Teksti suurus:

Hiiu valla heakorraeeskiri

Väljaandja:Hiiu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.11.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2018
Avaldamismärge:RT IV, 24.11.2016, 35

Hiiu valla heakorraeeskiri

Vastu võetud 17.11.2016 nr 79

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 361ning § 36 lg 3 ja § 662 alusel.

§ 1.  Eesmärk

 (1) Hiiu valla heakorraeeskirja (edaspidi eeskiri) ülesanne on koosmõjus riigi ja valla vastavate õigusaktidega tagada valla territooriumil puhtus ja heakord.

 (2) Eeskirja kohaldatakse koosmõjus teiste kehtivate õigusaktidega.

 (3) Eeskiri kehtestab heakorranõuded, kohustused ja piirangud Hiiu valla territooriumil viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning kinnis- või vallasvara omanikele.

§ 2.  Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
 1) avalik koht – territoorium, rajatis või ruum, mis on antud üldiseks kasutamiseks või mis on tegelikult üldkasutatav;
 2) ehitis – aluspinnasega kohtkindlalt ühendatud ja inimtegevuse tulemusena ehitatud terviklik asi, mis jaguneb: hooned ja rajatised;
 3) heakorratööd – tolmu, liiva, prahi, okste, lume ja jää koristamine ning libedusetõrje teostamine, muru ja rohu niitmine , mahalangenud puulehtede, tuulemurru jms koristamine, kuivanud puude eemaldamine, nähtavust piiravate hekkide pügamine;
 4) kinnistu – kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi (maapinna piiritletud osa ehk maatükk) või hoonestusõigus; kinnistu mõistega on heakorra nõuete täitmisel võrdsustatud mõisted: maa-ala, territoorium, krunt, maaüksus ja katastriüksus;
 5) omanik – ehitise ja kinnistu omanik, heakorra nõuete täitmisel omanikuga võrdsustatud tema poolt volitatud valdaja, haldaja või kasutaja;
 6) puhastusala – ala, mille koosseisu kuulub kinnistuga vahetult piirnev kõnnitee sõidutee piirini, sõltumata sellest kas ta kuulub teemaa koosseisu või mitte, kõnnitee puudumisel kinnistu ja tee vahel olev üldkasutatav ala;
 7) romusõiduk – sõiduk, millel puuduvad selle mehaanilised osad või kereosad või autoklaasid või rattad või rikub puhtust ja heakorda;
 8) teemaa – maa, mis õigusaktidega kehtestatud korras on määratud tee koosseisus olevate rajatiste paigutamiseks ja teehoiu korraldamiseks.

§ 3.  Vallavalitsuse kohustused heakorra tagamiseks

 (1) Heakorraalast tööd vallas juhib ja korraldab Hiiu Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt selleks vastavad tööülesanded saanud valdkonna või struktuuriüksuse juht koostöös teiste vallaametnikega.

 (2) Vallavalitsus tagab:
 1) tänavatel ja teedel liikluskorraldusvahendite paigaldamise ja korrashoiu;
 2) avalikesse kohtadesse jäätmemahutite paigaldamise ning nende regulaarse tühjendamise;
 3) valla teedel ja tänavatel, ühissõidukite peatuskohtades, ootealal, tähistatud jalakäijate ülekäiguradadel talvise lume- ja libedustõrje ning puistematerjali koristamise kevadel;
 4) valla teedel ja tänavatel valla hallatavate tänavavalgustuspunktide korrashoiu;
 5) valla üldkasutatavate haljasalade korrashoiu;
 6) kindlustama avalikul territooriumil asuvate tuletõrje veevõtukohtade korrasoleku ning tagama sinna juurdepääsu.

