Teksti suurus:

Kiili Vallavolikogu 19.04.2012 määruse nr 5 “Kiili valla jäätmehoolduseeskiri” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kiili Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.01.2023
Avaldamismärge:RT IV, 25.01.2023, 4

Kiili Vallavolikogu 19.04.2012 määruse nr 5 “Kiili valla jäätmehoolduseeskiri” muutmine

Vastu võetud 19.01.2023 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalituse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 365 ning jäätmeseaduse § 71 alusel.

§ 1.   Kiili Vallavolikogu 19.04.2012 määruse nr 5 „Kiili valla jäätmehoolduseeskiri“ tehakse järgmised muudatused:

  (1) Muuta paragrahvi 3 lõiget 9 ja sõnastada see järgmiselt: „Jäätmekäitleja tegevus peab olema suunatud jäätmete vähendamisele, nende korduskasutusele, taaskasutamisele või kahjustamisele.“.

  (2) Muuta paragrahvi 6 lõiget 8 punkti 3 ja sõnastada see järgmiselt: „leping peab sisaldama jäätmevaldajate (lepingu sõlmijate) andmeid (kinnistu aadress, katastritunnus, omaniku, nimi, kontaktandmed), jäätmemahuti suurust ja paiknemise aadressi ning jäätmekäitluslepingu sõlmijaks oleva kontaktisiku andmeid (nimi, kontaktaadress). Ühiskasutuse lepingust üks eksemplar edastatakse vedajale.“.

  (3) Muuta paragrahvi 6 lõiget 17 viimast lauset ja sõnastada see järgmiselt: “Asutuste, ettevõtete, kaupluste, söögikohtade, müügipaviljonide ja teiste teenindusasutuste sissepääsude juures peab nende lahtioleku ajal (tööajal) olema nimetatud ettevõtte poolt paigutatud jäätmemahuti (pealt kaetud prügikast).“.

  (4) Lisada paragrahv 6 lõige 18 ja sõnastada see järgmiselt:“ Avaliku ürituse korraldamise paiga varustab piisaval hulgal liigiti kogumist võimaldavate jäätmemahutitega ürituse korraldaja, kes annab liigiti kogutud jäätmed üle jäätmekäitlejale hiljemalt järgmise päeva kella 12-ks, kui ürituse korraldamise loas ei ole kokku lepitud teisiti.“.

  (5) Muuta paragrahv 7 lõike 3 punkti 1 ja sõnastada see järgmiselt: „Kodumajapidamises, jaemüügikohas, toitlustusega või toiduainetega tegelevas ettevõttes kogutakse biolagunevad jäätmed (va. aia- ja haljastujäätmed) eraldi mahutitesse ja antakse üle jäätmekäitlejale või kompostitakse oma kinnistu piires.“.

  (6) Muuta paragrahv 13 lõike 2 esimest lauset ja sõnastada see järgmiselt: „Pakendid ja pakendijäätmed tuleb koguda eraldi ja panna pakendijäätmete kogumismahutisse või anda üle jäätmevedajale, kogumispunkti, jäätmejaama, pakendiettevõtjale või taaskasutusorganisatsioonile.“.

  (7) Muuta paragrahvi 16 lõiget 1 ja sõnastada see järgmiselt: „Lahtises tules ehk lõkkes on lubatud tuulevaikse ilmaga põletada ohtlikke jäätmeid mittesisaldavaid puidujäätmeid tingimusel, et järgitakse tuleohutuse seaduse nõudeid.“.

  (8) Muuta paragrahvi 16 lõiget 3 ja sõnastada see järgmiselt: „Puidujäätmete, aia- ja haljastujäätmete põletamine lõkkes on lubatud vaid hajaasustusalal tingimusel, et järgitakse tuleohutuse seaduse nõudeid.“.

  (9) Muuta paragrahvi 18 lõiget 1 ja lisada sinna punktid 4, 5 ja 6, mis sõnastatakse järgmiselt: „4) biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed 20 01 08; 5) biolagunevad aia- ja haljastujäätmed 20 02 01; 6) segapakendid 15 01 06.“.

  (10) Muuta paragrahv 19 lõiget 1, lisades sõna „asuvas“: „Korraldatud jäätmeveoga liitumine on Kiili valla haldusterritooriumil asuvas jäätmeveo piirkonnas kohustuslik kõikidele jäätmevaldajatele.“.

  (11) Muuta paragrahv 20 lõige 8 punkt 3, lisades lause algusesse tähe“j“: „Jäätmevaldaja esitab asjakohase taotluse vallavalitsusele.“.

  (12) Muuta paragrahv 22 lõige 5 teist lauset, asendades number „10“ numbriga „7“.

  (13) Muuta paragrahv 22 punkti 10 ja sõnastada see järgmiselt: „Jäätmemahutite tühjendamine peab toimuma sellisel ajal, millal see kõige vähem häirib liiklust. Jäätmemahutite tühjendamine ja olmejäätmete vedu ei tohi tekitada ülemäärast müra. Käesolevas punktis sätestatud nõudeid võib täpsustada olmejäätmete vedaja leidmiseks riigihanke hankedokumentides.“.

  (14) Muuta paragrahv 23 lõige 3, jättes välja „lõike 11“.

  (15) Muuta paragrahv 40 lõiget 6 ja sõnastada see järgmiselt: „Kasvupinnas tuleb koorida eraldi ja kasutada samal ehitusel haljastamiseks. Kasvupinnase käitlemiseks väljaspool selle tekkekohta on vajalik Keskkonnaameti poolt väljastatud vastav luba või jäätmekäitleja registreerimistõend.“.

  (16) Muuta paragrahv 14 lõiget 4 punkti 1, eemaldades lause viimase osa ja sõnastada see järgmiselt: „Jäätmevaldaja või kinnistu omanik on kohustatud tellima jäätmemahuti tühjenduse sellise sagedusega, mis väldib mahuti ületäitumise, haisu tekke ja ümbruskonna reostuse, kusjuures olmejäätmete regulaarne äravedu peab toimuma: 1) tiheasustusalal ja kompaktse hoonestusega alal väikeelamute juurest vähemalt üks kord nelja nädala jooksul.“.

  (17) Muuta paragrahv 7 lõiget 1 punkti 2, lisades sõna „koguda“ ning sõnastada lause järgmiselt: „väikeelamu kinnistul koguda liigiti ning viia vastavasse üldkasutatavasse kogumismahutisse (jäätmepunkt, jäätmejaam) või anda üle jäätmekäitlejale.“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Merje Einmann
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json