HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Põltsamaa Valla Lasteaia põhimäärus

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.01.2023, 9

Põltsamaa Valla Lasteaia põhimäärus

Vastu võetud 18.02.2021 nr 2
RT IV, 23.02.2021, 24
jõustumine 26.02.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
01.07.2021RT IV, 09.07.2021, 1212.07.2021, rakendatakse alates 01.09.2021.
15.09.2022RT IV, 23.09.2022, 726.09.2022
19.01.2023RT IV, 25.01.2023, 128.01.2023

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 alusel.

§ 1.   Põhimääruse reguleerimisala

  Käesolevas põhimääruses sätestatakse:
  1) lasteasutuse nimetus;
  2) lasteasutuse asukoht;
  3) lasteasutuse liik;
  4) lasteasutuse struktuur;
  5) hoolekogu ja direktori pädevus;
  6) õppe- ja kasvatuskorralduse alused;
  7) laste ja vanemate õigused ja kohustused;
  8) õpetajate ja teiste töötajate õigused ja kohustused;
  9) põhimääruse muutmise kord.

§ 2.   Koolieelse lasteasutuse liik ja nimetus

  (1) Lasteasutus on ühe asutusena tegutsev lasteaed.

  (2) Lasteasutus on Põltsamaa Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) hallatav koolieelne lasteasutus, mis võimaldab koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist, juhindudes oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest Eesti Vabariigi seadustest, Põltsamaa valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (3) Koolieelse lasteasutuse nimetus on Põltsamaa Valla Lasteaed (edaspidi lasteaed).

§ 3.   Lasteaia asukoht ja teeninduspiirkond

  (1) Lasteaia juriidiline aadress on Kuuse tn 19, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, 48104 Jõgeva maakond.
[RT IV, 25.01.2023, 1 - jõust. 28.01.2023]

  (2) Lasteaia õppekohad asuvad:
  1) Adavere alevikus Kooli tee 1;
  2) Esku külas Kooli tee 2;
  3) Lustivere külas Kooli tee 6;
  4) Pisisaare külas Kooli katastriüksusel;
  5) Põltsamaa linnas Kuuse tn 19;
  6) Vägari külas Kooli tee 7.
[RT IV, 23.09.2022, 7 - jõust. 26.09.2022]

  (3) Lasteaia teeninduspiirkonna kehtestab Põltsamaa Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).

§ 4.   Pitsat ja sümboolika

  Lasteaial võib olla oma nimetusega pitsat, logo ja sümboolika.

§ 5.   Rühmad

  (1) Lasteaed on lastele alates vanusest 1,5 eluaastat kuni seitsmenda eluaastani ning lastele, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud korras koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel edasi lükatud.

  (2) Lasteaia direktor (edaspidi direktor) moodustab vastavalt vajadusele ja võimalusele kuni 26 sõime- ja lasteaiarühma või liitrühma, järgides koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud jagunemise nõudeid, laste arvu rühmades ning lapsevanemate ettepanekuid.

  (3) Direktori ettepanekul ning nõustamiskomisjoni soovitusel moodustab Põltsamaa Vallavalitsus kui täitevorgan (edaspidi vallavalitsus) lasteasutuses sobitus- ja erirühmi, järgides koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud rühma liike ning laste arvu rühmas.

  (4) Arengulise erivajadusega laps võetakse sobitus- või erirühma vastu koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud korras.

  (5) Lasteaias võib moodustada erisuunitlusega rühmi vastavalt vanemate soovile (kunst, muusika jne) ning lastevanemate poolt tasustatavaid huviringe lasteaialastele ja koolieelses eas olevatele kodustele lastele.

  (6) Vastavalt vajadusele võivad lasteaias suvekuudel osavõtjate kulul töötada laagri- ja mängurühmad lastele ning suvekursused täiskasvanutele.

  (7) Kooskõlastatult vallavalitsusega ja kohalikest vajadustest lähtuvalt osutab lasteaed tasulisi teenuseid (laste õhtune hoid, lastevanemate koolitus jne).

§ 6.   Hoolekogu, hoolekogu moodustamise kord

  (1) Lasteaias moodustatakse alaliselt tegutseva organina hoolekogu, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha selle suunalist koostööd lasteaia personaliga.

  (2) Lasteaia hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja vallavolikogu määratud valla esindaja.

  (3) Lasteaia iga rühma laste vanemad valivad õppeaasta algul lastevanemate koosolekul hoolekogu koosseisu oma esindaja. Kandidaadi võib üles seada iga koosolekust osavõttev vanem. Valituks osutub enam hääli saanud kandidaat.

  (4) Õpetajate esindaja valitakse pedagoogilise nõukogu koosolekul. Õpetajate esindajaks võib olla lasteaia iga õpetaja, kes valitakse hääletamise teel. Kandidaadi võib üles seada iga koosolekust osavõttev õpetaja. Valituks osutub enam hääli saanud kandidaat.