§ 4.  Kinnistu ja ehitise omaniku kohustused heakorra tagamisel

 (1) Kinnistu ja/või ehitise omanik on kohustatud:
 1) hoidma korras oma kinnistu, seal asuvad hooned ja kinnistu piirdeaia ning rakendama meetmeid kinnistu risustamise vältimiseks;
 2) kooskõlastama hoonete välisilme ning tiheasustusaladel ja hajaasustuses teekaitsevööndis piirdeaedade muudatused vallavalitsusega;
 3) tagama ehitise katuselt, räästast või muudest kohtadest varisemisohtlike ehitusdetailide, samuti lume ja jää jm varisemisohtlike objektide eemaldamise liiklejaile ohutul viisil ning vajadusel tähistama ohtliku ala;
 4) tagama hoone üldkasutatava juurdepääsutee ja välistrepi puhastamise jääst ja lumest ning teostama vajadusel nende lume- ja libedusetõrje;
 5) regulaarselt puhastama kinnistul paiknevate sademeveekaevude kaaned ja nende ümbruse, kraavid ning truubid ja tagama sademevee pideva äravoolu;
 6) taotlema kinnistul kasvavate puude raieks kehtestatud korras vallavalitsuselt raieloa;
 7) teostama heakorratöid krundiga külgneval puhastusalal;
 8) kindlustama oma kinnistul ja puhastusalal asuvatele tuletõrje veevõtukohtadele vaba juurdepääsu;
 9) lammutama lagunenud, põlenud ja kasutuskõlbmatud hooned, piirdeaiad ja muud rajatised;
 10) truupide paigaldamiseks ning kraavide torustamiseks või nende kinni ajamiseks omama vallavalitsuse luba;
 11) niitma muru Kärdlas, Kõrgessaares ja Laukal oma territooriumi ja puhastusala piires, tagades, et muru kõrgus ei ületaks 20 cm, v.a kui maad kasutatakse põllumajandussihtotstarbeliselt;
 12) ) tagama kahe või enama korterilise hoone puhul trepikoja valgustuse ja korteri välisustel numbrisiltide olemasolu;
 13) kahe või enama trepikojaga korterelamu puhul paigutama trepikoja välisuksele korterite numbrid;
 14) paigaldama Kärdlas, Kõrgessaares ja Laukal hoonele või seda piiravale aiale numbrisildi, ülejäänud valla territooriumil talu või kinnistu nime.

 (2) Korteriühistute hallatavatel kinnistutel tagab eeskirjast tulenevate heakorra nõuete täitmise ühistu.

§ 5.  Ehitus-, remondi- ja kaevetöö tegija kohustused heakorra tagamisel

  Ehitus-, remondi ja kaevetöö tegija on kohustatud:
 1) võtma nimetatud tööde tegemiseks vallavalitsuselt sellekohase ehitusloa või vajadusel vallavalitsuse vastava ametniku kirjaliku nõusoleku kaevetöödeks;
 2) kooskõlastama kirjalikult vallavalitsusega kuni 20 m2 ja kuni 5m kõrguse hoone asukoha enne ehitise püstitamisele asumist;
 3) tagama tööde piirkonnas ohutuse;
 4) vältima objektilt pori, lume, prahi ning tolmu kandmist sõidu- ja kõnniteele ning naaberkinnistutele. Kindlustama ehitusobjekti territooriumilt väljuvate sõidukite rehvide puhastuse;
 5) hoidma korras ja vajadusel puhastama objekti juurdepääsuteed ning piirnevad sõidu- ja kõnniteed;
 6) kooskõlastama kirjalikult vallavalitsusega ehitusmaterjali mahalaadimise ja ladustamise üldkasutatavale maale;
 7) kommunikatsioonide vigastamise korral tööde käigus viivitamatult informeerima vastava kommunikatsiooni valdajat ja vallavalitsust. Avariidest põhjustatud antisanitaarse või ohtliku olukorra põhjustaja vastutab kommunikatsiooni valdaja poolt sätestatud tingimustel olukorra likvideerimise eest, põhjustaja mittetuvastamisel vastutab kommunikatsiooni valdaja;
 8) pärast tööde lõpetamist objektil taastama haljastuse ning teede seisundi vallavalitsuse poolt antud tähtajaks.

§ 6.  Tehnovõrgu omaniku kohustused heakorra tagamisel

 (1) Tehnovõrgu omanik on kohustatud hoidma tehnovõrgu nähtava osa ja muu konstruktsiooni seisundis, mis tagab heakorratööde teostamise võimalikkuse, liiklusohutuse ja teekatte korrasoleku tehnovõrgu kohal.

 (2) Valla haldusterritooriumil tehnovõrkude rikke tagajärjel tekkinud avariiolukorrad likvideerib tehnovõrgu omanik arvestades kehtiva seadusandluse nõudeid.

§ 7.  Üldised korranõuded

 (1) Valla haldusterritooriumil võib sulgeda valla teid ja tänavaid ainult vallavalitsuse loal.

 (2) Mitme elamu ühiskasutuses olevate prügikonteinerite asukohad kooskõlastatakse vallavalitsuse vastava ametniku poolt.

 (3) Avalikus kasutuses olevate pakendikonteinerite tühjendamise korraldab vallavalitsus koostöös pakendiettevõtjaga. Keelatud on asetada pakendijäätmeid väljapoole konteinereid.

 (4) Vedaja peab koheselt koristama peale- ja mahalaadimisel või sõidu ajal mahapudenenud prügi või veose osa.

