Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Viljandi valla aleviku- ja külavanema statuut

Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.02.2016, 14

Viljandi valla aleviku- ja külavanema statuut

Vastu võetud 17.02.2016 nr 101
jõustumine 01.03.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 58 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk

  Määruse eesmärk on kehtestada Viljandi valla aleviku- või külavanema valimiseks ning nende töö korraldamiseks õiguslik alus.

§ 2.   Mõisted

  (1) Aleviku- või külavanem käesoleva statuudi mõistes on inimene, kelle elukoht on Viljandi valla alevikus või külas ja/või omab seal kinnisavara.

  (2) Aleviku- või külavanem on elanike ühiste huvide esindaja, kes juhindub oma tegevuses aleviku või küla ühistest seisukohtadest, aleviku või küla ja/või valla arengukavast, Eesti Vabariigi seadustest, omavalitsuse otsustest ja määrustest.

  (3) Aleviku vanemat nimetatakse alevikuvanemaks ning küla või külade vanemat külavanemaks.

  (4) Hääleõiguslikuks aleviku- või külaelanikuks loetakse 16. eluaastast alates elanikke, kelle elukoht on alevik või küla või kes omab selles alevikus või külas kinnisvara, millega seonduvaid küsimusi otsustatakse.

§ 3.   Aleviku- või külavanema valimised

  (1) Aleviku- või külavanem valitakse kuni kolmeks aastaks.

  (2) Aleviku- või külavanem valitakse aleviku- või külakoosolekul (edaspidi koosolek).

  (3) Aleviku- või külavanemaks saab valida aleviku- või külaelaniku, kelle elukohaks on Viljandi valla alevik või küla, millele valitakse aleviku- või külavanemat ning kes on valimise hetkeks saanud 18-aastaseks ja kes osaleb valimiskoosolekul ning on andnud nõusoleku kandideerida.

  (4) Koosoleku toimumise aeg ja koht peab olema ette teatatud vähemalt 30 päeva enne koosoleku toimumist. Teade avalikustatakse aleviku või küla teadetetahvlitel, Viljandi valla veebilehel ja valla ajalehes „Üheskoos“.

  (5) Koosolekul valitakse koosoleku juhataja, protokollija ja osalejad registreeritakse registreerimislehel.

  (6) Valimised võivad olla avalikud või salajased. Salajane hääletamine viiakse läbi, kui vähemalt üks valimisõiguslik aleviku- või külaelanik seda nõuab. Salajase hääletamise korraldamiseks valivad külaelanikud vähemalt kolmeliikmelise valimiskomisjoni, kes viib hääletamise läbi ja koostab hääletamise tulemuste kohta protokolli.

  (7) Külavanema võib valida mitme küla peale, kui vastavate külade elanikud oma koosolekul on nii otsustanud.

  (8) Aleviku- või külavanem osutub valituks koosolekul osalejate poolthäälte enamusega.

  (9) Valimise kohta koostatakse protokoll, mis esitatakse vallavalitsuse ametiasutusele koos koosolekust osavõtjate registreerimislehega kümne tööpäeva jooksul. Aleviku- või külavanema nimi ja kontaktid avalikustatakse valla veebilehel ja aleviku või küla teadetetahvlil.

§ 4.   Aleviku- või külavanema ülesanded

  (1) Aleviku- või külavanema ülesanded on:
  1) juhtida külaelanike ühistegevust ja küla arengukava koostamist;
  2) korraldada infovahetust vallavolikogu, vallavalitsuse ja külaelanike vahel ning ka teiste alevike või küladega;
  3) aidata organiseerida töid õnnetusjuhtumite ja eriolukordade puhul kuni erialase abi saabumiseni;
  4) kutsuda kord aastas kokku aleviku või küla üldkoosolek ning korraldada selle protokollimine.

  (2) Aleviku- või külavanem täidab ülesandeid vabatahtlikult ja ilma tasuta.

  (3) Aleviku- või külavanema ja omavalitsuse vahel võidakse omavalitsuse poolt antud ülesannete täitmiseks sõlmida leping, kus määratletakse konkreetsed tööülesanded, selle tasustamine ja lepinguga seotud kulude hüvitamine.

§ 5.   Aleviku- või külavanema õigused

  Aleviku- või külavanema õigused on:
  1) osaleda aleviku või küla esindajana volikogu istungitel ja kutsutuna vallavalitsuse istungitel, komisjonide koosolekutel ning nõupidamistel, kus arutatakse ja otsustatakse aleviku või küla(de) eluolu ja arengut puudutavaid küsimusi;
  2) teha ettepanekuid aleviku- või külaelanike huve puudutavate küsimuste arutamiseks vallavalitsuses ja vallavolikogus;
  3) saada vallavalitsuselt oma tegevuseks vajalikku teavet;
  4) kutsuda kokku külaelanike koosolekuid ja võtta lahendamiseks külaelu küsimusi, mis ei ole vastuolus seaduste ning vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidega;
  5) lahendada võimaluse korral lepitamise teel külaelanike vahelisi lahkarvamusi ja probleemide põhjuseid;
  6) teha külaelanikele ning küla territooriumil viibivatele isikutele märkusi ja juhtida tähelepanu probleemidele, mis puudutavad heakorda, avalikku korda jne;
  7) saada tagasivalituks uueks ametiajaks;
  8) astuda külavanema kohalt tagasi, kutsudes eelnevalt kokku küla üldkoosoleku uue külavanema valimiseks.

§ 6.   Aleviku- või külavanema volituste lõppemine

  (1) Aleviku- või külavanema volitused lõpevad paragrahvi 3 lõikes 1 toodud tähtajal;

  (2) Aleviku- või külavanema võib aleviku- või külaelanike üldkoosolek ennetähtaegselt ametist vabastada:
  1) tagasiastumisega isikliku avalduse alusel;
  2) tagasikutsumisega koosolekul osalejate poolthäälte enamusega.

  (3) Aleviku- või külavanema volituste lõppemise kohta koostatakse protokoll, mis esitatakse vallavalitsuse ametiasutusele koos koosolekust osavõtjate registreerimislehega kümne tööpäeva jooksul. Aleviku- või külavanema nimi ja kontaktid eemaldatakse valla veebilehelt ja aleviku või küla teadetetahvlilt.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub 01. märts 2016.

  (2) Tunnistada kehtetuks:
  1) Saarepeedi Vallavolikogu 7. aprilli 2003 määrus nr 8 „Külavanema statuut“;
  2) Viiratsi Vallavolikogu 23. veebruari 2012 määrus nr 59 „Viiratsi valla külavanema statuudi kehtestamine“.

Hellar Mutle
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json