  (5) Direktor esitab hoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

  (6) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

  (7) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

  (8) Hoolekogu volitused kestavad kuni järgmise hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.
[RT IV, 25.01.2023, 1 - jõust. 28.01.2023]

§ 7.   Hoolekogu pädevus

  Hoolekogu:
  1) kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2) annab direktorile ja ametiasutusele soovitusi lasteaia eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  3) teeb direktorile ja ametiasutusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  4) osaleb oma esindaja(te) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  6) otsustab teisi seaduste või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

§ 8.   Direktor

  (1) Lasteaia tööd juhib direktor, kellega töölepingu sõlmib, peatab, muudab ja ütleb üles vallavanem või tema volitatud ametiisik.

  (2) Direktor kindlustab lasteaia tulemusliku ja häireteta töö ning lasteaia kodukorra ja lepingute täitmise, juhib õppe- ja kasvatustegevust koostöös pedagoogilise nõukogu, lasteaia hoolekogu, ametiasutuse ja muude institutsioonidega.

  (3) Direktor vastutab lasteaia üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest, samuti vastutab direktor lasteaiale kasutada antud vallavara heaperemeheliku majandamise ja selle säilimise ning korrashoiu eest.

  (4) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss vallavalitsuse kehtestatud korras. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse vallavalitsus.

  (5) Direktor:
  1) esindab lasteaeda ja teeb oma pädevuse piires tehinguid, mis on suunatud käesolevas põhimääruses, õigus- ja haldusaktides ning töölepingus (sh ametijuhendis) sätestatud ülesannete täitmisele;
  2) korraldab lasteaia pedagoogilise nõukogu tegevust;
  3) esitab ühe kuu jooksul õppeaasta algusest hoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks;
  4) sõlmib, muudab ja lõpetab lapsevanemaga kohustuste täitmise lepingu;
  5) kinnitab käskkirjaga kohustuste täitmise lepingu alusel lapse rühma nimekirja arvamise ja sealt väljaarvamise vastavalt õigus- ja haldusaktidega kehtestatud nõuetele;
  6) sõlmib, muudab, peatab ja ütleb üles personaliga sõlmitud töölepingud ning võtab vastutusele tööülesannete ja -kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest;
  7) tagab personalile ohutud ja tervislikud töötingimused;
  8) kinnitab käskkirjaga õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastavad töökorralduse reeglid ja muud lasteaia tegevust korraldavad dokumendid;
  9) tagab lasteaia hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu seaduslike otsuste täitmise;
  10) esitab ametiasutusele õigusaktidega sätestatud nõuetele vastava lasteaia eelarve eelnõu;
  11) tagab lasteaia eelarve täitmise vastavalt õigusaktidega sätestatud nõuetele;
  12) esitab üks kord aastas ametiasutusele ja lasteaia hoolekogule kirjaliku ülevaate õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest, samuti teatab kirjalikult ametiasutusele lasteaia majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalve tulemusena tehtud ettekirjutustest;
  13) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  14) esitab ametiasutusele lasteaia tegevust kajastavaid andmeid ja dokumente;
  15) annab oma pädevuse piires käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi;
  16) moodustab vajadusel ajutisi nõuandvaid töögruppe ja komisjone;
  17) vastutab sisehindamise ja atesteerimise korraldamise eest;
  18) täidab muid talle töölepingu ja ametijuhendiga pandud kohustusi ja ülesandeid.

  (6) Direktori äraolekul asendab teda vallavanema poolt määratud isik. Ettepaneku asendaja määramiseks võib vallavanemale esitada direktor.

§ 9.   Õppe- ja kasvatuskorralduse alused

  (1) Lasteaed töötab koolitusloa alusel.

  (2) Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles.

  (3) Lasteaia õppekava koostavad ja arendavad lasteaia pedagoogid, kaasates vanemaid. Õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

  (4) Lasteaia õppekava läbinule annab lasteaed välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused.

  (5) Lasteaial ning igal rühmal on oma tegevus- ja päevakava, mille koostavad rühmaõpetajad koos muude erialaspetsialistidega ja tervishoiutöötajaga. Koostamisel arvestatakse koolieelse lasteasutuse riiklikku õppekava. Tegevus- ja päevakava kinnitab direktor.

  (6) Lapsele tagatakse vajaduse korral logopeedi ja eripedagoogi või muu tugiteenus, mille rakendamiseks loob võimalused lasteasutuse pidaja ning mille rakendamist korraldab direktor.

  (7) Lasteaia õpetajal on õigus valida alternatiivmetoodikate vahel pedagoogilise nõukogu loal.

  (8) Õppe- ja kasvatustööd juhib ja koordineerib pedagoogiline nõukogu, mille koosseisu kuuluvad lasteaia pedagoogid.

  (9) Lasteaias on kodukord, mille koostab direktor ja esitab kinnitamiseks lasteaia hoolekogule. Kodukorras sätestatakse laste ja lasteaia töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamine, neile reageerimine, juhtumitest teavitamine, nende juhtimise lahendamine ning meetmete rakendamine. Kodukorra järgimine on lastele, vanematele ja lasteaia töötajatele kohustuslik. Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel ning on loodud ka võimalus tutvuda sellega lasteaias kohapeal.

