SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Hooldajatoetuse maksmise tingimused ja kord Karksi vallas

Väljaandja:Karksi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 25.02.2016, 15

Hooldajatoetuse maksmise tingimused ja kord Karksi vallas

Vastu võetud 13.05.2009 nr 116
jõustumine 01.06.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.02.2016RT IV, 25.02.2016, 101.03.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja § 26 alusel.
[RT IV, 25.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab Karksi valla eelarvest hooldajatoetuse maksmise tingimused ja korra.

§ 2.   Mõisted

  (1) Hooldajatoetus on hooldajale makstav rahaline toetus, mis määratakse hooldamisest tingitud ja hooldamisega seotud lisaväljaminekute osaliseks kompenseerimiseks hooldajale.

  (2) Hooldajana käsitletakse teovõimelist isikut, kes perekonnaseaduse alusel on määratud hooldust vajava isiku hooldajaks või eestkostjaks.

  (3) Hooldatav on isik, kellele on määratud Sotsiaalkindlustusameti otsusega sügav puue ning kelle igapäevase kõrvalabi, juhendamise ja järelvalve vajadus on tuvastatud vallavalitsuse poolt.

  (4) Hooldus on hooldaja igapäevane füüsiline tegevus hooldatavale kõrvalaabi osutamiseks ja juhendamiseks söömisel, hügieenitoimingutes, riietumisel, liikumisel või suhtlemisel.

§ 3.   Hooldajatoetuse saaja

  (1) Hooldajatoetust on õigus saada:
  1) teovõimelisel isikul, kes on perekonnaseaduse alusel määratud sügava puudega isiku hooldajaks;
  2) teovõimelisel isikul, kes on kohtumäärusega määratud 18-aastase või vanema isiku eestkostjaks.

  (2) Hooldajatoetust on õigus saada hooldajal, kes hooldab isikut, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Karksi vallas.

  (3) Hooldajatoetust ei maksta isikule, kellele on määratud raske või sügav puue.

§ 4.   Taotluse esitamine

  (1) Hooldaja esitab hooldajatoetuse saamiseks vallavalitsusele kirjaliku vormikohase taotluse vastavalt lisale, milles:
  1) märgib hooldatava isikuandmed ja põhjendab toetuse maksmise vajaduse;
  2) annab loa isikuandmete töötlemiseks;
  3) võtab kohustuse teatada vallavalitsusele kirjalikult asjaoludest, mis toovad kaasa maksmise lõpetamise, kümne päeva jooksul nende asjaolude tekkimisest;
  4) kinnitab esitatud andmete õigsust.

  (2) Hooldaja esitab koos taotlusega:
  1) Sotsiaalkindlustusameti otsuse hooldatava puude raskusastme tuvastamise kohta;
  2) hooldaja ja hooldatava isikut tõendavad dokumendid;
  3) hooldajaks või eestkostjaks olemist tõendavad dokumendid.

  (3) Vallavalitsusel on vajadusel õigus nõuda hooldajalt lisaandmeid või –dokumente, millest hooldajat informeeritakse taotluse vastuvõtmisel või kirjalikult viie tööpäeva jooksul pärast taotluse vastuvõtmist.

§ 5.   Hooldajatoetuse suurus

  Hooldajatoetuse suuruse ja maksmise korra kinnitab Karksi Vallavalitsus lähtudes vallaeelarves selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.

§ 6.   Hooldajatoetuse määramine

  (1) Vallavalitsus korraldab sügava puudega isiku kodukülastuse, mille käigus selgitatakse välja hooldusvajadus. Hooldusvajaduse hindamise aluseks on Sotsiaalministeeriumi poolt soovitatud metoodika.

  (2) Vallavalitsus teeb otsuse hooldajatoetuse määramise või määramisest keeldumise kohta ühe kuu jooksul taotluse või nõutud lisadokumentide või –andmete esitamisest või esitamise tähtaja möödumisest.

  (3) Vallavalitsus otsustab hooldajatoetuse määramise või sellest keeldumise korraldusega.

  (4) Hooldajatoetuse määramise või määramisest keeldumise motiveeritud otsus saadetakse hooldajale viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

§ 7.   Hooldajatoetuse maksmine

  (1) Hooldajatoetus makstakse alates toetuse määramise otsuse tegemise kalendrikuule järgnevast kalendrikuust.

  (2) Määratud hooldajatoetus kantakse taotleja pangakontole või makstakse sularahas vallavalitsuse kassast.

§ 8.   Määratud hooldajatoetuse suuruse muutmine

  Määratud hooldajatoetuse suuruse muutmist tingivate asjaolude tekkimisel arvutatakse hooldajatoetus ümber nende asjaolude tekkimise kuule järgneva kuu esimesest kuupäevast.

§ 9.   Hooldajatoetuse maksmise lõpetamine

  (1) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse kui:
  1) on ära langenud hooldajatoetuse määramise alused;
  2) hooldajatoetuse maksmise lõpetamiseks on esitanud avalduse hooldaja või teovõimeline hooldatav;
  3) hooldaja ei täida oma kohustusi hooldatava ees nõuetekohaselt.

  (2) Hooldajatoetuse maksmise lõpetamiseks teeb vallavalitsus motiveeritud otsuse, mis saadetakse hooldajale viie tööpäeva jooksul.

  (3) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse hooldajatoetuse maksmise lõpetamist tingivate või maksmist välistavate asjaolude tekkimise kalendrikuule järgnevast kalendrikuust.

§ 10.   Varasemate määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juunil 2009. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json