Keskkond ja heakordHeakord

Keskkond ja heakordKeskkonnakaitse

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Raiemäärus

Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.11.2018, 7

Raiemäärus

Vastu võetud 20.11.2018 nr 49

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkt 1 ja § 22 lõike 2 ning looduskaitseseaduse § 45 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Raiemäärus (edaspidi kord) määrab kindlaks Haljala valla üldplaneeringuga määratud tiheasustusaladel puude raieks ja võra kärpimiseks (edaspidi raieks) raieteatise esitamise ja vormistamise ning kinnitamise tingimused.

  (2) Määrus ei reguleeri metsaseaduse § 3 lõikest 2 tulenevaid juhtumeid, mil puude raie teostatakse metsaseaduse § 28 kohaselt, samuti viljapuude ja marjapõõsaste kärpimist ja raiet.

§ 2.   Kasutatavad mõisted

  Määruses kasutatavad mõisted:
  1) puu on kõrghaljastuse element, mille rinnasdiameeter on üle 12 cm;
  2) rinnasdiameeter on puu tüve läbimõõt mõõdetuna 1,3 meetri kõrguselt juurekaelast;
  3) raie on puu langetamine ning üle 50% võra kõrguse ja/või laiuse kärpimine (välja arvatud kuivanud okste kõrvaldamine);
  4) raieteatis on teatis, mis esitatakse vallavalitsusele tiheasustusaladel üksikpuude raieks;
  5) asendusistutus on maha raiutava puu asemele istutatav püsihaljastus;
  6) tiheasutusalad on maa-alad, mis on kehtiva üldplaneeringuga määratletud tiheasustusaladena.

§ 3.   Raieõigus

  (1) Puu raie on tiheasustusaladel lubatud keskkonnaspetsialisti või teda asendava ametniku (edaspidi keskkonnaspetsialist) poolt kinnitatud raieteatise alusel.

  (2) Puu raiumine, raiese äravedu, raiekoha koristamine ja asendusistutamine toimub isiku kulul, kellele on väljastatud kinnitatud raieteatis.

  (3) Raietöödega tegelev isik on kohustatud raiealal raietoimingute läbiviimise perioodil kaasas kandma kehtivat raieteatist või koopiat ning esitama selle järelevalveametniku nõudmisel. Juhul kui raietoiminguid viib läbi kolmas isik, tuleb järelevalveametnikule esitada lisaks raieteatisele veel omaniku poolt allkirjastatud volikiri.

  (4) Raieteatise läbivaatamine ja kinnitamine on tasuta.

§ 4.   Raieteatise esitamine

  (1) Üksikpuude raieks tuleb esitada vallavalitsusele vormikohane raieteatis (lisa).

  (2) Raieteatise esitaja on puu kasvukoha:
  1) kinnistu omanik;
  2) riigimaa valitseja;
  3) volitatud esindaja lihtkirjaliku volikirja alusel.

  (3) Haljala valla munitsipaalmaal kasvava puu raieks väljastab kinnitatud raieteatise keskkonnaspetsialist.

  (4) Raieteatises peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) taotleja nimi või ärinimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoha aadress, kontakttelefon, e-posti aadress;
  2) omandisuhe puu asukohaga;
  3) puu asukoha andmed (aadress, katastritunnus, kinnistu nr);
  4) raiutava puu liik, rinnasdiameeter;
  5) põhjendus puu raieks (nt kuivanud või haige puu, rajatisele või hoonele ohtlik puu, liiklust takistav puu jne).

  (5) Raieteatisele lisatakse:
  1) asendiplaan, millelt nähtub raieloa taotluse aluseks oleva puu asukoht;
  2) korteriühistu üldkoosoleku protokoll või juhatuse otsus, kui raieõigust taotletakse korteriühistu territooriumil kasvava puu raieks;
  3) Keskkonnaameti nõusolek, kui puu raie toimub veekogu veekaitsevööndis või kaitstaval looduobjektil, kui kaitstava loodusobjekti kaitse-eeskiri seda nõuab;
  4) Muinsuskaitseameti nõusolek, kui raieteatis esitatakse kinnismälestisel kasvava puu raieks.

§ 5.   Raieteatise läbivaatamine, väljastamine ja kehtivus

  (1) Vallavalitsuse keskkonnaspetsialist või teda asendav ametnik:
  1) kontrollib raieteatises esitatud andmete õigsust, vajadusel nõuab taotlejalt täiendavaid dokumente ja selgitusi. Täiendavate dokumentide ja selgituste esitamiseks annab keskkonnaspetsialist tähtaja;
  2) teostab vajadusel raiumist taotletava puu ülevaatuse;
  3) määrab vajadusel puu asendusistutuse;
  4) võib taotluse menetlemiseks kasutada eksperte;
  5) kinnitab raieteatise elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna või paberkandjal;
  6) vajadusel märgistab raiumisele kuuluva puu looduses.

