Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksumäära kehtestamine

Väljaandja:Meremäe Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 24.11.2015, 12

Maamaksumäära kehtestamine

Vastu võetud 13.11.2015 nr 19

Määrus kehtestatakse „Maamaksuseaduse” § 5 lõike 1 ja § 11 lõigete 1, 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse maamaksumäärad Meremäe valla territooriumil.

§ 2.   Maamaksumäärad

  (1) Kehtestada maamaksumääraks 1,9 protsenti maa maksustamishinnast aastas, välja arvatud käesoleva määruse paragrahvi 2 lõikes 2 sätestatud juhul.

  (2) Kehtestada põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks 1,4 protsenti maa maksustamishinnast aastas.

§ 3.   Maamaksust vabastamine

  (1) Vabastada maamaksu tasumisest maa omanik tema omandis oleva või Maamaksuseaduse paragrahvis 10 sätestatud maakasutaja tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas tiheasustusega alal kuni 0,15 ha ning mujal kuni 2,0 ha ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.

  (2) Vabastada maamaksu tasumisest maa kaasomanikud nende omandis oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas tiheasustusega alal kokku kuni 0,15 ha ning mujal kokku kuni 2,0 ha ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on nende elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele. Käesolevas paragrahvis sätestatu ei kohaldu korteriomandite omanike suhtes.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Meremäe Vallavolikogu 12.12.2014. a määrus nr 22 „Maamaksumäära kehtestamine 2015. aastaks“.

  (2) Määrust jõustub 01. jaanuaril 2016. a.

Arno Vares
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json