Teksti suurus:

Sotsiaalhoolekande seaduse alusel antud Jõhvi Vallavolikogu määruste muutmine

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.02.2016
Avaldamismärge:RT IV, 25.02.2016, 16

Sotsiaalhoolekande seaduse alusel antud Jõhvi Vallavolikogu määruste muutmine

Vastu võetud 18.02.2016 nr 83

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 ja lõike 2 ja haldusmenetluse seaduse § 90 lõike 1 alusel ning lähtudes sotsiaalhoolekande seaduse (RT I, 30.12.2015, 5) § 183 lõikest 2.

§ 1.   Jõhvi Vallavolikogu 21. detsembri 2006 määruse nr 51 "Jõhvi valla sotsiaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord" muutmine

  Jõhvi Vallavolikogu 21.12.2006 määruses nr 51 "Jõhvi valla sotsiaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord" (RT IV, 25.06.2013, 49) tehakse alljärgnevad muudatused:
  1) preambulit muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja lõike 2, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 ja elamuseaduse § 8 punkti 2 alusel ning arvestades võlaõigusseaduse § 272 lõike 4 punktis 4 sätestatut.“;
  2) paragrahvi § 2 lg 1 punktis 3 asendatakse sõnad “kodutute öömaja teenus” sõnaga “varjupaigateenus”.

§ 2.   Jõhvi Vallavolikogu 19. aprilli 2007 määruse nr 72 "Töötute iseseisvale toimetulekule suunatud sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse osutamise kord" kehtetuks tunnistamine

  Jõhvi Vallavolikogu 19. aprilli 2007 määrus nr 72 ”Töötute iseseisvale toimetulekule suunatud sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse osutamise kord“ (RT IV, 22.08.2013, 8) tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.   Jõhvi Vallavolikogu 21. jaanuari 2010 määruse nr 7 "Raske ja sügava puudega inimestele täiendava sotsiaaltoetuse määramise ja maksmise kord" muutmine

  Jõhvi Vallavolikogu 21. jaanuari 2010 määruse nr 7 ”Raske ja sügava puudega inimestele täiendava sotsiaaltoetuse määramise ja maksmise kord” (RT IV, 27.01.2016, 31) preambulit muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.“.

§ 4.   Jõhvi Vallavolikogu 21. jaanuari 2010 määruse nr 9 "Jõhvi valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord" muutmine

  Jõhvi Vallavolikogu 21. jaanuari 2010 määruses nr 9 "Jõhvi valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord" (RT IV, 27.01.2016, 25) tehakse alljärgnevad muudatused:
  1) preambulit muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.”;
  2) määruse tekstis asendatakse sõnad “kodutute öömaja teenus” sõnaga “varjupaigateenus”.

§ 5.   Jõhvi Vallavolikogu 17. juuni 2010 määruse nr 22 "Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord" muutmine

  Jõhvi Vallavolikogu 17. juuni 2010 määruse nr 22 ”Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord” (RT IV, 14.05.2012, 4) preambulit muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 113 lõike 4 alusel.“.

§ 6.   Jõhvi Vallavolikogu 19. augusti 2010 määruse nr 25 "Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord" muutmine

  Jõhvi Vallavolikogu 19.augusti 2010 määruse nr 25 ”Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord” (RT IV, 22.08.2013, 14) preambulit muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 alusel.”.

§ 7.   Jõhvi Vallavolikogu 27. jaanuari 2011 määruse nr 54 ”Puudega lapse hooldajatoetuse määramise ja maksmise tingimused ja kord Jõhvi vallas” muutmine

  Jõhvi Vallavolikogu 27. jaanuari 2011 määruse nr 54 ”Puudega lapse hooldajatoetuse määramise ja maksmise tingimused ja kord Jõhvi vallas” (RT IV, 22.08.2013, 15) preambulit muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 alusel”.

§ 8.   Jõhvi Vallavolikogu 17. mai 2012 määruse nr 87 ”Riigieelarvest rahastatava puudega lapse hooldajatoetuse vahendite kasutamise tingimused ja kord” kehtetuks tunnistamine

  Jõhvi Vallavolikogu 17. mai 2012 määruse nr 87 ”Riigieelarvest rahastatava puudega lapse hooldajatoetuse vahendite kasutamise tingimused ja kord” (RT IV, 22.08.2013, 10) preambulit muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 alusel.”.

§ 9.   Jõhvi Vallavolikogu 14. oktoobri 2014 määruse nr 24 ”Jõhvi valla eelarvest rahastatava lapsehoiuteenuse osutamise tingimused ja kord” muutmine

  Jõhvi Vallavolikogu 14. oktoobri 2014 määruse nr 24 ”Jõhvi valla eelarvest rahastatava lapsehoiuteenuse osutamise tingimused ja kord” (RT IV, 24.10.2014, 3) preambulit muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”Määrus antakse kohaliku omavalitsuse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 alusel.”.

§ 10.   Jõhvi Vallavolikogu 21. mai 2015 määruse nr 53 ”Toimetulekutoetuse määramisel eluasemekulude arvestamise alused” muutmine

  Jõhvi Vallavolikogu 21. mai 2015 määruse nr 53 ”Toimetulekutoetuse määramisel eluasemekulude arvestamise alused” (RT IV, 27.01.2016, 28) preambulit muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel.”.

§ 11.   Jõhvi Vallavolikogu 4. juuni 2015 määruse nr 55 ”Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord” muutmine

  Jõhvi Vallavolikogu 4. juuni 2015 määruse nr 55 ”Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord” (RT IV, 09.06.2015, 20) preambulat muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 alusel.”.

§ 12.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub üldises korras.

Niina Neglason
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json