Teksti suurus:

Tallinna arengustrateegia „Tallinn 2035“ rakenduskava aastateks 2024–2027

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2024
Avaldamismärge:RT IV, 24.11.2023, 1

Tallinna arengustrateegia „Tallinn 2035“ rakenduskava aastateks 2024–2027

Vastu võetud 02.11.2023 nr 20

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7, § 372 lg-te 4, 6 ja 7 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2020 määruse nr 26 „Tallinna arengustrateegia „Tallinn 2035““ lisaga 1, Tallinna põhimääruse § 71 lg 4 p-ga 2 ning Tallinna Linnavalitsuse 3. märtsi 2021 määruse nr 8 „Tallinna arengudokumentide koostamise, avalikustamise ja aruandluse kord“ § 6 lg 1 p-ga 2, § 7 lg-ga 6 ja § 36 lg-ga 3 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust.

§ 1.  „Tallinna arengustrateegia „Tallinn 2035“ rakenduskava aastateks 2024–2027“ kinnitamine

  (1)  „Tallinna arengustrateegia „Tallinn 2035“ rakenduskava aastateks 2024–2027“ kinnitatakse vastavalt lisale.

  (2) Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2020 määruse nr 26 „Tallinna arengustrateegia „Tallinn 2035““ lisa 2 „„Tallinn 2035“ rakenduskava aastateks 2023–2026“ asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2.  „Tallinna arengustrateegia „Tallinn 2035“ rakenduskava aastateks 2024–2027“ avalikustamine

  Tallinna Strateegiakeskusel avalikustada määrus Tallinna veebilehel seitsme tööpäeva jooksul selle vastuvõtmisest arvates.

§ 3.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavolikogu 20. oktoobri 2022 määrus nr 15 „Tallinna eelarvestrateegia ja arengustrateegia „Tallinn 2035“ rakenduskava aastateks 2023–2026“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.  Määruse rakendamine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2024.

Marek Jürgenson
Aseesimees

Lisa Tallinna arengustrateegia „Tallinn 2035“ rakenduskava aastateks 2024-2027

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json