Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Rõuge valla heakorraeeskiri

Väljaandja:Rõuge Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.11.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.11.2020, 7

Rõuge valla heakorraeeskiri

Vastu võetud 17.11.2020 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36¹ alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Heakorraeeskirja eesmärk

  (1) Rõuge valla (edaspidi nimetatud vald ) heakorraeeskirja (edaspidi eeskiri ) eesmärgiks on tagada valla puhtus ja heakord, säästev elukeskkond ja keskkonnaohutus.

  (2) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile valla territooriumil viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning kinnis- või vallasvara omanikele, samuti omanike poolt asja valdama, haldama või kasutama volitatud isikutele.

§ 2.   Nõuded teistest õigusaktidest

  Heakorda tagavad nõuded sisalduvad samuti teistes õigusaktides, sh liiklusseaduses, korrakaitseseaduses, ehitusseadustikus, looduskaitseseaduses, veeseaduses, jäätmeseaduses ja selle alusel kehtestatud Rõuge valla jäätmehoolduseeskirjas.

§ 3.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) avalik koht - määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk;
  2) ehitis – hoone või rajatis. Hoone on väliskeskkonnast katuse ja teiste välispiiretega eraldatud siseruumiga ehitis. Rajatis on ehitis, mis ei ole hoone;
  3) grafiti – hoone seintele, müüridele jm joonistatud või värviga pihustatud tekst ja pildid;
  4) haljasala – teadlikult kujundatud maastik, maastikuosa või hoonete vaheline välisruum, mida iseloomustab ümberkujundatud reljeef, valitud taimestik ning vastavad funktsionaalsed rajatised;
  5) heakorratöö – kinnistu heakorraga seotud tööd, sealhulgas haljastuse hooldamine, niitmine, lume- ja libedusetõrje teostamine, kevadine libedusetõrjeks kasutatud puistematerjali koristamine, haljastus-, olme- ning muude jäätmete koristamine jmt tööd;

  6) kinnistu - kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi, hoonestusõigus, korteriomand ja korterihoonestusõigus. Kinnistuga on eeskirjas võrdsustatud ka kinnistamata maaüksus, mille suhtes isikul on kasutusõigus;
  7) romusõiduk - sõiduk, mis ei saa tehnilise seisukorra tõttu osaleda liikluses või millel puuduvad selle mehaanilised osad või kereosad või autoklaasid või rattad või mis oma välimusega riivab piirkonna esteetilist väljanägemist;
  8) tee - maantee, tänav ja jalgrattatee või muu sõidukite või jalakäijate liiklemiseks kasutatav rajatis, mis võib olla riigi või kohaliku omavalitsuse või muu juriidilise isiku või füüsilise isiku omandis.

2. peatükk Heakorra nõuded ja kohustused heakorra tagamiseks 

§ 4.   Heakorra nõuded avalikus kohas

  (1) Avalikud haljasalad peavad olema niidetud, kõnniteedega piirnevate puude ja põõsaste oksad lõigatud, hekid pügatud, lehed riisutud ning jäätmed ja praht koristatud.

  (2) Avaliku mänguväljaku omanik või haldaja on kohustatud tagama atraktsioonide puhtuse, ohutuse ja heakorra. Mänguväljaku kasutajale potentsiaalselt ohtlikud atraktsioonid tuleb viivitamatult demonteerida või tagada muul viisil nende ohutus.

  (3) Avalikes kohtades toimuvatel rahvaüritustel peab ürituse korraldaja tagama piisava arvu jäätmete kogumisvahendite olemasolu ning ürituse territooriumi ja selle ümbruse korrastamise 24 tunni jooksul pärast ürituse lõppemist. Vallavalitsus võib ürituse korraldajale esitada ka muid nõudmisi, sh tualettide paigaldamise nõude.

