käskkirjaga, mille sätestatakse järgmised tingimused:
  1) õppetasust vabastuse perioodi pikkus;
  2) õppetasust vabastuse protsentuaalne suurus;
  3) õppetasust vabastamise põhjused.

§ 4.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 1. septembril 2008. a.

Andrus Loog
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json