Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Vihula valla jäätmevaldajate registri asutamine ja jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Vihula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.04.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 25.01.2013, 41

Vihula valla jäätmevaldajate registri asutamine ja jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 12.04.2007 nr 46

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lg 1 p 37, jäätmeseaduse § 69 lg 3 ja andmekogude seaduse § 42, § 43 lg 1, 2 ja 5 ning § 44 alusel.

§ 1.   Registri asutamine ja nimi

  (1) Määrusega asutatakse kohaliku omavalitsuse register ametliku nimetusega “Vihula valla jäätmevaldajate register”.

  (2) Registri asutaja on Vihula Vallavolikogu.

  (3) Registri omanik on Vihula vald.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Vihula valla jäätmevaldajate register (edaspidi register) on kohaliku omavalitsuse register, mille asutamise ja kasutusele võtmise eesmärk on tagada arvestus Vihula valla korraldatud olmejäätmete veoga liitunud ja mitteliitunud jäätmevaldajate, nende poolt tekitatud jäätmekoguste, jäätmete käitlusviiside ja tekkekohtade üle.

  (2) Registri pidamisel lähtutakse jäätmeseadusest, andmekogude seadusest, isikuandmete kaitse seadusest, avaliku teabe seadusest, käesoleva registri pidamise põhimäärusest, teistest riigi ja Vihula valla õigusaktidest.

  (3) Registri andmetel on informatiivne tähendus.

§ 3.   Registri pidamise organisatsiooniline struktuur

  (1) Registri vastutavaks töötlejaks on Vihula Vallavalitsus( edaspidi vastutav töötleja).

  (2) Vastutav töötleja registri pidamisel:
  1) vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;
  2) korraldab registri pidamist reguleerivate Vihula valla õigusaktide eelnõude ning registri pidamiseks vajaliku dokumentatsiooni koostamist ja kehtestamist;
  3) korraldab ja juhib registri arendustööde ja kasutuselevõtu teostamist ning registri infrastruktuuri (riist- ja tarkvara) hankimist või rentimist;
  4) korraldab ja juhib registri pidamist;
  5) tagab volitatud ametnikele juurdepääsu ametialaseks kasutamiseks mõeldud andmetele ja peab sellekohast arvestust;
  6) lahendab registri pidamisel tekkinud probleeme;
  7) peab järelevalvet registri pidamise üle;
  8) tagab registri kaitsmise abinõud;
  9) täidab muid seadustest, õigusaktidest ja põhimäärusest tulenevaid ülesandeid;
  10) määrab volitatud töötleja.

  (3) Registri volitatud töötlejaks on Vihula Vallavalitsuse poolt volitatud isik.

  (4) Volitatud töötleja registri pidamisel:
  1) sisestab, töötleb ja väljastab andmeid;
  2) rakendab meetmeid andmekaitse, andmetele juurdepääsu ja nende säilimise tagamiseks;
  3) teostab registri arendustöid;
  4) täidab vastutava töötleja korraldusi registri pidamisel;
  5) vastutab registrisse kantud andmete ajakohasuse ja õigsuse eest;
  6) teavitab kohe vastutavat töötlejat ebaõigetest andmetest, mille parandamine pole tema pädevuses, registri pidamisel tekkinud probleemidest ja talle teatavaks saanud andmete mittesihipärase kasutamise juhtudest;
  7) täidab muid seadustest, õigusaktidest ja põhimäärusest tulenevaid ülesandeid;

  (5) Vastutava ja volitatud töötleja õigusi omavad ja kohustusi täitvad ametnikud ning nende volitused ja ülesanded määratakse ametnike ametijuhenditega.

§ 4.   Registri ülesehitus

  (1) Registrit peetakse infotehnoloogilise andmebaasina ning andmeid töödeldakse tarkvaraga, mis on välja töötatud registri pidamiseks, et täita registri asutamise ja kasutuselevõtu eesmärke ning tagada andmete töötlemine kaasaja nõuete kohaselt.

  (2) Registri pidamisel võib kasutada teiste riiklike või vallale kuuluvate andmekogude või registrite andmeid.

§ 5.   Registrisse kantavad andmed

  (1) Vihula valla haldusterritooriumil elavate ja asuvate jäätmevaldajate kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) jäätmevaldaja nimi;
  2) jäätmevaldaja kood;
  3) jäätmevaldaja tüüp (omanik, ühistu, hooldusfirma, omaniku esindaja);
  4) jäätmevaldaja aadress ( alevik, küla, kinnistu, tänav, majanumber, korterinumber, kontakttelefon);
  5) jäätmevaldaja esindaja nimi; esindaja kontaktandmed;
  6) elanike arv jäätmevaldaja territooriumil;
  7) jäätmemahuti(te) liik ja suurus;
  8) jäätmevedajaga sõlmitud lepingu number;
  9) jäätmetemahuti tühjenduskordade sagedus;
  10) käitlemiseks üleantud jäätmete kogused;
  11) märkused, sh jäätmehoolduseeskirja nõuete rikkumised.

