Kultuur ja sportKultuuriseltsid

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Meeksi valla Seltsikeskuse põhimäärus

Väljaandja:Meeksi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 24.11.2012, 31

Meeksi valla Seltsikeskuse põhimäärus

Vastu võetud 26.09.2007 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja § 35 lõike 2 alusel

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Meeksi valla seltsikeskus on Meeksi Vallavalitsuse hallatav asutus, mille tegevuse eesmärgiks on tingimuste loomine vallarahva vaba aja veetmiseks ja ühistegevuseks.

§ 2.   Asutuse amtlik nimetus on Meeksi valla Seltsikeskus.

§ 3.   Meeksi valla Seltsikeskuse postiaadress on: Mehikoorma alevik Mehikoorma side 62511 Tartumaa

§ 4.   Asutusel võib olla oma nimetusega pitsat ja sümboolika.

§ 5.   Seltsikeskuse kõrgemalseisvaks organiks on Meeksi Vallavalitsus.

§ 6.   Meeksi valla Seltsikeskus (edaspidi seltsikeskus) juhindub oma tegevuses kehtivast seadusandlusest ja muudest õigusaktidest, Meeksi Vallavolikogu ja Vallavalitsuse haldusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 7.   Seltsikeskusel on oma eelarve Meeksi valla eelarve koosseisus ja raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

§ 8.   Seltsikeskuse teenenduspiirkonnaks on kogu Meeksi valla territoorium.

§ 9.   Meeksi valla Seltsikeskuse põhimääruse kinnitab ja teeb selles parandusi, täiendusi Meeksi Vallavolikogu.

2. peatükk Põhiülesanded ja tegevused 

§ 10.   Meeksi valla seltsikeskuse põhiülesanded on:

  (1) Kohalike elanike kultuurilis-meelelahutuslik teenendamine, vabaaja sisustamine.

  (2) Kohaliku kultuuri edendamine, valla suurürituste korraldamine, koordineerimine.

  (3) Kohalikele elanikele õppe- ja enesetäiendamise võimaluste pakkumine ja vabaharidusliku koolituse korraldamine, koordineerimine.

  (4) Professionaalse kunsti vahendamine.

  (5) Koostöö teiste asutuste ja organisatsioonidega paikkonna kultuuri- ja hariduselu korraldamisel.

  (6) Töötada välja ja viia ellu erinevate sihtgruppide arengut toetavaid programme ja projekte.

§ 11.   Meeksi valla Seltsikeskuse tegevusalad on:

  (1) Taidlus- ja huvialaringide töö korraldamine, koordineerimine.

  (2) Elanikkonna vaba aja veetmise ja kultuuriürituste korraldamine.

  (3) Ruumide rentimine üritusteks.

  (4) Sotsiaalteenuste osutamine (sauna teenus ja pesupesemisteenus).

  (5) Muude teenuste pakkumine (avalik internet, juuksur,massaaź jne.).

3. peatükk Õigused ja kohustused 

§ 12.   Meeksi valla Seltsikeskusel on oma ülesannete täitmiseks õigus:

  (1) Saada tööks vajalikke andmeid ja teavet kohalikult omavalitsuselt.

  (2) Osaleda rahvusvaheliste organisatsioonide, liitude ja töögruppide tegevuses.

  (3) Sõlmida lepinguid nii juriidiliste kui ka füüsiliste isikutega ning teha muid tehinguid oma pädevuse piires ja vastavalt seadusele.

  (4) Kasutada sihtotstarbeliselt seltsikeskuse kasutuses olevat vara.

  (5) Anda lühiajaliseks tasuliseks kasutamiseks ruume, inventari Meeksi Vallavalitsuse poolt kinnitatud hindade alusel.

  (6) Trükkida tasuliste ürituste pääsmeid ja läbi viia tasulisi üritusi. Kajastada meedias oma tegevust.

  (7) Teha ettepanekuid vallavolikogule ja vallavalitsusele ning nende poolt moodustatud komisjonidele kultuuritöö küsimustes.

4. peatükk Juhtimine ja töökorraldus  

§ 13.   Seltsikeskuse tegevust juhib juhataja, kellega sõlmib ja lõpetab töölepingu vallavanem.

§ 14.   Seltsikeskuse töötajate koosseisu ning palgamäärad kinnitab vallavolikogu.

