SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.11.2023, 5

Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 15.11.2023 nr 26

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõigete 1 ja 3, § 22 lõike 1, sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lõigete 1-5, § 14 lõigete 1 ja 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Määrus kehtestab Kuusalu vallas makstavate sotsiaaltoetuste liigid ja määrad, nende taotlemise tingimused ning määramise ja maksmise korra.

  (2) Määruse eesmärk on toetuse abil soodustada valla elanike toimetulekut ja aidata kaasa nende elukvaliteedi parendamisele.

  (3) Toetus määratakse ja makstakse valla elanikule (v.a matusetoetus), kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kuusalu vald, samuti sotsiaalhoolekande seaduses § 5 lõigetes 2-5 nimetatud juhul.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) riskigruppi kuuluv isik või pere – vanemliku hoolitsuseta laps, seadusjärgsete ülalpidajateta üksi elav pensionär, raske või sügava puudega isik, vähekindlustatud isik või pere;
  2) vähekindlustatud isik või pere – isik või pere, kelle sissetulek ühe isiku või pereliikme kohta kuus jääb alla kohaliku toimetulekupiiri;
  3) kohalik toimetulekupiir – kahekordne riiklik toimetulekupiir;
  4) pere – ühist eluruumi ja ühtset tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud;
  5) lasterikas pere – pere, kus on kolm või enam kuni 18-aastast last;
  6) sotsiaalkomisjon - Kuusalu Vallavalitsuse alatine komisjon, mille ülesandeks on sotsiaalhoolekandelise abi andmise korraldamises osalemine;
  7) elukoht – rahvastikuregistrijärgne elukoht Kuusalu vallas;
  8) sotsiaalne seisund – isiku seisund, mis kirjeldab isiku sotsiaalset hõlmatust, näiteks töötab, õpib, on kodune, pensionär jms;
  9) huviring – regulaarselt tegutsev juhendatud huvitegevuse vorm;
  10) laager – tervistav ja arendav puhkuse veetmise vorm 7-19 aastastele õpilasele;
  11) abivahend – toode, mille abil on võimalik parandada inimese füüsilist ja sotsiaalset isetegevust, tegevus- ja töövõimet ning mis on kantud sotsiaalkaitseministri määrusega kinnitatud abivahendite loetellu või tervise- ja tööministri määrusega kinnitatud meditsiiniseadmete loetellu;
  12) tervishoiuteenus – tervishoiutöötaja tegevus haiguse, vigastuse või mürgistuse ennetamiseks, diagnoosimiseks ja ravimiseks eesmärgiga leevendada inimese vaevusi, hoida ära tema tervise seisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervist;
  13) intervallhoiuteenus või koduhooldusteenus – turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes iseseisvalt toime tulla ning vajab seetõttu lühiajalist ööpäevaringset tuge.

2. peatükk Sotsiaaltoetuste liigid 

§ 3.   Sotsiaaltoetused

  (1) Sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused on:
  1) osalustasu toetus;
  2) toidutoetus;
  3) huvihariduse, huviringi ja laagri toetus;
  4) tervisetoetus;
  5) küttetoetus;
  6) ühekordne toetus;
  7) vältimatu abi toetus.

  (2) Sissetulekust sõltumatud sotsiaaltoetused on:
  1) sünnitoetus;
  2) lapsehoiuteenuse toetus;
  3) aabitsatoetus;
  4) suure hooldus- ja abivajadusega lapse transporditoetus;
  5) hoolduspere toetus;
  6) lasterikka pere toetus;
  7) puudega inimese toetus;
  8) kriisitoetus;
  9) jõulutoetus;
  10) juubelitoetus;
  11) intervallhoiuteenuse või koduhooldusteenuse toetus;
  12) hooldajatoetus täisealise isiku hooldamise eest;
  13) hooldajatoetus puudega lapse vanemale;
  14) matusetoetus.

3. peatükk Sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused 

§ 4.   Osalustasu toetus

  (1) Osalustasu toetust määratakse riskigruppi kuuluvale perele, kelle laps käib koolieelses munitsipaallasteasutuses.