§ 10.   Laste ja vanemate õigused ja kohustused

  (1) Lapsel on õigus:
  1) vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel;
  2) võtta osa tegevustest, mis tagavad alushariduse omandamise.

  (2) Vanemal on õigus:
  1) kasutada lasteaiakohta talle sobivas mahus vastavalt lapsevanema ja lasteaia vahel sõlmitud lepingule;
  2) pöörduda ettepanekutega lasteaia pedagoogide, direktori või hoolekogu poole;
  3) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ka ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  4) tutvuda lasteaia õppekava, tegevus- ja päevakavaga ning saada teavet lasteaia töökorralduse ja oma õiguste kohta;
  5) külastada lapse rühma.

  (3) Vanem on kohustatud:
  1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;
  2) täitma lasteaia ja vanema vahelise lepingu tingimusi ja lasteaia kodukorra nõudeid;
  3) informeerima lasteaeda lapse tervisehäiretest ja erivajadustest;
  4) teavitama lasteaeda lapse õppe- ja kasvatustegevusest puudumisest hiljemalt puudumise esimesel tööpäeval;
  5) kasutama talle eraldatud lasteaiakohta maksimaalselt;
  6) täitma muid vanema ja lasteaia vahel sõlmitud lepingus kokkulepitud või õigusaktides kehtestatud määras ja korras.

§ 11.   Õpetajate ja teiste töötajate õigused ja kohustused

  (1) Lasteaia töötajad on õpetajad, tervishoiutöötaja ja õpetajaid abistavad töötajad.

  (2) Direktor esitab lasteaia personali koosseisu vallavalitsusele kooskõlastamiseks, võttes aluseks haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud kvalifikatsiooninõuded ning lasteaia personali miinimumkoosseisu, arvestades konkreetseid vajadusi ja lähtudes rühmade komplekteerimisest. Personali koosseis kooskõlastatakse vallavalitsuse korraldusega enne õppeaasta algust üldjuhul üheks õppeaastaks. Personali koosseis kinnitatakse direktori käskkirjaga vastavalt vallavalitsuse kooskõlastusele.

  (3) Pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldab direktor konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul. Kui õpetaja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursil ei leita kvalifikatsiooninõuetele vastavat õpetajat, siis lähtub direktor edasises tegevuses koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatust.

  (4) Töölepingud töötajatega sõlmib, muudab ja ütleb üles direktor.

  (5) Lasteaia personali õigused ja kohustused tulenevad käesolevast põhimäärusest, töökorralduse reeglitest, töölepingust, ametijuhendist ning muudest lasteaia tööd reguleerivatest õigusaktidest.

  (6) Õpetajad ja teised töötajad on kohustatud:
[RT IV, 09.07.2021, 12 - jõust. 12.07.2021, rakendatakse alates 01.09.2021.]
  1) looma tingimused laste kasvatamiseks ja arenemiseks, mis põhineb vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega ning teiste lasteaia töötajatega;
  2) jälgima lapse arengut ja toimetulekut lasteaias ning vajaduse korral kohandavad õppe- ja kasvatustegevust lapse erivajaduse järgi. Lapse arengu hindamisel ja toetamisel lähtutakse põhimõtetest, mis on sätestatud koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas;
  3) nõustama lasteaias käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas alaliselt elavate lasteaias mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.

  (7) Personal on kohustatud andma teavet vallaametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitse küsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond kahjustab lapse tervist või arengut või kui laps on kehalise, vaimse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

  (8) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse ja tema perekonna kohta.

  (9) Tervishoiutöötaja:
  1) jälgib laste tervist, lähtudes sotsiaalministri määrusega kehtestatud laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest ning informeerib lapse tervisehäiretest vanemaid ja lapse arsti;
  2) koostab lasteaia päevakava, mille kinnitab direktor;
  3) kontrollib laste toitlustamise vastavust sotsiaalministri määrusega kehtestatud laste toitlustamise nõuetele, nõustab vanemaid ja pedagooge lapse tervisega seotud küsimustes.

  (10) Lasteaia töötajal peab olema kehtiv tervisetõend.

  (11) Õpetajatel ja teistel töötajatel on õigus:
  1) täiendada oma erialaseid või pedagoogilisi teadmisi vastavalt töölepingu seadusele ja täiskasvanute koolituse seadusele;
  2) töötada töötervishoiu ja tööohutuse seaduses ning selle alusel vastu võetud õigusaktides sätestatud nõuetele vastavates töötingimustes;
  3) esitada lasteasutuse direktorile ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ning pöörduda oma õiguste kaitseks vallavalitsuse poole.
[RT IV, 09.07.2021, 12 - jõust. 12.07.2021, rakendatakse alates 01.09.2021.]

§ 12.   Põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  Lasteaia põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

§ 13.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json