  (4) Veoste ja koormate vedajad peavad kinnitama ja katma veose nii, et ei tekiks tee, teepeenarde, kraavide, sõidu- ja teiste teede risustamist, reostamist või kahjustamist. Risustus või reostus tuleb likvideerida viivitamatult. Reostusest ohtlike ainetega tuleb teatada kohe Päästeametile, tee kahjustamisest tee valdajale.

  (5) Heakorranõuete tagamiseks on keelatud:
  1) risustada ja reostada valla territooriumi ning ehitisi;
  2) kahjustada või lõhkuda avalikku kohta paigaldatud inventari;
  3) kahjustada teepeenart, -katet, murukamarat, lilli, põõsaid ja puid;
  4) lõkke tegemine ja telkimine selleks mitte ettenähtud kohtades;

  5) sõita ja parkida mootorsõidukitega selleks mitte ettenähtud kohtades, sh jalgteel ja jalgrattateel, välja arvatud nende hooldustöödel;
  6) parkida romusõidukit või muud ilmselt kasutuses mitteolevat sõidukit avalikul teel või muul üldkasutataval alal. Romusõiduki parkimiseks peab olema maavaldaja luba;
  7) hoida kütte-, ehitus- või muud materjali väljaspool kinnistu piire (välja arvatud naaberkinnistu omaniku nõusolekul) ja inimesi või vara ohustaval viisil. Erandjuhul, kui kinnistu seda ei võimalda, on lubatud tahke kütuse, ehitusmaterjali jms mahalaadimine üldkasutataval alal tingimusel, et see teisaldatakse ja ala heakorrastatakse mõistliku aja jooksul ning ei takistata liiklust ja hooldustööde teostamist;
  8) pesta veekogudes ja veekogude ääres pesu ja sõidukeid, ujutada avalikus supluskohas lemmikloomi.

§ 5.   Nõuded müügikoha heakorrale

  Müügikoha omanik on kohustatud:
  1) tagama müügikoha ja selle ümbruse puhtuse ning heakorratööde teostamise;
  2) paigaldama müügikoha teenindamiseks vajalikud jäätmemahutid ja korraldama nende regulaarse tühjendamise ning hoolduse vastavalt valla jäätmehoolduseeskirjale.

§ 6.   Vallavalitsuse kohustused heakorra tagamisel

  (1) Vallavalitsus on kohustatud tagama:
  1) heakorra valla omandisse kuuluvates avalikes kohtades;
  2) heakorra ja talvise lume- ning libedusetõrje valla omandisse kuuluvates ühissõidukipeatustes;
  3) tänava- ja teeviitade paigaldamise valla avalikult kasutatavatel teedel ja tänavatel;
  4) heakorra kõigil valla kasutuses olevatel tänavatel ja avalikult kasutatavatel teedel, parklates ning teemaal asuvatel haljasaladel;
  5) vajalikul hulgal jäätmemahutite paigaldamise ja nende regulaarse tühjendamise valla hallatavates avalikes kohtades.

  (2) Eeskirjaga reguleerimata juhtudel otsustab heakorra üksikküsimusi vallavalitsuse keskkonnaspetsialist.