  (2) Toetust taotletakse kaks korda õppeaasta jooksul. Taotluste esitamise tähtajad on 15. september ja 15. jaanuar. Muul ajal võib esitada taotlusi ootamatult tekkinud majanduslike raskuste tõttu ja toetus määratakse taotluse esitamisele järgnevast kuust.

  (3) Osalustasu toetus määratakse vastavalt sotsiaalkomisjoni ettepanekule ning makstakse teenuseosutajale.

§ 5.   Toidutoetus

  (1) Toidutoetust määratakse riskigruppi kuuluvale perele, kelle laps käib koolieelses lasteasutuses toiduarvete hüvitamiseks.

  (2) Toetust taotletakse kaks korda õppeaasta jooksul. Taotluste esitamise tähtajad on 15. september ja 15. jaanuar. Muul ajal võib esitada taotlusi ootamatult tekkinud majanduslike raskuste tõttu ja toetus määratakse taotluse esitamisele järgnevast kuust.

  (3) Toetus määratakse vastavalt sotsiaalkomisjoni ettepanekule ning makstakse välja teenuseosutajale.

§ 6.   Huvihariduse, huviringi ja laagri toetus

  (1) Huvihariduse toetust määratakse riskigruppi kuuluvale perele õpilase huvihariduse õppemaksu tasumiseks Kuusalu valla või Loksa linna huvikoolis.

  (2) Huviringi ja laagri toetust määratakse riskigruppi kuuluvale perele huviringi ja laagri omaosaluse hüvitamiseks.

  (3) Toetust on õigus taotleda 7–19-aastasele õpilasele.

  (4) Toetuse suuruse otsustab ametnik sotsiaalkomisjoni ettepanekul.

  (5) Toetuse piirmäär ühe isiku kohta on 300 eurot aastas.

§ 7.   Tervisetoetus

  (1) Tervisetoetust makstakse riskigruppi kuuluvale isikule või perele:
  1) retseptiravimite ostmiseks;
  2) tervishoiuteenuste saamiseks;
  3) abivahendite omaosaluse hüvitamiseks, ostmiseks ja üürimiseks.

  (2) Retseptiravimite ostukulu hüvitatakse isikule või perele, kelle sissetulek isiku kohta jääb alla 1,5-kordse kohaliku toimetulekupiiri.

  (3) Retseptiravimite ostukulude hüvitamisel võetakse arvesse puuetega inimeste sotsiaaltoetus riskigruppi kuuluvate isikute puhul, kelle sissetulek ületab 1,5-kordset kohalikku toimetulekupiiri.

  (4) Tervisetoetuse taotlemisel võib haridus- ja sotsiaalteenistus küsida täiendavat arstitõendit, konsulteerida teenuse osutaja või raviarstiga.

  (5) Tervisetoetuse taotlemisel retseptiravimite ostmiseks lisatakse taotlusele nimelised kuludokumendid. Arvesse võetakse taotluse esitamise kuupäevale eelnenud 3 (kolme) kuu kuludokumendid.

  (6) Tervisetoetus makstakse esitatud nimeliste kuludokumentide summa ulatuses, kuid mitte üle kinnitatud piirmäära.

  (7) Toetuse suurused on:
  1) retseptiravimite ostmiseks kuni 60 eurot kvartalis;
  2) tervishoiuteenuste saamiseks kuni 130 eurot aastas, kui taotleja sissetulek jääb alla 1,5-kordset kohalikku toimetulekupiiri ning kuni 65 eurot aastas riskigruppi kuuluvale taotlejale, kelle sissetulek ületab 1,5-kordset kohalikku toimetulekupiiri;
  3) abivahendite hankimiseks kuni 130 eurot aastas, kui taotleja sissetulek jääb alla 1,5-kordset kohalikku toimetulekupiiri ning kuni 65 eurot aastas riskigruppi kuuluvale taotlejale, kelle sissetulek ületab 1,5-kordset kohalikku toimetulekupiiri.

  (8) Põhjendatud juhul võib vallavalitsuse sotsiaalkomisjoni ettepanekul ettenähtud toetuste suurusi ületada kuni Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kolmekordse töötasu alammäära ulatuses ühe taotluse kohta.

