SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste määrad

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Mitte jõustunud redaktsioon
Avaldamismärge:RT IV, 24.11.2020, 19

Sotsiaaltoetuste määrad

Vastu võetud 18.11.2020 nr 15
jõustumine 01.01.2021

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lõike 1 punkt 5, "Sotsiaalhoolekande seadus" § 14 ja Võru Linnavolikogu 18. novembri 2020 määruse nr 14 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord” § 1 lõike 4 alusel.

§ 1.   Sissetulekust mittesõltuvate toetuste määrad

  Sissetulekust mittesõltuvate toetuste määrad on järgmised:
  1) sünnitoetus: I osa 100 eurot, II osa 65 eurot ja III osa 200 eurot;
  2) kolme- või enamalapselise vanema lasteaia õppekulu toetus: 100% õppekulu maksumusest;
  3) ranitsatoetus: 100 eurot;
  4) puudega lapse hooldamise toetus: keskmise puudega lapse hooldajale 55 eurot kuus, raske puudega lapse hooldajale 80 eurot kuus ja sügava puudega lapse hooldajale 200 eurot kuus;
  5) hoolduspere vanema toetus: 300 eurot kuus;
  6) lapse eestkostja toetus: 60 eurot kuus;
  7) elluastumistoetus: 500 eurot;
  8) tähtpäeva toetus: 100 eurot;
  9) psühholoogilise nõustamise teenuse toetus: kuni 100% teenuse maksumusest;
  10) üldhooldusteenuse kohamaksumuse toetus: 75 eurot kuus;
  11) täisealise isiku hoolduse toetus: raske puudega isiku hooldust teostavale isikule 30 eurot kuus ja sügava puudega isiku hooldust teostavale isikule 50 eurot kuus;
  12) matusetoetus: 280 eurot.

§ 2.   Sissetulekust sõltuvate toetuste määrad

  Sissetulekust sõltuvate toetuste määrad on järgmised:
  1) lasteaia toidukulu toetus: kui vanemal on 1 laps – 50% toidukulust, kui vanemal on 2 kuni 18-aastast (k.a) koolieelses lasteasutuses käivat või õppivat last – 75% toidukulust ja lastekaitsespetsialisti ettepanekul kuni 100% toidukulust;
  2) ühe- või kahelapselisele vanemale lasteaia õppekulu hüvitamise toetus: kui vanemal on 1 laps – 50% õppekulust, kui vanemal on 2 kuni 18-aastast (k.a) koolieelses lasteasutuses käivat või õppivat last – 75% õppekulust ja lastekaitsespetsialisti ettepanekul kuni 100% õppekulust;
  3) lastelaagri toetus: kuni 100% laagri maksumusest;
  4) huvitegevuse toetus: 100% ühe huvikooli ühe õppekava õppetasust;
  5) ravimitoetus: kuni 60 eurot aastas või Võru linna eestkostel üldhooldusteenusel viibijale kuni 100% ravimite maksumusest;
  6) prillitoetus: 50% prilliklaaside maksumusest;
  7) puudega isiku sotsiaalteenuse osutamise toetus: kuni 100% teenuse maksumusest;
  8) üldhooldusteenuse kohamaksumuse hüvitis: kuni 100% kohamaksumuse puudujäävast osast;
  9) küttetoetus: kuni 120 eurot aastas.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2021. aasta 1. jaanuaril.

Ülo Tulik
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json