  (2) Keskkonnaspetsialisti poolt kinnitatud raieteatis kehtib ühe aasta. Kui tööd ei ole selle aja jooksul lõpetatud, siis tuleb esitada uus raieteatis.

  (3) Raieperiood Haljala valla territooriumil on linnurahu tagamiseks 15. juunist kuni 15. aprillini.

  (4) Keskkonnaspetsialisti poolt kinnitatud raieteatiseta ja väljaspool raieaega võib teostada puu raiet loodusõnnetuse tagajärgede likvideerimisel või mõnel muul põhjusel inimeste elule ja tervisele tekkinud ohu kõrvaldamiseks, samuti olulise majandusliku kahju tekke ärahoidmisel. Eelpoolnimetatud juhtudel raide teostamiseks tuleb esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul, esitada vastav kirjalik teade vallavalitsusele.

§ 6.   Raieteatise kinnitamisest keeldumine

  (1) Keskkonnaspetsialist võib raieteatise jätta kinnitamata, kui:
  1) raieteatise esitaja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid või puudulikke andmeid;
  2) puu asukoha maa-alal toimub menetlus detailplaneeringu kehtestamiseks, projekteerimistingimuste või ehitusloa väljastamiseks;
  3) raieteatise on esitanud isik, kellel ei ole selleks õigust;
  4) ehitusloa väljastamise aluseks olnud ehitusprojekt ei näe ette vastava puu raiet;
  5) raie ei ole piisavalt põhjendatud;
  6) puu on terve ja elujõuline ning ei varja valgust, ei ohusta hoonet, rajatist või avalikus kohas liiklejaid;
  7) puu on määratud säilitamisele detailplaneeringuga, ehitusprojektiga või haljastusprojektiga;
  8) tegemist on olulise tähtsusega põlispuuga, miljööväärtusliku puuga, eripärase või muul põhjusel väärtusliku puuga;
  9) raiumine kahjustaks väärtuslikke loodus- ja kultuurmaastikke, miljööväärtuslikku ala, rohevõrgustikku, rikuks vaateid või oleks muul viisil vastuolus avaliku huviga;
  10) puu raiumine läheb vastuollu mõne teise õigusaktiga.

  (2) Raieteatise kinnitamata jätmist põhjendatakse ning sellest teavitatakse raieteatise esitanud isikut.

  (3) Planeeringualal määratakse raie maht ja ulatus lähtudes kehtestatud planeeringust või selle puudumisel väljastatud ehitusloa aluseks olnud ehitusprojektist.

§ 7.   Asendusistutus

  (1) Keskkonnaspetsialistil on õigus raieteatise kinnitamisel seada kõrval tingimuseks raiutava puu asendusistutus.

  (2) Keskkonnaspetsialistil on õigus määrata tingimused asendusistutuse korras istutatava püsihaljastuse osas (nt istikute arv, liik, vanus, kõrgus, võra läbimõõt jne).

  (3) Isik, kellele on väljastatud kinnitatud raieteatis või ehitusluba, peab tagama asendusistutuse korras istutatavale püsihaljastusele vajalikud kasvutingimused. Kui asendusistutuse korras istutatud püsihaljastus hävineb täielikult või osaliselt kahe aasta jooksul istutusest, siis on keskkonnaspetsialistil õigus nõuda samaväärse püsihaljastuse istutamist.

§ 8.   Vastutus ja järelevalve

  (1) Raietööde tehniliselt õige teostamise ja raiekoha tähtajaks korrastamise eest vastutab isik, kellele on väljastatud kinnitatud raieteatis.

  (2) Raiekoha korrastamata jätmisel on keskkonnaspetsialistil ja järelevalveametnikul õigusteha ettekirjutus, mille tähtajaks täitmata jätmise korral võib rakendada asendustäitmist asendustäitmise ja sunniraha seaduses ettenähtud korras.

  (3) Määruses või selle alusel kinnitatud raieteatiste ja sellega seotud dokumentides sätestatud tingimuste rikkumise menetlus toimub vastavalt looduskaitseseaduse, karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätetele.

  (4) Järelevalvet käesoleva määruse täitmise üle teostab järelevalve ametnik.

§ 9.   Rakendussätted

  Tunnistada kehtetuks:
  1) Haljala Vallavolikogu 17.08.2010 määrus nr 18 „Raiemäärus“;
  2) Vihula Vallavolikogu 11.12.2014 määrus nr 23 „Raieloa andmise tingimused ja kord“.

Vello Väinsalu
Volikogu esimees

Lisa 1 raieteatis

/otsingu_soovitused.json