§ 8.   Küttetoetus

  (1) Küttetoetust määratakse ja makstakse taotluse alusel riskigruppi kuuluvale isikule või perele üks kord aastas küttekulude tasumiseks.

  (2) Toetuse suurus on kuni 4 00 eurot aastas ühele perele.

§ 9.   Ühekordne toetus

  (1) Ühekordset toetust määratakse ja makstakse riskigruppi kuuluvale isikule või perele erakorraliste väljaminekute hüvitamiseks taotluse ja kuludokumentide alusel.

  (2) Toetust makstakse hädavajalike kulude katmiseks, mis aitavad kaasa isiku või pere toimetulekule.

  (3) Toetuse suurus on kuni 200 eurot aastas ühele perele.

  (4) Põhjendatud juhul võib vallavalitsuse sotsiaalkomisjoni ettepanekul ettenähtud toetuse suurust ületada kuni Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kolmekordse töötasu alammäära ulatuses ühe taotluse kohta.

§ 10.   Vältimatu abi toetus

  (1) Vältimatu abi toetus määratakse ja makstakse isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu.

  (2) Toetuse suurus on kuni 35 eurot ühele taotlejale.

4. peatükk Sissetulekust sõltumatud sotsiaaltoetused 

§ 11.   Sünnitoetus

  (1) Sünnitoetust makstakse lapse sünni puhul lapsevanemale juhul, kui mõlemad vanemad (v.a. üksikvanem) on rahvastikuregistri andmetel Kuusalu valla elanikud enne lapse sünni registreerimist ning vähemalt üks lapsevanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Kuusalu vallas vähemalt 6 kuud enne lapse sündi.

  (2) Sünnitoetuse väljamaksmiseks esitab taotleja 3 (kolme) kuu jooksul arvates lapse sünni registreerimisest ja 1-aastasest sünnipäevast kirjaliku taotluse.

  (3) Toetuse suurus on 400 eurot.

  (4) Toetus makstakse kahes osas - 200 eurot pärast sündi ja 200 eurot pärast lapse 1-aastaseks saamist, kui laps ja vähemalt üks lapsevanem on olnud jätkuvalt aasta jooksul rahvastikuregistri andmetel Kuusalu valla elanikud.

  (5) Mitmikute sünni puhul makstakse toetust iga lapse eest.

§ 12.   Lapsehoiuteenuse toetus

  (1) Lapsehoiuteenuse toetust makstakse lapsehoiuteenuse kohatasu hüvitamiseks juhul, kui vallavalitsusel ei ole võimalik pakkuda 1,5- kuni 3-aastasele lapsele lasteaiakohta oma haldusterritooriumil asuvas lasteaias.

  (2) Toetust makstakse alates päevast, kui taotleja on asunud lapsehoiuteenust kasutama, kuid mitte rohkem kui kaks kuud tagasiulatuvalt taotluse esitamise hetkest arvates.

  (3) Lapsevanem tasub kohatasust 20 % Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast. Vallavalitsus maksab puuduva osa kohatasust.

  (4) Lapsehoiuteenuse toetus makstakse välja tegevusloaga teenuseosutajale vastava arve alusel.

  (5) Mittetäieliku hoiukoha kasutamise korral (nt kohta hakatakse kasutama arvelduskuu keskel) arvestatakse lapsevanema omaosalust proportsionaalselt lepingu perioodiga.

§ 13.   Aabitsatoetus

  (1) Aabitsatoetust makstakse Kuusalu vallas elava lapse esmakordselt 1. klassi õppima asumise puhul.

  (2) Toetust makstakse juhul, kui taotleja elukoht on 1. septembri seisuga Kuusalu vallas.

  (3) Taotlus esitatakse ajavahemikul 10. septembrist kuni 30. septembrini.

  (4) Toetuse suurus on 200 eurot lapse kohta.

§ 14.   Suure hooldus- ja abivajadusega lapse transporditoetus

  (1) Suure hooldus- ja abivajadusega lapse transporditoetust määratakse ja makstakse lapse kooli või koolieelsesse lasteasutusse sõiduks, kui ühistranspordi kasutamine ei ole suure hooldus- ja abivajaduse tõttu võimalik või juhul, kui transport ei ole vallavalitsuse poolt korraldatud.

