KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Väljaandja:Rae Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.11.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.11.2015, 37

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Vastu võetud 17.11.2015 nr 37

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Rae valla haldusterritooriumil eesmärgiga tagada avalik kord vallas toimuvatel avalikel üritustel.

  (2) Avalik üritus (edaspidi üritus) on avalikus kohas avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole avalik koosolek. Rae Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ja vallavalitsuse hallatava asutuse põhimäärusejärgset tegevust oma tegevuskohas või territooriumil ei loeta avalikuks ürituseks käesoleva määruse tähenduses.

  (3) Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk.

  (4) Ürituse korraldajaks võib olla füüsiline või juriidiline isik.

  (5) Spordiürituste korraldamise ja pidamise nõuded sätestab spordiseadus. Spordiseaduse § 20 lõikes 2 nimetatud spordiürituste korraldamiseks loa andmine toimub spordiseaduses sätestatud korras, muude spordiürituste korraldamisel rakendatakse käesolevat määrust.

  (6) Avaliku koosoleku korraldamise ja pidamise nõuded sätestab korrakaitseseadus.

  (7) Ilutulestiku korraldamist reguleerivad lõhkematerjaliseadus ja korrakaitseseadus. Ilutulestiku korraldamiseks on nõutav luba kohalikust omavalitsusest, välja arvatud juhul kui ilutulestik korraldatakse ööl vastu 1. jaanuari, ööl vastu 25. veebruari või 24. juunit.

  (8) Üritusel kauplemise nõuded sätestab kaubandustegevuse seadus.

§ 2.   Ürituse korraldamise loa taotlemine

  (1) Ürituse korraldamise loa saamiseks esitab ürituse korraldaja vallavalitsusele vormikohase avaliku ürituse korraldamise loa taotluse hiljemalt 14 päeva, kuid mitte varem kui 6 kuud enne ürituse toimumist. Taotluse vormi kinnitab vallavalitsus.

  (2) Taotlust ei pea esitama juhul, kui üritus vastab ehitise kasutusloas määratud kasutusotstarbele ja üritusega ei kaasne kõrgendatud turvariski.

  (3) Ürituse korraldamise taotluses märgitakse:
  1) ürituse korraldaja andmed;
  2) ürituse nimetus;
  3) ürituse kirjeldus ja ajakava (võib olla eraldi lehel);
  4) läbiviimise koht;
  5) ürituse korraldamiseks territooriumi kasutusse võtmise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaajad;
  6) ürituse toimumise aeg;
  7) osavõtjate eeldatav arv;
  8) märge teede ja tänavate sulgemise vajaduse kohta;
  9) märge ürituse korraldamisel kasutatava heli- ja pürotehnika kohta;
  10) märge üritusel kaubanduse korraldamise kavatsuse kohta;
  11) märge üritusel alkohoolsete jookide pakkumise ja jaemüügi korraldamise kavatsuse kohta;
  12) märge lõkke tegemise kohta;
  13) märge üritusel kasutatava auditi kohustusega seadme (näiteks lõbustuspargiseade, mis on ette nähtud vähemalt kolmele inimesele ja mis liigutab sellel olevat inimest vähemalt kiirusega 0,5 meetrit sekundis või tõstab maapinnast kõrgemale kui 3 meetrit) kasutamise kohta seadme ohutuse seaduse tähenduses;
  14) andmed isiku kohta, kes vastutab avaliku korra ja turvalisuse eest.

  (4) Avaliku ürituse korraldamise taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) ürituse toimumise asukoha skeem koos vajaliku atribuutika paigaldamise plaaniga;
  2) liikluse ja sõidukite parkimise korraldamise skeem, kui liiklus on vaja ümber korraldada;
  3) kinnistu omaniku või maa-ala omaniku nõusolek ja tingimused (olemasolul) kinnistu või maa-ala kasutamiseks;
  4) Politsei- ja Piirivalveameti kooskõlastus ja tingimused ürituse toimumiseks.

§ 3.   Loa andmine

  (1) Ürituse korraldamise taotluse vaatab läbi vallavalitsuse vastav teenistuja (edaspidi menetleja).

