HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord

Väljaandja:Paikuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.04.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.01.2013, 23

Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord

Vastu võetud 16.04.2012 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja erakooliseaduse § 22 lõike 4 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kord reguleerib koolieelsete eralasteasutuste (edaspidi eralasteasutus) toetamist Paikuse valla poolt.

  (2) Toetuse saamise õigus on eralasteasutustel, kus käivad lapsed, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Paikuse vald ning kes on Paikuse valla munitsipaallasteaia järjekorras, kuid kellele ei ole võimalik tagada vaba kohta.

  (3) Eralasteasutus korra mõistes on koolieelse lasteasutuse seaduse ja erakooliseaduse alusel tegutsev ning koolitusluba omav koolieelne lasteasutus.

  (4) Eralasteasutuse toetamise kulud kaetakse Paikuse valla eelarvest.

  (5) Eralasutuse toetuse määr kalendrikuus on kuni 192 eurot. Maksimaalne toetuse määr rakendub juhul, kui laps on eralasteasutuses täisajaga ehk viis päeva nädalas. Väiksema päevade arvu või osaajalise viibimise puhul rakendatakse proportsionaalselt väiksemat toetuse summat.

§ 2.   Toetuse taotlemine ja määramine ja kestvus

  (1) Toetuse määramise aluseks on lapsevanema taotlus vallavalitsusele.

  (2) Toetuse taotlemiseks peavad laps ja vähemalt üks vanematest või lapse eestkostja elama rahvastikuregistri andmete kohaselt Paikuse vallas.

  (3) Toetust makstakse vallavalitsuse ja eralasteasutuse vahel sõlmitud finantseerimislepingu alusel.

  (4) Toetust makstakse maksimaalselt 11 kuud aastas.

  (5) Toetust ei maksta juhul, kui taotluse esitamisel on vähemalt ühel lapsevanemal võlgnevus Paikuse valla ees.

  (6) Lapsevanema kaetava osa võlgnevuse puhul eralasteasutusele peatatakse vallapoolne eralasteaiale toetuse maksmine kuni võlgnevuse likvideerimiseni.

  (7) Lasteaiakoha vabanemisel valla munitsipaallasteasutuses, lõpetab Paikuse Vallavalitsus toetuse maksmise.

§ 3.   Eralasteasutuse finantseerimislepingu sõlmimine

  (1) Paikuse vallavalitsus sõlmib teenuse osutajaga finantseerimislepingu.

  (2) Finantseerimislepingus sätestatakse:
  1) lepingu periood;
  2) toetuse sihtotstarve;
  3) toetuse suurus ja ülekandmise tähtaeg;
  4) eralasteasutuse kohustus teatada vallavalitsusele laste arvu muutumisest eralasteasutuses;
  5) vallavalitsuse õigused toetuse sihipärasuse kontrollimisel;
  6) sanktsioonid lepingu rikkumise korral.

  (3) Kui pooled lepingu sõlmimisel kokkuleppele ei jõua, loetakse menetlus selle eralasteasutuse toetamiseks lõppenuks.

§ 4.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Eralasteasutus, kellega on sõlmitud finantseerimistoetuse leping on kohustatud vallavalitsuse nõudmisel esitama vallavalitsusele aruande toetuse kasutamise ja laste arvu kohta.

  (2) Vallavalitsusel on vajadusel õigus nõuda seletusi ning kontrollida eralasteasutusele eraldatud toetuse kasutamise sihipärasust.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 19. aprillil 2012.

Mait Talvoja
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json