  (2) Toetust taotletakse õppeaastaks.

  (3) Toetust makstakse 1 kord kuus esitatud teatise alusel.

  (4) Toetuse suurus on 0.25 senti /kilomeetri kohta.

  (5) Toetust makstakse juhul, kui kohapeal ei ole võimalik tagada Haridus- ja Noorsooameti Rajaleidja keskuse poolt soovitatud õppevormi ning laps on suunatud mujale õppeasutusse Kuusalu Vallavalitsuse ametnike soovitusel.

§ 15.   Hoolduspere toetus

  (1) Toetust makstakse hooldusperele, kes on kantud hooldusperena sotsiaalteenuste ja –toetuste andmeregistrisse ja kellega Kuusalu vald on sõlminud hoolduspere vanema lepingu.

  (2) Toetust makstakse vähemalt sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud määras.

§ 16.   Lasterikka pere toetus

  (1) Lasterikka pere toetust makstakse perele, kus on 3 ja enam kuni 18-aastast last (k.a) üks kord aastas.

  (2) Taotleja ja lapsed peavad omama rahvastikuregistrijärgset ühist aadressi ning elukohta.

  (3) Kui kalendriaasta jooksul sünnib peresse laps juurde ja taotlus kalendriaasta kohta on esitatud, on lapsevanemal võimalus esitada sündinud lapse osas toetuse saamiseks lisataotlus.

  (4) Toetuse suurus on 50 eurot aastas lapse kohta.

§ 17.   Puudega inimese toetus

  (1) Puudega inimese toetust määratakse ja makstakse taotluse alusel raske ja sügava puudega isikule elu- või üldkasutatavate ruumide kohandamiseks.

  (2) Toetuse suurus on kuni 320 eurot aastas.

  (3) Põhjendatud juhul võib vallavalitsuse sotsiaalkomisjoni ettepanekul ettenähtud toetuse suurust ületada kuni Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kolmekordse töötasu alammäära ulatuses ühe taotluse kohta.

§ 18.   Kriisitoetus

  Kriisitoetust määratakse ja makstakse taotluse alusel isikule või perele, kes on ajutiselt sattunud hädaolukorda õnnetusjuhtumi, tulekahju, kuriteo, äkilise haigestumise vms. tagajärjel, käsitledes igat juhtumit eraldi.

§ 19.   Jõulutoetus

  (1) Kõik Kuusalu valla eelkooliealised lapsed, kõik Kuusalu valla lasteaedades käivad lapsed, kõik Kuusalu valla üldhariduskoolides ning väljaspool Kuusalu valda õppivad kuni 19-aastased Kuusalu valla õpilased saavad jõulutoetusena kommipaki.

  (2) Eakatele alates 80. eluaastast makstakse rahalist jõulutoetust 20 eurot.

  (3) Eestkostel või lepingu alusel peres hooldamisel olevatele lastele makstakse rahalist jõulutoetust 35 eurot lapse kohta.

§ 20.   Juubelitoetus

  (1) Juubelitoetust makstakse kõigile eakatele alates 80. eluaastast igal nulli ja viiega lõppeval sünnipäeval, 100. eluaastast igal aastal sünnipäeva puhul.

  (2) Toetuse suurus on 35 eurot.

§ 21.   Intervallhoiuteenuse või koduhooldusteenuse toetus

  (1) Intervallhoiuteenuse või koduhooldusteenuse toetust makstakse täisealise sügava puudega isiku hoolduskoormusega isikule teenuse korraldamise kulude katteks.

  (2) Toetust makstakse juhul, kui sügava puudega isik ei viibi ööpäevaringsel erihoolekandeteenusel või üldhooldusteenusel.

  (3) Toetust makstakse abivajaduse hindamise tulemuste alusel perele või teenuseosutajale esitatud arve alusel.

  (4) Toetuse suurus on kuni 500 eurot aastas.

§ 22.   Hooldajatoetus täisealise isiku hooldamise eest

  (1) Hooldajatoetust makstakse raske ja sügava puudega täisealise isiku hooldajale, kui hooldaja ja hooldatava tegelik ja rahvastikuregistrijärgne elukoht on Kuusalu vallas.

