Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Meeksi valla heakorra eeskiri

Väljaandja:Meeksi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.11.2012, 32

Meeksi valla heakorra eeskiri

Vastu võetud 12.04.2012 nr 6

Eeskiri kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36¹ alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED  

§ 1.   Üldsätted

  (1) Meeksi valla heakorra eeskiri (edaspidi eeskiri) kehtestab heakorra nõuded ning koormised ja kohustused isikutele nende omandis või valduses oleva kinnistu ning sellega vahetult piirneva üldkasutatava territooriumi heakorra tagamiseks Meeksi valla haldusterritooriumil. Eeskirja eesmärgiks on tagada heakord eelkõige avalikus ruumis, aga ka hoonetes, rajatistes ja õuedes ning koduloomade pidamisel.

  (2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile Meeksi valla territooriumil viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning Meeksi vallas asuva kinnis- või vallasvara omanikele.

  (3) Eeskirja kohaldatakse koosmõjus valla jäätmehooldus-, koerte ja kasside pidamise- ja avaliku korra eeskirjadega ning teiste õigusaktidega.

§ 2.   Mõisted

  (1) Omanik on füüsiline või juriidiline isik, kelle omandis on kinnistu või vallasasi. Omanikuga on võrdsustatud isik, kes õiguslikul alusel asja valdab või kasutab või kes on omaniku poolt volitatud asja haldama.

  (2) Kinnistu on kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi (maapinna piiritletud osa ehk maatükk) või hoonestusõigus; kinnistu mõistega on heakorra nõuete täitmisel võrdsustatud mõisted: maa-ala, territoorium, krunt, maaüksus ja katastriüksus ja maatüki olulised osad.

  (3) Üldkasutatav koht on vabaks liiklemiseks ja kasutamiseks avatud territoorium, ehitis või selle osa, samuti ühissõiduk.

  (4) Avalik koht on üldkasutatav koht või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territoorium (pargid, teed, tänavad, hoovid, haljasalad, parklad, kalmistud, avalikud veekogud, staadionid, mänguväljakud, bussiooteplatvormid, ettevõtete piirdeaiata

  (5) Jalgtee ja jalgrattatee on tee, mis on ehitatud või kohandatud kas ainult jalakäijate, nii jalakäijate, jalgratturite kui ka rulluisutajate või ainult jalgratturite ja rulluisutajate liiklemiseks.

  (6) Haljasala on teadlikult kujundatud maastik, maastikuosa või hoonetevaheline välisruum, mida iseloomustab ümber-kujundatud reljeef, valitud taimestik ja vastavafunktsioonilised rajatised.

  (7) Heakorratööd on tolmu, liiva, prahi, mahalangenud puulehtede, -okste, lume ja jää koristamine ning libedusetõrje teostamine, muru ja rohu niitmine, heki ja puude hoolduslõikus.

  (8) Romusõiduk on sõiduk, mis on kasutusest kõrvaldatud, millelt on eemaldatud osa agregaate, kere osasid, rattaid, klaase jne. ning mis oma väljanägemisega riivab ümbruskonna esteetilist väljanägemist.

  (9) Illegaalne grafiti on kohaliku omavalitsuse või omaniku loata hoone seinale, müürile, piirdeaiale, pingile, kõnniteele, ühissõiduki peatuse ootekojale, kommunikatsiooni rajatisele, ühistranspordisõidukitele vms kantud kiri või joonistus.

  (10) Koduloom – imetaja, lind, roomaja, kahepaikne, kala või selgrootu, muuhulgas ka põllumajandusloom ja mesilaspere.

