Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Türi Vallavalitsuse palgajuhend

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.11.2017, 6

Türi Vallavalitsuse palgajuhend

Vastu võetud 16.11.2017 nr 9
jõustumine 01.01.2018

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 36, avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 2 ning Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõike 13 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Türi Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) ametnikele ja töötajatele (edaspidi koos nimetatud teenistuja) palga määramise ja maksmise kord, milles nähakse ette ametikohale vastav põhipalk või põhipalga vahemik, muutuvpalga maksmise tingimused ja kord, muude seadusega sätestatud lisatasude ja hüvitiste maksmise tingimused ja kord ning palga maksmise aeg ja viis.

§ 2.   Põhipalga määramise alused ja põhimõtted

  (1) Põhipalk on teenistuja fikseeritud palga osa, mis on määratud ameti- või töökoha ülesannete ning teenistuja teenistusalaste teadmiste, oskuste ja kogemuste põhjal.

  (2) Ametniku põhipalk lepitakse kokku ja määratakse ametniku ametisse nimetamisel Türi vallavanema (edaspidi vallavanem) käskkirjaga.

  (3) Töötaja põhipalk (töötasu) lepitakse kokku ning sätestatakse poolte vahel sõlmitud töölepingus.

  (4) Teenistuja põhipalga määramisel või töötasus kokkuleppimisel lähtutakse teenistuskohtade põhipalkade vahemikest.

  (5) Ametiasutuse teenistuskohad on jagatud palgagruppideks. Igale teenistuskohale vastab põhipalga vahemik, milles on määratud põhipalga miinimum- ja maksimummäär. Teenistuskohtade põhipalkade vahemikud on järgmised:Palgavahemik (eurodes)

Palgagrupp

miinimummäär

maksimummäär

Teenistuskohad

I

500

950

Nooremspetsialistid ja teenindavad teenistuskohad

II

600

1400

Keskastme spetsialistide teenistuskohad

III

900

2000

Tippspetsialistide teenistuskohad

IV

1300

4000

Juhtide teenistuskohad

   (6) Palgagrupis vastavale teenistuskohale ette nähtud palgavahemiku maksimummäärast kõrgemat ja miinimummäärast madalamat põhipalka maksta ei ole lubatud.

§ 3.   Muutuvpalga määramise alused ja põhimõtted

  (1) Muutuvpalga osad on
  1) tulemuspalk,
  2) preemia,
  3) lisatasu ajutiste või ühekordsete teenistusülesannete, mida ei ole sätestatud ametijuhendis või töölepingus ning mille maksmise kohustus ei tulene seadustest (eeskätt avaliku teenistuse seadus ja töölepingu seadus), täitmise eest.

  (2) Muutuvpalka võib kalendriaasta jooksul teenistuja põhipalgale juurde maksta kuni 20% tema aastasest põhipalgast.

  (3) Tulemuspalka võib maksta ühekordse tasuna kord aastas detsembrikuus lõppeva aasta arengu- ja hindamisvestluse tulemuste põhjal.

  (4) Preemiat võib maksta erakordsete või väga heade teenistusalaste tulemuste eest, lähtudes ametiasutuse eelarve võimalustest.

  (5) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest makstakse sõltuvalt lisaülesannete mahust ja iseloomust. Tasu määratakse ühekordse või tähtaegse lisatasuna.

  (6) Muutuvpalga osaks oleva tasu maksmiseks teeb põhjendatud ettepaneku teenistuja vahetu juht. Täiendavate teenistusülesannete eest lisatasu maksmise ettepanekus peavad olema fikseeritud teenistusülesanded ja ajavahemik, millise aja jooksul ülesannet täidetakse.

  (7) Muutuvpalga osa maksmise otsustab vallavanem ning vormistab selle käskkirjaga.

§ 4.   Seadusest tulenevate lisatasude määramise alused ja põhimõtted

  Avaliku teenistuse seaduse ja töölepingu seadusega sätestatud lisatasusid ja hüvitisi (lisatasu või hüvitis valveaja ja ületunnitöö eest, ööajal ja riigipühal teenistusülesannete täitmise eest ning puuduva ametniku ülesannete täitmise eest) makstakse ametnikule vastavalt avaliku teenistuse seaduses sätestatule ning töötajale vastavalt töölepingu seaduses sätestatule.

§ 5.   Palga maksmise kord

  (1) Ametnikule palka ja töötajale töötasu (edaspidi palk ja töötasu koos nimetatud palk) makstakse sarnastel alustel.

  (2) Palga arvestusperioodiks on kalendrikuu. Kui teenistujale on kehtestatud tööajanormist lühem tööaeg, arvestatakse palka proportsionaalselt tööl oldud aja eest.

  (3) Palka makstakse üks kord kuus hiljemalt jooksva kuu viimasel tööpäeval teenistuja pangakontole, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Kui jooksva kuu viimane päev on puhkepäev, tehakse ülekanne sellele eelneval tööpäeval. Pangakonto muutmisest tuleb teavitada kirjalikult ametiasutuse raamatupidajat.

  (4) Raamatupidaja väljastab teenistujale teatise arvestatud palga ja töötasu, puhkusetasu ja neist tehtud kinnipidamiste, samuti tema eest arvestatud sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksu kohta vähemalt 1 tööpäev enne palga maksmise päeva.

  (5) Teenistujal on õigus saada vallavanemalt selgitusi palga määramise kohta.

§ 6.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2016 määruse nr 152 “Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine“ alusel moodustus haldusreformi tulemusel Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla ühinemisel uus omavalitsusüksus, kes Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõike 2 alusel on ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglane.
Arvestades eelmärgitut ning haldusreformi § 16 lõiget 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõiget 41 ‒ 42, tunnistada kehtetuks
  1) Käru Vallavolikogu 21. märtsi 2013 määrus nr 3 „Käru Vallavalitsuse palgajuhend“ (RT IV, 28.03.2013, 65);
  2) Türi Vallavolikogu 30. jaanuari 2013 määrus nr 5 „Türi Vallavalitsuse palgajuhend“ (RT IV, 06.02.2013, 44);
  3) Väätsa Vallavolikogu 24. jaanuari 2013 määrus nr 2 „Väätsa valla ametiasutuse palgajuhend“ (RT IV, 07.09.2016, 26).

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus on jõus 1. jaanuarist 2018.

Andrus Eensoo
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json