Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Leevi Hooldekodu põhimäärus

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.11.2018, 24

Leevi Hooldekodu põhimäärus

Vastu võetud 21.11.2018 nr 36

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34, § 35 lõike 2 ja Räpina Vallavolikogu 13.04.2018. a määruse nr 20 „Räpina valla põhimäärus” § 27 lõike 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Hooldekodu nimi

  Asutuse ametlik nimi on Leevi Hooldekodu (edaspidi hooldekodu).

§ 2.  Asukoht

  Hooldekodu asukoht ja aadress on Kooli 2, Leevi küla, Räpina vald, 64231 Põlva maakond.

§ 3.  Haldusala ja õiguslik seisund

 (1) Hooldekodu on Räpina Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsuse) hallatav asutus.

 (2) Hooldekodu on Räpina Vallavalitsuse sotsiaalosakonna (edaspidi sotsiaalosakond) haldusalas.

 (3) Hooldekodus osutatakse ööpäevaringset üldhooldusteenust.

§ 4.  Pitsat ja sümboolika

 (1) Hooldekodul võib olla kasutusel oma pitsat ja sümboolika.

 (2) Sümboolika kujunduse ja kasutuse korra kehtestab hooldekodu juhataja, kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsusega.

2. peatükk Tegevuse eesmärgid ja ülesanded 

§ 5.  Tegevuse eesmärk

  Hooldekodu on ajutist või alalist ööpäevaringset hooldamist osutav hoolekandeasutus, mille eesmärk on tagada täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla, turvaline keskkond ja toimetulek.

§ 6.  Hooldekodu ülesanded

 (1) Eesmärgist tulenevalt täidab hooldekodu järgmisi ülesandeid:
 1) tagab hooldekodus viibivatele isikutele turvalised elamistingimused;
 2) korraldab hooldekodus viibivate isikute toitlustamist ja hooldamist;
 3) korraldab koostööd raviteenust osutavate isikutega, tagamaks klientide tervise kontrolli, esmatasandi arstiabi ja vajadusel haiglasse paigutamise;
 4) korraldab koostööd koduõendus- ja raviteenust pakkuvate isikutega;
 5) rakendab nõuetekohaseid hooldusmeetodeid;
 6) koostab hooldekodus viibivatele isikutele hooldusplaani ja vaatab selle üle vähemalt üks kord poolaastas, tagab hooldustoimingud ning muud toetavad ja toimetulekut tagavad toimingud ja teenused, mis on määratud hooldusplaanis;
 7) korraldab hooldekodus viibivate isikute vaba aja sisustamist;
 8) osaleb arendusprojektide algatamisel ja elluviimisel.

 (2) Hooldekodu osutab teenuseid eelkõige isikutele, kelle elukohana on rahvastikuregistris märgitud Räpina vald. Teiste omavalitsuste elanikke võetakse hooldekodusse vabade kohtade olemasolul.

3. peatükk Hooldekodusse vastuvõtmine ja hooldekodust lahkumine 

§ 7.  Hooldekodusse vastuvõtmine

 (1) Hooldekodusse võetakse vastu inimesed, kes ei ole oma ea, tervisliku seisundi või sotsiaalse olukorra tõttu suutelised iseseisvalt elama ja oma elu korraldama.

 (2) Hooldekodusse vastuvõtmine toimub isiku või tema seadusliku esindaja kirjaliku avalduse alusel. Hooldekodusse võib isiku vastu võtta ka tervishoiuasutuse või sotsiaaltöötaja taotlusel.

 (3) Hooldekodu teenuseid vajava isikuga või tema seadusliku esindajaga sõlmitakse tähtajaline või tähtajatu hooldusleping.

§ 8.  Hooldekodust lahkumine

  Hooldekodust lahkumine toimub kliendi või tema seadusliku esindaja kirjaliku avalduse alusel või kliendi surma korral.

4. peatükk Hooldekodu tegevuse korraldamine 

§ 9.  Hooldekodu juhataja

 (1) Hooldekodu tegevust juhib ja korraldab juhataja.

 (2) Vallavalitsus korraldab juhataja vaba ametikoha täitmiseks konkursi. Juhataja kinnitab ametisse ja temaga sõlmib töölepingu vallavanem.

 (3) Hooldekodu juhataja:
 1) korraldab igapäevast hooldekodu tegevust hooldekodu eelarve piires ja vastutab selle ülesannete täitmise eest;
 2) võtab tööle hooldekodu töötajad ning sõlmib, muudab ja lõpetab nendega töölepingud;
 3) juhib ja suunab personali tööd, korraldab töötajate täiendõpet;
 4) kinnitab hooldekodu töökorraldusreeglid, töökaitsealased juhendid, töötajate ametijuhendid jms;
 5) annab hooldekodu sisemise töö korraldamiseks käskkirju;
 6) koostab ja esitab vallavalitsusele hooldekodu eelarve projekti vallavolikogu poolt kehtestatud korras, tagab eelarve täitmise ning vastutab eelarve täitmise eest;
 7) esindab hooldekodu;
 8) esitab vallavalitsusele kinnitamiseks hooldekodu struktuuri ning töötajate koosseisu;
 9) esitab vallavalitsusele kinnitamiseks hooldekodu tasuliste teenuste hinnakirja;
 10) sõlmib hooldekodu hooldamise lepinguid (hoolduslepinguid);
 11) tagab hooldekodu valdusse antud vallavara säilimise, korrashoiu ja sihtotstarbelise kasutamise;
 12) täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

§ 10.  Hooldekodu hoolekogu

 (1) Hooldekodu hoolekogu moodustab ja selle koosseisu kinnitab vallavalitsus.

 (2) Hooldekodu hoolekogu moodustamise korra ja töökorra kehtestab vallavalitsus.

5. peatükk Hooldekodu vara, finantseerimine, aruandlus ja järelevalve 

§ 11.  Hooldekodu vara

 (1) Hooldekodu varad moodustavad Räpina vallalt kasutusse antud varad või teistelt isikutelt ja asutustelt asutusele sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, rahalised vahendid, inventar ja muu vara.

 (2) Hooldekodu valduses olev vara on Räpina valla omand.

 (3) Hooldekodu vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub vallavolikogu kehtestatud Räpina vallavara korra alusel.

§ 12.  Rahalised vahendid

 (1) Hooldekodul on oma eelarve Räpina valla eelarve koosseisus.

 (2) Hooldekodu kohatasu suuruse kehtestab juhataja ettepanekul vallavalitsus.

 (3) Hooldekodu raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

§ 13.  Aruandlus

  Hooldekodu esitab oma tegevuse kohta statistilisi jm aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

§ 14.  Järelevalve

 (1) Järelevalvet hooldekodu tegevuse üle teostab vallavalitsus.

 (2) Hooldekodu finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib vallavolikogu revisjonikomisjon.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 15.  Hooldekodu tegevuse ümberkujundamine või lõpetamine

 (1) Hooldekodu ümberkujundamise või lõpetamise otsustab vallavolikogu.

 (2) Hooldekodu ümberkujundamise või lõpetamise korraldab vallavalitsus.

§ 16.  Hooldekodu põhimääruse kinnitamine, täiendamine või muutmine.

  Hooldekodu põhimääruse kinnitamise, täiendamise või muutmise otsustab vallavolikogu.

§ 17.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Veriora Vallavolikogu 29.05.2008 määrus nr 14 „Leevi HK põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine.”

§ 18.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Teet Helm
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json