2. peatükk VALLA KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEL  

§ 3.   Valla kohustused heakorra tagamisel

  (1) Heakorra tagamist korraldab Meeksi Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (2) Heakorra tagamisel vallavalitsus:
  1) korraldab heakorra töid avalikes kohtades ja haljasaladel;
  2) korraldab valla omandis olevate teede, parklate, teemaal asuvate rajatiste (sh. ka riigimaantee ääres paiknev ühissõiduki peatuste ja ootekodade) ja haljasalade heakorratööde teostamist teemaa piirides või 2m ulatuses teemaa piirist;
  3) korraldab valla omandis olevate mänguväljakute hooldust ja tagab nende vastavuse tehnilistele nõuetele;
  4) korraldab valla omandis või kasutuses olevate avalike tualettide, inventari, jäätmemahutite paigaldamise ja hoolduse;
  5) valla tänavate, teede tähistamise korraldamine ja külade külasiltide olemasolu;
  6) valla teede,tänavate ja avalike kohtade korrashoiu, libeduse ja lumetõrje;
  7) avalike teadetetahvlite hooldamine;
  8) kindlustama avalikes kohtades asuvate tuletõrje veevõtukohtade ja veehoidlate korrasoleku ning sinna juurdepääsu.

3. peatükk AVALIKU KOHA HEAKORD  

§ 4.   Avaliku koha heakorra nõuded

  (1) Ühissõiduki peatus ja ootekoda, tähistatud ülekäigurada, aste, välistrepp peavad olema puhastatud ning seal tuleb vältida libeduse teket.

  (2) Avalikku kohta tohib prügikasti, pinki, tõkkepiiret, reklaamikandjat, jalgrattahoidjat või mistahes teisi teisaldatavaid väike-vorme paigaldada vallavalitsuse loal. Nende korrashoid ja hooldus on omaniku kohustus. Ilma loata avalikku kohta paigaldatud väikevormi võib vallavalitsus teisaldada.

  (3) Põllumajandustööde tegijad peavad tagama, et ei toimuks teepeenarde, kraavide, sõidu- ja teiste teede risustamist, reostamist või kahjustamist. Risustus või reostus tuleb likvideerida viivitamatult.

§ 5.   Avalikult kasutatavate rajatiste heakorra nõuded

  (1) Üldkasutatava laste mänguväljaku omanik või haldaja on kohustatud tagama liivakastis liiva väljavahetamise vähemalt üks kord aastas ja mänguvahendite ning väikevormide hooldamise ning vajadusel remondi. Mänguväljaku kasutajatele potentsiaalselt ohtlikud mänguvahendid ja väikevormid tuleb viivitamatult demonteerida või muul viisil ohutus tagada.

  (2) Avalikus kasutuses olevate külaplatside, palliplatside ja muude vaba aja veetmise ning spordirajatiste korrashoiu ja ohutuse eest vastutab rajatise haldaja.

  (3) Kortermajade hoovialal olevad väikevormid ja rajatised (pesukuivatusplatsid, liivakastid, vaibakloppimisalused, prügikastid, istepingid jms) peavad olema hooldatud, hooldustööde teostamise eest vastutab omanik.

§ 6.   Heakorra nõuded avaliku ürituse korraldamisel

  (1) Ürituse korraldaja on kohustatud heakorrastama maa-ala, millel üritus läbi viidi ja selle ümbruse hiljemalt 8 tunni jooksul pärast ürituse lõppemist või avaliku ürituse loas määratud tähtajaks.

  (2) Avaliku ürituse või avaliku koosoleku korraldajal tuleb ürituse toimumise kohta paigaldada vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja välikäimlaid.