  (2) Vihula valla haldusterritooriumil elavate ja asuvate jäätmevaldajate kohta, kes on jäätmeseaduse § 69 lg 4 alusel vallavalitsuse poolt erandkorras loetud mitteliitunuks, kantakse registrisse täiendavalt käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 – 6 ja 11 sätestatud andmetele järgmised andmed:
  1) mitteliitunuks lugemise põhjus;
  2) mitteliitunuks lugemise ja kehtivuse aeg;
  3) viide kohaliku omavalitsuse täitevorgani korraldusele jäätmevaldaja mitteliitunuks lugemise kohta;
  4) jäätmete käitlemist kajastava kirjaliku aruande esitamise tähtaeg;
  5) korraldatud olmejäätmeveoga mitteliitunuks olemise enne tähtaegse lõpetamise korral ennetähtaegse lõpetamise põhjus.

  (3) Volitatud töötlejal on õigus registreerida täiendavaid registri pidamist ja järelevalve teostamist abistavaid andmeid.

§ 6.   Registrisse andmete esitamine ja muutmine

  (1) Registrisse kantavate kinnistute ja kinnistuomanike andmed ning aadressandmed koostatakse olemasolevate valla ja/ või riigi registrite baasil.

  (2) Registrile esitavad andmeid jäätmevedaja, korterelamute haldajad s.h. korteriühistud jms., korraldatud olmejäätmeveoga mitteliitunud jäätmevaldajad tasuta.

  (3) Registrisse andmete registreerimise aluseks olevad alusdokumendid on:
  1) volikogu määrus, vallavalitsuse korraldus, maakatastri õiend, kinnistamisotsus või kinnistusraamatu registriosa väljavõte;
  2) korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud jäätmevaldaja avaldus;
  3) andmete esitaja avaldus, aruanne või muu dokument.

  (4) Registrile esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

  (5) Registriandmeid esitatakse järgneva sagedusega:
  1) vallavalitsus vastavalt tekkinud vajadusele;
  2) jäätmevedaja Vihula Vallavalituse poolt esitatud taotluse alusel;
  3) kortermajade haldajad s.h. korteriühistud jms., korraldatud olmejäätmeveoga mitteliitunud jäätmevaldajad üks kord aastas.

  (6) Registri volitatud töötleja teeb 10 tööpäeva jooksul registrikande esitatud andmete alusel.

§ 7.   Registriandmete väljastamine

  (1) Registriandmed on kasutamiseks volikogu ja vallavalitsuse töö korraldamisel neile õigusaktidega antud ülesannete täitmiseks ning õigustatud huvi omavatele isikutele teabe saamiseks.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata isik, kes soovib tutvuda registriga, esitab registri vastutavale töötlejale teabenõude avaliku teabe seaduse alusel.

  (3) Registrisse kantud jäätmevaldajatel on õigus saada tasuta andmeid volitatud töötlejale esitatud avalduse alusel, kuhu on märgitud taotleja nimi, kontaktandmed, soovitud andmed ja nende kasutamise otstarve.

  (4) Soovitud andmed väljastatakse põhjendatud taotluse alusel 10 tööpäeva jooksul.

  (5) Registrist ei väljastata andmeid, mis on vaadeldavad isikuandmetena isikuandmete kaitse seaduse § 4 tähenduses.

§ 8.   Andmete säilitamine ja kaitsmine kord

  (1) Registri andmete säilimise tagamiseks korraldab vastutav töötleja registriandmetest turvakoopiate tegemise. Igapäevased ja igakuised turvakoopiad tehakse Vihula Vallavalitsuse kantselei infotehnoloogia teenistuses olevate vahenditega ning need säilitatakse Vihula Vallavalitsuse kantseleis.

  (2) Registrist tehakse arhiivikoopia üks kord aastas 1.jaanuari seisuga, mida säilitatakse alaliselt.

  (3) Vastutav töötleja koostab registri andmete kaitse tehniliste ja organisatsiooniliste abinõude kava, et oleks välistatud:
  1) kõrvaliste isikute juurdepääs andmete töötlemiseks kasutatavatele seadmetele;
  2) andmekandjate omavoliline lugemine, kopeerimine või kustutamine;
  3) andmete omavoliline salvestamine ja nende muutmine või kustutamine;
  4) andmetöötlussüsteemi omavoliline kasutamine andmete ülekandmiseks andmesidevahendite abil;
  5) andmete mittesihipärane töötlemine;
  6) andmete edastamisel andmesidevahenditega ja andmekandjate transportimisel andmete omavoliline lugemine, kopeerimine, muutmine ning kustutamine;
  7) kõrvaliste isikute juurdepääs turvakoopiatele;
  8) andmesaajate juurdepääs neile mittelubatud kättesaadavusega andmetele.

§ 9.   Registri järelevalve teostamine

  (1) Järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostavad andmekaitse järelevalve asutus ja registri vastutav töötleja oma pädevuse piires.

  (2) Registri volitatud töötleja on kohustatud likvideerima registri pidamisel ilmnenud puudused järelvalvet teostanud isikute määratud tähtajaks.

§ 10.   Registri pidamise finantseerimine

  (1) Registri pidamist, täiendamist ja arendamist finantseeritakse Vihula valla eelarvest.

  (2) Andmete väljastamine registrist on tasuta.

§ 11.   Registri likvideerimine

  (1) Registri likvideerimise otsustab Vihula vallavolikogu.

  (2) Registri likvideerimine toimub kooskõlas andmekogude seaduse ja arhiiviseaduse nõuetega.

  (3) Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 23.aprillil 2007.a.

Ain Välba
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json