Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Emmaste Vaba Aja Keskuse põhimäärus

Väljaandja:Hiiumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 24.11.2018, 1

Emmaste Vaba Aja Keskuse põhimäärus

Vastu võetud 15.11.2018 nr 42

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Emmaste Vaba Aja Keskus (edaspidi keskus) on Emmaste Osavalla Valitsuse (edaspidi osavalla valitsuse) hallatav asutus.

  (2) Keskuse ametlik nimetus on:
  1) eesti keeles Emmaste Vaba Aja Keskus;
  2) inglise keeles Emmaste Leisure Center;

  (3) Keskus asub Emmastes. Keskuse aadress on Emmaste küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond.

  (4) Keskuse tegevuskohad on:
  1) Emmaste Avatud Noortekeskus – Emmaste küla, Hiiumaa vald
  2) Leisu noortetuba – Leisu küla, Hiiumaa vald
  3) Emmaste spordikeskus – Emmaste küla, Hiiumaa vald

  (5) Keskusel on oma eelarve, mis on Hiiumaa valla eelarve osa.

  (6) Keskusel on oma sümboolika, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab juhataja oma käskkirjaga.

  (7) Keskuse teeninduspiirkond on Emmaste osavalla (edaspidi osavalla) haldusterritoorium.

  (8) Keskus juhindub oma tegevuses Hiiumaa vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja Hiiumaa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsuse) õigusaktidest, samuti sellest põhimäärusest.

§ 2.   Tegevusvaldkond ja ülesanded

  (1) Keskuse tegevusvaldkond on Emmaste osavalla elanikele vaba aja veetmise võimaluste loomine, terviseedenduse, noorsootöö, kultuuri- ja huvitegevuse koordineerimine ning korraldamine, elukestva õppe ja enesetäiendamise toetamine.

  (2) Tegevusvaldkonnast tulenevalt on keskuse ülesanded:
  1) piirkondliku noorsootöö korraldamine, sh noortekeskuse teenuse osutamine;
  2) noorte ja täiskasvanute huvitegevuse korraldamine, sh ringijuhendajate leidmine ja vajadusel väljaõppe korraldamine;
  3) aktiivse puhkuse võimaluste loomine, terviseedenduse, kultuuri- ja sporditöö koordineerimine;
  4) piirkondlike ennetus- ja vabaajaürituste ning -tegevuste korraldamine;
  5) keskuse valdusesse antud kinnistute ja muu vara haldamine, hooldamine ja parendamine;
  6) koostöö teiste samalaadsete organisatsioonidega Hiiumaa vallas, Eestis ja välismaal;

  (3) Keskus täidab teisi talle Hiiumaa valla õigusaktides pandud ülesandeid.

  (4) Keskusel on õigus oma ülesannete täitmiseks osutada tasuta ja tasulisi teenuseid, mille hinnad kehtestatakse Hiiumaa valla õigusaktides sätestatud korras.

§ 3.   Vara, vahendid ja eelarve

  (1) Keskus vastutab tema vastutusele antud vallavara eest.

  (2) Keskus kasutab oma valduses olevat vara sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks. Keskuse valduses oleva varaga võib teha tehinguid üksnes Hiiumaa valla õigusaktides kehtestatud korras. Keskuse valduses oleva vara üle peetakse arvestust Hiiumaa valla õigusaktides kehtestatud korras.

  (3) Keskust finantseeritakse:
  1) vallaeelarvest;
  2) annetustest;
  3) tema põhitegevusega seotud tasulistest teenustest;
  4) laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.

§ 4.   Juhtimine

  (1) Keskust juhib juhataja, kelle nimetab ametisse vallavalitsus Emmaste osavalla vanema ettepanekul.

  (2) Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja konkursi korra kehtestab osavalla valitsus.

  (3) Keskuse koosseisu kinnitab vallavalitsus juhataja ettepanekul.