4. peatükk KINNISTU HEAKORD  

§ 7.   Kinnistu omaniku kohustused heakorra tagamisel

  (1) Kinnistu omanik on kohustatud:
  1) hoidma korras oma kinnistu ja kinnistu piirdeaia, koristama prahi, tegema umbrohutõrjet, niitma muru ja rohu õuealalt (lubatud maksimum kõrgus 15 cm), pügama heki ning korraldama põõsaste ja puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liiklust reguleerivat tehnilist vahendit, takistavad jalakäija või sõiduki liiklust;
  2) tagama, et kinnistu oluliste osade sh. ehitiste ja kinnistul asuvate vallasasjade seisund ei ohustaks teisi isikuid, nende vara või keskkonda;
  3) remontima või kehtestatud korras lammutama kinnistul asuvad ja ümbruskonna välisilmet rikkuvad lagunenud ehitised;
  4) mitte kahjustama ja risustama kinnistut läbivat avalikku teed ja selle kaitsevööndit;
  5) regulaarselt puhastama kinnistul paiknevate sadeveekaevude kaaned ja nende ümbruse, kraavid ning truubid;
  6) vältima sadevee langemise katuselt jalg- või jalgrattateele, paigaldama vajadusel vastavad rennid;
  7) kõrvaldama liiklejatele ohutul viisil ehitiselt lume, jääpurikad, varisemisohtlikud kivid, plaadid jms., peale tööde lõpetamist heakorrastama ümbruse;
  8) taotlema avalikus kohas kasvavate puude raieks (v.a. viljapuud- ja põõsad) vallavalitsuse nõusoleku;
  9) tagama heitvee ja fekaalide kogumismahuti korrasoleku, veepidavuse, hermeetilise sulgumise, õigeaegse tühjendamise ja ümbruse hooldamise; esitama nõudmisel heitvee äravedu ja kogumismahuti tühjendamist (purgimist) tõendavat dokumen-tatsiooni;
  10) tagama kinnistul jäätmekäitluse vastavalt Meeksi valla jäätmehoolduseeskirja nõuetele;
  11) tagama hoonetel tänavasiltide ning majanumbrite olemasolu ja nähtavuse;
  12) tagama mitmekorteriliste majade trepikodade korrashoiu ja pimedal ajal nende valgustamise võimaluse. Paigaldama korterelamu trepikotta korterinumbriga (nimega) varustatud postkastid ja hoidma need korras;
  13) tagama oma valduses olevate karjamaade ja looduslike rohumaade niitmise vähemalt üks kord aastas (31.juuliks) või karjatamise vältimaks kulu teket ja tagamaks tuleohutust;
  14) likvideerima või heakorrastama oma territooriumil lagunenud hooned, ehitised, piirdeaiadja varemed;
  15) heiskama riigilipud riiklikel pühadel vastavalt kehtestatud korrale;
  16) tagama kuivkäimla vastavuse tervisekaitse- ja keskkonnanõuetele;
  17) oma kinnistul okste põletamisel rangelt jälgima tuleohutusnõudeid.

  (2) Kasutusel mitteoleva ehitise omanik on kohustatud tagama ehitise ja sinna juurde kuuluva krundi heakorra ning vältima ehitise varisemisohtlikkust, sulgema sissepääsud ehitisse ja krundile.

  (3) Tegutseva korteriühistuga või hooneühisusega kinnistutel tagab eeskirjast tulenevate heakorra nõuete täitmise ühistu.

§ 8.   Kinnistu omaniku kaasvastutus heakorra tagamisel

  (1) Kinnistu reostamisel või risustamisel on reostaja või risustaja kohustatud selle kõrvaldama. Kui reostajat või risustajat ei ole võimalik kindlaks teha, peab ala korrastama selle omanik.

  (2) Kinnistul ehitustööde tegemisel kannavad omanik ja ehitaja heakorra eest solidaarset vastutust.

5. peatükk TEISTE ISIKUTE KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEL  

§ 9.   Müügikoha omaniku kohustused heakorra tagamisel

  Müügikoha omanik on kohustatud:
  1) tagama müügikohaga külgneva ala puhtuse kuni 6 m ulatuses, teeäärsel rajatisel kuni sõidutee ääreni, ning teostama sellel alal vajalikke heakorratöid;
  2) paigaldama müügikoha teenindamiseks vajalikud prügikastid ja korraldama nende regulaarse tühjendamise ning hoolduse;
  3) korrastama müügikoha peale müügitegevuse lõppemist ning ära viima kõik seoses müügitegevusega paigaldatud esemed (letid, kastid, pakendid, jäätmemahutid jms.);
  4) koristama peale kauplemise lõppu kogu kauplemisest mõjutatud ümbruse.