  (2) Hooldajatoetust ei maksta:
  1) isikule, kes käib tööl või on hõivatud tööga võrdsustatud tegevusega;
  2) kui hoolduskoormus ei takista isikul asuda täis- või osalise tööajaga tööle;
  3) ülalpidamiskohustusega isikule, välja arvatud juhul, kui tööealisel hoolduskoormusega isikul ei ole võimalik sügava puudega täisealise isiku hooldamise tõttu asuda tööle või õppima;
  4) raske või sügava puudega isikule;
  5) kui abivajadus on kaetav muude abimeetmetega.

  (3) Sügava puudega isiku hooldamise eest makstakse toetust 75 eurot kuus ja raske puudega isiku hooldamise eest makstakse toetust 50 eurot kuus.

  (4) Ühele hooldajale makstakse toetust kuni kahe isiku hooldamise eest.

  (5) Hooldajatoetuse maksmise lõpetatakse maksmise lõpetamist tingivate asjaolude tekkimise kuule järgnevast kuust ning järgnevatel juhtudel:
  1) hooldaja või hooldatava hooldamisest loobumisel;
  2) hooldatava paigutamisel hoolekandeasutusse;
  3) hooldaja või hooldatava elama asumisel teise omavalitsusse;
  4) hooldaja või hooldatava tööle asumisel;
  5) hooldatavale määratud puude tähtaja lõppemisel ja puude raskusastme uuendamata jätmisel;
  6) hooldaja või hooldatava surma korral.

  (6) Hooldatav või hooldajatoetuse saaja on kohustatud teatama vallavalitsusele kirjalikult ühe nädala jooksul asjaoludest, mis eeldavad määratud hooldajatoetuse maksmise peatamist, lõpetamist või muutmist.

§ 23.   Hooldajatoetus puudega lapse vanemale

  (1) Puudega lapse hooldajatoetust makstakse puudega lapse ühele vanemale või eestkostjale, kes ei saa käia tööl puudega lapse hooldamise tõttu ning puudub muu abimeede.

  (2) Puudega lapse hooldajatoetus on 100 eurot kuus;

  (3) Puudega lapse hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse maksmise lõpetamist tingivate asjaolude tekkimise kuule järgnevast kuust ning järgnevatel juhtudel:
  1) hooldusvajaduse lõppemisel;
  2) hooldajatoetuse saaja tööle asumisel või võimalusel tööle asuda;
  3) puudega lapse või hooldajatoetuse saaja elama asumisel teise omavalitsusse.

§ 24.   Matusetoetus

  (1) Matusetoetust makstakse Kuusalu valla elaniku surma korral tema matuse korraldajale.

  (2) Erandkorras makstakse toetust oma elanikust matuse korraldajale olukorras, kus lahkunul puudus rahvastikuregistrikanne või ei ole selle lahkunu eest võimalik mõnel muul põhjusel saada mujalt matusetoetust.

  (3) Matusetoetust on õigus taotleda 3 (kolme) kuu jooksul surma registreerimisest.

  (4) Toetuse suurus on 400 eurot.

5. peatükk Sotsiaaltoetuste taotlemine, määramine ja maksmine 

§ 25.   Sotsiaaltoetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotleja esitab vallavalitsusele vormikohase taotluse, milles märgib:
  1) toetuse saaja ees- ja perekonnanime, isikukoodi ja elukoha;
  2) toetuse taotlemise põhjuse;
  3) perekonna koosseisu;
  4) õppeasutuse;
  5) sotsiaalse seisundi;
  6) perekonna sissetulekute suuruse;
  7) pangakonto numbri ja konto omaniku nime;
  8) kontaktandmed (telefon, e-post);
  9) muud asjas tähtsust omavad asjaolud.

  (2) Taotlusele lisatakse kuludokumendid ja sissetulekust sõltuvate toetuste puhul perekonna sissetulekute suurust tõendavad dokumendid 3 (kolme) viimase kuu kohta.

  (3) Taotlust menetleval ametnikul on vajaduse korral õigus ja kohustus hankida lisainformatsiooni ning nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid ning vajadusel külastada toetuse taotleja kodu.

