SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.02.2016, 44

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 04.06.2015 nr 55
RT IV, 09.06.2015, 20
jõustumine 01.08.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.02.2016RT IV, 25.02.2016, 1628.02.2016

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 alusel.
[RT IV, 25.02.2016, 16 - jõust. 28.02.2016]

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev määrus sätestab koduteenustele õigustatud isikute ringi, koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja korra Jõhvi vallas.

  (2) Koduteenuste osutamise eesmärk on abistada õigustatud isikuid kodu ja isikliku eluga seotud igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja asjaajamisel, et aidata kaasa isiku elukvaliteedi säilitamisele ja parandamisele harjumuspärases keskkonnas ja väljaspool kodu.

  (3) Koduteenused on tasuta või tasulised. Tasuliste teenuste hinnakirja kehtestab Jõhvi Vallavalitsus (edaspidi valitsus) korraldusega.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgnevas tähenduses:
  1) koduteenused – isikule kodustes tingimustes osutatavad teenused, mis aitavad tal harjumuspärases keskkonnas iseseisvalt toime tulla;
  2) koduabitöötaja – vallavalitsuse (kui ametiasutuse) töötaja, kes osutab töölepingu alusel koduteenuseid;
  3) põhiteenused – teenused, mis on hädavajalikud isiku toimetulekuks kodus ning aitavad tal harjumuspärases keskkonnas toime tulla;
  4) tugiteenused – täiendavad teenused isiku toimetuleku soodustamiseks kodus ja väljaspool kodu;
  5) hindamisakt – hindamisvahend koduteenuse vajaduse väljaselgitamiseks;
  6) ülalpidamiskohustusega isik (edaspidi seadusjärgne ülalpidaja) – perekonnaseaduse mõistes abikaasa, täiskasvanud lapsed, täiskasvanud lapselapsed, vanemad.

§ 3.   Teenusele õigustatud isikud

  (1) Koduteenuseid on õigus saada rahvastikuregistri andmetel Jõhvi vallas elukohta omavatel isikutel, kellel tulenevalt tervislikust seisundist, funktsioonihäirest ja/või elukeskkonnast on vajadus kõrvalisele abile igapäevastes majapidamistoimingutes ja eneseteeninduses.

  (2) Koduteenust on õigustatud saama isik:
  1) kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad ja isiku enda rahalised võimalused ei ole piisavad iseseisvaks toimetulekuks ja vajaliku hoolduse kindlustamiseks;
  2) kellel on seadusjärgsed ülalpidajad, kuid isiku enda ja seadusjärgsete ülalpidajate rahalised võimalused ei ole piisavad isiku toimetulekuks ning vajaliku hoolduse kindlustamiseks, kahjustamata enda tavalist ülalpidamist;
  3) kellel on seadusjärgsed ülalpidajad, kes on nõus tasuma koduteenuste eest vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale;
  4) kelle seadusjärgsete ülalpidajatega ei ole vallavalitsusel ega koduabi taotleval isikul võimalik kontakti või ühendust saada (nt elavad välismaal, on teadmata kadunud vms);
  5) kelle üle ei ole seatud sotsiaalhoolekande seaduse paragrahvis 28² sätestatud täisealise isiku hooldust.

  (3) Koduteenuseid osutatakse nii üksi kui ka kooselavatele isikutele, kellest üks või mõlemad vajavad kõrvalist abi igapäevaeluga toimetulekul.

  (4) Koduteenuseid vajavatele isikutele, kes rahvastikuregistri andmetel ei ela Jõhvi vallas, kuid asuvad sellel territooriumil, osutatakse teenuseid vabade ressursside olemasolul kooskõlastatult isiku elukoha valla- või linnavalitsuse ja lähedastega.

§ 4.   Koduteenuste loetletu ja maht

  (1) Koduteenuse põhiteenused on:
  1) toiduainete ja esmatarbekaupade toomine lähimast poest;
  2) abistamine vajadusel toidu valmistamisel;
  3) esmase arstiabi korraldamine ja vajadusel saatmine arsti juurde;
  4) ravimite ostmine, esmaabi- ja invaabivahendite soetamine;
  5) kommunaal- ja muude maksete tasumine;
  6) kaugkütte puudumisel puudega varustamise korraldamine, kütte eluruumi toomine ja tuha välja viimine eluruumist;
  7) veevärgi puudumisel vee tuppa toomine ja heitvete väljaviimine eluruumist;
  8) asjaajamine erinevates ametiasutustes;
  9) vajaliku teabe edastamine, isiku ära kuulamine.

  (2) Koduteenuse tugiteenused:
  1) eluruumi (toa ja köögi) esmane koristamine isikule kuuluvate vahenditega üks kord nädalas ja vajadusel suurpuhastuse korraldamine;
  2) pesupesemise teenuse korraldamine;
  3) saunateenuse korraldamine;
  4) invatransporditeenuse osutamise korraldamine;
  5) sooja toidu koju toomise korraldamine;
  6) muude vajalike sotsiaalteenuste osutamise korraldamine.