§ 10.   Ehitus-, kaeve- ja remonditöö tegija kohustused heakorra tagamisel

  (1) Ehitus- ja remonditöö tegija on kohustatud:
  1) taotlema nimetatud tööde tegemiseks vallavalitsuselt sellekohase ehitus- ja vajadusel kaevetöö loa;
  2) vältima objektilt pori ja prahi ning tolmu kandumist avalikult kasutatavale sõidu-ja kõnniteele ning naaberkinnistule, kindlustama ehitusobjekti territooriumilt väljuvate sõidukite rehvide puhtuse, ehitusobjektilt üle ehituspiirete kandunud lendsodi vm. praht tuleb ehitusega piirnevalt alalt koheselt koristada;
  3) kaitsma ehitusobjektil kasvavat kõrghaljastust vajadusel kaitsepiirdega;
  4) pärast tööde lõpetamist objektil tagama ehitusjäätmete nõuetekohase käitlemise, taastama haljastuse ning teede seisundi pärast tööde lõppemist või vastavalt aastaaja võimalustele vallavalitsuse poolt antud tähtajaks;
  5) kommunikatsioonide vigastustest ja avariidest põhjustatud antisanitaarne või ohtlik olukord tuleb likvideerida ning heakord taastada süüdlasel mõistliku aja jooksul, süüdlase puudumisel kommunikatsiooni valdajal.

  (2) Keelatud on:
  1) takistada ligipääsu kommunikatsioonidele;
  2) lasta pinnasesse, veekogudesse, kanalisatsiooni- või sademeveetorustikku tarvitatud õli ja muid määrdeaineid, söövitavaid, kergestisüttivaid, terava lõhnaga või muid ohtlikke aineid;
  3) ) paigaldada ilma projektita ja keskkonnanõuetele mittevastavaid vedelkütuse mahuteid ja -süsteeme;
  4) ) rajada haljastust, istutada puid ja põõsaid ilma maavaldaja nõusolekuta.

§ 11.   Tehnovõrgu omaniku kohustused heakorra tagamisel

  Tehnovõrgu omanik on kohustatud:
  1) hoidma tehnovõrgu seisundis, mis tagab liiklusohutuse ja teekatte, pargi- või kõnnitee või haljastuse korrasoleku tehnovõrgu kohal, kusjuures kaevuluuk peab olema teekattega ühes tasapinnas;
  2) kasutud õhuliinid koheselt demonteerima ja õhuliini postid maha võtma ning taastama haljastuse ja/või teekatendid;
  3) tagama õhuliinipostide vertikaalse asendi;
  4) heakorrastama tehnovõrgu ja tehnovõrguga piirneva kaitsevööndi ala. Kinnistul asuvate puude ja põõsaste kärpimist peab õhuliini omanik teostama kooskõlastatult kinnistu omanikuga.

§ 12.   Mootorsõiduki omanike ja kasutajate kohustused heakorra tagamisel

  (1) Mootorsõiduki omanik ja/või kasutaja on kohustatud tagama, et tänavale pargitud sõiduk ei takista tänava koristustööde teostamist või koristama lume ja jää, puulehed jm prahi tänavale pargitud ja koristustööde läbiviimist takistava sõiduki ümbert kahe meetri ulatuses.

  (2) Heakorranõuete tagamiseks on keelatud:
  1) mootorsõidukit ja/või haagist parkida avalikul haljasalal või haljasribal selle haljasala omaniku või haldaja loata;
  2) parkida romusõidukit tänaval, avalikus parklas või muus üldkasutatavas kohas;
  3) pesta mootorsõidukit kalda piiranguvööndis või remontida selleks mitteettenähtud kohas.

  (3) Mootorsõidukiga veose või koorma vedaja peab tagama, et ei tekiks veosest tulenevalt teepeenarde, kraavide, sõidu-, jalg- ja jalgrattateede risustamist või muud reostust ning võtma tarvitusele koheselt meetmed risustuse või reostuse likvideeri-miseks. Tekkinud ohtlikust reostusest tuleb viivitamatult informeerida Päästeametit ja kohalikku omavalitsust.