 (5) Avaliku ürituse või avaliku koosoleku korraldajal tuleb ürituse toimumise kohta paigaldada vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja välikäimlaid ning heakorrastada maa-ala ja selle ümbrus, millel üritus läbi viidi hiljemalt kaheksa tunni jooksul pärast ürituse lõppemist või määratud tähtajaks.

 (6) Avalike ürituse reklaamid tuleb korraldajal ära võtta reklaamtahvlitelt või muudelt reklaami kandjatelt hiljemalt ööpäeva jooksul pärast ürituse toimumist.

 (7) Avalikku kohta tohib pinke, tõkkepiirdeid, reklaamtahvleid, viitasid ja teisi teisaldatavaid väikevorme paigaldada vallavalitsuse nõusolekul ning nende korrasoleku tagab taotleja.

 (8) Heakorra nõuete täitmiseks on valla territooriumil keelatud:
 1) jäätmete viskamine, viimine või jätmine selleks mitte ettenähtud kohtadesse;
 2) teisaldada lund sõiduteele, kasutada tuhka või kloriide lume- ja libedustõrjeks kõnniteel;
 3) kuhjata kloriidisegust liiva või lund puude ümber või paigutada kloriidisegust puistematerjali selleks mitteettenähtud kohta;
 4) risustada valla territooriumi ja ehitisi, määrida hoonete seinu, piirdeaedu, pinke jne või kahjustada neid muul viisil;
 5) hoida kütte-, ehitus- või muud materjali väljaspool kinnistu piire. Erandkorras, kui kinnistu seda ei võimalda on lubatud tahke kütuse, ehitusmaterjali jmt mahalaadimine avalikule territooriumile vallavalitsuse loal;
 6) kloppida riideid ja vaipu mitme korteriga maja rõdul, aknal ja uksel, asetada akna välisküljele esemeid ning toiduaineid, hoida esemeid, kuivatada pesu rõdu või lodža piirdest kõrgemal;
 7) pühkida puhastusalalt koristusjäätmeid kraavi, ojja, jõkke, kõnni-või sõiduteele;
 8) hoiustada romusõidukit avalikul teel, parklas või muul üldkasutataval alal;
 9) kahjustada, ümber paigutada või lõhkuda avalikku kohta paigaldatud inventari;
 10) avalikus kohtades kasvate puude, põõsaste ja lillede murdmine või muul viisil kahjustamine;
 11) visata kanalisatsioonivõrku ja veekogudesse pühkmeid ja pinnast, lasta voolata naftasaadusi, mürgiseid, sööbivaid ja kergestisüttivaid aineid ning puhastamata heitvett;
 12) telkida avalikes kohtades väljaspool vastavalt tähistatud alasid;
 13) paigaldada puude külge, valla omandis olevatele hoonetele ja üldkasutataval territooriumil olevale inventarile (bussipaviljonid, tänavavalgustuspostid jmt) reklaami või muu teabevahendi ilma omaniku kirjaliku nõusolekuta.

§ 8.  Küttekoldevälise tule tegemine

 (1) Kärdla linna territooriumil on küttekolde välise tule tegemine keelatud ajavahemikul 15.05–15.09. v.a jaanituled ja muinastulede öö.

 (2) Küttekolde välise tule tegemine ei tohi häirida teisi inimesi ning tules on jäätmete põletamine v.a immutamata puit ja kiletamata paber või kartong keelatud.

 (3) Küttekolde välise tule tegemisel tuleb lähtuda siseministri 30.08.2010 määruses nr 40 „Küttekolde välise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded” sätestatust.

§ 9.  Koormised heakorra tagamiseks

 (1) Koormise võib kehtestada füüsilistele ja juriidilistele isikutele nende omandis või valduses oleva kinnistu või muu nende kasutuses oleva territooriumi ning sellega vahetult piirneva üldkasutatava territooriumi heakorra tagamiseks.

 (2) Koormise täitjaks on kinnistu omanik (valdaja) või kinnistu omaniku (valdaja) arvel koormist täitev isik.

 (3) Koormise täitja on kohustatud teostama heakorratöid vastavalt käesolevale eeskirjale.

§ 10.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Kõrgessaare Vallavolikogu 18. aprill 1997 määrus nr 9 “Kõrgessaare valla avaliku korra, heakorra, koerte ja kasside pidamise eeskiri“.

 (2) Tunnistada kehtetuks Kärdla Linnavolikogu 21. jaanuar 1999 määrus nr 19 „Kärdla linna korra eeskiri”.

 (3) Tunnistada kehtetuks Kärdla Linnavolikogu 23. mai 2005 määrus nr 44 „Koormise kehtestamine heakorraeeskirja täitmiseks, selle tingimused ja kord”.

Jüri Ojasoo
vallavolikogu esimees