  (2) Kui ürituse korraldaja jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või esitatud dokumentides on puudusi, määrab menetleja taotluse esitajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks või lisadokumentide esitamiseks.

  (3) Menetleja informeerib taotluse esitajat, kui samal ajal ja/või samas piirkonnas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise avaliku ürituse korraldamine ning annab taotluse esitajale võimaluse muuta oma taotlust. Kui taotluse esitaja jääb oma taotluse juurde, jätkub taotluse menetlemine käesolevas määruses sätestatud korras.

  (4) Vallavalitsus annab ürituse loa korraldusega.

§ 4.   Loa andmisest keeldumine

  Vallavalitsus võib loa andmisest keelduda kui:
  1) loa taotluses ei esitatud nõutud andmeid või esinesid muud puudused ning puudusi ei kõrvaldatud menetleja määratud tähtaja jooksul;
  2) loa taotlust ei esitatud õigeaegselt;
  3) korraldaja on esitanud valeandmeid;
  4) samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise ürituse läbiviimine;
  5) üritus on loa taotluses märgitud ajal ja kohas oma sisult mittesobilik;
  6) loa taotluses toodud ürituse läbiviimine ei ole lubatud tulenevalt õigusaktidest;
  7) korraldaja ei täida ürituse loa taotluse kooskõlastajate tingimusi, mis peavad olema täidetud enne loa andmist;
  8) taotleja on varasemalt tema poolt korraldatud üritustel jätnud täitmata õigusaktidest tulenevad avaliku ürituse korraldaja kohustused.

§ 5.   Korraldaja kohustused

  (1) Ürituse korraldaja on ürituse korraldamisel ja pidamisel kohustatud:
  1) ürituse toimumisel viima selle läbi vastavalt loa taotluses märgitud ürituse vormile ja iseloomule ning määratud tingimustele;
  2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse, vajadusel piirama ohtlikud kohad tõketega ning kindlustama parkimiskorralduse vastavalt ürituse iseloomule;
  3) tagama avaliku korra;
  4) tagama tuleohutuse;
  5) järgima tervisekaitsenõudeid;
  6) tagama sõltuvalt ürituse iseloomust meditsiinilise abi kohaloleku;
  7) tagama üritusel kasutavate vahendite ning atraktsioonide paigalduse ja kasutuse lähtuvalt tootjapoolsetest juhistest. Paigaldama nähtavale kohale atraktsioonide kasutamiseks ette nähtud ohutusteabe;
  8) täitma politsei ning päästeameti ametnike korraldusi;
  9) tagama üritusel heakorra ning Rae valla heakorra eeskirja ja jäätmehoolduseeskirja nõuetest kinnipidamise.

  (2) Ürituse korraldamise ja pidamise eest vastutab ürituse korraldaja seaduses ettenähtud korras. Üritusega Rae vallale tekitatud materiaalne kahju kuulub hüvitamisele korraldaja poolt.

§ 6.   Loa kehtetuks tunnistamine

  Vallavalitsuse korraldusega võib loa tunnistada kehtetuks, kui:
  1) ürituse korraldaja on esitanud loa taotluses ürituse läbiviimise kohta valeandmeid;
  2) ürituse korraldaja ei täida ürituse korraldamisel Eesti Vabariigi ja Rae valla õigus-aktidest tulenevaid kohustusi või loa taotluse kooskõlastajate tingimusi;
  3) loa kehtetuks tunnistamist tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

§ 7.   Avaliku ürituse katkestamine

  Õigusaktide ja avaliku ürituse korraldamise loaga kehtestatud tingimusi rikkuvat üritust on vallavalitsusel õigus katkestada.

§ 8.   Järelevalve

  Kontrolli avaliku ürituse korraldamise ja pidamise üle teostavad vallavalitsus ja Politsei- ja Piirivalveamet vastavalt oma pädevusele.

§ 9.   Vastutus

  Rae vallas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise korra rikkumise eest karistatakse vastavalt korrakaitseseaduses sätestatule.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Rae vallavolikogu 16. novembri 2010 määrus nr 33 „Rae valla avaliku korra eeskirja kinnitamine“.

  (2) Avaldada käesolev määrus ajalehes Rae Sõnumid ja Rae valla veebilehel.

  (3) Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Agu Laius
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json