§ 13.   Loomapidaja kohustused

  (1) Loomade pidamise tagajärjel tekkivate jäätmete (nt kasutatud allapanu, virtsa ja sõnniku) hoiustamisel, käitlemisel ja kasutamisel tuleb järgida head põllumajandustava ning välistada reostuse sattumine põhjavette ning veekogudesse.

  (2) Karjatatavaid loomi tuleb karjatada aia või elektrikarjusega piiratud alal viisil, mis välistaks loomade piiratud alalt väljumise, nende sattumise sõiduteele või loomaomanikule mittekuuluvale kinnistule ilma selle omaniku nõusolekuta.

  (3) Loomapidaja on kohustatud vältima avalike teede ja kohtade reostamist ning isikute ja liikluse häirimist loomade poolt ning kohustub loomapidamisega tekkinud reostuse viivitamatult likvideerima.

  (4) Tiheasustusalal kohustub loomapidaja korraldama oma looma pidamist selliselt, et see ei häiriks teisi inimesi. Muuhulgas kohustub loomapidaja võtma tarvitusele abinõud vältimaks looma lahtipääsemist loomapidaja juurest, ebameeldiva lõhna ja müra levikut, öörahu rikkumist, reostuse teket jms.

  (5) Koerte ja kasside pidamise täpsemad nõuded sätestatakse Meeksi valla koerte ja kasside pidamise eeskirjas.

  (6) Loomapidaja on kohustatud täitma loomatauditõrjeseadusest, veterinaarkorralduseseadusest ja loomakaitseseadusest tulenevaid nõudeid ning kohustusi ning kandma vastutust talle kuulvate loomade poolt tekitatud kahju hüvitamisel.

  (7) Tagama loomakasvatushoonete vastavuse tervisekaitse- ja keskkonnakaitse nõuetele, vältima ümbruse saastumist virtsa, sõnniku ja romusõidukitega ning korraldama ümbruse niitmise.

§ 14.   Välireklaam

  (1) Väljaspoole avalikke teatetahvleid välireklaami paigaldamise korral tuleb lähtuda reklaami paigaldamise seadusest, reklaami aegumisel see eemaldada ning tagada kinnistu korrashoid.

  (2) Valla kui avalik-õigusliku juriidilise isiku omandile või valdusele omavoliliselt paigaldatud või kantud välireklaami kõrvaldab vallavalitsus. Muu isiku omandile omavoliliselt paigaldatud või kantud välireklaami kõrvaldab selle omanik.