  (3) Koduteenuste vajaduse hindamiseks kasutatakse koduabivajaduse ja sotsiaalteenuste määramise hindamisakti (lisa 2), millest lähtuvalt määrab teenuste konkreetse sisu ja mahu eakate ja puuetega inimeste spetsialist.

  (4) Koduteenuseid osutatakse mitte rohkem kui neli tundi isiku kohta nädalas.

§ 5.   Teenuse taotlemine

  (1) Koduteenuste määramiseks esitab abivajaja, tema seadusjärgne ülalpidaja või asjast huvitatud isik vallavalitsuse sotsiaalteenistusele põhjendatud vormikohase taotluse (lisa 1).

  (2) Taotlusele lisatakse arstitõend, milles on märgitud raskete (pidevat ravi nõudvate) somaatiliste ja psüühiliste haiguste esinemine.

  (3) Tasuta teenuse taotlemisel ja seadusjärgsete ülalpidajate olemasolul tuleb esitada põhjendus, miks ülalpidajatel ei ole võimalik kõrvalabi ise korraldada. Selleks lisatakse avaldusele vastav selgitus ning väljavõte seadusjärgse ülalpidaja pangakontost viimase aasta tehingutest.

  (4) Vallavalitsuse sotsiaalteenistusel on õigus vajaduse korral nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid ja dokumente, sh väljavõtet kodteenust vajava isiku pangakontost viimase aasta tehingutest.

  (5) Taotluse menetlus lõpetatakse ning esitatud dokumendid tagastatakse, kui taotleja ei esita sotsiaalteenistuse poolt antud tähtajaks nõutavaid dokumente.

§ 6.   Taotluse menetlemine ja koduteenuste määramine või määramata jätmine

  (1) Eakate ja puuetega inimeste spetsialist ja koduabitöötaja külastavad kolme tööpäeva jooksul taotluse esitamisest abivajajat tema kodus. Kodukülastuse käigus viiakse läbi koduteenuste vajaduse hindamine ja täidetakse hindamisakt. Hindamisakti põhjal selgitatakse välja teenuste vajadus ja maht. Eakate ja puuetega inimeste spetsialistil on õigus vajadusel kaasata taotleja tervisliku seisundi ja igapäevaeluga toimetuleku hindamiseks seadusjärgseid ülalpidajaid, pere- või raviarsti.

  (2) Koduteenuste määramise vajaduse ja esitatud dokumentide õigsuse selgitab välja eakate ja puuetega inimeste spetsialist ning vormistab ja esitab teenuste määramise või põhjendatud juhtudel mittemääramise haldusakti eelnõu valitsusele.

  (3) Koduteenuste määramisel kuulatakse ära kõrvalabi vajava isiku arvamus.

  (4) Teenuse määramise või määramisest keeldumise ja lepingu sõlmimise otsustab valitsus kümne tööpäeva jooksul taotluse ja kõigi nõutavate dokumentide esitamisest, tuginedes eakate ja puuetega inimeste ettepanekule ja hindamisakti tulemustele. Otsusest teavitatakse taotlejat kirjalikult.

  (5) Koduteenust ei määrata kui isik:
  1) ei vasta käesolevas määruses õigustatud isiku kriteeriumidele;
  2) on esitanud toetuse saamiseks valeandmeid;
  3) koduteenuse vajaduse hindamisel käitub ebaviisakalt või agressiivselt või on alkoholijoobes.

  (6) Koduteenuste määramisest keeldumisest teatakse taotlejat kirjalikult viie tööpäeva jooksul alates otsuse tegemisest, esitades keeldumise põhjused, mis tulenevad kõrvalabi ja teenuste vajaduse hindamisaktist.

§ 7.   Lepingu sõlmimine ja lõpetamine

  (1) Koduteenuste osutamiseks sõlmitakse vallavalitsuse, abivajaja ja/või tema seadusjärgse ülalpidaja vahel kirjalik koduteenuste osutamise leping, kus märgitakse osutatavate teenuste loetelu, maht ja tingimused ning poolte õigused ja kohustused.

  (2) Leping sõlmitakse tähtajaliselt, kuid mitte kauem kui kaheks aastaks. Kui ükski lepingupool ei ole 30 päeva enne lepingu tähtaja möödumist esitanud sooviavaldust lepingu lõpetamiseks, pikeneb leping automaatselt sama tähtaja võrra.

  (3) Lepingut võib muuta, täiendada või lõpetada poolte kokkuleppel igal ajal, kui selleks tekib põhjendatud vajadus. Täiendused ja muudatused vormistatakse kirjalikult lepingu lisana ja kinnitatakse poolte allkirjadega.

  (4) Kord aastas viib eakate ja puuetega inimeste spetsialist läbi korduvhindamise teenuse sisu ja mahu muutmise vajaduse hindamiseks, kasutades selleks hindamisakti. Korduvhindamise tulemustele tuginedes koostatakse vajadusel lepingu lisa, millega kinnitatakse uuesti teenuse saajale osutatavad teenuste loetletu ja maht.

