SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Rehabilitatsiooniteenuse osutamise kord Narva linnas

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.11.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.11.2016, 20

Rehabilitatsiooniteenuse osutamise kord Narva linnas

Vastu võetud 17.11.2016 nr 26

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord sätestab rehabilitatsiooniteenuse (edaspidi teenus) osutamise tingimused ja korra Narva linnas.

  (2) Teenuse eesmärgiks on sotsiaalselt vähekindlustatud isikute (edaspidi isik) iseseisva toimetuleku parandamine, aktiivsuse ja informeerituse taseme tõstmine.

  (3) Teenust korraldab Narva linna Sotsiaalabiamet (edaspidi Sotsiaalabiamet) hallatava asutuse Narva Sotsiaaltöökeskuse (edaspidi Keskus) kaudu.

§ 2.   Õigustatud isikud

  (1) Teenust on õigus saada vanadus- või töövõimetuspensionäridel, vähenenud töövõimega isikutel ja Tšernobõli tuumakatastroofi likvideerijatel, kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Narva linn.

  (2) Vähenenud töövõimega isikuks käesoleva korra mõttes loetakse osalise või puuduva töövõimega isik Töövõimetoetuse seaduse mõttes.

§ 3.   Teenuse taotlemine ja osutamine

  (1) Teenuse saamiseks pöördub isik Keskusse kirjaliku vormikohase taotlusega (Lisa 1), millele lisatakse pere- või munitsipaalarsti tõend tervisliku seisundi kohta ning dokumendid, mis kinnitavad teenuse saamise õigust.

  (2) Teenust osutatakse paketi kujul, mis koosneb ööpäevaringsest majutusest, kolmekordsest toitlustamisest ja toimetulekut toetavatest tegevustest. Toimetulekut toetavad tegevused sisaldavad terviseedenduse protseduure, sotsiaalnõustamist ja vaba aja sisustamist.

  (3) Teenust osutatakse 10 tööpäeva jooksul, arvestades isiku erivajadusi ning pere- või munitsipaalarsti soovitusi. Isikule vajalikud teenused ja nende osutamise maht määratakse kindlaks enne teenuse osutamise alustamist ning märgitakse tegevuskavas.

  (4) Isikul on õigus saada teenust maksimaalselt 2 korda aastas.

§ 4.   Teenuse maksumus

  (1) Teenuse maksumust kinnitab Narva Linnavalitsus.

  (2) Teenuse kulud kaetakse Narva linna eelarvest ja isiku omaosalusest.

  (3) Teenuse saajad tasuvad omaosaluse järgmiselt:
  1) vanaduspensionärid tasuvad 20% teenuse maksumusest;
  2) töövõimetuspensionärid ja vähenenud töövõimega isikud tasuvad 10% teenuse maksumusest;
  3) Tšernobõli tuumakatastroofi likvideerijad tasuvad 5% teenuse maksumusest.

  (4) Pensioni saavad või vähenenud töövõimega Tšernobõli tuumakatastroofi likvideerijad tasuvad 5% teenuse maksumusest.

  (5) Teenuse osutamiseks linnaeelarvest eraldatud vahendite üle peab arvestust Sotsiaalabiamet.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Kinnitada taotluse vorm vastavalt Lisa1.

  (2) Tunnistada kehtetuks Narva Linnavolikogu 20.06.2013 määrus nr 17 „Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamise kord Narva linnas“.

  (3) Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Aleksandr Jefimov
Linnavolikogu esimees

Lisa 1 Taotlus rehabilitatsiooniteenuse saamiseks

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json