  (4) Juhataja:
  1) juhib keskust, tagades põhimääruses ette nähtud ülesannete täitmise;
  2) korraldab keskuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib keskuse majandustegevust, tagab keskuse tulemusliku töö, vastutab keskuse üldseisundi ja arengu, vara säilimise ja eelarvevahendite õiguspärase, sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest keskusele kinnitatud eelarve piires;
  3) teeb tehinguid keskuse ülesannete täitmiseks valla eelarves selleks ette nähtud kulutuste piires ja Hiiumaa valla õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras, tagades seejuures eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;
  4) tagab keskuse eelarve projekti koostamise ja kooskõlastamise osavalla valitsusega Hiiumaa valla õigusaktides kehtestatud korra järgi, jälgib pidevalt eelarve täitmist ja esitab vajadusel osavalla valitsusele eelarve muutmise ettepanekuid;
  5) vastutab keskust teenindavale raamatupidamisüksusele tööks vajalike dokumentide ja teabe õigeaegse edastamise eest;
  6) tagab riigi ja Hiiumaa valla õigusaktides ning lepingutes ette nähtud dokumentide ja aruannete koostamise ja tähtaegse esitamise;
  7) tegutseb keskuse nimel ja esindab seda lisavolituseta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega või volitab selleks teisi isikuid, v.a juhul, kui riigi või Hiiumaa valla õigusaktid sätestavad teisiti;
  8) kinnitab töötajate ametijuhendid, sõlmib ja lõpetab töötajatega töölepingud ja teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi töösuhteid reguleerivate õigusaktide alusel;
  9) kehtestab keskuse asjaajamiskorra, töökorralduse reeglid ja muud asutuse toimimiseks vajalikud alusdokumendid lähtudes Hiiumaa valla samalaadsetest dokumentidest;
  10) annab oma pädevuse piires keskuse töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  11) korraldab keskusele saabunud märgukirjade, selgitustaotluste ja teabenõuete vastamist ja lahendamist;
  12) kinnitab keskuse lahtiolekuajad kooskõlastades need hoolekoguga.

  (5) Keskuse juhatajat asendab keskuse juhataja käskkirjaga või Emmaste osavalla vanema käskkirjaga määratud isik.

§ 5.   Hoolekogu

  (1) Juhataja ettepanekul kinnitab vallavalitsus 5-liikmelise hoolekogu, mille eesmärgiks on keskusele nõu andmine ja toetamine strateegiliste eesmärkide elluviimisel.

  (2) Hoolekogu koosseisu kuuluvad:
  1) vallavolikogu esindaja;
  2) osavalla valitsuse esindaja;
  3) osavallakogu esindaja;
  4) ringijuhtide esindaja;
  5) Hiiumaa noortevolikogu esindaja.

  (3) Hoolekogu pädevuses on:
  1) keskuse tegevuse analüüsimine ja hindamine ning selle kohta ettepanekute tegemine;
  2) ettepanekute tegemine osavalla valitsusele ja juhatajale töö paremaks planeerimiseks ja korraldamiseks;
  3) keskuse põhimääruse ja arengukava kooskõlastamine.

  (4) Hoolekogu töökorralduse põhimõtted on:
  1) hoolekogu esimese koosoleku kutsub kokku keskuse juhataja, kes osaleb hoolekogu koosolekutel, kuid ei ole hoolekogu liige;
  2) hoolekogu valib oma liikmete hulgast esimehe ja protokollija;
  3) hoolekogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord poolaastas ning koosolekud kutsub kokku hoolekogu esimees;
  4) hoolekogu teeb otsused poolthäälteenamusega. Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui kohal on kaks kolmandikku liikmetest. Hoolekogu otsused protokollitakse ning protokollile kirjutavad alla hoolekogu esimees ja protokollija;
  5) hoolekogu võib vastu võtta otsuseid koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt on andnud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis oma nõusoleku üle poole hoolekogu liikmetest.

§ 6.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Keskus esitab oma tegevuse kohta õigusaktis ettenähtud aruande.

  (2) Keskuse juhtimist ja tegevust kontrollib osavalla valitsus.

  (3) Keskuse eelarvedistsipliinist kinnipidamist ja finantstegevust kontrollib vallavalitsus.

§ 7.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Keskuse tegevuse korraldab ümber või lõpetab vallavolikogu oma otsusega.

  (2) Kui keskuse ümberkorraldamise otsuses ei ole kindlaks määratud teisiti, lähevad keskuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, viimase puudumisel aga osavalla valitsusele.

  (3) Keskuse tegevus lõpetatakse likvideerimise teel.

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Emmaste Vallavolikogu 17.12.2015 määrus nr 37 „Emmaste Vallavalitsuse hallatava asutuse Emmaste Avatud Noortekeskuse tegevuse ümberkorraldamine Emmaste Vaba Aja Keskuseks ning Emmaste Vaba Aja Keskuse põhimääruse kinnitamine“ lisa.

Aivar Viidik
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json