HaridusLasteasutus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Jõhvi valla eelarvest rahastatava lapsehoiuteenuse osutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.02.2016, 45

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Jõhvi valla eelarvest rahastatava lapsehoiuteenuse osutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 14.10.2014 nr 24
RT IV, 24.10.2014, 3
jõustumine 01.11.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.02.2016RT IV, 25.02.2016, 1628.02.2016

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 alusel.
[RT IV, 25.02.2016, 16 - jõust. 28.02.2016]

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Määrusega kehtestatakse Jõhvi valla eelarvest rahastatavale lapsehoiuteenusele (edaspidi ka teenus) õigustatud isikute ring, rahastamise maht ning lapsehoiuteenuse osutamise tingimused ja kord.

 (2) Valla eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise eesmärk on osutada teenust raske või sügava puudega lastele, kes oma erivajadusest tulenevalt vajavad individuaalset lähenemist, paindlikumat arengu- ja kasvukeskkonda ning seetõttu ei sobitu koolieelses lasteasutuses pakutud hoiu- ja õpivõimalustega.

§ 2.  Lapsehoiuteenust saama õigustatud isikud

 (1) Lapsehoiuteenust on õigus taotleda raske või sügava puudega lapse seaduslikul esindajal, kelle enda ja lapse rahvastikuregistri järgne elukoht on Jõhvi vald, järgmistel tingimustel:
 1) kui lapse hooldusteenuste vajadus on kirjas lapse rehabilitatsiooniplaanis (selle olemasolul);
 2) kui lapse hooldamine ei ole samal ajal tagatud teiste sotsiaalteenustega, välja arvatud lapse perekonnas hooldamine;
 3) kui laps ei viibi samal ajal haridusasutuses.

 (2) Lapsehoiuteenust on õigus saada koolieelses lasteasutuses mittekäival raske või sügava puudega lapsel.

§ 3.  Lapsehoiuteenuse rahastamine

 (1) Teenuse rahastamine toimub Jõhvi valla eelarves selleks ettenähtud vahendite ja lapsevanema poolt kaetava osa arvelt.

 (2) Lapsevanema osalus on võrdne Jõhvi valla koolieelsetes lasteasutustes lapsevanema poolt kaetava osalustasu määraga. Lapsevanem tasub oma osaluse teenuse osutajale.

 (3) Jõhvi valla eelarvest rahastatakse lapsehoiuteenust eeldusel, et:
 1) lapsehoiuteenuse osutaja, lapsehoidja ja lapsehoiuteenuse saaja vastavad sotsiaalhoolekande seaduses ja käesolevas korras sätestatud nõuetele;
 2) osutatav lapsehoiuteenus vastab sotsiaalhoolekande seaduses esitatud nõuetele;
 3) lapsehoiuteenuse osutaja esitab iga kuu lõppedes vallavalitsusele arve, mis sisaldab laste nimekirja, teenuse mahtu päeva ja tundide täpsusega.

 (4) Teenuse rahastamine või mitterahastamine kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega.

 (5) Teenuse eest makstakse teenuse osutajale vallavalitsuse poolt eelarveaastaks kinnitatud Jõhvi valla munitsipaallasteasutuse keskmise majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestusliku maksumuse määras ühe lapse kohta ühes kalendrikuus.

 (6) Teenusel oleva lapse toidukulu, mille päevamaksumuse otsustab teenuse osutaja, tasub vanem.

§ 4.  Lapsehoiuteenusele suunamine

 (1) Teenust taotlev isik esitab Jõhvi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) sotsiaalteenistusele vormikohase taotluse (lisa).

 (2) Taotlusele lisatakse:
 1) lapse isikut tõendava dokumendi koopia;
 2) lapse rehabilitatsiooniplaani koopia;
 3) Sotsiaalkindlustusameti otsuse koopia lapse puude raskusastme tuvastamise kohta;
 4) eestkostjaks määramise otsuse või sotsiaalhoolekande seaduse § 25² lõikes 2 nimetatud lapse hoolduslepingu koopia.

 (3) Vallavalitsuse sotsiaalteenistusel on vajadusel õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid või dokumente.

 (4) Taotluse menetlus lõpetatakse ning esitatud dokumendid tagastatakse, kui taotleja ei esita sotsiaalteenistuse poolt antud tähtajaks nõutavaid dokumente.

§ 5.  Lapsehoiuteenuse osutamine

 (1) Lapsehoiuteenuse taotluse vaatab läbi vallavalitsuse sotsiaalteenistuse vastav spetsialist, kooskõlastatult vallavalitsuse haridus - ja noorsootöö nõunikuga, ning esitab 10 tööpäeva jooksul kõikide nõutavate dokumentide esitamisest arvates valitsusele põhjendatud ettepaneku teenuse rahastamiseks või mitterahastamiseks.

 (2) Teenuse osutaja, vallavalitsuse ja lapsevanema vahel sõlmitakse haldusleping, mis sätestab poolte vastastikused õigused ja kohustused, teenuse rahastamise põhimõtted. Teenuse arvestusperioodiks on kalendrikuu.

§ 6.  Aruandlus ja järelevalve

 (1) Valla eelarvest teenuse osutamiseks eraldatud vahendite arvestuse pidamist ning järelevalvet nende sihipärase kasutamise üle korraldab vallavalitsuse haridus- ja noorsootöö nõunik kooskõlastatult vallavalitsuse peresotsiaaltöötajaga.

 (2) Kui taotleja on esitanud teenuse saamiseks teadlikult valeandmeid, on vallavalitsusel õigus enammakstud summad vastava otsuse alusel tagasi nõuda.

 (3) Lapsehoiuteenuse osutaja on kohustatud esitama osutatud teenuse kohta aastaaruande 30. jaanuariks vallavalitsuse haridus- ja noorsootöö nõunikule.

 (4) Vallavalitsusel on õigus nõuda lapsehoiuteenuse osutajalt igal ajal lapsehoiuteenuse osutamisega seotud andmete ja dokumentide esitamist. Lapsehoiuteenuse osutaja peab lubama vallavalitsuse esindaja lapsehoiuteenuse osutamiseks kasutatavatesse ruumidesse lapsehoiuteenuse osutamisega seotud asjaolude kontrollimiseks.

§ 7.  Rakendussätted

  Määrus jõustub 1. novembril 2014.

Lisa Lapsehoiuteenuse taotlus

/otsingu_soovitused.json