HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Ülenurme valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Ülenurme Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.11.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.11.2016, 5

Ülenurme valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 17.11.2016 nr 16

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lg 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib Ülenurme valla koolieelsetesse lasteasutustesse (edaspidi lasteaed) laste vastuvõtmist ja väljaarvamist.

§ 2.   Lasteaeda vastuvõtmise alused

  (1) Lapsele lasteaiakoha taotlemiseks tekib lapse vanemal, eestkostjal või hooldajal (edaspidi vanem) õigus, kui lapse elukoht koos vähemalt ühe vanemaga on Eesti rahvastikuregistri andmetel Ülenurme vald.

  (2) Vanematele on lapse jaoks lasteaia valik vaba, kui soovitud lasteaias on sobivas vanuserühmas vabu kohti.

  (3) Lapse järjekorra aluseks on taotluse Ülenurme Vallavalitsuses (edaspidi vallavalitsus) registreerimise kuupäev.

§ 3.   Arvestuse pidamine

  (1) Arvestust laste lasteaiakoha taotlemise ning vastuvõtmise kohta peetakse vallavalitsuses. Arvestust lasteasutusest väljaarvamise kohta peetakse lasteaias.

  (2) Vallavalitsuse lastekaitsespetsialist koordineerib lasteasutustesse vastuvõttu ning vajadusel nõustab vanemaid.

§ 4.   Teeninduspiirkond

  Ülenurme valla lasteaedade teeninduspiirkonnaks on Ülenurme Vallavolikogu 17. mai 2005. a otsusega nr 40 ja 12. veebruari 2013. a määrusega nr 2 kinnitatud Ülenurme valla haldusterritoorium.

2. peatükk Lapse lasteaeda vastuvõtu taotlemine, vastuvõtmine ja koha kasutamine 

§ 5.   Lasteaiakoha taotlemine

  (1) Lapse lasteaeda vastuvõtu taotlemiseks täidab vanem taotluse. Taotluse vorm on kättesaadav Ülenurme valla veebilehel www.ylenurme.ee ja lasteaedade veebilehtedel.

  (2) Taotluse saab vanem esitada e-postiga digitaalselt allkirjastatuna, posti teel või vallavalitsuses.

  (3) Vanem saab teha muudatusi taotluse andmetes kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (4) Vanema poolt esitatud taotlused registreeritakse ja järjestatakse vallavalitsuses vastavalt taotluste laekumise järjekorras.

  (5) Arvestust kohataotlejate osas peetakse vanuserühmade kaupa (käimasoleva aasta 01.oktoober – järgmise aasta 30.september).

  (6) Lasteaia järjekord on avalik ja sellega on võimalik tutvuda valla veebileheküljel.

  (7) Kui vanem ei soovi koheselt oma lapsele kohta lasteaias, jääb laps lasteaia järjekorda ning võimalusel eraldatakse lasteaiakoht järgmisel õppeaastal.

  (8) Kui vanema poolt soovitud lasteaia vastavas vanuserühmas puuduvad vabad kohad, võib laps jääda lasteaia koha taotlejana järjekorda.

  (9) Vastuvõtu taotlus jäetakse rahuldamata kui on täitmata käesoleva korra paragrahv 2 lõikes 1 sätestatud tingimus.

§ 6.   Osaaja koht

  (1) Juhul kui ajutiselt on vajadus lasteaia koha järele suurem kui olemasolevate lasteaedade üldkohtade arv, võib lasteaed luua tingimuste olemasolul soovijatele võimaluse saada lasteaias osaajaline koht.

  (2) Osaajaline koht on koht, mille laps võib saada kuni pooleks ajaks lasteaia lahtioleku ajast õppetegevusest osavõtuks ilma uneajata, kuid sisaldades vähemalt ühte toidukorda.

  (3) Osaajaliste laste arv ühes rühmas on kuni 4 last. Osaajalise koha eest tasub vanem toidukulu vastavalt toidukordade arvule ning osalustasu täies mahus.

§ 7.   Lasteaia järjekorrast väljaarvamine

  (1) Laps, kelle vanem loobub pakutud lasteaiakohast, arvatakse vanema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse alusel järjekorrast välja.

  (2) Laps, kelle elukoht ei ole Eesti rahvastikuregistri andmetel Ülenurme vald, arvatakse järjekorrast välja.

  (3) Laps, kes on saanud koha ühes Ülenurme valla haldusterritooriumil ja valla eelarvest rahastatavas lasteaias, kustutatakse kohataotlejate järjekorrast.

  (4) Vanem, kes on loobunud kohast või kelle laps on välja arvatud järjekorrast, kuid soovib uuesti lapsele lasteaiakohta, peab esitama uue taotluse, st vana järjekorra taotlust ei ennistata. Uuesti esitatud taotlus läheb järjekorra lõppu.