  (5) Leping lõpeb teenuse saaja surma korral.

  (6) Vallavalitsusel on õigus leping eakate ja puuetega inimeste spetsialisti ettepanekul valitsuse korraldusega ennetähtaegselt lõpetada:
  1) teenuse vajaduse äralangemisel teenuse saaja avalduse või eakate ja puuetega inimeste spetsialisti korduvhindamise tulemuse alusel;
  2) kõrvalabi korraldamisel teiste hoolekandeteenustega;
  3) teenuse saaja elukoha vahetumisel teise omavalitsusüksusesse;
  4) teenuse saaja käitumise (ebaviisakas käitumine, agressiivsus, alkoholi kuritarvitamine vms) tõttu ei ole võimalik teenust osutada. Teenuse saaja korduv ebasobiv käitumine fikseeritakse koduabitöötaja kirjaliku selgituse alusel, mis on lepingu lõpetamise aluseks.

  (7) Kui leping lõpetatakse käesoleva määruse § 7 lg 6 punktis 4 toodud põhjustel, võib vallavalitsus lepingu viivitamatult üles öelda, kuulates eelnevalt ära teenuse saaja põhjenduse.

§ 8.   Teenuse osutamine

  (1) Teenust osutab vallavalitsuse koduabitöötaja.

  (2) Koduabitöötaja lähtub koduteenuseosutamisel selleks sõlmitud vastavast lepingust.

  (3) Koduabitöötaja võib korraga teenindada kuni kümme kõrvalabi vajavat isikut, sõltuvalt nende vanusest, vaimsest ja füüsilisest seisundist ning abi osutamise ulatusest.

  (4) Koduabitöötaja täidab abistatava külastamisel päevikut, kuhu märgitase kodukülastuse aeg ja tehtud tegevused. Iga kodukülastuse kohta võetakse päevikusse teenuse saaja allkiri.

§ 9.   Teenuse eest tasumine

  (1) Koduteenuste eest tasub teenuse saaja või tema seadusjärgsed ülalpidajad valitsuse kehtestatud hinnakirja alusel.

  (2) Koduteenuste tasumise arvestuse aluseks on tunni hind ja arvestusperioodiks kalendrikuu. Teenuste eest tasumise aluseks on arve, mis esitatakse teenuse osutamise kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks. Teenuste eest tasutakse teenuse osutamise kuule järgneva kuu 20. kuupäevaks.

  (3) Koduteenused on tasuta isikutele:
  1) kes elavad üksi ja kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad ning kelle igakuine pension ei ületa 320 eurot;
  2) kellel on seadusjärgsed ülalpidajad, kuid isiku enda ja seadusjärgsete ülalpidajate rahalised võimalused ei ole piisavad isikule vajaliku kõrvalabi kindlustamiseks, kahjustamata enda tavalist ülalpidamist ning isiku seadusjärgsetel ülalpidajatel ei ole võimalik ise vajalikku abi tagada.
  3) kellel seadusjärgsete ülalpidajatega ei ole vallavalitsusel ega koduabi taotleval isikul võimalik ühendust või kontakti saada. Seadusjärgsete ülalpidajatega ühenduse saamisel on vallavalitsusel õigus nõuda koduteenust vajavale isikule osutatud teenuste eest tasumist tagasiulatuvalt.

  (4) Vallavalitsuse sotsiaalteenistusel on õigus erandjuhtudel (nt tavalisest suuremad väljaminekud arsti poolt määratud ravimitele, suurenenud kommunaalteenuste kulu kütteperioodil vm ootamatu põhjendatud väljaminek) kaalutlusotsuse alusel osutada koduteenuseid tasuta isikutele, kelle igakuine pensioni on suurem kui 320 eurot.

  (5) Juhul kui vallavalitsuse sotsiaalteenistus nõuab tasuta koduteenuse taotlejalt täiendavate andmetena väljavõtet pangakonto viimase aasta tehingutest, siis hinnangu tasuta teenuse osutamise vajaduse kohta annab vallavalitsuse sotsiaalkomisjon kaalutlusotsuse alusel. Otsuse langetamisel võetakse arvesse koduteenust vajava isiku igapäevane rahaline toimetulek, võimalikud väljaminekud lähitulevikus sh isiku tervislikust seisundist tulenevad kulutused.

§ 10.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet koduteenuste osutamise üle teostab vallavalitsuse sotsiaalteenistuse eakate ja puuetega inimeste spetsialist.

  (2) Koduteenuste korraldamise eest vastutab vallavalitsuse sotsiaalteenistuse juht vastavalt oma ameti pädevusele.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Isikutega, kes on käesoleva määruse jõustumisel koduteenusel, sõlmitakse vastav leping käesolevas määruses sätestatud korras ja alustel hiljemalt 1. oktoobriks 2015.

  (2) Määrus jõustub 1.augustil 2015.

Lisa 1 Taotlus koduteenuste saamiseks

Lisa 2 Hindamisakt

/otsingu_soovitused.json