§ 15.   Juhataja:

  (1) Juhib seltsikeskuse tegevust ja vastutab asutusele pandud ülesannete täitmise eest.

  (2) Tegutseb seltsikeskuse nimel ja esindab teda suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega.

  (3) Sõlmib seltsikeskuse nimel lepinguid vastavalt talle antud pädevuse piires.

  (4) Käsutab ja kasutab seltsikeskuse vara ja rahalisi vahendeid õigusaktidega kehtestatud korras.

  (5) Koostab eelarve ja esitab selle kohalikule omavalitsusele kinnitamiseks.

  (6) Koostab sisekorraeeskirjad ja muud korrad ning esitab need kinnitamiseks vallavalitsusele.

  (7) Töötab välja seltsikeskuse poolt pakutavate teenuste hinnad ja esitab need kinnitamiseks vallavalitsusele.

  (8) Teeb ettepanekuid seltsikeskuse sisulise tegevuse arendamiseks ning majandusliku olukorra parandamiseks vallavolikogule ja vallavalitsusele.

  (9) Osaleb valla arengukava koostamisel, muutmisel ja täiendamisel.

  (10) Täidab talle õigusaktidega pandud muid ülesandeid.

  (11) Seltsikeskuse kodukorra, eeskirjad ja lahtiolekuajad kinnitab vallavalitsus.

§ 16.   Juhatajal on õigus:

  (1) Sõlmida oma ülesannete täitmiseks lepinguid oma pädevuse piires.

  (2) Anda seltsikeskuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju.

  (3) Saada oma tööks vajalikku informatsiooni vallavolikogult, vallavalitsuselt ja valla ametnikelt.

  (4) Saada tööks vajalikku täiendkoolitust.

  (5) Anda täitmiseks kohustuslikke korraldusi seltsikeskuses viibivatele inimestele.

  (6) Teha vallavolikogule ja vallavalitsusele ettepanekuid.

5. peatükk Varad ja vahendid 

§ 17.   Seltsikeskus töötab Meeksi valla seltsikeskuse ruumes.

§ 18.   Seltsikeskuse varad ja vahendid moodutavad Meeksi Vallavalitsuse poolt soetatud ja tema valdusesse, kasutusse ja käsutusse antud varadest ning muust tema tegevuse käigus annetatud varast.

§ 19.   Seltsikeskust finantseeritakse kohaliku omavalitsuse eelarvest eraldatud vahenditest ja seltsikeskuse omatuludest.

§ 20.   Seltsikeskuse finantseerimise aluseks on vallaeelarve, mille kinnitab Meeksi Vallavolikogu

§ 21.   Seltsikeskus võib saada täiendavaid rahalisi vahendeid organisatsioonide, fondide, sponsorite ja üksikisikute poolt eraldatud summadest, ringitasudest, üüridest, tasulistest üritustest jm. saadavatest tuludest.

§ 22.   Seltsikeskuse rahalisi vahendeid kasutatakse sisulise tegevuse arendamiseks ning majandusliku olukorra parandamiseks.

§ 23.   Seltsikeskuse valduses oleva vallavara omandivormi muutmine ja varaliste kohustuste võtmine toimub volikogu poolt kinnitatud korras.

§ 24.   Seltsikeskuse ruume ja inventari kasutavad lasteasutused tasuta (v.a. saun).

§ 25.   Seltsikeskuse ruume võivad kultuuri-, haridus-, sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuasutused, mittetulundusühingud, seltsid kasutada tasuta või tavalisest väiksema tasu eest vallavalitsuse kirjalikul loal.

§ 26.   Seltsikeskuse vara ja rahaliste vahendite sihipärast kasutamist kontrollib volikogu revisjonikomisjon ja vallavalitsuse määratud komisjon.

6. peatükk Aruandlus 

§ 27.   Seltsikeskus on aruandekohustuslik Meeksi Vallavolikogu ja Meeksi Vallavalitsuse ees.

7. peatükk Seltsikeskuse tegevuse ümberkorraldamine ja lõpetamine 

§ 28.   Seltsikeskuse tegevuse korraldab ümber või lõpetab Meeksi Vallavolikogu vallavalitsuse ettepanekul.

§ 29.   Seltsikeskuse tegevuse ümberkorraldusest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus seltsikeskuse töötajatele vähemalt neli kuud ette.

8. peatükk Rakendamine 

§ 30.   Määrus jõustub 01. oktoobrist 2007.a.

Margus Narusing
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json