Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Pärnu Linnavalitsuse palgajuhend

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.01.2023, 6

Pärnu Linnavalitsuse palgajuhend

Vastu võetud 20.01.2022 nr 3
RT IV, 28.01.2022, 12
jõustumine 31.01.2022

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.01.2023RT IV, 25.01.2023, 528.01.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2023.

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 19 ja 36 ning avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) palgajuhend reguleerib ametnike ja töötajate (edaspidi ametnik ja töötaja koos nimetatud teenistuja) palga ning töötasu (edaspidi nimetatud palk), samuti muude tasude maksmise tingimusi ja korda. Palga maksmise aeg ja viis sätestatakse linnavalitsuse töökorralduse reeglites.

  (2) Palgajuhendi eesmärgiks on motiveeriv ning palgaturule vastav tasustamine, tagamaks kompetentsete ja motiveeritud teenistujatega kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete täitmine.

§ 2.   Teenistuskohtade hindamine

  (1) Linnavalitsuse teenistuskohad grupeeritakse põhimõttel, et sarnase keerukuse ja/või töö sisuga teenistuskohad on ühes palgaastmes. Iga teenistuskoht määratakse palgaastmesse teenistuskohtade hindamise tulemuse alusel.
[RT IV, 25.01.2023, 5 - jõust. 28.01.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2023.]

  (2) Uued teenistuskohad hinnatakse enne nende moodustamist. Olemasolevate teenistuskohtade hindamine viiakse läbi seoses struktuuriüksuse töökorralduse muutuse või teenistuskoha sisu muutusega.

  (3) Teenistuskohtade hindamise komisjoni moodustab ja hindamise korra kehtestab linnavalitsus.

§ 3.   Palgaastmestik

  (1) Linnavalitsuse teenistuskohad jaotatakse seitsmesse palgaastmesse lähtuvalt teenistuskohtade hindamistulemustest ning teenistuskohale esitatavatest nõuetest, töö reguleerituse astmest, juhtimise ja koostöö ulatusest, vastutusest tööprotsesside eest ja otsuste mõju ulatusest. Igale palgaastmele vastab põhipalga vahemik, mis määrab vastavasse palgaastmesse kuuluvate teenistuskohtade kuu põhipalga miinimum- ja maksimummäära.
[RT IV, 25.01.2023, 5 - jõust. 28.01.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2023.]

  (2) Palgaastmestik ehk palgaastmete põhipalga vahemikud ja kirjeldused on toodud määruse lisas.
[RT IV, 25.01.2023, 5 - jõust. 28.01.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2023.]

§ 4.   Põhipalk

  (1) Teenistuja põhipalk on teenistuja palga fikseeritud osa. Teenistuja põhipalk määratakse teenistuskohale ettenähtud palgaastme vahemiku piires ning selle määramisel või muutmisel võetakse arvesse:
[RT IV, 25.01.2023, 5 - jõust. 28.01.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2023.]
  1) töö keerukust ja vastutuse ulatust;
  2) teenistuskoha strateegilist mõju organisatsioonis;
  3) võrdlust palgaturuga ja linnavalitsuse sisest õiglust;
  4) teenistuja haridust, kvalifikatsiooni, erialast töökogemust ja pädevust;
  5) teenistuja teenistusalast edukust, kogemuse ning individuaalse ametialase pädevuse kasvu ja kompetentside arengut ajas.

  (2) Katseajal määratakse teenistujale üldjuhul 10% tema teenistuskohale planeeritud põhipalgast madalam põhipalk.

§ 5.   Muutuvpalk

  (1) Muutuvpalk on palga ebaregulaarne osa, mida võib maksta tulemuspalgana, preemiana või lisatasuna täiendavate teenistusülesannete täitmise eest.

  (2) Kalendriaasta jooksul teenistujale makstava muutuvpalga kogusumma on kuni 20% teenistujale sama kalendriaasta jooksul määratud põhipalga kogusummast.

§ 6.   Tulemuspalk

  (1) Tulemuspalga määramise eelduseks on linnavalitsuse või struktuuriüksuse tööplaanis või teistes linnavalitsuse tegevust planeerivates tegevuskavades teenistujale seatud eesmärkide saavutamine ja teenistujaga arenguvestlusel kokkulepitud tegevuste kvaliteetne teostus hindamisperioodil. Kui teenistuja lahkub töölt enne hindamisperioodi lõppu, otsustatakse tulemuspalga määramine individuaalsete töötulemuste põhjal hiljemalt nädal enne vabastamise kuupäeva

  (2) Tulemuspalga maksmisel ja selle suuruse määramisel arvestatakse vahetu juhi ettepanekut ning teenistuja individuaalset panust eesmärkide saavutamisel. Teenistuja panuse arvestamisel ja tulemustasu määramisel arvestusperioodil arvestatakse tema töö intensiivsust, töö tulemuslikkust, tähtaegadest kinnipidamist, operatiivset tegutsemist ootamatutes situatsioonides, teenistuja aktiivsust oma valdkonna tööprotsesside ja teenuste arendamisel jms.

  (3) Kui tulemuspalga maksmise aluseks on struktuuriüksuse kollektiivsed tulemused, makstakse tulemuspalka kõikidele teenistujatele võrdsetel alustel.

  (4) Tulemuspalka võib maksta kuni neli korda aastas. Tulemuspalga määramise ja maksmise täpsema korra kehtestab linnavalitsus.

