Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Linna õppe- ja teaduskoostöö komisjoni põhimäärus

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.01.2017, 6

Linna õppe- ja teaduskoostöö komisjoni põhimäärus

Vastu võetud 18.01.2017 nr 6

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 50¹ lg-te 1-5¹ ja Tallinna Linnavalitsuse 11. jaanuari 2017 määruse nr 4 „Tallinna linna ja ülikooli või rakenduskõrgkooli koostöö alused“ § 5 lg-te 1 ja 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Linna õppe- ja teaduskoostöö komisjon (edaspidi komisjon) on Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) alatine komisjon, mille eesmärk on kavandada Tallinna linna (edaspidi linn) ning ülikooli või rakenduskõrgkooli (edaspidi õppe- ja teadusasutus) koostööd.

  (2) Komisjoni põhimääruse kinnitab ja selles teeb muudatusi linnavalitsus.

  (3) Komisjon juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Komisjoni ülesanded

  Komisjoni ülesanded on:
  1) hinnata ja analüüsida sõlmitud koostöölepingute täitmist, sh lepingute alusel elluviidud ja kavandatavaid tegevusi;
  2) määratleda linnale huvi pakkuvad teemad, millest linna esindajad juhinduvad linna stipendiumide määramisel;
  3) teha linnavalitsusele ettepanekuid koostöö korraldamiseks, koostöölepingute sõlmimiseks ja lõpetamiseks ning koostöölepingute ajakohastamiseks ja muutmiseks;
  4) töötada välja üldised arengusuunad ja prioriteedid ning koostada tegevuskavad;
  5) määrata linna esindajad stipendiumikomisjonidesse;
  6) täita muid linna ning õppe- ja teadusasutuste koostööga seonduvaid ülesandeid.

§ 3.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjoni esimees on Tallinna haridusvaldkonda kureeriv abilinnapea.

  (2) Komisjoni koosseisu kuuluvad ametiasutuste esindajad, kellele tehakse ametiasutuse juhi käskkirjaga ülesandeks komisjoni kuulumine, ametiasutuse ning õppe- ja teadusasutuste koostöö koordineerimine, koostööd kajastava teabe haldamine, süstematiseerimine ja vahendamine.

  (3) Komisjoni töös võivad osaleda ka teised komisjoni esimehe või komisjoni tööd korraldava teenistuja kutsutud isikud, kuid neil puudub hääleõigus.

  (4) Komisjoni tööd korraldab linna avalike suhete teenistus, kes koordineerib linna ning õppe- ja teadusasutuste koostööd.

  (5) Komisjoni koosseisu kinnitab ja seda muudab linnavalitsus vastava korraldusega.

  (6) Ettepanekud komisjoniliikmete määramiseks teeb linna avalike suhete teenistus.

  (7) Komisjoni esimehe äraolekul juhib komisjoni tööd linna avalike suhete teenistuse teenistuja.

§ 4.   Komisjoni töökorraldus

  (1) Komisjoni töövorm on koosolek, selle kokkukutsumise otsustab, päevakorra kinnitab ja koosolekut juhatab komisjoni esimees.

  (2) Komisjon peab koosolekuid vajadust mööda, kuid vähemalt kolm korda aastas. Komisjoni koosoleku kutsub kokku komisjoni tööd korraldav teenistuja.

  (3) Komisjoni koosoleku päevakorda võib muuta või täiendada, kui seda toetab vähemalt pool kohalviibivatest komisjoni liikmetest, sealhulgas koosoleku juhataja.

  (4) Komisjoni otsused võetakse vastu kohalviibivate komisjoniliikmete poolthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav koosoleku juhataja hääl.

  (5) Koosoleku juhatajal on õigus vajaduse korral kutsuda koosolekule eksperte ja koostööpartnereid õppe- ja teadusasutustest.

  (6) Koosoleku kohta koostatakse protokoll, kuhu kantakse:
  1) toimumise aeg ja koht;
  2) osalenud komisjoniliikmete ja kutsutud osalejate nimed;
  3) arutusel olnud küsimused, nende kohta esitatud ettepanekud ja vastuvõetud otsused;
  4) hääletustulemused, kui küsimus otsustati hääletamise teel;
  5) otsustajate või küsimuse algatajate eriarvamused.

  (7) Koosoleku protokolli vormistab avalike suhete teenistuse teenistuja viie tööpäeva jooksul arvates komisjoni koosoleku toimumisest. Protokolli allkirjastavad komisjoni esimees ja komisjoni tööd korraldav teenistuja.

  (8) Komisjoni esimehe ettepanekul võib kiireloomulistes üksikküsimustes korraldada elektroonilise hääletuse ilma koosolekut kokku kutsumata.

§ 5.   Komisjoni koosolekute ettevalmistamine ja asjaajamine

  (1) Komisjoni koosoleku aeg ja koht teatatakse ning päevakord edastatakse komisjoni liikmetele hiljemalt seitse tööpäeva enne koosoleku toimumist.

  (2) Komisjoni koosoleku protokoll edastatakse komisjoni liikmetele järgmisel tööpäeval, kui koosoleku juhataja on selle allkirjastanud.

  (3) Komisjoni koosolekud valmistab ette ja asjaajamise eest vastutab komisjoni tööd korraldav teenistuja.

  (4) Komisjoni dokumente registreeritakse, hoitakse ja hävitatakse linna õigusaktides sätestatud korras.

§ 6.   Komisjoni õigused

  Komisjonil on õigus:
  1) saada linna asutustelt tööks vajalikku teavet ja dokumente;
  2) moodustada töörühmi ja kaasata oma tegevusse eksperte;
  3) esitada linnavalitsusele ettepanekuid linna ning õppe- ja teadusasutuste koostöö küsimustes.

§ 7.   Komisjoni tegevuse lõpetamine

  Komisjoni tegevuse lõpetab linnavalitsus määrusega.

§ 8.   Tallinna Linnavalitsuse 11. jaanuari 2017 määruse nr 4 „Tallinna linna ja ülikooli või rakenduskõrgkooli koostöö alused" muutmine

  Määruses tehakse järgmised muudatused:
  1) määruse § 5 lõikes 3 asendatakse sõnad „Tallinna Linnakantselei linna avalike suhete teenistuse teabeosakonna linnauuringute sektor (edaspidi linnauuringute sektor)" sõnadega „Tallinna Linnakantselei linna avalike suhete teenistus (edaspidi avalike suhete teenistus)";
  2) määruse § 5 lõike 4 punktides 1, 2, 6 ja 7 asendatakse sõnad „linnauuringute sektor" läbivalt sõnadega „avalike suhete teenistus" vastavas käändes.

Taavi Aas
Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json