  (4) Kui taotlust menetleva ametniku poolt nõutud täiendavaid dokumente ja andmeid ei ole määratud tähtajaks esitatud, siis on õigus jätta taotlus läbi vaatamata.

  (5) Toetuse taotleja vastutab esitatud andmete ja dokumentide õigsuse eest. Sissetulekute varjamise või teadvalt valeandmete esitamisel toetust ei maksta, toetuse maksmine lõpetatakse ja makstud toetus nõutakse tagasi.

  (6) Toetusi võib isikule või perekonnale taotleda ka kolmas isik (pereliige, hooldaja, sotsiaaltöötaja) juhul, kui abivajaja ise ei saa toetust taotleda.

  (7) Taotlust ei pea esitama juubeli- ja jõulutoetuse saamiseks.

§ 26.   Sissetulekute arvestamine

  (1) Sissetulekute kindlaksmääramisel võetakse arvesse taotluse esitamisele eelnenud 3 (kolme) kalendrikuu netosissetulekud.

  (2) Perede sissetulekute hulka arvestatakse ka taotlejast eraldi elava pereliikme sissetulekud juhul, kui ta on taotlejaga või taotlejaga koos elava pereliikmega abielus või on perekonnaseaduse järgi kohustatud ülal pidama taotlejat või taotlejaga koos elava pereliikme alaealisi lapsi.

  (3) Sissetulekute hulka ei arvestata ühekordseid riiklike ja valla õigusaktide alusel makstavaid sotsiaaltoetusi.

§ 27.   Taotlusemenetlemine ja toetuse määramine

  (1) Esitatud taotlus vaadatakse ametniku poolt läbi 10 (kümne) tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest või muu hüvitisele õiguse aluseks oleva sündmuse toimumisest.

  (2) Toetuse määramise, osalise määramise või määramata jätmise kohta teeb otsuse ametnik, vajadusel kaasates otsuse ettevalmistamisele sotsiaalkomisjoni.

  (3) Ametnikul on erandjuhtudel õigus määrata sotsiaaltoetusi käesolevas korras nimetamata juhtudel. Ametnik võib erandkorras sotsiaalkomisjoni ettepanekul määrata toetust taotlejale ka juhul, kui sissetulek ühe pereliikme kohta ületab kohalikku toimetulekupiiri.

§ 28.   Toetuse määramisest keeldumine

  (1) Toetuse määramisest võib keelduda, kui:
  1) taotleja on esitanud valeandmeid;
  2) taotleja või tema perekonna kasutuses või omandis olevad vallas- ja kinnisasjad tagavad temale toimetulekuks piisavad elatusvahendid;
  3) taotleja on töövõimeline tööealine isik, kes ei tööta ega õpi ja on rohkem kui ühel korral ilma mõjuva põhjuseta keeldunud sobivast tööst või osalemast tööturuteenuses;
  4) isikul või tema eestkostetaval on õigus elatist saada, kuid ta keeldub elatise saamise kohta dokumenti esitamast või elatist sisse nõudmast;
  5) taotleja või tema perekonnaliikmete sissetulekud ületavad kohalikku toimetulekupiiri;
  6) taotleja on eelnevalt määratud toetust kasutanud mittesihipäraselt;
  7) taotlejat on võimalik abistada muul viisil ja rahalise toetuse määramine ei ole vajalik;
  8) taotlejal on taotluse (v.a matusetoetus) esitamise hetkel võlgnevus Kuusalu Vallavalitsuse või selle allasutuse ees.

  (2) Toetuse määramisest võib keelduda ka muudel põhjustel motiveeritud otsusega.

  (3) Toetuse määramisest keeldumise otsus tehakse taotlejale kirjalikult teatavaks.

§ 29.   Toetuste maksmine

  (1) Isikule või perele määratud toetus kantakse toetuse saaja või taotluses näidatud kolmanda isiku arvelduskontole.

  (2) Erandkorras makstakse toetus välja sularahas või kantakse teenust osutava isiku/asutuse arvelduskontole.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 30.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Kuusalu Vallavolikogu 11.08.2021 määrus nr 11 „Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord Kuusalu vallas“.

§ 31.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.01.2024.

Ulve Märtson
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json