§ 7.   Preemia

  (1) Teenistujale võib maksta preemiat kauaaegse laitmatu teenistuse või teenistuskohustuste silmapaistvalt hea täitmise eest.

  (2) Linnavalitsuse heade töötulemuste korral makstakse preemiat kõikidele teenistujatele võrdsetel alustel.

  (3) Katseajal ja distsiplinaarkaristuse kehtivuse ajal preemiat ei maksta.

§ 8.   Lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest

  Teenistujale võib määrata lisatasu ametijuhendis fikseerimata täiendavate teenistusülesannete täitmise eest sõltuvalt lisaülesannete mahust ja iseloomust. Lisatasu võib maksta uue teenistuja juhendamistasuna kuni 10% juhendatava teenistuja palgast ning arendusprojektide või välisvahenditest rahastatavate projektide raames tehtava töö eest, kui sellised maksevõimalused on projektitingimustes lubatud.

§ 9.   Asendustasu

  (1) Ajutiselt äraoleva teenistuja ülesannete täitmise eest makstakse teenistujale asendustasu proportsionaalselt asendamise mahuga juhul, kui asendamise kohustus ei tulene ametijuhendist või tingib võrreldes ametijuhendis ettenähtuga töökoormuse olulise suurenemise.

  (2) Puuduva teenistuja asendamisel teenistuja töövõimetuslehel viibimise ajal kauem kui 3 tööpäeva järjest eeldatakse, et võrreldes ametijuhendis ettenähtuga töökoormus oluliselt suureneb, ning asendajale või asendajatele makstakse asendustasu kokku kuni 30% asendatava teenistuja põhipalgast esimese 7 asendamise päeva jooksul ja kokku kuni 50% alates 8. asendamise päevast.

  (3) Täitmata ametikoha ülesannete täitmise eest makstakse teenistujale asendustasu proportsionaalselt asendamise mahuga. Ühe asendaja asendamise maht ei või üldjuhul ületada 30% asendatava tööst ning asendamise periood ei või olla pikem kui 4 kuud.

§ 10.   Eritingimustes töötamine

  (1) Teenistuja ja vahetu juht võivad kokku leppida, et teenistuja kohustub tegema tööd eritingimustes (ületunnitöö, ööajal või riigipühal tehtav töö). Seaduses toodud tingimustel võib teenistujalt nõuda töö tegemist eritingimustes, kui teenistusülesanded tulenevad erakorralistest asjaoludest ja tuleb täita viivitamata (nt kriisijuhtumi, hädaolukorra või erakorralise olukorra korral).

  (2) Eritingimustes töötamine hüvitatakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele rahaliselt, kui eritingimustes tehtud tööd ei ole teenistujale võimalik hüvitada täiendava vaba aja andmisega.

§ 11.   Hüvitised

  (1) Teenistujale hüvitatakse tervise edendamiseks tehtavad kulutused tulumaksuseaduses sätestatud korras ja ulatuses. Hüvitise maksmise täpsemad alused sätestatakse linnapea käskkirjaga.

  (2) Teenistujale makstakse hüvitist nägemisteravuse vähenemisega seotud vahendite ostmiseks ja hüvitatakse muud kulud vastavalt töötervishoiu arsti otsusele. Hüvitiste suurus kinnitatakse igal aastal linnapea käskkirjaga.

  (3) Teenistujale hüvitatakse tööks vajalikud kulud (näiteks mobiiltelefon, isikliku sõiduauto kasutamisega seotud kulud, digi-ID). Hüvitise suurused ja ulatus kehtestatakse linnapea käskkirjaga, võttes sh arvesse linnaeelarves ettenähtud vahendite summa.

  (4) Teenistujale makstakse hüvitist haigestumise või vigastuse teise ja kolmanda kalendripäeva eest 70% arvutatud teenistuja keskmisest palgast.

§ 12.   Palga määramise kord

  (1) Ametniku põhipalk määratakse linnapea käskkirjaga.

  (2) Töötaja töötasu lepitakse kokku töötaja ja linnapea vahelises töölepingus või selle lisas.

  (3) Ettepaneku ametniku põhipalga määramiseks või muutmiseks ning töötaja töötasu osas teeb struktuuriüksuse juht, struktuuriüksuse juhi puhul abilinnapea.

  (4) Teenistuja tulemuspalk, preemia, lisatasud ja asendustasu määratakse linnapea käskkirjaga. Lisatasud ja asendustasud määratakse enne tööde tegemist.

  (5) Motiveeritud ettepaneku tulemuspalga, preemia, lisatasu ja asendustasu maksmiseks teeb vahetu juht kooskõlastatult struktuuriüksuse juhi ja valdkonna abilinnapeaga.

§ 13.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 14.   Rakendussätted

  (1) Määruse § 2 lõikes 3 ja § 6 lõikes 4 nimetatud korrad kehtestab linnavalitsus hiljemalt 2022. aasta 1. märtsil.

  (2) Teenistuskohad peavad olema hinnatud ja jaotatud palgagruppidesse 2022. aasta 1. juuliks.

  (3) Käesoleva määruse alusel teenistuskohtade hindamisega ja palgagrupi muutmisega ei kaasne teenistujale õiguslikke tagajärgi.

§ 15.   Jõustumine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2022, välja arvatud määruse § 9 lg 2.

Lisa Palgaastmestik
[RT IV, 25.01.2023, 5 - jõust. 28.01.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2023.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json