§ 7.   Kinnistu omaniku kohustused heakorra tagamisel

  (1) Kinnistu omanik on kohustatud:
  1) oma tegevuse või tegevusetusega mitte seadma ohtu, sh tuleohtu, enda ja naaberkinnistu omaniku või elaniku elu ja vara;
  2) tegema heakorratöid oma kinnistu piires ja hoidma korras ehitised ning selle olemasolul kinnistu piirdeaia ja heki;
  3) koristama prahi, eemaldama puud ja põõsad või nende oksad, mis varjavad liikluskorraldusvahendeid ja nähtavust või takistavad liiklemist teel või on ohtlikud liiklejatele;
  4) tagama avalikult kasutatava hoone juurdepääsutee ja välistrepi heakorra ning hoone katuse ja räästa külge kogunenud varisemisohtliku lume ja jää eemaldamise kohtades, kus see võib põhjustada ohtu inimese tervisele ja/või elule ning varale;
  5) eemaldama ehitiste seintelt või piiretelt sinna omavoliliselt paigaldatud kuulutused, teated, reklaami ning illegaalse grafiti jmt;
  6) remontima või kehtestatud korras lammutama kinnistul asuvad ja ümbruskonna välisilmet rikkuvad lagunenud ja ohtlikud ehitised;
  7) kasutusel mitteoleva ehitise omanik on kohustatud tagama ehitise ja sinna juurde kuuluva krundi heakorra ning vältima ehitise varisemisohtlikkust, sulgema sissepääsud ehitisse ja krundile;
  8) hoidma korras jäätmekonteinerite hoiukohtade ümbrused ja juurdepääsuteed nendeni;
  9) hoidma juurdepääsuteed tehnovõrkudele ja tuletõrje veevõtukohtadele läbipääsetavad ja korras;
  10) puhastama ja korras hoidma kinnistul asuvad kraavid, truubid, sadeveekaevud ja nende kaaned, sadeveekaevude ümbruse jms;
  11) tagama heitveekogumiskaevu korrasoleku, veepidavuse, õigeaegse tühjendamise ja ümbruse hooldamise ning juurdepääsu.

  (2) Valla üldplaneeringu alusel tiheasustusalaks määratud alal ja alevikes on kinnistu omanik lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatule kohustatud:

  1) varustama elamud, korterelamutes korterid ning postkastid korrektsete aadressandmetega st tänava või tee nimetus, korteri number jne;
  2) tagama heina ja muru niitmise vähemalt kaks korda suveperioodi jooksul.

§ 8.   Ehitus-, remondi- ja kaevetöö tegija kohustused heakorra tagamisel

  Ehitus-, remondi ja kaevetöö tegija on kohustatud:
  1) tagama tööde teostamise ajal heakorra objektil ja objekti teenindamiseks kasutataval alal;
  2) vältima objektilt pori, prahi ja tolmu kandumist sõidu-, kõnni- ja kergteele ning naaberkinnistutele;
  3) heakorrastama pärast tööde lõpetamist objekti ja selle ümbruse ning taastama tööde käigus rikutud haljastuse ning tee seisundi.

§ 9.   Tehnovõrgu omaniku kohustused

  Tehnovõrgu omanik on kohustatud:
  1) hoidma korras temale kuuluva tehnovõrgu;
  2) hoidma tehnovõrgu seisundis, mis tagab liiklusohutuse ja teekatte korrasoleku tehnovõrgu asukohas, kusjuures kaevupea peab olema tolmuvaba teekattega või haljasalaga ühes tasapinnas;
  3) tähistama ohtlikud kohad turvalisuse tagamiseks.

3. peatükk Vastutus ja järelevalve 

§ 10.   Heakorra eeskirja rikkumine

  Eeskirja nõuete rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66² alusel.

§ 11.   Väärtegude menetlejad

  (1) Käesoleva eeskirja § 10 nimetatud väärtegude kohtuvälised menetlejad on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66 4 lõikes 2 nimetatud isikud.

  (2) Järelevalvet teostaval isikul on õigus eeskirja rakendamiseks teha ettekirjutusi, andes tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ja koostada väärteo protokolle. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib rakendada sunnivahendeid asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 6, § 10 ja § 11 alusel.

§ 12.   Järelevalve

  Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vastavalt oma pädevusele vallavalitsuse poolt määratud teenistujad.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 13.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Määrusega tunnistatakse kehtetuks:
  1) Misso Vallavolikogu 18.05.2009 määrus nr 7 „Misso valla heakorra eeskiri“;
  2) Mõniste Vallavolikogu 24.04.2003 määrus nr 9 „Heakorra eeskirja kehtestamine“;
  3) Rõuge Vallavolikogu 27.05.2009 määrus nr 11 „Rõuge valla heakorraeeskiri“;
  4) Varstu Vallavolikogu 21.01.2014 määrus nr 2 „Varstu valla heakorra- ja kaevetööde eeskiri“.

§ 14.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aigar Kalk
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json