6. peatükk HEAKORRA NÕUDED VALLAS ELAVALE VÕI VIIBIVALE ISIKULE  

§ 15.   Heakorra nõuete täitmist tagavad keelud

  Heakorra nõuete tagamiseks on keelatud:
  1) risustada ja reostada territooriumi ja ehitisi, sealhulgas avalikus kohas maha sülitada, urineerida ja roojata, loopida prahti
suitsukonisid, närimiskummi, päevalilleseemneid jms, tegeleda illegaalse graffitiga;
  2) kahjustada või lõhkuda avalikku kohta paigaldatud inventari ja väikevorme (prügikasti, lillevaasi, pinki, valgustit vms);
  3) kahjustada haljasala, murukamarat ja lilli, samuti vigastada, kahjustada, omavoliliselt raiuda või hävitada puid ja põõsaid;
  4) rajada haljastust, istutada puid ja põõsaid üldkasutataval maa-alal ilma heakorratööde teostamise eest vastutava vallavalitsuse ametniku kooskõlastuseta;
  5) pesta liiklusvahendeid, mahuteid, ennast, pesu või muid esemeid avalikes veekogudes, jms. selleks mitteettenähtud või reostada loodulikke ja tehislikke veekogusid muul moel;
  6) lasta olme- või heitvett sademetevee kraavi või -kanalisatsiooni, reostada või risustada neid muul viisil;
  7) sademetevee kraavi kinniajamine ja/või selle viimine torusse ja kinnistuga piirneva maaala täitmine ilma eelneva vallavalitsuse kooskõlastuseta;
  8) kasutada tuhka või kloriide libedustõrjeks kõnni- või pargiteel, paigutada kloriidisegust puistematerjali või muud prahti haljasalale või mujale selleks mitteettenähtud kohta;
  9) paigutada lund, puulehti vm. prahti kinnistult avalikus kasutuses olevale sõiduteele;
  10) telkida ja/või ööbida avalikus kohas (haljasalal, pargis või muul selleks mitteettenähtud territooriumil) või eramaal ilma selle omaniku nõusolekuta;
  11) kuivatada pesu üldkasutataval maa-alal selleks mitteettenähtud kohas;
  12) hoida ja ladustada kütte-, ehitus- või muu materjali väljaspool kinnistu piire ja inimesi või vara ohustaval viisil. Erandkorras, kui kinnistu seda ei võimalda, on lubatud tahke kütuse, ehitusmaterjali jmt mahalaadimine avalikule territooriumile tingimusel, et eelpool nimetatu teisaldatakse ja territoorium heakorrastatakse 48 tunni jooksul ning sellega
ei takistata liiklust ega ohustata inimesi või vara;
  13) maha panna prügi jm.reostavaid aineid metsa, maanteekraavi, järve äärde jm.selleks mitteettenähtud kohtadesse;
  14) lasta pinnaveekogusse, kanalisatsiooni- ja sademeveevõrku mürgiseid, söövitavaid või kergestisüttivaid aineid, naftasaadusi ja lämmatavat lõhna tekitavaid aineid;
  15) kasutada mürkaineid, pestitsiide ja mineraalväetisi kehtestatud eeskirjade vastaselt;
  16) omavoliliselt välja panna teadet või kuulutust selleks mitte ettenähtud avalikku kohta;
  17) põllumajandustööde tegemisel kasutada maanteid ja tänavaid pöörderibadena;
  18) eriloata tarastada kortermajade juures olevaid maid;
  19) loata ehitada ja paigaldada kuure,metallgaraaźe jms. ehitisi või rajatisi.