§ 8.   Lasteaeda vastuvõtmine

  (1) Lasteaeda võetakse vastu pooleteise- kuni seitsmeaastasi järjekorras olevaid lapsi kui lapse elukoht koos vähemalt ühe vanemaga on Eesti rahvastikuregistri andmetel Ülenurme vald.

  (2) Erandjuhtudel võetakse lapsi lasteaeda sotsiaal- või lastekaitsetöötaja ettepanekul vallavalitsuse korralduse alusel.

  (3) Vabade kohtade olemasolu korral võetakse lapsi lasteaeda kogu õppeaasta kestel vastavalt antud vanuserühma kuuluvate laste järjekorrale. Kohtade vabanemisest teavitab lasteaia direktor vallavalitsust.

  (4) Vanem, kes soovib jätta lasteaias käiva lapse ajutiselt koduseks (ema lapsehoolduspuhkus, vanemate ajutine äraolek teises paikkonnas jms) teeb selle kohta kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse, näidates ära perioodi, millal laps ei viibi lasteaias. Lapsele säilitatakse koht lasteaias kuni üheks kalendriaastaks. Enne avaldusele märgitud perioodi lõppu võetakse laps lasteaeda vaid vabade kohtade olemasolul.

  (5) Juhul kui vanem ei ole last avalduses märgitud perioodi lõppedes toonud lasteaeda ja ei ole ka teinud uut kirjalikku avaldust lapse ajutiselt koju jätmise kohta, arvatakse laps lasteaiast välja direktori käskkirjaga.

  (6) Pikemaajaliselt (üks kalendriaasta) puuduvate laste asemele võib direktor lapse lasteaeda võtta ka tähtajaliselt kuni puuduva lapse lasteaeda tagasipöördumiseni. Tähtajaliselt lasteaiakohta kasutav vanem kirjutab taotluse, milles lisaks nõutavatele andmetele märgib, et on teadlik lasteaiakoha ajutisest iseloomust ja et ta kohustub tähtaja saabumisel lasteaiakoha vabastama. Tähtajalise lasteaiakoha pakkumisel arvestatakse kohataotlejate vastava vanusegrupi järjekorda. Tähtajalise lasteaiakoha kasutamisel säilitab laps oma positsiooni oma vanusegrupi järjekorras.

§ 9.   Rühmade komplekteerimine

  (1) Lasteaia rühmade komplekteerimine järgnevaks õppeaastaks, koostöös vallavalitsuse ja lasteaia direktoritega, algab ajavahemikul 1. veebruar – 30. aprill.

  (2) Rühmade komplekteerimisel arvestatakse laste vanust jooksva aasta 1. oktoobri seisuga ja taotluste esitamise ajalist järjekorda. Võimalusel eelistatakse ühe pere laste käimist ühes lasteaias. Võimalusel arvestatakse taotluses märgitud lasteaia eelistustega.

  (3) Lasteaiakoha saamise võimalusest teavitab vallavalitsus vanemaid kirjalikult.

  (4) Lasteaia direktor kinnitab oma käskkirjaga rühmade nimekirjad uueks õppeaastaks vanematega sõlmitud koha kasutamise lepingute alusel. Kinnitatud nimekirjad esitab direktor vallavalitsusele 10. septembriks.

  (5) Infot rühmade komplekteerimise eel kehtinud järjekorra seisu kohta säilitatakse üks aasta.

3. peatükk Lapse lasteaiast väljaarvamine 

§ 10.   Lasteaiast lahkumine

  (1) Lapse lasteaiast lahkumise aluseks on vanema kirjalik avaldus.

  (2) Avaldus esitatakse direktorile vähemalt üks nädal enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteaiast lahkumise kuupäev.

  (3) Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma osalustasu terve kalendrikuu eest, sõltumata lasteaiast lahkumise kuupäevast. Toidukulu tasub lapsevanem lapse tegelike toidukordade eest.

§ 11.   Lapse lasteaiast väljaarvamine

  (1) Laps arvatakse lasteaiast välja direktori käskkirja alusel:
  1) lapsevanema kirjaliku avalduse alusel;
  2) laps on arvatud kooliõpilaste nimekirja;

  (2) Koolikohustuslik laps, kelle vanem ei ole direktorile esitanud hiljemalt 31. augustiks avaldust lapse lasteaiast väljaarvamise kohta või nõustamiskomisjoni otsust koolikohustuse täitmise edasilükkamise kohta, arvatakse lasteaiast välja.

  (3) Direktor teeb käskkirja lapse lasteaiast väljaarvamise kohta vanemale teatavaks.

4. peatükk Lõppsätted 

§ 12.   Järelevalve

  Järelevalvet käesoleva korra üle teostavad vallavalitsuse poolt määratud ametnikud.

§ 13.   Rakendussätted

  (1) Ülenurme Vallavalitsuse 02. aprill 2013 määrus nr 6 „Ülenurme valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas ilmumist.

Aivar Aleksejev
vallavanem

Reet Sakk
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json