7. peatükk NÕUDED KÜTTEKOLDEVÄLISE TULE TEGEMISEL  

§ 16.   Nõuded küttekoldevälise tule tegemisel

  (1) Lõkke ja muu küttekoldevälise tule (edaspidi tule) tegemisel tuleb järgida järgmisi tuleohutusnõudeid:
  1) lõkkekoht peab paiknema mis tahes hoonest või põlevmaterjalide lahtisest hoiukohast alla ühemeetrise läbimõõduga tule tegemisel vähemalt 8 m kaugusel ja tuleohtlikul ajal vähemalt 10m kaugusel metsast ja üle ühemeetrise läbimõõduga tule tegemisel ning avaliku lõkke tegemisel vähemalt 15 m kaugusel ja tuleohtlikul ajal vähemalt 20 m kaugusel metsast;
  2) üle kolmemeetrise läbimõõduga tule tegemisel kooskõlastatakse lõkkekoha asukoha valik ja vajalikud tuleohutust tagavad meetmed päästekeskusega;
  3) tahkekütusel või küttegaasil töötava grillseadme või muu samalaadse välitingimustes kasutamiseks mõeldud seadme kasutamise koht (grillimise koht) peab paiknema tasasel pinnal väljaspool hoonet;
  4) grillseadme ohutu kaugus hoonest, põlevmaterjali lahtisest hoiukohast, metsast, kuivanud taimestikust ja muust süttivast materjalist peab olema: tahkkütusel töötaval seadmel, milles hõõguvat sütt valmistatakse küttepuude või muu põlevmaterjali põletamisel lahtise leegiga, vähemalt 5 meetrit; tahkekütusel töötaval seadmel, milles grillimisel kasutatakse eelnevalt valmistatud grillsütt või muud hõõguvat materjali, vähemalt 2 meetrit;
  5) lõkkekoha ja grillimise koha ettevalmistamisel puhastatakse selle vahetu ümbrus vähemalt 0,5 meetri ulatuses kuivanud taimestikust, oksadest ning muust põlevmaterjalist vältimaks selle süttimist lahtisest leegist, ümbritseva keskkonna kõrgest temperatuurist ja sädemetest;
  6) tuleohu vältimiseks: peab tule tegemisel ja grillimisel jälgima tuule suunda, et sädemed ei langeks hoonele, metsale, kuivanud taimestikule, turbapinnasele või muule põlevmaterjalile; kui lõkkekoha läheduses on hoone, põlevmaterjali hoiukoht, mets, kuivanud taimestik või turbapinnas, millele võivad tule tegemisel sädemed langeda, siis tehakse tuld kui tuule kiirus on alla 5,4 meetri sekundis;
  7) piiratakse lõkkekoht vajadusel kivide või pinnasevalliga ja kastetakse vajadusel lõkkekohta ja grillimise kohta ümbritsev süttimisohtlik kuiv maapind veega märjaks;
  8) tule üle järelvalvet teostav täiskasvanud isik ei tohi tule juurest lahkuda enne, kui tuli on kustunud või kustutatud;
  9) pärast tule tegemist või grillseadme kasutamist tuleb põlemisjäägid lasta täielikult ära põleda, kustutada need veega või summutada need liiva või muu sobiva vahendiga;
  10) avalikul üritusel lõkke tegemise koht ja tule leviku piiramiseks vajalike tulekustutusvahendite kogus kooskõlastatakse avaliku ürituse korraldamisel Päästekeskusega;
  11) tulekustutusvahendid peavad paiknema lõkkekohas, neid peab olema võimalik koheselt kasutada;
  12) tule kustutamiseks ja selle leviku piiramiseks on sobivaks tulekustutusvahendiks alla ühemeetrise läbimõõduga lõkke puhul vähemalt 2 kg tulekustutusaine kogumassiga üks või mitu tulekustutit, ämber, kastekann või muu anum vähemalt 10 liitri veega või veega täidetud voolikusüsteem, üle ühemeetrise läbimõõduga lõkke puhul vähemalt kaks 2 kg või üks 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti, ämber, kastekann või muu anum vähemalt 20 liitri veega või veega täidetud voolikusüsteem.

  (2) Metsa ja muu taimestikuga kaetud aladel on tuleohtlikul ajal keelatud:
  1) kulu ja raiejäätmete põletamine;
  2) rohket suitsu tekitava risu ja põhu põletamine;
  3) suitsetamine, välja arvatud selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas või mineraalse pinnasega kohas, kus puudub taimestik või selle jäänused;
  4) lõkke tegemine, välja arvatud selleks ette valmistatud ja tähistatud kohas;
  5) muu tegevus, mis võib põhjustada tulekahjuohtu.

  (3) Päästeamet määrab tuleohtliku aja piirkonna, kus metsa- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega alal on keelatud:
  1) küttekoldevälise tule tegemine, välja arvatud selleks ettevalmistatud kohas;
  2) kuluheina ja roostiku põletamine;
  3) muu tegevus, mis võib põhjustada tulekahju.

  (4) Päästeamet määrab suure tuleohuga aja ja piirkonna, kus on metsas keelatud küttekoldevälise tule tegemine, grillseadme kasutamine, suitsetamine või võõras metsas viibimine.

8. peatükk VASTUTUS  

§ 17.   Heakorra eeskirja rikkumine ja järelevalve

  (1) Heakorra eeskirja rikkumise eest karistatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66² alusel.

  (2) Punktis 1 nimetatud alusel toimepandud väärteo kohtuvälised menetlejad on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
§ 66ч lõikes 2 ja 3 nimetatud isikud.

  (3) Järelvalvet eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsu, politseiasutus ja keskkonnainspektsioon vastavalt oma pädevusele.

9. peatükk RAKENDUSSÄTTED  

§ 18.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks MeeksiVallavolikogu 16.09. 2004.a. määrus nr 9 «Meeksi valla heakorra- ja kaevetööde eeskiri ».

§ 19.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. mail 2012.a.

Margus Narusing
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json